Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie prognoz dowolnego parametru wykazującego charakter zmienności wiąże się z koniecznością właściwego (optymalnego) doboru zestawu parametrów wejściowych wykorzystywanych w modelu prognostycznym. Dodatkowo, zmienność czynników determinujących prognozowany parametr implikuje potrzebę stosowania dynamicznych modeli prognostycznych w miejsce modeli statycznych (jako modele statyczne uznaje się takie, które bazują na raz ustalonych wzorcach i wagach udziału parametrów wejściowych w modelu). Stosowanie modeli dynamicznych niejednokrotnie wiąże się z koniecznością częstego (nawet dla każdej nowej prognozy) doboru nowych parametrów wejściowych ze wszystkich posiadanych parametrów. W celu zmniejszenia czasochłonności i kosztów procesu doboru optymalnych parametrów wejściowych do modeli prognostycznych możliwe jest zastosowanie nie tylko dotychczasowej wiedzy, lecz także skorzystanie z podpowiedzi podsuwanych przez niektóre zautomatyzowane metody statystyczne. Dane wytypowane przez metody zautomatyzowane można następnie poddawać testom ex post wykonywanym za pomocą innych metod. Takie krzyżowe podejście pozwala nie tylko na optymalny wybór parametrów wejściowych, ale także na optymalizację stosowanej metody prognostycznej (modelu prognostycznego). Metodę tę można również zastosować w przypadku modeli prognostycznych, które tracą swoją czułość na dynamiczne zmiany parametrów wpływających na prognozowany parametr. Niniejsza publikacja przedstawia wybrane aspekty weryfikacji (optymalizacji) zarówno doboru parametrów wejściowych do modelu prognostycznego, jak i stosowanej metody prognostycznej. Parametrem prognozowanym wybranym do badań symulacyjnych jest szczytowe obciążenie dobowe KSE (maksymalna wartość mocy 15-minutowej obciążenia). W toku symulacji skorzystano zarówno z klasycznych metod prognostycznych, jak i metod typu „drążenie danych”.
EN
The paper presents the possibility of using the statistical methods automating the selection of the most suitable input variables for the daily peak demand of the National Power Grid in Poland. Predictions in ex post were conducted for 10 predictors’ set and both for classical and data exploring methods. The obtained matrix of ex post predictions measures gives a chance for a primal selection of the best set of input variables and statistical method.
PL
Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charakterystycznych stanów pracy systemu. Przeanalizowano występujące tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents an analysis of the balance sheet and the reactive power demand of the Polish Power System. Reactive power balance sheets were made for the specific operating conditions of the system: the last winter peak, summer peak and summer off peak load. The basis of the study was load flow models and selected load flow calculation results. In addition, changes in demand for active and reactive power in recent years were presented.
EN
The paper presents an analysis of the balance sheet and the reactive power demand of the Polish Power System. Reactive power balance sheets were made for the specific operating conditions of the system: the last winter peak, summer peak and summer off peak load. The basis of the study was load flow models and selected load flow calculation results. In addition, changes in demand for active and reactive power in recent years were presented.
PL
Artykuł podejmuje próbę analizy bilansu i zapotrzebowania na moc bierną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Bilanse mocy biernej sporządzono dla charakterystycznych stanów pracy systemu, to jest szczytu zimowego, szczytu letniego oraz doliny letniej. Dane wejściowe stanowiły modele rozpływowe systemu elektroenergetycznego oraz wybrane wyniki obliczeń rozpływów mocy. Ponadto zaprezentowano wielkości zapotrzebowania na moc czynną i bierną w KSE w charakterystycznych stanach pracy systemu na przestrzeni ostatnich lat. Przeanalizowano występujące tendencje zmian na tle warunków regulacji wynikających z bilansów mocy i sformułowano wnioski.
EN
The measurement signals average power both for adaptive and usual regular multiplex measurement systems are compared and the better effectiveness from viewpoint of power consumption is discussed in this paper.
PL
W artykule porównano klasyczne (regularne) i adaptacyjne wielokanałowe systemy przełączające z punktu widzenia poboru mocy sygnałów pomiarowych. Pierwsze z nich są projektowane według kryterium Nyquista, a drugie (przykładowo) - z wykorzystaniem predykcji zerowego rzędu oraz adaptacyjnego komutatora. Kompresja danych pozwala z jednej strony zmniejszyć wymagania, co do szybkości ich przetwarzania (związane jest to z pojemnością kanałów transmisyjnych), a z drugiej - wymaga wprowadzenia dodatkowej informacji (na przykład adresy aktywnego źródła, momentu jego aktywności itp.), co pogarsza efektywność kompresji. Określono warunki efektywności danego typu systemu z punktu widzenia przyjętego kryterium. Stwierdzono, że moc sygnałów pomiarowych w przypadku systemów adaptacyjnych może być znacznie mniejsza niż dla systemów klasycznych, gdy iloraz współczynników ks (liczba symboli binarnych na jedną próbkę) i kω (współczynnik określony, jako iloraz sumarycznych wartości średniokwadratowych częstotliwości sygnałów dla systemów klasycznych i adaptacyjnych) jest mniejszy od 2.5.
PL
Rozpatrywano przepływ płynu opisanego równaniem Herschela-Bulkleya, reprezentującego własności reologiczne stopionej czekolady, w szczelinie między płaskim dnem aparatu a toczącym się po nim walcem. Wyprowadzono równania opisujące rozkład prędkości, naprężenia stycznego i gradientu ciśnienia w szczelinie oraz zapotrzebowanie mocy. Zaproponowano algorytm obliczeń powyższych wielkości.
EN
Flow of visco-plastic fluid described by the Herschel-Bulkley equation, representing rheological properties of molten chocolate, in a gap between the apparatus flat bottom and the cylinder rolling on it was considered. Equations describing velocity, shear stress, pressure gradient distribution and power consumption were derived. The algorithm for calculation of above mentioned properties was proposed.
PL
W opracowaniu przedstawiono tendencje zmniejszania zapotrzebowania mocy tzw. potrzeb własnych bloku na podstawie optymalizacji wypełnień oraz zespołów napędowych obrotowych podgrzewaczy powietrza, przedstawiono najnowsze, obecnie stosowane wypełnienia obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz nowoczesne zespoły napędowe.
EN
The study presents trends to decrease power demand so-called power unit internal load on the basis of power units of rotary air-heaters. There are showed the newest, currently apllied fillings of rotary air-heaters and modern power units.
EN
In this paper the researches in the suspension arising in tank with curved blade turbine were reported. The process parameters were: D/d value and mean volumetric concentration of the particles. The dimensionless criterion was proposed for comparison of agitator power consumption necessary for suspension of solid particles.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań na wytwarzaniem zawiesiny w zbiorniku z mieszadłem z łopatkami zakrzywionymi. Parametrami zmiennymi były: stosunek D/d oraz stężenie cząstek ciała stałego. Zaproponowano równanie bezwymiarowe do określania zapotrzebowania mocy niezbędnej do wytworzenia zawiesiny.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, mających na celu: a) określenie postaci operatorów funkcyjnych w równaniach (1), (2) oraz (6), b) wykazanie dodatkowych korzyści płynących z zastosowania układu liczb kryterialnych (Lm, Ln, Lu) w porównaniu z dotychczas stosowanym układem konwencjonalnym (Ne, Re, Fr) oraz Siemesa (Le, Fq, Rü). Wykazano także możliwość ustalania następujących zależności funkcyjnych: Lm = Φ 1(Ln), przy Lu = const., Lm = Φ 2(Lu) przy Ln= const., co było niemożliwe do osiągnięcia przy stosowaniu dotychczasowych układów liczb kryterialnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.