Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie wód podziemnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
PL
Przedstawiono ocenę zmian jakości wód podziemnych odpływających z rejonu składowiska odpadów chemicznych. Ocenę tę wykonano na podstawie analizy zmian w wodach podziemnych wybranych wskaźników chemicznych, a także warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w rejonie badanego składowiska odpadów. W latach 1998-2017 stwierdzono znaczne zmniejszenie zawartości głównych zanieczyszczeń w wodach podziemnych, takich jak aniony chlorkowy i siarczanowy, kation amonowy (jako N-NH4 +) oraz fenole.
EN
Changes in concns. of Cl, S and NH4 ions as well as PhOH in groundwater flowing out from a region of chem. waste landfill located near Tarnów city, PL, were analyzed in 1998-2017 in accordance with the relevant stds. Purfn. of waters from the landfill in a sewage treatment plant as well as cessation of the storage of new waste resulted in improved purity of the analyzed waters.
PL
W artykule przedstawiono problem środowiskowy jaki wystąpił na obszarze wokół Celsa Huta Ostrowiec, gdzie w studniach ujmujących wody górnej jury wykryto podwyższone wartości stężeń trichloroetenu oraz tetrachloroetenu. Trójwymiarowy model numeryczny przepływu wód podziemnych i pola stężeń trichloroetenu został skalibrowany metodą „prób i błędów”. Podczas kalibracji brano pod uwagę kryterium dopasowania wyników stężeń zanieczyszczeń – obliczonych za pomocą modelu – do wyników stężeń zanieczyszczeń – pomierzonych w studniach oraz w piezometrach obserwacyjnych. Badania modelowe przeprowadzono dla różnych scenariuszy, uwzględniających zarówno typ zanieczyszczenia (punktowy oraz powierzchniowy), jak i czas trwania wycieku (incydentalny oraz ciągły w czasie). Przeprowadzone obliczenia modelowe pozwoliły na wskazanie najbardziej prawdopodobnego miejsca i czasu przedostania się zanieczyszczeń do środowiska wód podziemnych.
EN
The article presents the environmental problem that occurred in the vicinity of Celsa Huta Ostrowiec, where concentrations of trichloroethene and tetrachloroethene in wells were detected. The three-dimensional numerical groundwater flow and transport models were calibrated against trichloroethene measurements. Model studies were carried out for different scenarios taking into account the type of pollution source (point and spatial distributed) and the nature of the source itself (incidental and continuous in time). The modelling results made it possible to indicate the most likely place and time of contaminant release into the soil and water environment.
EN
The "Zielona ” industrial waste dump in the former "Zachem ” Chemical Plant in Bydgoszcz city is an active source of contamination of organic and inorganic substances directly related to the complex production profile of plants. A TOC concentration o f 1,600 mg/dm3 has been found in the waste dump area. Inorganic substances occur also at very high concentrations, mainly Cl- (up to 11,000 mg/dm3) and SO42-(over 7,800 mg/dm3). Specific groundwater contaminants include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), which have been found in all 13 piezometers around the waste dump. Concentrations of PAHs in the "Zielona ” waste dump range from <0.08 μg/dm3 to 19.10 μg/dm3, with a geometric mean of 1.08 μg/dm3. Approximately 85÷90% of total PAHs is naphthalene detected over the region at the highest concentration of 16.2 μg/dm3. Three-ring compounds, such as: acenaften (max 1.19 μg/dm3), anthracene (0.219 μg/dm3), phenanthrene (0.650 μg/dm3) and fluorescence (0.802 μg/dm3); as well as four-ring compounds, such as: pyrene (0.14 μg/dm3), chrysene (0.042 μg/dm3), benzo(a)anthracene (0.045 μg/dm3) and strongly carcinogenic fluoranthene at a very high level of 2.76 μg/dm3 have been identified in the research area. The rate of migration of PAHs in soil and water environment in the "Zielona ” industrial waste dump area is very small. Therefore, PAHs occur only near the source at a distance of about 100÷200 m from it. Furthermore, numerical hydrogeological modeling indicates that sorption takes place in a non-specific manner.
EN
The study presents the behavior of nitrate in the recharge zone of Tursko B well-field (south Wielkopolska, Poland). The presence of a contaminant plume originated from drainage ditches was documented. The contamination is manifested mainly by high concentration of nitrate (>80 mg/dm3). It was recognized that the contaminant plume migrates in the aquifer along a flow path from the contamination source to the wells. The factor that retards nitrate migration is denitrification. As a result of the denitrification, the nitrate concentration decreases systematically along flow lines, but the concentration of other parameters - products of denitrification (sulfate and total hardness) increases. The occurrence of denitrification was confirmed by measuring the gaseous excess of N2 (the product of denitrification) and by using the isotopes of 15N and 18O dissolved in nitrate.
EN
On-site wastewater treatment plants are designed to provide individual treatment of household wastewater to standards similar to those provided by municipal waste water treatment plants. In areas lacking sewage systems, they are an ecological alternative to septic tanks, but their correct functioning is determined by several factors, in particular sufficient infiltration parameters of soils and appropriate distance to the groundwater table. Failure to meet the above requirements may lead to disturbances in their functioning resulting in overflowing and, ultimately, pollution of surrounding soil and aquatic environment. This article shows a case study of groundwater pollution from sewage in a commune where over 400 on-site sewage treatment facilities were installed, funded from the EU programmes. During research conducted by the intervention team of the Polish Hydrogeological Survey it was found that the area of investment is characterized by low filtration parameters, and depth to the water table in many cases is limited and does not provide adequate filtration. Impact of the investment on the groundwater quality was demonstrated by analytical studies investigating the presence of microbial agents and pharmaceuticals.
EN
The research was aimed at identifying groundwater contaminants in the inflow area of the Gdańsk intakes of “Czarny Dwór” and “Zaspa Wodna”, and determining their origin. The hydrochemical study covered an area of over 12 km2; it also included the vertical variation in the chemistry of the aquifer. The study shows that the most common parameters decreasing the water quality are typical municipal sewage components, communication pollutants and, locally at several locations, compounds derived probably from some industrial plants or service facilities.In most of the area, the poor groundwater quality in the upper part of the aquifer, caused by anthropogenic influence, does not affect the quality of water in the central and lower parts of the aquifer. However, the water is mixed near the intakes, because of the induced groundwater inflow from the entire vertical section to the active wells. Migration of VOC compounds, which are heavier than water and gradually sink toward the aquifer's bottom, occurs in a different way. Based on a hydrochemical model, a prognosis of the time and direction of contaminants migration has been made.
PL
Badania stabilnych izotopów węgla znajdują zastosowanie zarówno w celach poznawczych jak i praktycznych. Służą do określenia genezy węgla w środowisku wodnym oraz są stosowane do wykazania zanieczyszczenia związkami zawierającymi węgiel. Na podstawie analizy składu izotopowego węgla w wodach podziemnych można między innymi ocenić zasięg oddziaływania składowiska odpadów na środowisko gruntowo-wodne. Celem artykułu jest przedstawienie szerokich możliwości wykorzystania oznaczeń stabilnych izotopów węgla nieorganicznego do interpretacji dotyczącej wód powierzchniowych i podziemnych pod kątem naturalnych i antropogenicznych czynników wpływających na stan ich jakości. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda bazująca na pomiarach składu izotopowego węgla w środowisku wodnym może być stosowana powszechnie, ponieważ węgiel pochodzący z różnych źródeł różni się wyraźnie składem izotopowym.
EN
Carbon isotope analyses can be used for knowledge and practical purpose. They can be used to assess the genesis of carbon in geochemical environment, and may also be used to indicate groundwater contamination by carbon-containing compounds. Based on this method it is possible to delineate contamination area by the activity of the landfill site. The aim of the paper is to indicate the possibilities of using carbon isotope composition for interpretation surface water and groundwater in terms of natural and anthropogenic factors influencing their quality. This method can be applied universally in water research, because carbon sources are different in isotopic composition.
EN
The Prevention and Remedying of Environmental Damage Act of 13 April 2007 is a relevant judicial tool, which can be used in the groundwater protection. Conflict between the obligation to protect the environment and the human economic activity forced the legislature’s obligation to repair the damage. The enactment of the act was a result of The Environmental Liability Directive 2004/35/CE implementation in Poland. This article contains an analysis of the remediation of environmental act in terms of the soil and water environment protection. It reviews also proceedings relating to the soil and water environmental damages, which were conducted by Regional Directorates for Environmental Protection. In addition, the surface water and associated habitats on the grounds of the interconnectedness of the different components of the environment with groundwater, were included in the analysis.
EN
An analytical solution for the space-time variation of contaminant concentration in one-dimensional transient groundwater flow in a homogenous semi-infinite aquifer, subjected to time-dependent source contamination, is derived. The uniform and time varying dispersion along transient groundwater flow is investigated under two conditions. First, the flow velocity distribution in the aquifer is considered as a sinusoidally varying function, and second, the flow velocity distribution is treated as an exponentially increasing function of time. It is assumed that initially the aquifer is not solute free, so the initial background concentration is considered as an exponentially decreasing function of the space variable which is tending to zero at infinity. It is assumed that dispersion is directly proportional to the square of the velocity, noting that experimental observations indicate that dispersion is directly proportional to the velocity with a power ranging from 1 to 2. The analytical solution is illustrated using an example and may help benchmark numerical codes and solutions.
PL
Istotą badań przedstawionych w artykule jest wykazanie zależności pomiędzy sezonowością zmian właściwości fizykochemicznych wód podziemnych oraz stopniem ich bakteriologicznego zanieczyszczenia w rejonie pienińskich pastwisk owiec. Do badań wytypowano 10 poligonów badawczych z 28 źródłami, które objęto systematycznymi badaniami okresowymi prowadzonymi na przełomie kwietnia i maja, w sierpniu oraz w grudniu 2012 r. Badania terenowe obejmowały pomiar temperatury wód podziemnych, pH, przewodności elektrolitycznej właściwej oraz stężenia związków azotowych, jak również pobór próbek wód do oznaczeń stężeń jonów głównych w wodzie i badań bakteriologicznych.
EN
The objective of the research is to demonstrate the correlation between seasonal changes of the physicochemical properties of groundwater and the level of bacteriological pollution in the vicinity of sheep pastures. In order to test the research hypothesis, 10 research areas with 28 springs were selected that were systematically investigated during such periods: at the turn of April and May, August and December 2012. The seasonal field investigations included accurate measurements of groundwater temperature, water reaction, the electrical conductivity of water and the concentration of the nitrogen compounds. Water samples were collected in order to measure the concentrations of major ions and the bacteriological analyses.
PL
Na obszarze zasilania ujęcia wód podziemnych Tursko B dla Pleszewa udokumentowano front zanieczyszczeń, przemieszczający się w kierunku studni ujęcia. Intensywne zanieczyszczenie jest związane z infiltracją wód powierzchniowych z kanałów melioracyjnych, które są odbiornikiem wód drenarskich i oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Gołuchowie. Udokumentowano badaniami hydrochemicznymi, że wody drenarskie są intensywnie zanieczyszczone w wyniku prowadzenia działalności rolniczej, co przejawia się bardzo wysokimi stężeniami azotanów. Ich oddziaływanie na wody podziemne jest najbardziej intensywne w okresie wiosennym, kiedy systemy drenarskie prowadzą duże ilości wody. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Gołuchowie charakteryzują się bardzo wysokimi stężeniami niemal wszystkich składników rozpuszczonych, jednak największym zagrożeniem dla wód podziemnych są okresowo występujące bardzo wysokie stężenia jonu amonowego i azotanów. Omawiane ogniska zanieczyszczeń spowodowały zmiany jakości wód pobieranych na ujęciu w postaci wzrostu stężeń azotanów. Wykonane badania wskazują na konieczność przebudowy kanału prowadzącego te wody, w taki sposób, aby ograniczyć ich infiltrację do wód podziemnych.
EN
In the recharge area of the Tursko B well field supplying water to the town of Pleszew, the contamination plume that flows towards the wells has been evidenced. The intensive groundwater contamination is caused by infiltration of surface water from ameliorative channels, which receive water from agricultural drainage systems as well as treated wastewater from the Goluchow sewage treatment plant. Hydrochemical research shows that drainage water is heavily polluted as a result of agricultural activities. It is reflected particularly by high concentration of nitrates. Their impact on groundwater is the most intense during the spring, when drainage systems transport considerable amounts of water. Treated wastewater from the Goluchow sewage treatment plant is characterized by very high concentrations of almost all dissolved components, but the most hazardous to the groundwater are periodically very high concentrations of ammonium and nitrate. The presented research shows the necessity of rebuilding the channel in order to reduce the amount of infiltrating wastewater.
PL
Badania zawartości tri- (TCE) i tetrachloroetenu (PCE) w wodach podziemnych, ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności, na szeroką skalę rozpoczęły się w Polsce w 2008 r. i doprowadziły do ujawnienia zanieczyszczeń na wielu ujęciach w Bornem Sulinowie i Nowej Dębie. W artykule omówiono badania modelowe wykonane metodą rozwiązania zadania odwrotnego i autodopasowania parametrów na potrzeby określenia lokalnych kierunków przepływu, w warunkach niedostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego, na przykładzie ujęcia w Bornem Sulinowie. Udało się tam z wystarczającą wiarygodnością odtworzyć warunki hydrogeologiczne i powiązać istniejące potencjalne ogniska zanieczyszczeń ze studniami, w których stwierdzono zanieczyszczenie. Zaprezentowano również metodę opróbowania wód podziemnych z wykorzystaniem techniki stożków gubionych zastosowaną w trakcie prac zrealizowanych w rejonie ujęcia w Nowej Dębie. Zastosowanie tej metody może znacznie obniżyć koszty i przyspieszyć prace, szczególnie w warunkach braku izolacji i jednorodnego wykształcenia warstwy wodonośnej. Autorzy mają nadzieję, że artykuł stanie się przyczynkiem do dyskusji na temat metodyki rozwiązywania problemów zanieczyszczeń tri- i tetrachloroetenem w warunkach polskich. The study of groundwater contamination by organic chlorine compounds on the example of intakes in Borne Sulinowo and Nowa Dęba.
EN
Large-scale studies on the content of tri- (TCE) and tetrachloroethene (PCE) in groundwater that is used as drinking water supplies, have been conducted in Poland since 2008. As a result, TCE and PCE have been detected in numerous locations including water intakes in Borne Sulinowo and Nowa Dęba. This paper describes model tests on the example of the water intake in Borne Sulinowo, with use of an inverse task and parameters auto-adjustment methods in order to estimate local groundwater flow directions under the conditions of insufficient hydrogeological reconnaissance. The methods enabled reliable reconstruction of hydrogeological conditions as well as defining relations between potential contamination sources and contaminated water intakes. Additionally, the lost cone drilling method used for groundwater sampling is presented on the example of field work conducted in the area of Nowa Dęba water intake. The above-mentioned method significantly reduces costs and time related to field work, particularly in the areas where the aquifer is unconfined and has a homogeneous structure. The authors hope that this paper will trigger off the discussion on the methods of dealing with tri- and tetrachloroethene contamination in Poland.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki rekonesansowych pomiarów geoelektrycznych przeprowadzonych za pomocą metody obrazowania elektrooporowego 2D na obszarze zachodniego otoczenia centralnego zwałowiska odpadów z produkcji węgla "Przezchlebie". Celem pomiarów było określenie rozkładów oporności warstw geologicznych w otoczeniu składowiska. Wyniki pomiarów wskazały na możliwe zanieczyszczenie przypowierzchniowego poziomu wód podziemnych związkami chemicznymi zawartymi w odpadach, które propagują do środowiska geologicznego.
EN
The work presents the results of geoelectric measurements carried out using the 2D resistivity imaging method in the area of the western surroundings of the central dumping ground "Przezchlebie" for waste from the production of coal. The purpose of the measurements was to determine the distribution of resistance of geological layers in the surroundings of the storage area. The measurement results have indicated a possible contamination of the subsoil layer of groundwaters with chemical compounds contained in the waste that propagate to the geological environment.
PL
Jednym z problemów technologicznych występujących na składowiskach odpadów są odcieki, które powinny być ujmowane i poddawane unieszkodliwianiu. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie metod fitoremediacyjnych. Tego rodzaju techniki wykorzystują rośliny do oczyszczenia skażonych wód gruntowych i powierzchniowych, powietrza i gleb (w tym terenów zdegradowanych, np. składowisk odpadów) oraz do usuwania zanieczyszczeń, zawartych w ściekach, odciekach składowiskowych, osadach ściekowych i odpadach komunalnych.
PL
W artykule scharakteryzowano wpływ zanieczyszczeń, generowanych przez rolnictwo, na jakość płytkich wód podziemnych w zlewni rzeki Bierawki. Wody te, ze względu na słabą izolację przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu, są dobrym wskaźnikiem poziomu presji na środowisko. W artykule wykazano zależność stężeń związków azotowych, fosforanów i potasu w wodach gruntowych od pory roku, głębokości występowania zwierciadła wody oraz charakteru przepuszczalności gruntów, stanowiących nadkład ujmowanej warstwy wodonośnej. Uzyskane wyniki badań posłużyły do wykreślenia mapy obszarów występowania wód wrażliwych na zanieczyszczenia azotanami oraz obszarów wód czystych.
EN
In this paper characterized influence of impurities generated by agriculture on quality of shallow underground water in Bierawka river basin. This water is a good indicator of pressure level on environment, because it is slightly isolated from infiltration impurities from land surface. In this paper showed dependence concentration of nitrate compounds, phosphate and potassium in ground water on seasons, depth of ground water level and on character of permeability of grounds, whose are the overlay of water-bearing layer. The analyses results were used for drawing the map of nitrate vulnerable zones and pure water areas.
PL
W pracy zaprezentowano obrazowanie elektrooporowe jako metodę pozwalającą na badanie wpływu zdeponowanych odpadów powęglowych na środowisko gruntowo-wodne. Metoda obrazowania elektrooporowego pozwoliła na uzyskanie szczegółowych informacji o budowie geologicznej wschodniej części otoczenia składowiska odpadów powęglowych Panewniki KWK "Halemba-Wirek" oraz o prawdopodobnym rozmieszczeniu zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej. Otrzymane informacje o ośrodku geologicznym mogą być podstawą do określenia miejsc migracji zanieczyszczeń ze składowiska oraz zasięgu zanieczyszczeń wód podziemnych. Ze względu na brak pełnej izolacji deponowanych odpadów powęglowych od podłoża, badany obszar jest szczególnie narażony na zanieczyszczenia głównie chlorkami i siarczanami migrującymi ze składowiska do płytko zalegających wód podziemnych.
EN
The paper presents a method of resistivity imaging. This method allows to study the impact of coal wastes on groundwater. The resistivity imaging measurements were carried out east from the 'Panewniki' waste dump of 'Halemba-Wirek' Coal Mine. For the lack of the isolation of deposited coal wastes the examined area is exposed on pollutions mainly chlorides and sulphates migrating from the storage yard. The aim of investigations was to get information about the geological structure and about the probable distribution of pollutants in the water-bearing layer. The received information will allow to localize areas where contaminations infiltrate into the ground. It will also help to determine the rangę of groundwater pollution.
PL
Składowisko w Tychach-Urbanowicach składa się z trzech kwater, dwóch czynnych i jednej zamkniętej w 1994 r. W przeciwieństwie do pozostałych stara kwatera nie została zabezpieczona od dołu, co umożliwiło przenikanie odcieków ze składowiska do wód podziemnych. W celu dokonania oceny zasięgu i skali negatywnego wpływu starej kwatery składowiska na wody podziemne plejstoceńskiego poziomu wodonośnego stworzono model przepływu dla warunków ustalonych i model transportu dla warunków nieustalonych, wykorzystując oprogramowanie FeFlow. Do oceny migracji zanieczyszczeń wybrano bor. Rezultaty badań modelowych wykazały migrację zanieczyszczeń od składowiska w kierunku zgodnym z generalnym przepływem wód podziemnych do rzeki Gostyni. W wyniku dyspersji stężenie boru w wodach podziemnych maleje od 13 mg/l (pod nieczynną kwaterą składowiska) do 1–2 mg/l w odległości 300 m na południe od starej kwatery składowiska. Chmura zanieczyszczeń osiąga rozmiary 750 m długości i 250 m szerokości. Wykonane symulacje na modelu potwierdziły przypuszczenia zwiększenia się zasięgu chmury zanieczyszczeń do około 1 km długości. Można przypuszczać, że w najbliższych latach będzie obserwowany ciągły wzrost stężenia boru w wodach piezometrów znajdujących się na południe od składowiska (P17, P17a) do około 5–7 mg/l.
EN
The municipal landfill in Tychy-Urbanowice consists of three sites, the old one closed in 1994 and two others in use. The old part, against two other ones, is not lined and, as a result, the landfill leachate deteriorates the quality of groundwater. The objective of the modelling study was to apply 3D transport modelling for assessment and prediction of municipal landfill impact within the Quaternary aquifer. The transient transport models using FeFlow software have been constructed. For single-species transport model boron has been chosen. The results indicate that the contamination plume of boron has been moved downstream from the old landfill towards the Gostynia River. The plume is currently about 750 meters long and 250 meters wide. The highest concentration of boron is 13 mg/l under the old landfill and, as a result of dispersion, concentration decreases to 1–2 mg/l at the distance of 300 meters downwards from the old landfill, what was confirmed by both model simulation and monitoring network observation. The predictions made on the model show that contamination plume still spreads and higher level concentration of boron will be observed downstream from the old landfill site.
PL
Produkty ropopochodne pochodzące z ZGPN CPN spowodowały zanieczyszczenie wód podziemnych. Benzen jest najbardziej reprezentatywnym składnikiem i dlatego zbadano jego drogi migracji. W celu potwierdzenia wyników symulacji komputerowej wywiercono otwór rozpoznawczy i przebadano próbki wody. Pomiary laboratoryjne potwierdziły wyniki symulacji komputerowej.
EN
Petrochemicals released from ZGPN CPN caused contamination of underground water. Benzene is most representative part and for this reason its paths were investigated. To prove simulation results wellbore was drilled and water samples were investigated. Laboratory measurements confirms computer simulation results.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady zamykania składowisk odpadów komunalnych w aspekcie zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed niekorzystnym oddziaływaniem zanieczyszczonych wód opadowych i odciekowych. Zamieszczone przykłady rozwiązań odprowadzenia wód z terenu składowiska pochodzą z projektów rekultywacji składowisk komunalnych, zrealizowanych przez autorów. Omówiono również wybrane problemy monitoringu składowisk odpadów komunalnych.
EN
The article presents selected practical examples of activities aimed at protecting the soil and water environment in the vicinity of the closed down communal waste deposits. Some problems related to monitoring such deposits are also discussed. The examples were taken from the documentation developed by the authors, and refer to waste deposits which had to be closed down as they could not comply with the regulations in force.
PL
Identyfikacja, ocena i priorytetyzacja ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych na terenach przemysłowych jest problemem nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Unii Europejskiej. W przypadku wielu terenów poprzemysłowych nawet zainwestowanie znacznych funduszy może nie przynieść oczekiwanych zmian jakości wód podziemnych. Istnieje więc potrzeba wypracowania nowoczesnych narzędzi technicznych niezbędnych do kompleksowej ochrony wód podziemnych na terenach dotkniętych działalnością przemysłową. W tym celu w ramach Programu INTERREG IIIB CADSES zrealizowano międzynarodowy projekt pt.: "Management of Groundwater at Industrially Contaminated Areas " (MAGIC). Ważną rolę w projekcie pełniło opracowanie metody zintegrowanego badania wód podziemnych. Zwłaszcza dla tych terenów, będących pod wpływem przemysłu, które charakteryzują się skomplikowaną historią użytkowania oraz zanieczyszczenia, metoda ta stanowi obiecującą alternatywę dla tradycyjnego podejścia do monitorowania wód podziemnych. Artykuł opisuje pokrótce filozofię zintegrowanego podejścia do badania i remediacji wód podziemnych wypracowanego w międzynarodowym projekcie MAGIC, a także przybliża metodykę stosowania imisyjnych pompowań badawczych.
EN
Identification, assessment and prioritization of groundwater pollution sources is an important problem not only in Poland, but also in many EU countries. In the case of many industrial areas even large invested funds do not ensure the expected improvement of the groundwater quality. Therefore, it seems essential that some innovative technical and administrative tools for groundwater management at industrially contaminated areas should be provided. This was the reason for undertaking an international project MAGIC -Management of Groundwater at Industrially Contaminated Areas under the INTERREG IIIB CADSES Neighbourhood Programme. An important part of the project was elaboration of Integral Groundwater Investigation approach. This approach is particularly suitable for the areas, that show complex history of ownership and contamination and in such cases it can be good alternative for classical groundwater monitoring. Current paper describes shortly the philosphy of integral approach for groundwater investigation and remediation elaborated within MAGIC project and it also outlines the methodology for application of Integral Pumping Tests.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.