Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zapotrzebowanie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego, które można traktować jako złożony system energetyczny. Kluczowym zagadnieniem dla polskiej gospodarki staje się poprawa efektywności energetycznej wznoszonych i modernizowanych budynków. Traktując budynki oraz obszary zurbanizowane jako układy termodynamicznie otwarte jako narzędzie w optymalizacji zużycia energii pierwotnej, można wykorzystać równanie bilansu energii. Jest ono podstawą do oceny zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w środowisku zabudowanym.
EN
The paper presents energy features of modern built environment, which can be regarded as complex energy system. The improvement of energy efficiency of new and retrofitting buildings is very important for polish economy. Treating buildings and urban areas as thermodynamically open systems the energy balance equation can be used as energy optimization tool. Energy balance equation allows for the calculation of usable, final and primary energy consumption in built environment.
PL
Na podstawie eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny zapotrzebowania na energię użytkową jednorodzinnego budynku mieszkalnego QH, nd (funkcja Y) w zależności od pola powierzchni poszczególnych okien Aoi (czynnik X1), ich współczynnika przenikania ciepła Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3), orientacji okien α (czynnik X4) dla klimatu Białegostoku. Za pomocą tego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników oraz określono ich wartości optymalne.
EN
Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model of the demand for usable energy for heating of the selected residential building QH,nd (Y function) was developed depending on the area of the individual Aoi windows (factor X1), Uoi window heat transfer coefficient (factor X2), the permeability coefficient of the solar radiation of the glazing ggl (factor X3), window orientation α (factor X4) for the climatic of Bialystok. Using the developed model, the effects of these factors were estimated and their optimal values were determined.
PL
Obecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.
EN
Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.
7
Content available remote Nowe standardy energetyczne w europejskim mieszkalnictwie
9
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem różnych urządzeń do celów przygotowania posiłków. Przeanalizowano zastosowanie „tradycyjnych” kuchenek gazowych, oraz coraz powszechniej wprowadzanych do stosowania kuchenek elektrycznych i płyt indukcyjnych. W opracowaniu uwzględniono też zmiany spowodowane zmniejszonym strumieniem powietrza infiltrującego w kuchniach z urządzeniami zasilanymi energią elektryczną. Zastosowanie urządzeń elektrycznych ma znaczący wpływ przy określeniu certyfikatu energetycznego obiektu budowlanego ze względu na metodologię określenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Energia potrzebna do przygotowania posiłków stanowi małą część w bilansie energii budynku – tylko 9%. Wydawać by się mogło, że poszukiwanie oszczędności w tak małym obszarze zużycia jest niecelowe. Jak się okazuje zamianą tą, wywieramy znaczący wpływ na zużycie energii tam gdzie potrzeby są największe – na ogrzewanie i wentylację. Wraz ze wzrostem sprawności ηu urządzenia, maleje zapotrzebowanie na energię końcową niezbędną do przygotowania posiłków. Oszczędność zsumowanych energii pierwotnych do celów bytowych, oraz podgrzanie powietrza wentylującego wynosi od 4,4 do 8% – w zależności od sprawności zastosowanego urządzenia elektrycznego. Najwyższą oszczędność można uzyskać stosując płyty indukcyjne. Zużycie energii pierwotnej przez budynek z zainstalowanymi dowolnymi urządzeniami elektrycznymi maleje o 5,6%. Przedstawiony rachunek zysków energii przemawia za tym, aby kuchenka gazowa jako rozwiązanie przestarzałe ze słabym komfortem obsługi, mogąca stanowić zagrożenie wybuchem, produkująca szkodliwe /trujące/ spaliny a więc nieprzyjazna człowiekowi została wycofana z eksploatacji. Zastępując kuchenki gazowe urządzeniami elektrycznymi oszczędzamy energię pierwotną w związku z tym przyczyniamy się do ochrony środowiska. Oszczędność energii końcowej, za zużycie której użytkownicy ponoszą koszty, wynosząca 8,9% jest kolejnym argumentem przemawiającym za rezygnacją z kuchenek gazowych.
EN
This paper presents various issues concerning using different appliances in order to prepare meals. The author analysed usage of „traditional” gas stoves and appliances becoming more popular: electric stoves and induction hobs. The effect of smaller infiltrating stream of air in case of two latter appliances was also considered. The usage of electric appliances has significant impact on energy performance certificate of building because of methodology of calculating demand for primary energy. Energy needed for preparing meals constitutes a small part of the building’s energy balance and it is only 9%. It could lead to conclusion, that trying to find savings in such small part of total demand for energy is useless. But using electric appliances leads to saving energy in the largest part of total demand for energy, i.e. heating and ventilation. As the efficiency of device grows, energy needed for meals preparations decreases. Savings of energy coming from primary energy for preparing meals and energy for heating ventilating air are between 4.4% and 8% and depend of efficiency of used electric appliance. The highest savings can be obtained by using induction hobs. Consumption of primary energy in buildings with electric appliances installed decreases by 5.6%. Presented savings of energy lead to conclusion, that gas stoves should be withdrawn from exploitation. Moreover, gas stoves are obsolete devices with poor comfort, carrying the risk of explosion and producing harmful (toxic) fumes. Such devices are not human friendly and that are also the reasons why they should be withdrawn from exploitation. By replacing gas stoves with electric appliances we save energy. By doing that we protect the environment. Savings of final energy are equal to 8.9%, which has significant impact on costs of maintenance of building. It is another reason for withdrawing gas stoves from exploitation.
10
Content available remote Koncepcje wentylacji budynku przedszkolnego a osiągnięcie standardu nZEB
PL
W artykule przedstawiono wyniki modernizacji typowej klasy przedszkolnej, w przypadku której rozważono dwa rodzaje wentylacji: mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz hybrydową (wspomagana wentylacja grawitacyjna). Podczas analizy energetycznej obu modeli sprawdzano także chwilowy strumień powietrza oraz komfort cieplny. Wykazano, że zapewnienie komfortu termicznego w danych wariantach nie jest problemem. Trudno jest jednak uzyskać odpowiednią efektywność energetyczną oraz jakość powietrza wewnętrznego. Wartości te różnią się w zależności od rodzaju wentylacji. W przypadku wentylacji mechanicznej możliwe jest uzyskanie standardów budynku o niemal zerowym zużyciu energii przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, natomiast przy wentylacji naturalnej/hybrydowej jest to o wiele trudniejsze.
EN
The paper presents results of renovation an typical kindergarten classroom with two different ventilation strategy. One is mechanical balanced ventilation with heat recovery and the second is natural/hybrid concept of ventilation. For both cases of ventilation model of energy performance as well as calculation of indoor climate were analyzed. These values are different and depending on ventilation system. It is possible to achieve nZEB standards together with proper indoor air quality by balanced mechanical ventilation with heat recovery but it is rather problematic to natural/hybrid ventilation.
PL
W 2004 r. opracowano w Polsce Typowy Rok Meteorologiczny (TRM) dla ponad 60 miejscowości, w oparciu o dane klimatyczne z lat 1971–2000. Ze względu na obserwowane tendencje ocieplenia klimatu otrzymane na jego podstawie charakterystyki energetyczne budynków mogą odbiegać od rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i chłód. W pracy porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone za pomocą TRM i późniejszych danych klimatycznych z lat 2001−2012 dla trzech przykładowych miejscowości zlokalizowanych w różnych strefach klimatycznych na terenie Polski. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość wykorzystania TRM do oceny zapotrzebowania na ciepło, zapotrzebowanie na chłód jest jednak znacznie niższe w porównaniu z wynikami otrzymanymi dla późniejszego okresu. Może to powodować niewłaściwą ocenę potrzeb energetycznych i warunków klimatu wewnętrznego w okresie letnim oraz przyczyniać się do znacznego dyskomfortu użytkowania nowych i istniejących obiektów.
EN
In 2004, a data set named Typical Meteorological Year (TRM) has been prepared in Poland for more than 60 towns, based on climatic data from the years 1971–2000. Due to the global warming tendencies, the energy profiles of the buildings obtained on the basis of the data contained in the above mentioned set may diverge from the actual needs for heat and coolness. The paper compares the energy requirements determined using the TRM and subsequent weather data from the period between 2001 and 2012 for three exemplary towns located in different climatic zones, within the territory of Poland. The conducted analysis proves that there is a possibility to use the TRM data for assessing the thermal needs pertaining the buildings. However, the needs related to the cooling ability are much lower, in comparison with the results obtained for the later period. This may cause inadequate assessment of the energy needs and of internal climatic conditions in the summer period as well as contribute to significant lack of user comfort, when it comes to using the new and existing facilities.
PL
Popioły lotne oraz żużel hutniczy, które zaliczane są do odpadów z procesów termicznych, mogą stanowić wartościowe składniki zestawu surowcowego do wytwarzania klinkieru portlandzkiego. W pracy wykonano badania termiczne (TG, DSC, EGA) zestawu surowcowego złożonego z naturalnych materiałów oraz zestawu surowcowego zawierającego odpady z procesów termicznych (popioły lotne wapienne, granulowany żużel wielkopiecowy oraz żużel konwertorowy). Wykorzystując dwie metody obliczeniowe, wyznaczono wartości ciepła klinkieryzacji badanych zestawów. Wykazano korzystny wpływ dodatku surowców wtórnych do zestawu surowcowego powodujący obniżenie ciepła klinkieryzacji oraz redukcję emisji CO2.
EN
Waste from thermal processes such as fly ashes and blast furnace slag may be used as a valuable components of raw mixes for the manufacturing of Portland clinker. In the paper the thermal analysis (TG, DSC, EGA) of raw mix consisting of natural materials and a raw mix which includes secondary raw materials from thermal processes (calcareous fly ash, granulated blast furnace slag and converter slag) was performed. Using two different methods of calculation, the heat of clinker formation of tested raw mixes was determined. Beneficial effect of the addition of secondary raw materials to a raw mix on the reduction of heat of clinker formation and decrease of CO2 emissions has been proven.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące zmiany wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) z tytułu ograniczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (U). Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych niewyposażonych w instalację chłodzenia, o różnych współczynnikach kształtu. Rozpatrzono trzy przypadki dotyczące wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zawartych w przepisach technicznych. Analizowane przypadki: pierwszy – budynki spełniające obecne wymagania, drugi – wymagania obowiązujące od 2017 r., trzeci – wymagania od 2021 r. Następnie w każdym przypadku rozpatrzono cztery warianty różniące się sprawnością systemu ogrzewania oraz sposobem produkcji dostarczanego ciepła. Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami sporządzania charakterystyki energetycznej budynku zawartymi w przepisach krajowych. Uzyskane wartości EP porównano z wartościami maksymalnymi podanymi w przepisach techniczno-budowlanych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo spełnienia wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła przegród (U) i wysokiej sprawności systemów instalacyjnych nie zawsze możliwe jest spełnienie wymagań EP.
EN
This paper presents the results of calculations concerning changes in the rate of annual demand for nonrenewable primary energy (EP) due to limitations on heat transfer coefficients of building partitions (U). The analysis was conducted on the example of two multi-family buildings not equipped with a cooling system having different shapes. Three cases concerning the requirements of the thermal insulation of building partitions contained in the technical regulations were studied. Case studies: first – buildings that meet current requirements; second – the requirements in force since 2017; third – the requirements that will be in force since 2021. Then, for each of the cases four variants that differ in efficiency of the heating system and a method for producing heat input were examined. Calculations were made in accordance with the principles of drawing up the energy performance of the building compliant with the national legislation. EP obtained values were compared to the maximum values given in the technical and construction regulations. The analysis shows that despite fulfilling the requirements for U and high efficiency installation systemit is not always possible to meet the requirements for EP.
16
Content available remote Analiza budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię
PL
W artykule przeanalizowano badania, które zostały wykonane w celu sprawdzenia obecnego zużycia energii w budynkach, w przypadku których inwestor założył, że mają być energooszczędne. Przebadane budynki znajdują się w różnych strefach klimatycznych Polski oraz mają różne rozwiązania konstrukcyjne. Porównano je między sobą oraz z obowiązującymi i przyszłymi wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wniosek generalny z przeprowadzonej analizy to konstatacja, że administracja budowlana nie spełnia swojej roli ochrony inwestora-konsumenta energii.
EN
The paper shows research analysis regarding verifying the current energy consumption in buildings, which according to investor’s assumptions should be energy efficient. Verified buildings are located in various climate areas and have different building structures. The article contains a series of comparisons between tested buildings with the current and future requirements from the regulation Technical conditions for buildings and their location. The main conclusion indicates that the building administration does not fulfill its role as the protector of the investor-energy consumer’s interests.
17
Content available remote Problematyka termomodernizacji w budynkach zabytkowych i dawnych
PL
Znaczna część istniejących zasobów budowlanych datowana jest przed 1945 r. Na skutek upływającego czasu budynki te ulegają naturalnej dekapitalizacji. Przy zachowaniu oryginalnej konstrukcji, niemodernizowanego wyposażenia technicznego i instalacyjnego charakteryzują się wysokim zużyciem energii oraz znacznymi kosztami utrzymania. Redukcja zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i wentylacji w wielu przypadkach jest zadaniem trudnym, a czasem wręcz niemożliwym. Wynika to z ograniczeń różnej natury – technicznych, technologicznych, a często również prawnych. Jednym z ograniczeń może być ochrona budynku uwarunkowana względami konserwatorskimi. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z termomodernizacją budynków zabytkowych i dawnych na wybranej grupie 10 obiektów stanowiących budynki biurowe, opieki zdrowotnej oraz usługowe. Bazą informacji o obiektach są wykonane audyty energetyczne – termomodernizacyjne, oświetlenia wbudowanego oraz efektywności energetycznej. Poza usprawnieniami ograniczającymi zużycie energii na cele ogrzewania i wentylacji analizowano również możliwość zredukowania potrzeb związanych z oświetleniem wbudowanym. W zależności od stanu zachowania budynków oraz narzuconych ograniczeń zakres proponowanych usprawnień był zróżnicowany, jednak w każdym przypadku wskazano możliwość redukcji zapotrzebowania na ciepło w granicach od 15 do 92 %, a w przypadku oświetlenia wbudowanego od 18 do 64 % w odniesieniu do stanu wyjściowego. Oszacowano, że wykonanie inwestycji przyczyniłoby się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery od 9,72 do ponad 400 Mg CO2 rocznie.
EN
A large part of the existing building is dated before 1945. As a result of the passage of time these buildings becomes of depreciation. While keeping the original design, the technical equipment these buildings are characterized by high energy consumption and significant maintenance costs. Reduction of energy demand in many cases is difficult and sometimes impossible. This results from the restrictions of various kinds - technical, technological, and often legal. The article presents the issues related to the thermal efficiency of historic buildings on a selected group of 10 objects representing office buildings, health care facilities and services. A database of these objects is taken from thermo modernization, built-in lighting and energy efficiency audits. In addition to improvements of energy consumption demand for heating and ventilation there was analyzed also the possibility of reducing lighting needs built. In addition to improvements of energy demand for heating and ventilation there was also analyzed the possibility of reducing energy needs for built-in light system. Depending on the state of preservation of the buildings, and imposed restrictions the scope of the proposed improvements was varied. Enhancements have made it possible to obtain a reduction of the heat demand in old and historic buildings ranging from 15 to 92%, and in the case of built-in lighting system from 18 to 64% relative to baseline. It has been estimated that the implementation of the investment would contribute to reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere from 9.72 to over 400 Mg of CO2 per year.
PL
W artykule omówiono system świadectw charakterystyki energetycznej budynków obowiązujący w Polsce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Omówiono zasady określania charakterystyki energetycznej z zastosowaniem metody obliczeniowej i metody zużyciowej oraz przebieg czynności związanych z przygotowaniem świadectwa. Omówiono także organizacyjne zasady systemu świadectw energetycznych.
EN
The article reviews the system of energy performance certificates for buildings that is in effect in Poland considering the changes introduced in 2014 and 2015. It also describes the rules how performance certificates are made using the calculation and usage methods. The text also looks at the organizational rules of the energy performance system.
PL
Autor omawia ekonomiczne zasady oceny efektywności zastosowania standardu energetycznego budynku. Przywołuje liczne rysunki i wzory obrazujące ww. zagadnienie.
EN
The author looks at the cost-effective rules of analysis used in relation to the energy-effective standards of buildings. He refers to numerous pictures and formulas exemplifying the issue.
PL
W artykule porównano zapotrzebowanie na energię wyznaczone przy pomocy typowego roku meteorologicznego (TR M), opracowanego na podstawie danych z okresu 1970–2000, oraz późniejszych danych klimatycznych z lat 2001/2012 dla Warszawy. Analizy przeprowadzono na przykładzie typowego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Wielkości zapotrzebowania na ciepło otrzymane na podstawie TRM i późniejszych danych klimatycznych nie różnią się znacznie.
EN
The article compares demand for energy measured during a typical meteorological year (TMY) based on the data from 1970–2000 and later climatic data gathered during 2001/2002 in Warsaw. The analyses were carried out in typical apartments in a multifamily building. The difference between the demand for heat based on TMY data and later climatic data is not significant.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.