Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie gleby
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Pobrano próbki gleby z 4 miejsc zlokalizowanych w pobliżu huty i składowiska odpadów hutniczych. Próbki pobrano z głębokości 0–20, 20–40 i więcej niż 40 cm i po wysuszeniu ekstrahowano dichlorometanem. Skład pozostałości analizowano na zawartość 13 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) za pomocą HPLC-FLD. Oznaczono równoważniki toksyczności sumy WWA oraz wskaźniki diagnostyczne identyfikujące źródła emisji zanieczyszczeń. Źródłem WWA zakumulowanych w glebie było nie tylko składowisko odpadów hutniczych, ale również lokalna komunikacja i emisja zanieczyszczeń z huty.
EN
Soil samples were collected from 4 locations near smelter and metallurgical waste landfill. Samples were taken from 3 depths of 0–20, 20–40 and more than 40 cm, then dried and extd. with CH₂Cl₂. The compn. of the residue was detd. for the content of 13 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by the HPLC-FLD method. The toxicity equivs. of the sum of PAHs and diagnostic indicators identifying the sources of pollutant emissions were detd. The source of PAH accumulation in the soil was not only the smelting waste landfill, but also local communication and the emission of pollutants from the smelter.
PL
Część wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zaliczana jest do grupy trwałych związków organicznych (TZO), które w środowisku pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. WWA w większości uwalniane są do środowiska podczas niskiej emisji i wraz z depozytem suchym i mokrym akumulują się głównie w glebie. Niewiele badań dotyczy tylko zawartości tych związków w powierzchniowych poziomach gleby. Głównym celem tej pracy była ocena przemieszczania się WWA w profilu glebowym. Zakresem badań objęto 13 WWA z listy Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Badania przeprowadzono w Kozienickim Parku Krajobrazowym w siedliskach lasu mieszanego w trzech typach gleb: rdzawej, płowej i brunatnej.
EN
Occurence of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in 3 Polish forest soils (Kozienice Landscape Park) was detd. in the soil profile by high performance liq. chromatog. The PAH with 3 and 4 rings moved faster than the 5 and 6 rings ones. Their accumulation depended on the total of org. matter in the soil but did not depend on the soil pH and granulation.
3
Content available remote Polichlorowane bifenyle w glebach o zróżnicowanym sposobie użytkowania
PL
Oceniono wpływ źródeł uwalniania polichlorowanych bifenyli (PCB) na ich zawartość w glebach i roślinach na obszarach o zróżnicowanym użytkowaniu oraz oceniono przemieszczanie się PCB w głąb profilu glebowego. Zbadano zależności pomiędzy zawartością PCB w glebie i ich zawartością w roślinach z uwzględnieniem źródła emisji. Akumulacji w glebach i roślinach ulegały przede wszystkim kongenery PCB 28 i PCB 52. Nisko chlorowane PCB przemieszczały się w głąb profilu glebowego na głębokość ok. 40 cm. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy zawartością PCB w badanych roślinach a ich zawartością w glebach.
EN
Soil samples were collected from 3 areas with diversified use and from layers of different depth (0–200 cm) as well as samples of plants growing in these areas. The content of polychlorinated biphenyls (PCB) in soils and plants was detd. by GC/ECD method. The PCB accumulation in soils and plants was mainly caused by PCB 28 (3 Cl atoms) and PCB 52 (4 Cl atoms) congeners. Low chlorinated PCBs moved deep into the soil profile to the depth of about 40 cm. A statistically significant relationship was found between PCB content in the tested plants and their content in soils.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1219) w zakresie przepisów związanych z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi. Obecnie należy wrócić do postawionych już pytań na temat uznania, czy wydobyta gleba lub ziemia pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Z dokonanych poprzednio ustaleń wynika, że ma to być gleba lub ziemia wydobyta.
EN
The article focuses on the field of innovative trends for efficient data processing in the conduct of research of organic soil pollution using a soil air analyzer for surveys of soil contamination in situ at industrial enterprises in Slovakia. The content of the article is a discourse of theoretical knowledge from the field of the geological environment; the authors’ own survey to monitor the processing and evaluation of the measured values obtained (e.g., CO2, CH4, NEL, BTEX). Currently, standard data processing procedures using the software that is supplied have basic or limited functionality, and the processing time is several hours, including manual and repetitive tasks. As we present in the article, the new Windows PowerShell tool is being used more efficiently, reducing the data processing time which represents an 86% time saving. There is currently no suitable or faster way of evaluating the measured data in Slovakia and the Czech Republic.
6
Content available remote Remediacja gleb zanieczyszczonych metalami
PL
Dokonano oceny akumulacyjnych zdolności mieszanki traw w stosunku do metali: cynku, kadmu, niklu, chromu, ołowiu i miedzi. Wykonano oznaczenie całkowitych zawartości metali w glebach pochodzących z terenów przemysłowych w różnym stopniu zanieczyszczonych oraz zawartości metali w testowanych gatunkach traw. Stwierdzono, że w zależności od zebranego pokosu mieszanka traw w różnym stopniu akumulowała metale. Szereg ten przedstawia się następująco: Zn > Cd > Pb > Cu > Cr > Ni. Testowane trawy, ze względu na ilość pobranych metali, wykazywały w większości przydatność przemysłową.
EN
Four soils from an industrial area were analyzed for contents of Zn, Cd, Ni, Cr, Pb and Cu and then phytoremediated by using Festuca rubra L., Festuca ovina L., Lolium perenne L. and Poa pratensis L. grasses. The metal contents in soils decreased in series Pb > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd. The soilage (3 swaths) was studied for contents of the removed metals. The metal contents in the grass biomass decreased in series Zn > Cu > Pb > Cr > Ni > Cd. The contents of Zn, Cd and Pb in grass were higher than allowable in fodders.
7
Content available remote Ocena fitotoksyczności gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
PL
Dokonano oceny fitotoksyczności gleb w różnym stopniu zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, z użyciem dwóch gatunków roślin. Oznaczono zawartość węglowodorów aromatycznych, sumy węglowodorów C₆-C₁₂ i C₁₂-C₃₅ oraz WWA oraz wykonano testy PhytotoxkitTM. Stwierdzono, że testy fitotoksyczności mogą być stosowane do sygnalizowania problemu zagrożenia na badanym terenie, jednocześnie stanowiąc element przydatny do wykonania szybkiej oceny zagrożenia gleb. Stwierdzono również, że w celu określenia ryzyka środowiskowego testy fitotoksyczności zawsze powinny być uzupełniane o analizę zawartości i rodzaju zanieczyszczenia, a także podstawowych właściwości danej matrycy, w której ono występuje.
EN
C₆-C₁₂ and C₁₂-C₃₅ hydrocarbon fractions and arom. hydrocarbons were extd. from 8 soil samples with MeOH, hexane and CH₂Cl₂, resp. Then exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to a mass spectrometer. The obtained values were compared with the max. values set in the national legislation. In addn., the relative changes in seeds germination capacities of selected plants (sorghum and cress) and relative changes in the length of stems and roots of these plants, grown on the tested soil samples were compared to these plants cultivated on soils without contamination. Cultivations on soils with a high content of hydrocarbons revealed limitations of the growth of the sorghum roots length to 19% and of the cress roots length as well as its stems up to 25%. Changes in a seed germination capacities of selected plants in soil depending on hydrocarbon pollutions were not obsd.
8
Content available remote Ocena fitotoksyczności gleb zanieczyszczonych metalami
PL
Oceniono fitotoksyczność gleb w różnym stopniu zanieczyszczonych metalami, stosując cztery gatunki roślin. Oznaczono całkowite zawartości metali w glebach pochodzących z terenów przemysłowych oraz wykonano testy PhytotoxkitTM. Testy fitotoksyczności nie określają rodzaju ani poziomu zanieczyszczenia gleby, są jednak przydatne do wykonania szybkiej oceny, czy badane gleby stanowią zagrożenie dla stanu środowiska.
EN
Sorghum (Sorghum saccharatum L.), garden cress (Lepidium sativum L.), mustard (Sinapis alba L.) and alfalfa (Medicago sativa L.) were used as test plants to study the contamination of 4 soil samples from industrial areas. Cu, Pb, Zn, Cd, Cr and Ni total concns. were detd. PhytotoxkitTM test was used to study phytotoxicity of the soils.
EN
Measurement of magnetic susceptibility of topsoil represents a very useful tool for the detection of atmospherically deposited magnetic particles. The samples of forest soils from the Moravian-Silesian Beskydy Mountains (the Czech Republic) were used for identification of emissions sources of particles with magnetic ordering. Magnetic susceptibility was measured at bulk samples of grain size class under 2 mm. Microanalysis using electron microscope with an energy dispersive X-ray spectrometer was used for the determination of particles in the magnetic fraction. The samples of dust from the sintering plant of the Iron Works in the town of Třinec were analysed. The values of magnetic susceptibility of forest soils in the Třinec region are increased. In the relatively near vicinity of the industrial area, the average value for Javorový Mount was 7.90×10-6 m3/kg, for Ostrý Mount it was 6.69×10-6 m3/ kg. It was proved that they were higher than the average values from the Beskydy Mountains (4.64×10-6 m3/kg). The concentrations of lead and magnetic susceptibility in soils showed significant correlation dependence (rs = 0.85). The iron and steel industry represent the primary source of the pollution load in forest soils of the studied area. Statistically, significant dependences between the organic matter content and the lead and zinc concentrations as well as between the magnetic susceptibility values and the iron concentrations in forest soils were found. It was confirmed that the airborne particles are deposited on vegetation and accumulated in the organic horizon of forest soils.
PL
Pomiar podatności magnetycznej wierzchniej warstwy gleby stanowi bardzo przydatne narzędzie do wykrywania osadzonych z atmosfery cząstek magnetycznych. Próbki gleb leśnych z Beskidu Morawsko-Śląskiego (Czechy) wykorzystano do identyfikacji źródeł emisji cząstek o właściwościach magnetycznych. Podatność magnetyczną mierzono w próbkach zbiorczych w klasie ziarnowej poniżej 2 mm. Mikroanaliza z użyciem mikroskopu elektronowego ze spektrometrem dyspersyjnym energii rentgenowskiej została użyta do oznaczenia frakcji magnetycznej cząstek. Przeanalizowano próbki pyłu ze spiekalni Huty Żelaza w Trzyńcu. Stwierdzono wzrost wartość podatności magnetycznej gleb leśnych w regionie Trzyńca. W stosunkowo bliskim sąsiedztwie obszaru przemysłowego Javorový Mount średnia wartość wynosiła 7,90 × 10-6 m3/kg, w przypadku Ostrý Mount 6,69 × 10-6 m3/kg. Wykazano, że były one wyższe niż średnie wartości dla Beskidów (4,64 × 10-6 m3/kg). Zawartość ołowiu i podatność magnetyczna w glebach wykazały istotną korelację (rs = 0,85). Hutnictwo żelaza i stali stanowi główne źródło ładunku zanieczyszczeń w glebach leśnych badanego obszaru. Stwierdzono statystycznie istotne zależności między zawartością materii organicznej a stężeniem ołowiu i cynku, a także między wartościami podatności magnetycznej a stężeniami żelaza w glebach leśnych. Potwierdzono, że zawieszone w powietrzu cząstki osadzają się na roślinności i gromadzą się w organicznym horyzoncie gleb leśnych.
EN
Wenjiang (China) is the area which undertakes high-intensity planting activities. Additionally, the soil environmental capacity has been a hot area of research as it plays a key role in environmental protection planning, environmental impact assessment and sustainable development. In this paper, the static model of soil environmental capacity is employed to investigate the distribution of residual soil environmental capacity in Wenjiang. The results show that the soil environmental capacity of mercury is the largest for industrial land while it is the lowest in garlic-rice planting areas; the soil environmental capacity of arsenic is the largest in city construction land while it is the lowest in ecological conservation zone; the soil environmental capacity of lead is the largest in city construction land while it is the lowest in garlic-rice planting areas; and the soil environmental capacity of chromium is the largest in city construction land while it is the lowest in garlic-rice planting areas.
11
PL
Praca dotyczy oznaczania zawartości metali ciężkich takich jak ołów i kadm w warstwie wierzchniej i spodniej gleby. Próbki analizowanej gleby pochodzą z obszarów przemysłowych zlokalizowanych niedaleko Olkusza w województwie małopolskim. Jako metodę oznaczenia wspomnianych wyżej metali zastosowano woltamperometrię stripingową różnicową oraz atomową spektroskopię absorpcyjną. Dodatkowo zbadano zależność pomiędzy zawartością ołowiu, a pH gleby. Główny cel pracy to analiza zawartości ołowiu i kadmu w pionowym profilu przekroju gleby i skorelowanie uzyskanych wartości stężeń z pH gleby.
EN
This work concerns the study of heavy metals such as lead and cadmium in the top and bottom layers of the soil. The samples come from industrial areas located near Olkusz in the Małopolska. Concentrations of the selected elements were determined with stripping voltammetry and atomic absorption spectroscopy. In addition, the relationship between the lead concentration and pH of the collected soil samples was examined. The main objective was to compare the concentration of heavy metals in the soil profile and to correlate it with the soil pH value.
PL
Dokonano oceny stanu fizyczno-chemicznego środowiska gruntowego na terenie obiektu dystrybucji docelowej paliw w aspekcie potencjalnej remediacji badanego terenu. Oznaczono wybrane właściwości fizyczne i chemiczne gleb, w tym zawartość lotnych węglowodorów aromatycznych (BTEX), sumy węglowodorów C6–C12 i C12–C35 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Dodatkowo oznaczono liczebność bakterii heterotroficznych oraz aktywność naturalnej mikroflory. Stwierdzono, że głównym typem zanieczyszczeń środowiska gruntowego na badanym terenie są benzyny i oleje, jak również BTEX oraz naftalen. Uzyskane wyniki świadczą o wysokim potencjale biodegradacyjnym naturalnej mikroflory, a w kontekście przeprowadzonych analiz chemicznych wskazują na możliwość skutecznej bioremediacji poprzez biostymulację autochtonicznej mikroflory.
EN
C6–C12 and C12–C35 hydrocarbon fractions and aromatic hydrocarbons were sep. extd. from soil samples with MeOH, hexane and CH2Cl2, resp. Then exts. were analyzed by gas chromatog. coupled to a mass spectrometer, and the obtained results were compared with the permissible concn. of pollutants in the soil. In addn., the abundance of heterotrophic bacteria after incubation (room temp., time 72 h) and microflora activity (dehydrogenase, lipase, cellulase) were estd. for soil samples. For most of them, the contents of both hydrocarbon fractions as well as alkylbenzenes and naphthalene were above the permissible values while abundance of heterotrophic bacteria and microflora activity was slightly below for soil values without contaminations of petroleum products.
EN
Various additives, including cement, quicklime, fly ash, montmorillonite, sepiolite and their proportions were employed to stabilize/solidify artificially prepared soils contaminated simultaneously with two kinds of ions such as Cd2+ and Pb2+. The unconfined compressive strength of the stabilized soils was measured to estimate the possibility of recycling. The efficiency of Cd2+ and Pb2+ immobilization in contaminated soils was also evaluated using the US EPA TCLP toxicity test. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) were used to elucidate the mechanisms responsible for the immobilization of heavy metals. The experimental results demonstrate that in terms of soils simultaneously polluted with Cd2+ and Pb2+ ions, the curing effect of fly ash is better than that of montmorillonite and sepiolite. When Cd2+ and Pb2+ coexist in soil specimens, the curing is more difficult than for Cd2+ or Pb2+ alone, which is antagonistic mechanism. Also, the leaching concentration of Cd2+ and Pb2+ gradually decreases upon increasing pH when pH < 8. For pH ≥ 8, the leaching concentration of Cd2+ and Pb2+ reached a minimum. Besides, the results of XRD and SEM are in agreement with those of the strength and leaching tests.
EN
The influence of Yarrowia lipolytica inoculum on biodegradation of hydrocarbons, and changes in microbiota composition in the soil contaminated with petroleum have been investigated. The material under study was contaminated clay soil, containing petroleum-derived substances at approximately 17 000 [mg/kg d. m.]. Microbiological analysis was carried out by the cultivation method and the content of individual hydrocarbons (n-aliphatic, BTEX and PAHs) was determined by the GC/MS method. The largest decrease of oil-derived substances, versus the control sample, was recorded at the beginning of the process. During the first 30 days, the yeast inoculation caused most effectively removal of n-aliphatic hydrocarbons and PAHs (approximately 80% reduction), however, the content of BTEX increased nearly three times. After 60 days of the process, PAHs concentration further decreased (by 40%), concentration of n-aliphatic hydrocarbons decreased a little, however the content of BTEX increased by 10%, compared to the initial concentration. Stimulating the biodegradation process with the yeast inoculum influenced the increase of the bacteria count, mainly Gram-positive, with simultaneous decrease of fungi number.
EN
Petrochemical-derived products may enter the soil with rainwater, sewage, and during equipment failures. Due to their physicochemical properties, they cause a threat to the environment and change the properties of engineering-geological land. In the study, samples of soil originating from the vicinity of 20 gas stations in the city of Kielce have been examined. The following soil parameters were determined: pH, Hh, exchangeable cations, content of CaCO3, Corg and PAH. The amount of PAHs and their composition varied depending on numerous factors such as the soil quality as well as location and degree of exploitation of petrol stations.
EN
The aim of this study was to investigate the dynamics of changes in the metal concentrations in the soils contaminated with Cd, Pb, and Zn during a 5 year period. Additionally the purpose included assessment of the suitability of 1 M HCl to control soil contamination with heavy metals compared to using of aqua regia method. The study was conducted in concrete-framed microplots, filled with two soils (sandy and silty), which were artificially co-contaminated with Cd, Pb and Zn. There was a gradual decrease in these concentrations during the 5 year period. The concentrations of the metals extracted with 1 M HCl were very similar to the total concentrations. After 5 years of research, the topsoil had the smallest decrease in Pb concentration, which for the sandy, and silty soils was, respectively, by 7% and 9% in relation to the initial value. The concentrations of Cd and Zn decreased by up to about 35% in the sandy soil and by about 20% in the silty soil. Sandy soil contamination with metals poses a potentially higher threat to humans and the environment than silty soil contamination. Therefore, the examination of the sandy soils contamination, as well as of the groundwater occurring in these areas, should be carried out at least once for 5 years. It has been shown that the analytical method using aqua regia can be replaced by 1 M HCl method to track changes of metals concentration in the soil, that occur over time period.
PL
Celem pracy było zbadanie dynamiki zmian zawartości metali w glebach zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn w okresie 5-letnim. Dodatkowym celem była ocena przydatności 1 M HCl do kontroli stanu zanieczyszczenia gleby tymi metalami w porównaniu z metodą z użyciem wody królewskiej. Doświadczenie przeprowadzono w obetonowanych mikropoletkach wypełnionych dwoma glebami (piaskową i pyłową), które zostały symulacyjnie skażone Cd, Pb i Zn. Stwierdzono stopniowe obniżanie się zawartości tych metali w glebie wraz z upływem czasu, przy czym zawartości te, oznaczone po ekstrakcji metali z gleby 1 M HCl, były bardzo podobne do zawartości całkowitych oznaczonych z użyciem wody królewskiej. Po 5 latach badań górna warstwa gleby (0–20 cm) wykazywała spadek koncentracji Pb, który w glebie piaskowej i pyłowej wynosił odpowiednio 7% i 9% w stosunku do wartości początkowej. Zawartości Cd i Zn obniżyły się o około 35% w glebie piaskowej i 20% w pyłowej. Badania wykazały, że gleba piaskowa zanieczyszczona metalami stwarza większe potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska, niż zanieczyszczona gleba pyłowa. Dlatego kontrola zanieczyszczonych gleb piaskowych, jak również wód podziemnych znajdujących się na tym obszarze, powinna być prowadzona co najmniej raz na 5 lat. Wykazano, że w celu śledzenia zmian zawartości badanych metali w glebie, jakie następują w danym okresie czasu, metodę analityczną z użyciem wody królewskiej można zastąpić tańszą i łatwiejszą metodą z użyciem1 M HCl.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zmian zanieczyszczenia gleby w latach 1995–2010 na terenie Lubelszczyzny w oparciu o wyniki badań monitoringowych. Przytoczono zasady, cel i zadania monitoringu gleby prowadzonego w skali kraju, jak i lokalnie. Omówiono rodzaje i źródła zanieczyszczenia gleby, metody oznaczania tych zanieczyszczeń, a także procedurę oznaczania próbek gleby do analizy. Następnie przedstawiono i oceniono wyniki zawartości poszczególnych pierwiastków i związków w próbkach gleby. Zawartości związków fosforu, potasu i magnezu w glebie okazały się zróżnicowane. Występowało także lokalne nadmierne zasolenie i zanieczyszczenie gleby siarką z przyczyn antropogenicznych. Brak jednak nadmiernego zanieczyszczenia gleby związkami WWA oraz metalami ciężkimi. Zanotowano lokalnie podwyższone zawartości niektórych metali w glebie. W podsumowaniu stwierdzono potrzebę wapnowania oraz prowadzenia działań agrotechnicznych dla zwiększenie zasobności i żyzności gleby. Jako ważne czynniki jakości gleby w pierwszej kolejności określono zakwaszenie gleby oraz niedostatek próchnicy, następnie zaś udział potencjalnie toksycznych zanieczyszczeń.
EN
The paper presents the evaluation of soil contamination changes in the years 1995–2010 in the Lubelskie province based on the results of monitoring studies. The principles, objectives and tasks of soil monitoring, both nationally and locally, were presented. The types and sources of soil contamination, the methods for determining these pollutants, and the procedure for determining soil samples for analysis are discussed. The results of the content of particular elements and compounds in soil samples were subsequently presented and evaluated. The content of phosphorus, potassium and magnesium compounds in the soil proved to be diverse. There was also local excessive salinity and pollution of the soil with sulfur due to the anthropogenic causes. However, there is no excessive contamination of the soil with PAHs and heavy metals. The elevated content of some metals in soil have been reported locally. In summary, the need for liming and farming activities to increase the soil abundance and fertility has been identified. The identified important factors of soil quality included acidification and humus deficiency, as well as the share of potentially toxic impurities.
EN
Investigations have been presented on the type, extent and frequency of operational and maintenance as well as structural linear and spot defects that occurred in long operated vitrified clay sewers, which are the most often used in sanitary sewer systems. The causes of the defects have been deter-mined and summarized in five groups. Two sewer failure probability matrices taking into account the impact of all the defects analysed in terms of environmental and structural hazards have been proposed. Numerical values determined for each element of the two matrices allow allocating the sewers into five probability of failure categories. The proposed method contains the consequences of failure of matrix of sewer, and finally two matrices of risk for environmental and structural safety. The elaborated method enables prioritization of sewers in terms of environmental and structural hazards from those of the highest to those of the lower risk, which allows efficient sewer failure management and may be used for planning the sewer trenchless maintenance and rehabilitation.
EN
The aim of the study was to assess the impact of diesel oil on the activity of oxidoreductases in loamy sand, and to evaluate effect of selenium addition in the restoration of homeostasis of soil contaminated with diesel oil. The experiment was carried out under laboratory conditions with loamy sand. 0.05 mmol/kg of selenium (Se(IV) or Se(VI)), and diesel oil in the doses of 2, 10 and 50 g/kg were added to the soil samples. In soil treated with selenium and diesel oil activities of dehydrogenases, catalase, o-diphenol oxidase and nitrate reductase were measured on 1, 7, 14, 28, 56 and 112 day of the experiment. Contamination with diesel oil did not cause significant changes only in the activity of o-diphenol oxidase. The highest increase was observed in activity of dehydrogenases. Selenium limited hydrocarbons impact on activity of soil oxidoreductases, especially in loamy sand with diesel oil in the dose of 10 g/kg. Obtained results showed that this effect was reduced after treatment with selenium in both oxidation states but for nitrate reductase and catalase this reduction was reported after application of Se(VI) and Se(IV), respectively.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.