Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie chromem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Chrom jest pierwiastkiem o szerokim zastosowaniu w przemyśle chemicznym i metalurgicznym, co stanowi główną przyczynę jego wprowadzania do środowiska w ściekach i wyciekach. Przykładem rejonu zanieczyszczonego związkami chromu są okolice Częstochowy. Szersze badania podjęto tu w latach 90. XX wieku z powodu zanieczyszczenia wód GZWP nr 326N, rozległego i zasobnego zbiornika szczelinowo-krasowego, występującego w utworach węglanowych jury górnej, stanowiącego główny poziom wodonośny oraz podstawę zaopatrzenia w wodę. Postawiono trzy koncepcje rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia: (1) poziomy przepływ strumienia z dominacją procesów dyspersji, (2) głęboki poziomy przepływ strumienia z ascenzyjnym ruchem wód do współczesnego poziomu drenażu, (3) migracja zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych. Wyniki opróbowania wód podziemnych przeprowadzonego w 2011 r. wykazały, że w porównaniu z 1995 r. zanieczyszczenie chromem uległo zmniejszeniu, jednak problem w dalszym ciągu istnieje, a kierunki i drogi migracji zanieczyszczeń w wodach poziomu górnojurajskiego nadal nie zostały jednoznacznie rozpoznane.
EN
Chromium is an element widely used in chemical and metallurgical industries that is the primary source of release of chromium compounds into the environment with industrial wastewater. An example of the region contaminated by chromium compounds is Częstochowa area. Wider research was undertaken in‘90s due to water pollution in the spacious and affluent fracture-karst reservoir MGWB No. 326N, associated with the Upper Jurassic carbonate formations. This MGWB is the main aquifer and a source of water for Częstochowa. The three hypotheses of chromium pollution pathways were formulated: (1) horizontal water flow with domination of dispersion processes, (2) deep horizontal flow with ascending movement of water to the contemporary drainage level, (3) migration of pollutants in surface water. Sampling of groundwater conducted in 2011 showed that compared to 1995, chromium pollution was reduced, although up to now the problem still exists and the directions and pathways of migration of contaminated Upper Jurassic groundwater have not been yet univocally identified.
EN
The aim of the study was to determine the effects of compost, zeolite and CaO used as neutralizing substances on the content of organic carbon and mineral components in soils contaminated with Cr(III) and Cr(VI). The content of organic carbon and mineral components varied depending on the form and the dose of chromium and neutralizing substances used. Increasing contamination of soil with Cr(III) and Cr(VI) resulted in the growth of the content of organic carbon and available forms of potassium and chromium(VI) resulted in a reduction of the content of available magnesium. Among the substances applied, compost and zeolite had larger effects than calcium oxide on the examined properties of soil, particularly in the case of organic carbon, phosphorus and magnesium. Compost and zeolite resulted in increasing the content of organic carbon and magnesium, and decreasing the content of phosphorus in the soil.
PL
Celem badań było określenie oddziaływania kompostu, zeolitu i CaO, stosowanych jako substancje neutralizujące, na zawartość węgla organicznego i składników mineralnych w glebach zanieczyszczonych Cr(III) i Cr(VI). Zawartość węgla organicznego i składników mineralnych wykazywała znaczne zróżnicowanie w zależności od formy i dawki chromu oraz użytych substancji neutralizujących. Wzrastające zanieczyszczenie gleby Cr(III) i Cr(VI) spowodowało wzrost zawartości węgla organicznego oraz przyswajalnych form potasu, a chrom(VI) obniżenie zawartości przyswajalnego magnezu. Spośród zastosowanych substancji kompost i zeolit miały większy niż tlenek wapnia wpływ na badane właściwości gleby, zwłaszcza w przypadku węgla organicznego, fosforu i magnezu. Kompost i zeolit spowodowały wzrost zawartości węgla organicznego i magnezu oraz zmniejszenie zawartości fosforu w glebie.
4
Content available remote About extraction and stability of Cr(VI) in soils and fertilizers
EN
Though the determination of hexavalent chromium in aqueous samples is very rugged, systematic errors in the determination procedure for solid samples may go in both directions. The results from ammonium nitrate, phosphate buffer and alkaline hot extraction procedures obtained from arable soil samples, basic slags and samples from contaminated industrial sites were compared. The results largely depend on the method used. Co-extracted organic carbon compounds may give additional coloration, but also consume chromate in the colour forming process, which necessitates standard addition both before the extraction and the colour reaction. Ion exchange during the ammonium nitrate extraction may lead to appreciable acidification and thus of reduction of chromate by soil organic carbon. The solubility of PbCrO4 and BaCrO4 in ammonium nitrate and phosphate extracts is variable, but it is sufficient in the alkaline boiling process. The colour reaction hardly suffers from inorganic interferents, but there is a strong salt effect for concentrated solutions, which can be corrected by standard addition. The same amounts of chromium in three extracts were also found by ICP with matrix-matched calibrants. Whereas basic slags bad up to 200 mg/kg hexavalent chromium, no hexavalent chromium was found any more in arable soils fertilized with basic slags.
PL
Oznaczenie chromu sześciowartościowego w próbkach wody jest bardzo trudne, a błędy systematyczne w procedurze jego oznaczania w próbkach stałych mogą mieć charakter dwukierunkowy. Porównano wyniki oznaczeń otrzymanych poprzez ekstrakcję gleby uprawnej, żużli zasadowych i próbek pobranych z miejsc zanieczyszczonych przez przemysł za pomocą azotanu amonu, buforu fosforanowego i gorących alkaliów. Otrzymane wyniki w dużej mierze zalezą od stosowanej metody. Wyodrębnione podczas ekstrakcji organiczne związki węgla mogą dawać dodatkowe zabarwienie, a także zużywają chromian w procesach barwotwórczych, który wymaga dodania standardu zarówno przed ekstrakcją, jak i przed zajściem reakcji barwnej. Wymiana jonowa podczas ekstrakcji azotanem amonu może prowadzić do znacznego zakwaszenia, a tym samym do redukcji chromu węglem organicznym z gleby. Rozpuszczalność PbCrO4 i BaCrO4 w ekstraktach z azotanem amonu i fosforanami jest zmienna, ale jest ona wystarczająca w procesie ogrzewania w środowisku alkalicznym. Na kolor reakcji mają znaczny wpływ związki nieorganiczne, ale silny wpływ efektu solnego stężonego roztworu może być skorygowany przez dodanie standardu. W trzech ekstraktach oznaczanie wykonano metodą ICP i stwierdzono takie same stężenia chromu. W żużlach stwierdzono do 200 mg/kg chromu sześciowartościowego, jednak jego obecności nie stwierdzono w glebach uprawnych nawożonych żużlem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.