Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie rtęcią
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
W trakcie pracy instalacji technologicznych kopalni gazu ziemnego może dochodzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami nieorganicznymi i organicznymi. Substancje te mogą przedostawać się do środowiska z uszkodzonych lub rozszczelnionych instalacji przemysłowych, służących do oddzielania i magazynowania płynów złożowych, osuszania i regeneracji glikolu oraz oczyszczania gazu ziemnego. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu jakościowego środowiska gruntowego w obrębie instalacji technologicznych Ośrodka Grupowego Paproć. Próbki do badań środowiskowych pobrano w najbliższym otoczeniu głównych elementów instalacji technologicznych. Otrzymane wyniki badań chemicznych próbek gleb i gruntów porównano z obowiązującymi aktualnie standardami jakościowymi gleb i gruntów dla obszarów przemysłowych.
EN
The operational technological systems for treating natural gas in gas fields are a source of potential ground contamination with inorganic and organic substances. They may leak from broken or untight industrial installations used for separating and storing formation fluids, drying and regeneration of glycol as well as drying of natural gas and then to penetrate the environment. The results of analyses of the quality of ground environment within the technological installation of the Paproć Group System are presented in the paper. Samples for environmental analyses were taken in the close vicinity of main technological installations. The obtained results of chemical analyses of soil and ground samples were compared with the quality standards for grounds and silos for industrial areas.
PL
Działalność kopalni i zakładów przeróbczych węgla kamiennego prowadzi do powstawania składowisk, najczęściej nadpoziomowych, na których są deponowane odpady poeksploatacyjne i poprodukcyjne. Najczęściej są to odpady w postaci skały płonnej oraz odpady ze wzbogacania i flotacji węgla. Niektóre składowiska odpadów zawierają znaczne ilości mułu węglowego, który może być obecnie powtórnie wykorzystany. Odpady pogórnicze składowane bezpośrednio na powierzchni terenu podlegają procesom erozji fizycznej oraz chemicznej, stając się źródłem zanieczyszczenia dla otaczającego je środowiska gruntowego i wodnego. W odpadach węglowych występują domieszki różnych minerałów i metali ciężkich. Jednym z pierwiastków obecnych w węglach jest rtęć. Rtęć zawarta w odpadach na skutek przemian chemicznych (zakwaszenie środowiska) może zostać wyługowana i rozprzestrzeniać się drogą wodną lub przemieszczać się poprzez transport pyłów w powietrzu. Rtęć związana w środowisku glebowym pochodzi w znacznym stopniu z przemysłowych ognisk zanieczyszczeń, wśród których mogą znajdować się zakłady wydobywczo-przeróbcze węgla kamiennego. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zanieczyszczenia gleb rtęcią w otoczeniu nieczynnej obecnie kopalni „Siersza” w Trzebini. Produkcja węgla kamiennego pozostawiła na tym terenie szereg obiektów w postaci różnych strukturalnie i wiekowo składowisk (hałd) odpadów pogórniczych oraz innych obiektów infrastruktury technicznej (magistrale transportowe, szyby wydobywcze, instalacje przeróbcze). Odpady te gromadzone były w tym rejonie od kilkudziesięciu lat. Niektóre z nich zdążyły się już wkomponować w krajobraz na drodze naturalnej rekultywacji. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono znaczne zróżnicowanie zawartości rtęci w badanych gruntach. Średni poziom ogólnego zanieczyszczenia rtęcią badanych gruntów był wyraźnie podwyższony w stosunku do lokalnego tła geochemicznego rtęci obserwowanego dla okolic Trzebini. Wykonane badania dowiodły, że zanieczyszczenie rtęcią w rejonie kopalni węglowej jest widoczne, nie obserwuje się jednak przekroczenia wartości dopuszczalnych rtęci w glebach. Rtęć obecna w gruntach w rejonie badań pochodzi również z innych źródeł (bliższych i dalszych), jak np. elektrociepłownie i konwencjonalne elektrownie na paliwo węglowe.
EN
Operation of coal mines and coal processing plants leads to the formation of waste disposal sites, frequently above the ground, where post-mining waste and post-processing waste is deposited. This is largely barren rock waste and waste resulting from coal cleaning and flotation. Some of the waste disposal sites contain significant amounts of coal silt which may be now used again. Post-mining waste deposited directly on the ground is subject to physical and chemical erosion thus becoming a source of contamination for the surrounding soil and water environment. Coal waste contains various minerals and heavy metals. Mercury is one of the elements present in coal. Due to chemical changes (environmental acidification) mercury from the waste may be leached and dispersed via water or airborne with dust. Mercury bound in the soil largely comes from sources of industrial pollution such as coal mines and coal processing plants. The paper presents selected results from research on soil contamination with mercury in the vicinity of the closed down “Siersza” coal mine in Trzebinia. There are various remains of coal production in the area including mine spoil heaps of different structure and age. This waste was deposited there for tens of years. Some of the spoil heaps have already managed to blend in with the environment by way of natural reclaim. In the course of the conducted research it was found that there are significant differences in mercury content in the investigated soils. The average level of soil contamination with mercury was clearly higher than in the local mercury geochemical background in the vicinity of Trzebinia. The conducted research has proved that although mercury contamination in the vicinity of the mine is visible it does not exceed the standards allowed in soils. Mercury in soil in the investigated sites also comes from different sources (closer and further) such as for instance thermoelectric power stations and conventional coal burning power stations.
PL
Rtęć związana w środowisku glebowym pochodzi w znacznym stopniu z przemysłowych ognisk zanieczyszczeń, wśród których dominują procesy spalania różnego rodzaju paliw konwencjonalnych. W pracy przedstawiono wyniki badań zanieczyszczenia rtęcią gleb w otoczeniu konwencjonalnej elektrowni na paliwo węglowe. Opróbowano tereny położone wokół jednej z najstarszych polskich elektrowni "Siersza". Elektrownia ta przez wiele lat wykorzystywała niskogatunkowe zasiarczone węgle z pobliskiej kopalni "Siersza". W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że podwyższony poziom rtęci występuje w próbkach pobieranych na kierunkach zgodnych z lokalnymi kierunkami wiatrów, w strefach oddalonych od emitora co najmniej 2 - 3 km. Bezpośrednio w pobliżu emitorów elektrowni zanieczyszczenie rtęcią było niewielkie. Poziom ogólnego zanieczyszczenia rtęcią badanych gruntów nie przekracza wartości dopuszczalnych. Wykonane badania udowodniły że zanieczyszczenie rtęcią wokół elektrowni węglowej jakkolwiek jest wyraźnie widoczne, to jednak nie obserwuje się przekroczenia wartości dopuszczalnych zawartości rtęci w glebach. Wyniki badań nie potwierdzają więc niektórych sugestii literaturowych o znacznym zanieczyszczeniu rtęcią w wyniku emisji spalin z elektrowni opalanych węglem kamiennym.
EN
Mercury, bounded in soil, comes in considerable grade from industrial sources, among which the firing processes of different kinds of conventional fuels predominate. The paper presents the results of investigations soils contamination by mercury in surroundings of conventional coal-based power station. The investigation covered the area around the one of the oldest Polish power stations "Siersza ". For many years this power station was using poor-quality coals from neighbouring coal mine "Siersza ". As a result of research it was found that the increased concentration of mercury appears in soil samples taken from the places laying on directions compatible with local directions of the winds, and at least 2-3 km distant from emitters. In the immediate proximity of the power station's emitters, the mercury pollution was small. General pollution level of examined soils by mercury does not exceed the admissible values. The research proved that around that power station the contamination by mercury was noticeable, however the mercury content in soil exceeding the permissible standards was not observed. The results of investigations do not confirm therefore some literature suggestion about considerable contamination by mercury resulting from flue gas emissions from coal-based power stations.
PL
Emisja rtęci do powietrza z procesu spalania jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia społeczeństwa z uwagi na jej postać metaliczną stwarzającą możliwość przenoszenia na dalekie odległości do określenia zawartości rtęci w węglach oraz w spalinach wyrzucanych do powietrza. Tematyka ta stała się ważna po istotnym ograniczeniu emisji SO2, NO2 i popiołów lotnych. W publikacji podjęto próbę przedstawienia osiągniętych wyników w zakresie ograniczenia emisji rtęci z węgla brunatnego a także kamiennego spalanego w elektrowniach i elektrociepłowniach w Polsce. Omówiono ograniczenia przyjęte przez międzynarodowe i narodowe organizacje w zakresie granicznych zawartości emisji rtęci i toksycznych metali ciężkich. Wskazano na istotne ograniczenia emisji ze spalania węgla i procesów przemysłowych w Polsce w latach 1990-2002. dla 2002 roku podano ilości emisji rtęci z węgla brunatnego i kamiennego w elektrowniach zawodowych oraz innych działalności. Omówiono niektóre dostępne wyniki badań w zakresie zawartości rtęci w polskich węglach, zachodzących zmianach postaci i zawartości rtęci w procesach spalania węgla oraz po oczyszczeniu spalin z tlenków siarki i popiołu lotnego.
EN
Since several years, USA, EU and other countries have been conducting research aiming at mercury contents definition in coals and waste gasses. This matter became important after significant SO2, NO2 and fly-ash emission limitation. This publication aims to present achieved results in a range of mercury emission limitation from lignite and hard coal combustion in power plants and thermal-electric power stations in Poland. It discusses restrictions accepted by international and national organizations in a range of mercury and toxic heavy metals limiting contents. It points out a significant limitation of mercury emission form coal combustion and industrial processes in Poland in 1990-2002, it defines mercury emission amount from lignite and hard coal combustion in commercial power plants and from other activities. It also discusses some available findings and after waste gasses cleaning of sulfur oxides and fly ash.
PL
Wieloletnie badania geochemiczne osadów wodnych prowadzone w 301 punktach obserwacyjnych na obszarze Polski wykazały, że osady Wisły na odcinku Oświęcim - Nowy Korczyn, Odry od Brzegu Dolnego do ujścia Warty, Dunajca poniżej Tarnowa oraz osady Neru, Bzury oraz Czarnej Wody w Legnicy i Regi w Mrzeżynie charakteryzują się zawartością rtęci stwarzającą zagrożenie dla biosfery.
EN
Last decade of geotchemical studies of river sediments, realized in 301 control points/sites located in the whole Poland area, indicated that sediments from: Vistula river (between Oświęcim and Nowy Korczyn), Odra river (between Brzeg Dolny and Warta mouth), Dunajec river (downward from Tarnów), Ner, Bzura and Czarna Woda rivers at Legnica as well as of Rega river at Mrzeżyno, contain mercury amount harmful for biosphere.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.