Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 347

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenie środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W ubiegłym roku obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania pierwszej umowy międzynarodowej, której celem była i jest ochrona środowiska oraz zdrowia ludzi przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (ang. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) została podpisana w Genewie 13 listopada 1979 r. z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) przez 32 państwa regionu EKG ONZ (w tym Polskę). Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne zostały objęte odrębnym protokołem Konwencji w 1998 r. jako substancje wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska przyrodniczego. Uwolnione ze źródeł powstawania (produkty uboczne wielu procesów przemysłowych i termicznych) TZO trafiają do atmosfery, a poprzez depozycję atmosferyczną lub zrzuty bezpośrednie, do wód powierzchniowych. Jeszcze w 2010 r., na spotkaniu Grupy Specjalnej TZO Konwencji w Montrealu, przyjęto wykluczenie z dyskusji stref polarnych jako praktycznie nieobjętych zanieczyszczeniami działalności przemysłowej i stanowiących czyste, nieskażone substancjami niebezpiecznymi, tereny. Najnowsze badania realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (2016/23/N/ST10/01376), prowadzone w strefach polarnych obu biegunów: północnej Arktyki i południowej Antarktyki, wykazały, że TZO zostały wykryte w 60% pobranych osadów dennych z tych rejonów. Wyniki badań udowodniły zwiększające się zanieczyszczenie powietrza drobnymi pyłami o średnicy mniejszej od 2,5 mikrometra (PM2.5), na których silnie sorbują się i przenoszą na dalekie odległości substancje toksyczne. Zjawisko to stało się wyjątkowo ważne dla ochrony zdrowia człowieka w dobie pandemii i przenoszonych powietrzem patogenów.
EN
Last year, we celebrated the 40th anniversary of signing of the first international agreement, which has been intended to protect the environment, and human health against the effects of air pollution. The Long-range Transboundary Air Pollution Convention (LRTAP) was signed in Geneva on November 13,1979 as an initiative of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) by 32 countries of the UNECE region (including Poland). Persistent Organic Pollutants were issued in the separate Protocol to the Convention in 1998 as substances considered to be extremely hazardous to the environment. Once released from the source of origin (as by-products of many industrial and thermal processes), POPs are emitted into the atmosphere, and through atmospheric deposition or direct discharges, they enter surface waters. In 2010, at the meeting of the POPs Special Group of the Convention in Montreal, it has been agreed to exclude polar zones from the discussion, as they were classified as pristine, and not being impacted by industrial activities. The latest research carried out as part of the National Science Center grant (2016/23/N/ST10/01376) conducted in polar zones of the North and the South Poles – Arctic and Antarctic, revealed considerable POPs contamination in 60% of collected bottom sediments from both regions. The recent studies have indicated increasing air pollution with particulate matter particles of a diameter smaller than 2.5 micrometers (PM2.5), being a strong sorbent, and a carrier of toxic substances over long distances. This phenomenon has become extremely important for the protection of human health in times of pandemics and airborne transmitted pathogens.
PL
Pierwsze tworzywo sztuczne, celuloid, opatentowano w 1870 r. Jego szerokie zastosowanie przyczyniło się do dalszych prac nad polimerami. Opracowano syntetyczny kauczuk, bakelit, polistyren, poliamidy i teflon, następnie polietylen (PE) oraz polipropylen (PP). Światowa produkcja tworzyw sztucznych i ich powszechne zastosowanie stały się zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zwłaszcza przez niezagospodarowane odpady. Szeroko rozpowszechnione stały się odpady pod postacią opakowań artykułów spożywczych. Możliwości zlikwidowania zagrożeń ze strony tworzyw sztucznych upatruje się w produkcji tworzyw biodegradowalnych, które mogą zastąpić trudno rozkładalne tzw. plastiki. Opracowano szereg tworzyw sztucznych o wszechstronnym zastosowaniu. Może to być ważny kierunek w dziedzinie ochrony środowiska przed totalnym zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.
EN
The first plastic celluloid was patented in 1870. Its widespread use has resulted in further work on polymers. Synthetic rubber, bakelite, polystyrene, polyamides and Teflon were developed, then ethylene and propylene. The world production and widespread use has become a threat to the environment, especially due to the waste that it generates. Food packaging waste has become widespread. The possibility of eliminating these threats is seen in the production of biodegradable materials, that can replace plastics. A number of such materials have been developed for versatile use. This can be an important direction of environmental protection against total pollution with difficult plastic waste.
PL
Przedstawiono stan wiedzy na temat źródeł uwalniania rtęci do środowiska i związanych z tym zagrożeń dla człowieka i innych organizmów.
PL
Sprawami związanymi z wpływem transportu na środowisko zajmuje się na forum europejskim European Federation for Transport and Environment, w skrócie nazywana Transport & Environment. Organizacja przygotowuje bardzo ciekawe publikacje, a ostatnio przedstawiła raport, w którym przeanalizowała plany wszystkich krajów zrzeszonych w UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń transportu.
PL
Plastyfikatory to najczęściej estrowe pochodne kwasu ftalowego, nazywane również ftalanami. Ze względu na ich łatwą migrację do środowiska obecne są we wszystkich jego komponentach. Wykryto je zarówno w atmosferze, jak i w wodach powierzchniowych, glebach, osadach, ściekach, a nawet w tkankach roślin i zwierząt. Wykazują zdolność do gromadzenia się w tkankach organizmu, a ich stężenie może być wyższe niż w otaczającym je środowisku. Ze względu na ich rozprzestrzenienie, a także możliwy toksyczny wpływ, również na organizm człowieka, zalicza się je do grupy nowo pojawiających się zanieczyszczeń środowiska. Jednym z elementów mogących zminimalizować narażenie na ftalany jest odpowiednie ich usuwanie w procesie oczyszczania ścieków, między innymi w zakładach produkcyjnych stosujących te związki oraz w oczyszczalniach komunalnych. Do tego celu coraz częściej proponuje się wykorzystanie upraw hydroponicznych (ang. constructed wetlands). To proste podejście opiera się na wprowadzeniu roślin wyższych jako elementu wspomagającego oczyszczanie ścieków. Głównym zagadnieniem poruszonym w artykule jest analiza efektywności usuwania ftalanów ze strumienia wody po wprowadzeniu hydroponiki do technologicznego procesu oczyszczania ścieków.
EN
Plasticizers are mostly ester derivatives of phthalic acid, called also phthalates. Due to their easy migration to the environment, they are present in all its components. They have been detected in the atmosphere as well as in surface waters, soils, sediments, sewage, and even in the tissues of plants and animals. They show the ability to accumulate in the body’s tissues, and their concentration may be higher than in the surrounding environment. Due to their spread, as well as possible toxic effects, also on the human body, they are included in the group of emerging environmental pollutions. One of the methods to minimize exposure to phthalates is their proper removal in the wastewater treatment process, including industrial and municipal treatment plants. For this purpose, constructed wetlands are increasingly being proposed. This simple approach is based on the introduction of higher plants as an element supporting wastewater treatment. The main aim of this article is to analyse the efficiency of phthalate removal from a water stream after the introduction of hydroponics into technological wastewater treatment process.
EN
This work is focused on environmental pollution monitoring utilizing thin metal electrodes on glassy/ceramic substrates prepared by physical vapour deposition. Besides others, it is well known that environmental pollution on electrical insulation is one of the problems faced by distribution utilities and electricity transmission system. Due to this reason there is a need to deal with monitoring of environmental pollution as it strongly influences their capability to withstand the high-voltage stress without the breakdown. It is the aim of present work to propose new system for environmental pollution monitoring based on application of extra-thin metal electrodes. The influence of morphology and chemical composition of pollutants on the surface resistance and conductivity of selected insulators is also discussed.
PL
Artykuł dotyczy monitorowania zanieczyszczenia środowiska za pomocą cienkich elektrod metalowych na szklanych/ceramicznych podłożach przygotowanych przez fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Widomym jest, że zanieczyszczenie środowiska odpadami izolacji elektrycznej jest jednym z problemów, przed którymi stoją firmy dystrybucyjne i system przesyłu energii elektrycznej. Z tego powodu istnieje potrzeba monitorowania zanieczyszczenia środowiska, ponieważ ma to duży wpływ niezawodność sieci wysokiego napięcia i jej awaryjność. Celem przedstawionych prac jest zaproponowanie nowego systemu monitorowania zanieczyszczenia środowiska w oparciu o zastosowanie bardzo cienkich elektrod metalowych. Omówiono także wpływ morfologii i składu chemicznego zanieczyszczeń na rezystancję powierzchniową i przewodnictwo wybranych izolatorów.
PL
Zanieczyszczenie środowiska stanowi dla samorządów coraz większe wyzwanie i wymusza poszukiwanie rozwiązań zmniejszających skalę tego zjawiska. Jednym z nich są ekologiczne nawierzchnie, które pomagają zredukować problemy związane ze smogiem, hałasem komunikacyjnym oraz nadmiarem odpadów. Czy polskie miasta i gminy są już gotowe na ich stosowanie?
8
Content available Wpływ energetyki jądrowej na środowisko
PL
W opracowaniu przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony środowiska przy projektowaniu i budowie zakładów przemysłu jądrowego oraz zasady unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.
EN
Indications for environment protection rules in nuclear Energy plants planning and construction, including nuclear waste management are discussed.
PL
Fotokataliza uznawana jest za metodę z rosnącym potencjałem do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych - zarówno z fazy wodnej, jak i gazowej. Liczba publikacji z ostatnich pięciu lat związana z tematyką fotokatalizy osiąga ponad 4000 rocznie, wg bazy danych Web of Science (2019 r.). Szczególny potencjał fotokatalizy tkwi w możliwości usuwania zanieczyszczeń uporczywie zalegających w środowisku, których źródłem są ścieki przemysłowe i komunalne.
EN
Artisanal and small-scale mining (ASM) - small sized, largely unrecognized, rudimentary, and an informal form of mining - occurs in more than 70 countries around the world and is mainly hailed for its socioeconomic benefits and reviled for its environmental devastation. As a result, many people are confused about the future of ASM. In Ghana, the government banned ASM in 2017 and formed a security taskforce drawn from the military and police to crack down on nomadic and local ASM workers who defy the ban. This approach is unsustainable, deals less with the fundamental problems, and increases poverty among the already impoverished local populations who depend on this type of mining as their only means of livelihood. To support the argument for sustainable reforms, revenue growth decomposition and growth accounting analyses were performed to determine the factors shaping ASM revenue over 25 years (1990-2016). Results show that production (gold output) is the most important factor that influences revenue growth from ASM, contrary to the usual view that the price of the metal is mainly responsible for the increase in revenue. Thus, increasing labor hours in ASM could significantly increase mining revenue, reduce unemployment, and improve local commerce. We strongly conclude that sustainable reforms such as increasing local participation in decision making, education and training, adoption of improved technology, strengthening regulatory institutions, legislation and enforcement of enactments, and the provision of technical support and logistics could ensure socio-environmental sustainability.
EN
Filtration plays a major role in managing the rapid increase of environmental pollution and deterioration of atmospheric air quality. One of the most damaging noxious gases in the atmosphere is toluene, which is a common gas that appears in crude oil and is used in various production processes. The adsorption behaviour of activated carbon was examined in dependence of the concentration, temperature and relative humidity. The results showed that increasing air temperature decreased the time to reach the maximum saturation ratio, which occurred due to the increasing pore diffusion coefficient and pore diffusion rate.
EN
The present manuscript presents the view point of the author for providing a course on environmental history for chemistry students and secondary school pupils. Special attention is paid on the societal developments in the twentieth century when the anthropogenic impacts on the environment have become especially deep and devastating. The course of lectures is focused on the environmental changes in each environmental phase (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere) as well as in the society as a whole. The process of environmental changes is illustrated by various examples from each natural system in consideration and the anthropogenic factor for each one of them is defined and discussed. The presented material is an example for organization of an environmental history course of lecture which could be subject of additional information and conclusions related to the social attitude to the problem of environmental pollution and environmental risk assessment.
EN
The introduction of innovative technologies and solutions and the adaptation of existing building resources to the standards of energy-efficient construction combines economic effects with care for the health and comfort of users as well as limiting the negative impact of buildings on the environment and climate. The thermal modernization of buildings is one way of saving energy. It is estimated that households are the largest heat consumers. In the article, the analysis of the effects of heat consumption reduction was performed for multi-family buildings. The basic effects of thermal modernization relate to economic issues associated with the reduction of fuel, water and electricity consumption, and thus incurred fees. The effects also refer to reducing the amount of air pollution, improving indoor microclimate conditions and user safety, as well as eliminating energy poverty and stimulating public awareness of energy-saving activities.
PL
Wprowadzenie innowacyjnych technologii i rozwiązań oraz dostosowanie istniejących zasobów budowlanych do standardów budownictwa energooszczędnego łączy efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort użytkowników, a także ogranicza negatywny wpływ budynków na środowisko i klimat. Jednym z elementów oszczędzania energii jest termomodernizacja budynków. Szacuje się, że gospodarstwa domowe są największymi odbiorcami ciepła. W artykule przeprowadzono analizę efektów ograniczenia zużycia ciepła dla budynków wielorodzinnych. Podstawowe efekty przeprowadzonej termomodernizacji dotyczą zagadnień ekonomicznych związanych z redukcją zużycia paliwa, wody i energii elektrycznej, a tym samym zmniejszeniem ponoszonych opłat. Efekty wiążą się również ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, poprawą warunków mikroklimatu w pomieszczeniach i bezpieczeństwa użytkowników, a także eliminacją ubóstwa energetycznego i stymulowaniem świadomości społecznej odnośnie do działań zmniejszających zużycie energii.
PL
W artykule dokonano charakterystyki i oceny wpływu emitowanych przez środki transportu metali ciężkich na środowisko. Przedstawiono, który ze środków transportu emituje najwięcej zanieczyszczeń. Wykazano zależność pomiędzy emisją metali ciężkich a toksycznym oddziaływaniem na środowisko, w tym kontekście dokonano także oceny ryzyka zdrowotnego.
EN
The article describes and assesses the impact of heavy metals emitted by means of transport on the environment. It was presented which of the means of transport emits the most contaminants. The relation between heavy metal emission and toxic impact on the environment was shown, in this context the health risk assessment was also made.
PL
Od wielu lat monitoring poziomu zanieczyszczenia środowiska przez ekotoksyny jest przedmiotem powszechnego zainteresowania. Natomiast wykorzystywanie organizmów jako narzędzi w tym procesie może dostarczyć wielu cennych informacji na temat kondycji ekosystemów, których są częścią.
PL
Składniki kosmetyków pielęgnacyjnych niewątpliwie zapewniają poprawę jakości życia, jednakże powszechność ich zastosowania stanowi poważny problem środowiskowy.
PL
Obecnie parkowanie samochodów w centrach aglomeracji miejskiej stało się poważnym problemem. Zwiększająca się ciągle liczba samochodów krążących po miastach w celu zaparkowania pojazdu powoduje ogromne straty paliwa a tym samym zwiększa się emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Zaproponowany przez autorów prototyp systemu parkowania ma na celu redukcję zanieczyszczeń dzięki sprawnemu odnajdywaniu miejsca parkingowego. System wykorzystuje tagi RFID oraz technologię Internetu Rzeczy. Został on opracowany na potrzeby jednej z lokalnych firm, której klienci muszą korzystać z różnych parkingów miejskich. Dzięki informacji na urządzeniu mobilnym klient ma możliwość podjechania na parking bez długotrwałego wyszukiwania miejsca.
EN
Currently, parking of cars in the centers of the urban agglomeration has become a serious problem. The ever-increasing number of cars circulating in the cities to park the vehicle causes huge losses of fuel and thus the emission of greenhouse gases and pollutants increases. The prototype of the parking system proposed by the authors aims to reduce pollution by efficiently finding a parking space. The system uses RFID tags and Internet of Things technology. It has been developed for the needs of one of the local companies, whose customers must use various city car parks. Thanks to the information on the mobile device, the customer has the opportunity to drive to the car park without a long-lasting search for a place. The proposed prototype of the parking assist system assumes the monitoring of parking spaces and cars of the company's clients in such a way that the client, when already near the company, has information on the smartphone regarding the location of the parking space. The most important element of the system is the Microsoft Azure platform, which is a large, flexible platform for integrated services in a secure cloud. The cloud gives the opportunity to acquire, store and analyze data from many sources, which was the most important in the designed system. In addition, the cloud allows you to design a mobile application for the company's clients and supervise possible future payments. The system described has very large development and research possibilities. Only after a certain time of use will it be possible to assess which elements of the system should be improved. An important issue is the communication between all parts currently implemented to a large extent in a wireless way using RFID and WiFi (from the RaspberryPi module to the Azure platform). The implemented system supports drivers during the search for a parking space, which allows to save time, money and reduce emissions to the atmosphere, which was a priority for the company implementing the prototype system.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań na temat wiedzy polskich studentów dotyczącej środowiska naturalnego, jego stanu, przyczyn i skutków zanieczyszczenia oraz sposobów ochrony. Badania przeprowadzono w 2016 roku na grupie 642 osób, studentów różnych wydziałów i uczelni. Uczestnicy wykazali największą wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, znajomość stanu środowiska i jego przyczyn okazała się jednak mniej powszechna. Grupa została dobrana tak, by możliwe było również porównanie wiedzy osób studiujących różne kierunki studiów. Z rezultatów badania wynika, że różnice w poziomie wiedzy między studentami różnych kierunków są stosunkowo niewielkie.
EN
The aim of the article is to present the results of a study concerning the knowledge of polish students about the natural environment and its condition, the reasons and the consequences of the pollution, and the methods of protection of the environment. The study was conducted in 2016. The research group consisted of 642 students of different faculties and universities. The participants demonstrated the knowledge about methods of protection of environment. The level of the knowledge about the condition of natural environment, the reasons and the consequences of the pollution appeared to be lower. The aim of the selection of the participants was to compare the results of students of different faculties. The results of the study show, that the differences between students of different faculties are relatively small.
20
Content available Koks jako paliwo ograniczające niską emisję
PL
Problem niskiej emisji jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych zagadnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W głównej mierze jest on wynikiem spalania słabej jakości paliw w gospodarstwach domowych. Aby ograniczyć jego skutki dla środowisk, konieczne jest podjęcie działań w bardzo szerokim zakresie. Jednym z obszarów w którym istnieje możliwość zmniejszenia tego problemu jest zaproponowanie konsumentom dobrej jakości paliwa po akceptowalnej cenie. Takim paliwem może być koks. W artykule omówiono sytuację prawną w Polsce w zakresie stosowania paliw tradycyjnych. Dotyczy to także uwarunkowań prawnych w zakresie wielkości i przeciwdziałania niskiej emisji. W tym obszarze przedstawiono także propozycje poprawy sytuacji poprzez zastosowanie koksu, jako paliwa czystego. Przedstawiono także wyniki analizy kosztów jego zastosowania w stosunku do innych pali. Celem opracowania jest pokazanie jednej z możliwości ograniczenia niskiej emisji, poprzez zastosowanie do ogrzewania koksu. W całokształcie działań w tym obszarze warto bowiem rozważyć również ta możliwość. Tym bardziej, że na rynku dostępne są spore ilości tego paliwa.
EN
Problem of low emissions is one of the most current hazards in the field of protection of the natural environment. It is mainly a result of burning low quality fuel in household furnaces. To limit its impact on the environment, a wide scope of actions must be undertaken. One of the areas which display an opportunity of reducing the problem, is proposing to consumers a good quality fuel in acceptable price. Such fuel could be coke. The article describes legal status of using traditional fuels in Poland. It also concerns legal regulations in area in scope of low height emissions and its countermeasures. Propositions of improvement of this situation by using coke as a clean fuel are presented. Results of cost analysis of its application in comparison to other fuelsare described in this article. The aim of this paper is to present one of the solutions for limiting low emissions by using coke for heating. In entirety of actions in this field it is one worthy of delving into, especially considering high amounts of this fuel available on the market.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.