Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 355

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The paper investigates whether time and doses of powder activated carbon (PAC) effect adsorption rates of organic contaminants from water and proposes a new model of volume adsorption. Depending on the nature of the organic compounds present in water, a general description of the adsorption process may require a linear combination of adsorption models running at different rates and at different parameters of adsorption isotherms. The model showed a good fit with the measured data and could be used in designing adsorption units at water or wastewater treatment plants. The proposed set of model equations enables to predict the effects of PAC adsorption in both plug flow reactors and homogeneous reactors.
PL
Artykuł bada, w jaki sposób czas i dawki proszku węgla aktywnego (PAC) wpływają na szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z wody, i proponuje nowy model adsorpcji objętościowej. W zależności od charakteru związków organicznych obecnych w wodzie ogólny opis procesu adsorpcji może wymagać liniowej kombinacji modeli adsorpcji działających z różnymi prędkościami i przy różnych parametrach izoterm adsorpcji. Model, na którym przeprowadzono badania, wpasował się w przykładowe dane, więc można go wykorzystać do projektowania jednostek adsorpcyjnych w oczyszczalniach wody lub ścieków. Proponowany zestaw równań modelowych pozwala przewidzieć skutki adsorpcji PAC zarówno w reaktorach z przepływem tłokowym, jak i reaktorach homogenicznych.
2
Content available Pharmaceuticals in water and wastewater - overview
EN
The paper presents concentrations of pharmaceuticals in surface water and sewage. Special attention was paid to the content of estrogens in municipal sewage and the method of their disposal. Concentrations of various pharmaceuticals in raw and treated wastewater were compared and the pharmaceuticals in different countries and waters were presented in tables. The most frequently identified drugs in sewage are sex hormones (etradiol, ester, ethinylestradiol, 17 β-estradiol) and the antiepileptic drug Carbamazepine. These drugs are difficult to remove from water and therefore appropriate treatment processes are used, such as: adsorption on active carbon, UV irradiation, etc. Contamination of water with pharmaceuticals has a negative impact on the development of aquatic organisms and can lead to serious human health problems.
PL
W pracy przedstawiono stężenia farmaceutyków w wodach powierzchniowych oraz ściekach. Szczególną uwagę skupiono na zawartości estrogenów w ściekach komunalnych oraz na sposobie ich usuwania. Porównano stężenia różnych farmaceutyków w ściekach surowych oraz ściekach oczyszczonych, a także zostały przedstawione tabelarycznie farmaceutyki występujące w różnych państwach oraz wodach. Najczęściej identyfikowanymi lekami w ściekach są: hormony płciowe (etradiol, estron, etinyloestradiol, 17 β-estradiol) oraz lek przeciwpadaczkowy – Karbamazepina. Leki te są ciężko usuwalne z wód, dlatego też stosuje się odpowiednie procesy ich oczyszczania, takie jak: adsorpcje na węglu aktywnym, naświetlanie promieniami UV itp. Zanieczyszczenia wód farmaceutykami wpływa negatywnie na rozwój organizmów wodnych, a także może prowadzić do poważnych problemów zdrowia ludzkiego.
PL
Wzrastająca świadomość dotycząca jakości produktu, tendencja do miniaturyzacji i konieczność stosowania coraz bardziej wyrafinowanych technik wykończenia powierzchni wymuszają dbałość o poprawę czyszczenia części, jak również monitorowanie ich czystości. Dostępne dane literaturowe jednoznacznie wskazują, że przyczyną złej jakości powłok, ich słabej przyczepności, niskiej odporności na korozję, itp. jest niewystarczające oczyszczenie powierzchni przed nałożeniem powłoki. Problemy te jednoznacznie wskazują na zasadność zwrócenia uwagi na problematykę dotyczącą czystości powierzchni. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej bezpośrednich metod oceny czystości powierzchni metali. Opisano typy zanieczyszczeń, poziomy czystości produktu oraz metody pomiaru czystości powierzchni.
EN
Increasing awareness of product quality, the tendency to miniaturization, and the need to use more and more sophisticated surface finishing techniques necessitate the care of improving the cleaning of parts, as well as monitoring their cleanliness. The available literature data clearly show that the reason for the poor quality of the coatings, poor adhesion, low corrosion resistance, etc., is insufficient cleaning of the surface before coating. These problems indicate the validity of paying attention to the issue of surface cleanliness. The article reviews the literature on direct methods of assessing the cleanliness of metal surfaces. The types of impurities, product cleanliness levels, and methods of measuring surface cleanliness are described.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) występują powszechnie w środowisku, a rozwój technologiczny powoduje, że rośnie stopień narażenia człowieka na te zanieczyszczenia. Stanowią one bardzo liczną grupę związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce. Wiele WWA to związki genotoksyczne i rakotwórcze. Związki te mogą się tworzyć zarówno w samej żywności (pierwotnie), jak i podczas procesów jej przemysłowego przetwarzania, utrwalania czy przygotowywania do spożycia. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat udało się przeprowadzić wiele badań jakościowych i ilościowych WWA w różnych produktach żywnościowych. Celem artykułu jest charakterystyka głównych WWA oraz aktualna ocena występowania i zawartości WWA w artykułach spożywczych produkcji krajowej w odniesieniu do wymagań w ustawodawstwie Unii Europejskiej.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are commonly found in the environment, and technological development increases human exposure to these pollutants. They are a large group of organic compounds characterized by the presence of two or more conjugated aromatic rings in the molecule. Many PAHs are genotoxic and carcinogenic. These compounds can form in the food itself (initially), as well as during the processes of its industrial processing, preparation for consumption or preservation. Over the past several years, many qualitative and quantitative tests of PAHs have been carried out in various food products. The purpose of the article is to characterize the main PAHs and to evaluate the occurrence and content of PAHs in food products of domestic production in relation to the requirements of the European Union legislation.
EN
The article presents a proposal of the classification of hydrogeological and environmental conditions in relation to different intensities of the impact of factors affecting groundwater threat in assessments of groundwater vulnerability to pollution. Due to the complexity and high degree of transformation of the natural environment, including aquatic, types of areas subjected to ordinary and strong anthropopressure, the so-called Area Geotypes (GO), are distinguished and discussed. The main factors characterizing the impact of mining activity on the water environment (typical and specific) are discussed, and the mine ’s characteristics are highlighted, emphasizing its role and importance as an influator constituting a large, multifactorial source threatening the groundwater environment. The role of the mine as an influator is presented against the background of the mine ’s "life cycle”(development phases) along with an indication of the desirability of carrying out assessments of groundwater vulnerability to pollution and groundwater threat assessments. The need to develop legal regulations regarding the preparation of vulnerability assessments is indicated.
PL
W miejscowości Białka, w powiecie parczewskim, powstała największa w Polsce hybrydowa hydrofitowa oczyszczalnia ścieków. Obiekt, wykorzystujący złoża gruntowe, ma imitować warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych.
PL
Światowy kryzys wodny, związany z niedoborami wody i jej zanieczyszczeniem, staje się w XXI wieku coraz bardziej poważny. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego wody dotyczy wszystkich wodociągów. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami to problem globalny i krajowy.
8
Content available remote Analiza warunków przechowywania zbiorów w archiwach
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich warunków środowiskowych w archiwach i magazynach zbiorów archiwalnych. Zwrócono uwagę na dwie metody ich określania: normy konserwatorskie i analizę klimatu historycznego. Omówiono fizyko-chemiczne i biologiczne zagrożenia dla zbiorów i występujące rodzaje uszkodzeń. Przedstawiono zalecane normatywne wartości parametrów powietrza (temperatura, wilgotność względna), dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach bibliotek i w archiwach oraz wymagania dotyczące natężenia światła.
EN
The article discusses issues related to the formation of appropriate environmental conditions in archives and storage room of archival collections. Attention was drawn to two methods of determining them: conservation standards and analysis of the historical climate. Physico-chemical and biological threats to the archival collections and the types of damage were discussed. Recommended normative values of air parameters (temperature, relative humidity), allowable concentrations of air pollutants in library rooms and archives, as well as requirements for light intensity, were presented.
EN
The paper evaluates the variability of water quality in Lublin’s inner-city river taking into account natural and anthropogenic factors that are likely to determine its pollution level. The study period was 2009-2016. The sampling points (SP) were situated in places with different degrees of investment in and use of adjacent grounds. The physical and chemical properties of waters were analysed on a seasonal basis. The values determined for the samples included temperature, conductivity, pH, suspended solids, O2, BOD5, COD, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ and Cl-. Chemical composition was determined by means of a photometric method. The statistical Wilcoxon test was used for comparing water quality indicators for both SP s and in the cold and warm season. In 2013-2016 water levels and flow intensity (indirect, sectional method) were also measured at the mouth of the river. Most of the analysed indicators were characterised by the coefficient of variation exceeding 50%. The values were relatively highly differentiated for NH4+, suspended solids, PO4-, BOD5and NO3- (73.8-282.1%). On the other hand, low variability was observed for pH, O2, SO4-and Fe+ (3.2-41.9%). The indicators that considerably deteriorated the quality of water in the river were NO2-, PO4-and Fe+ (risk of eutrophication). Considering the mean concentrations of pollutants and flow intensity (0.34 m3×s-1), the annual discharge of NO2-and PO4-from the catchment could reach 1.39 and 5.15 Mg respectively. Worse water quality was recorded at the mouth of the river where the adjacent grounds were highly urbanised. This phenomenon can testify to a growing number of pollution sources down the river. Detailed observations confirmed that many considerably neglected and polluted areas existed within the examined section of the river valley (old buildings, road network, wasteland, illegal dump sites). Discharging untreated rainwater directly into the river bed is a huge problem (increased values for conductivity, suspended solids, COD and some nutrients). In the cold season 60% of the analysed indicators (mainly temperature, conductivity, NH4+ and Cl-) were more varied than in the warm season. Statistically significant differences were found for temperature, conductivity, O2, PO4-, NO3-and Cl-. In the winter months the values of conductivity and Cl- levels increased, which is connected with an influx of strongly polluted snowmelt into the river. The concentrations of PO4-and NO3-were higher in the warm season. It is likely that the supply of nutrients at that time was higher than required by the autotrophs. Due to a considerable variation of seasonal factors, they must be taken into account in developing the water resources management strategy for a catchment basin. Only a comprehensive approach to the problem of river water quality protection can generate positive effects. The necessary measures include detecting and eliminating all sources of pollution and reducing migration of the existing pollutants.
PL
W pracy dokonano oceny zmienności jakości wód śródmiejskiej rzeki Lublina z uwzględnieniem czynników naturalnych i antropogenicznych, mogących decydować o jej zanieczyszczeniu. Badania prowadzono w latach 2009-2016. Punkty kontrolno-pomiarowe usytuowano w miejscach o odmiennym stopniu zainwestowania i użytkowania terenu przyległego. Analizy właściwości fizyczno-chemicznych wód prowadzono sezonowo. W próbkach oznaczano temperaturę, przewodność, pH, zawiesinę, O2, BOD5, ChZT, NH4+, NO3-, NO2-, PO4-, SO4-, Fe+, K+ i Cl-. Składniki chemiczne były określane metodą fotometryczną. Test statystyczny Wilcoxon wykorzystano do porównania wskaźników jakości wody w obydwu punktach pomiarowych oraz w półroczu chłodnym i ciepłym. W latach 2013-2016 w odcinku ujściowym rzeki wykonywano również pomiary stanów wody i natężenia przepływu (metoda pośrednia odcinkowa). Większość analizowanych wskaźników cechował współczynnik zmienności przekraczający 50%. Stosunkowo duże zróżnicowanie wartości dotyczyło NH4+, zawiesiny, PO4-, BOD5i NO3- (73,8-282,1%). Natomiast niską zmienność obserwowano w przypadku pH, O2, SO4- i Fe+ (3,2-41,9%). Wskaźnikami, które w znacznym stopniu obniżały jakość wody rzecznej były NO2-, PO4- i Fe+ (zagrożenie eutrofizacją). Uwzględniając średnie stężenia zanieczyszczeń oraz natężenie przepływu (0.34 m3×s-1), roczne ładunki NO2-i PO4- odprowadzane ze zlewni mogły osiągnąć kolejno 1,39 oraz 5,15 Mg. Gorszą jakość wody odnotowano w ujściowym odcinku rzeki, z silnie zurbanizowanym terenem przyległym. Zjawisko to może świadczyć o rosnącej ilości źródeł zanieczyszczeń wraz z jej biegiem. Szczegółowe obserwacje potwierdziły istnienie wielu obszarów mocno zaniedbanych i zanieczyszczonych w rejonie badanego fragmentu doliny (stara zabudowa, sieć drogowa, nieużytki, nielegalne składowiska odpadów). Duży problem stanowi odprowadzanie nieoczyszczonych wód deszczowych bezpośrednio do koryta rzeki (wzrost wartości przewodności, zawiesiny, ChZT i niektórych biogenów). W półroczu chłodnym 60% analizowanych wskaźników cechowała większa zmienność niż w półroczu ciepłym (głównie temperatura, przewodność, NH4+i Cl-). Ważne statystycznie różnice stwierdzono w przypadku temperatur, przewodności, O2, PO4-, NO3-i Cl-. W miesiącach zimowych rosła wartość przewodności i Cl-, co wiąże się z dopływem silnie zanieczyszczonych wód roztopowych do rzeki. PO4- i NO3- miały wyższe stężenia w półroczu ciepłym. Dostawa składników odżywczych w tym okresie prawdopodobnie przewyższała zapotrzebowanie autotrofów. Znaczna zmienność czynników sezonowych wskazuje na konieczność ich uwzględniania w opracowywaniu strategii zarządzania zasobami wodnymi zlewni. Jedynie kompleksowe podejście do problemu ochrony jakości wód rzecznych może przynieść pozytywne efekty. Wśród niezbędnych działań należy wymienić wykrycie i eliminację wszystkich źródeł zanieczyszczeń oraz ograniczanie migracji zanieczyszczeń już powstałych.
PL
Zapewnienie odpowiednich właściwości fizykochemicznych wody wykorzystywanej do napełnienia instalacji płaszczyznowych (wg PN-EN 12952-12) to oczywiście podstawa. Prawidłowe funkcjonowanie układu jest jednak związane także z ochroną instalacji przed powietrzem, zanieczyszczeniami oraz tzw. biofilmem.
PL
Ścieki z przemysłu kosmetycznego mają różnorodny i zmienny skład. Zanieczyszczenia są w większości bardzo trudno biodegradowalne, co utrudnia ich usuwanie konwencjonalnymi metodami biologicznym. Jak sobie z nimi poradzić?
EN
The Henaya Irrigated Perimeter (HIP) is an agricultural area irrigated by treated wastewater (TWW) of Ain El Hout treatment plant. Various analyses have shown that i) this water has low concentration of heavy metals and toxic elements, ii) the average values of the physicochemical parameters for 136 samples are satisfactory (29.2 mg O2∙dm–3 for chemical oxygen demands – COD, 13.14 mg O2∙dm–3 for biological oxygen demands – BOD, 14.2 mg∙dm–3 of suspended matter – SM, 1.82 mg∙dm–3 of N-NO3, 7.7 for pH and 927.74 μS∙cm–1 for electric conductivity – EC). Thirdly, it contains a high number of bacteria and nematodes (7200 CFU∙(100 dm3)–1 for faecal coliforms and 30 eggs∙dm–3 for intestinal Nematodes) which makes it dangerous for groundwater contamination. The objective in this work is to characterize the TWW and evaluate the impact of it use for irrigation on the quality of Hennaya groundwater. Before this, one has to prove that there is an amount of TWW that feeds the water table to show that there is a risk of pollution. We then estimated the aquifer minimum recharge value by TWW using the Thormthwaite method. The estimation has given 92 mm which is an important quantity. The results of the groundwater microbiological analyses reveal no sign of contamination. The cause is the efficiency of the degradation of pollutants of the Vadose zone. The soil purifying power Md of the HIP was evaluated by the Rehse method and gave values ranging from 2.1 to 12.7 which indicated a complete purification.
PL
Obszar nawodnień Hennaya to grunty rolnicze nawadniane oczyszczonymi ściekami z oczyszczalni Ain El Hout. W wyniku analizy stwierdzono, że w oczyszczonych ściekach stężenia metali ciężkich i substancji toksycznych jest małe, a średnie wartości parametrów fizycznych i chemicznych mierzonych w 136 próbkach są zadowalające (ChZT – 29,2 mg O2∙dm–3, BZT – 13,14 mg O2∙dm–3, zawiesina – 14,2 mg∙dm–3, N-NO3 – 1,82 mg∙dm–3, pH – 7.7 i przewodnictwo – 927,74 μS∙cm–1). Ścieki zawierają dużą liczbę bakterii coli pochodzenia kałowego (7200 jtk∙(100 dm3)–1) i jaj nicieni przewodu pokarmowego (30 jaj∙dm–3), co stanowi zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Celem badań była analiza oczyszczonych ścieków i ocena ich wpływu na wody gruntowe nawadnianych nimi obszarów. Wstępnie należało dowieść, że ścieki zasilają wody gruntowe i istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Za pomocą metody Thormthwaite’a oszacowano minimalne zasilanie wód podziemnych – 92 mm, czyli jest to znacząca ilość ścieków. Nie stwierdzono mikrobiologicznych zanieczyszczeń wód gruntowych. Przyczyną tego jest zdolność strefy aeracji do redukcji zanieczyszczeń. Redukcję zanieczyszczeń przez gleby nawadnianej strefy oceniano metodą Rehse, a uzyskane wartości wynoszące od 2,1 do 12,7 wskazują na całkowite oczyszczenie.
EN
Ho Chi Minh City is an economic, commercial, financial and service center of Vietnam, concentrating many industrial and export processing zones with large scale and high growth rate. After nearly 30 years of construction and development (1991-2019), industrial parks and export processing zones have been formed, diversified and actively contributed to the socio-economic and industrial development. However, along with it, the level of environmental pollution caused by IPs and EPZs is increasing, becoming a threat to sustainable economic growth. This article provides an overview of the current status of operations as well as impacts on surface water from the operation of some industrial parks (IPs), export processing zones (EPZs) in Ho Chi Minh City, Vietnam.
PL
Ho Chi Minh City jest ekonomicznym, handlowym, finansowym i usługowym centrum Wietnamu, skupiającym wiele stref przetwórstwa przemysłowego i eksportowego o dużej skali i wysokim tempie wzrostu. Po prawie 30 latach budowy i rozwoju (1991–2019), parki przemysłowe i strefy przetwórstwa eksportowego zostały utworzone, zróżnicowane i aktywnie przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego i przemysłowego. Jednak wraz z nim wzrasta poziom zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez IP i EPZ, stając się zagrożeniem dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Artykuł zawiera przegląd obecnego stanu operacji, a także wpływu na wody powierzchniowe wynikające z funkcjonowania niektórych parków przemysłowych (IP), stref przetwórstwa eksportowego (EPZ) w Ho Chi Minh City w Wietnamie.
PL
Gromadzenie się nadmiernej ilości osadów dennych w rzekach i zbiornikach wodnych powoduje zmniejszenie ich pojemności i głębokości oraz wpływa niekorzystnie na walory użytkowe zbiorników. Nagromadzone osady powodują zmętnienie wód, są miejscem depozycji zanieczyszczeń oraz mają negatywny wpływ na jakość wody. W związku z tym, szczególnie w przypadku płytkich zbiorników małej retencji konieczne jest okresowe usuwanie osadów, czyli bagrowanie. Pozyskane po tym zabiegu osady muszą zostać odpowiednio zagospodarowane bądź unieszkodliwione w zależności od ich składu chemicznego, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska i organizmów żywych.
EN
The accumulation of excessive amounts of bottom sediments in rivers and water reservoirs reduces their capacity and depth and adversely affects usable properties of reservoirs. Accumulated sediments cause water turbidity, are a source of pollution and have a negative impact on the quality of water. Therefore, it is necessary to periodically remove deposits, i.e. dredging. Bottom sediments obtained after the dredging process must be properly disposed of or management of so that they do not pose a threat to the environment and living organisms.
EN
Pollution emission tests from turbine engines used for the main propulsion of vessels require measurement of the concentration of harmful compounds in the exhaust and assessment of the exhaust gases mass generated by the engine. The concentration of harmful compounds can be determined in a direct way by measuring it in the stream of exhaust gases. However, due to the large output of exhaust gases, the mass of exhaust gases must be determined indirectly. To do this it is necessary to carry out a series of tests and analyzes that will enable parameterization of operating conditions. The obtained parameters and functional relations between them can be used to assess the mass of generated exhaust gases. The article presents analyzes related to the methodology for assessing the mass of exhaust gases generated by the main propulsion turbine engine of the vessel, and the manner of their use in the assessment of emission of harmful exhaust gases.
EN
The paper contains a review of dimensionless experimental dependencies determining the coefficient of transverse dispersion Dy. In the course of the dimensional analysis, dimensionless experimental dependencies describing the dispersion of pollutants in groundwater with hydraulic and physical parameters of soil in the case of steady and uniform groundwater motion were presented. The analysis allowed the determination of dimensionless practical relationships defining the dispersion factor in the perpendicular direction to the main flow direction.
PL
Praca zawiera przegląd bezwymiarowych zależności doświadczalnych określających współczynnik poprzecznej dyspersji Dy. W toku analizy wymiarowej zestawiono bezwymiarowe zależności doświadczalne opisujące rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w wodzie gruntowej z parametrami hydraulicznymi i fizycznymi gruntu w przypadku ustalonego i jednostajnego ruchu wody gruntowej. Analiza pozwoliła na określenie bezwymiarowych zależności praktycznych określających współczynnik dyspersji w kierunku prostopadłym do głównego kierunku przepływu.
PL
Środowisko, w którym żyje człowiek, jest zanieczyszczone substancjami chemicznymi w postaci pierwiastków i związków chemicznych. Często występują one w powietrzu atmosferycznym, wodzie i w glebie w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka oraz na przyrodę. Istnieje wiele metod i technik analitycznych, które są stosowane do analizy zanieczyszczeń środowiska. Najbardziej miarodajne są procedury opisane w Polskich Normach. Polskie Normy obecnie są w większości jednocześnie Normami Europejskimi i Międzynarodowymi. W tych normach do analizy zanieczyszczeń środowiska najczęściej używane są techniki chromatograficzne i spektrometrii atomowej. Próbki środowiskowe wymagają zwykle starannego przygotowania analitów. Ogólnymi celami przygotowania próbek do analizy jest zmiana matrycy, usunięcie zanieczyszczeń i zatężenie (bardzo rzadko rozcieńczenie) analitów. Sposób przygotowania próbek do analizy jest często ważną częścią normy analitycznej. Etap pobierania i przygotowania próbek jest bardzo ważny. Na tym etapie można popełnić błędy, których nie da się naprawić, i analiza takich próbek jest bezwartościowa. Normy stosowane do analizy obejmują metody i techniki, które odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy analitycznej. W miarę postępów tej wiedzy normy są uaktualniane.
EN
The environment in which man lives is contaminated with chemical substances in the form of elements and chemical compounds. They are often found in atmospheric air, water and soil in amounts that may negatively affect human health and nature. There are many analytical methods and techniques that are used to analyze environmental pollution. The most authoritative are the procedures described in Polish Standards. Currently, Polish Standards are mostly simultaneously European and International Standards. In these standards, chromatographic techniques and atomic spectrometry are the most commonly used methods to analyze environmental pollutants. Environmental samples usually require their careful preparation of analytes for analysis. The general purpose of sample preparation for analysis is to change the template matrix, remove impurities and concentrate (very rarely dilute) analytes. The method of sample preparation for analysis is often very important part of the analytical standard procedure. The stage of sampling and sample preparation is very important. At this stage, mistakes can be made that can not be repaired and the analysis of such samples is worthless. The standards used for the analysis include methods and techniques that correspond to the current state of analytical knowledge. As the knowledge progresses, standards are updated.
18
EN
The degree of accumulation of cadmium, chromium and nickel in sludge of a large rainwater treatment plant was assessed in the paper. The facility collects runoffs from an area of about 500 hectares of Puławy (a city in south-eastern Poland) and in terms of innovativeness, throughput and retention capacity stands out among other national solutions of this type. The main elements of analysed technological line are screen chambers, grit chambers, a settler and a retention pond. In the treatment plant there is only gravity flow - possible because of preserving the appropriate slopes and differences in bottom elevation of the individual devices. During the flow, physical, chemical and biological processes of self-cleaning occur. Sewage sludge was collected using a sediment core sampler, type Beeker, by Eijkelkamp. The material of intact structure was taken from the bottom of particular stormwater treatment facilities from the 0-10 cm layer. The cadmium content was determined in plasma using a quadrupole mass spectrometer and an ion detector. Chromium and nickel contents were determined using the method of atomic absorption spectrometry in acetylene-air flame. The trace metal contents in sediments are characterised by relatively large diversity. Different hydraulic conditions prevailing in individual devices – especially speeds of liquid flow – may be the cause. As a result, sequential sedimentation of various fractions of suspension occurs, along with adsorbed metals. The use of drained surfaces may be of great importance. The highest concentrations of pollutants were observed in the part of the treatment plant supplied with runoffs from the main streets of the city. The least polluted was sludge from the retention pond, from which purified sewage flows to the oxbow of the Vistula river. In grit chambers, Cr (54-60%) has the highest share in the pool of analysed metals. In contrast, the settler and the retention pond are dominated by Ni (respectively 64 and 80%). The contribution of Cd is in the range of 0.02-0.7%. In comparison with results obtained by other authors, the degree of accumulation of trace metals in the sludge is not very high. Their presence in the research area is probably related to the functioning of road transport and burning of fuels for energy purposes. A certain pool of metals can be released from various components of the technical infrastructure. Although no disturbingly high levels of heavy metals were found in the sediments, their quality should be continuously monitored. The city is developing dynamically and it is not possible to exclude the emergence of further potential pollution sources (e.g. increase in sealed surfaces and intensity of road traffic, establishing new production plants and service). In the case of increased concentrations of metals, an effective method of neutralization of sediments should be developed and implemented, e.g. using bioremediation processes.
PL
W pracy dokonano oceny stopnia akumulacji kadmu, chromu i niklu w osadach dużej oczyszczalni ścieków deszczowych. Obiekt zbiera spływy z powierzchni około 500 ha miasta Puławy (południowo-wschodnia Polska) i pod względem innowacyjności, przepustowości oraz pojemności retencyjnej wyróżnia się wśród innych krajowych rozwiązań tego typu. Podstawowymi elementami analizowanego ciągu technologicznego są: kraty, piaskowniki, osadnik i staw retencyjny. W oczyszczalni odbywa się wyłącznie przepływ grawitacyjny – możliwy dzięki zachowaniu odpowiednich spadków i różnic rzędnych den poszczególnych urządzeń. W trakcie przepływu zachodzą fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy samooczyszczania. Osady ściekowe pobierano za pomocą próbnika Beeker firmy Eijkelkamp. Materiał o nienaruszonej strukturze pozyskiwano z dna poszczególnych obiektów oczyszczalni z warstwy 0-10 cm. Zawartość kadmu oznaczano w plazmie za pomocą kwadrupolowego selektora mas oraz detektora jonowego. Natomiast zawartość chromu i niklu oznaczano metodą spektrometrii absorpcji atomowej ze wzbudzeniem w płomieniu acetylen-powietrze. Zawartości metali śladowych w osadach cechuje stosunkowo duże zróżnicowanie. Przyczyną mogą być odmienne warunki hydrauliczne panujące w poszczególnych urządzeniach – przede wszystkim prędkości przepływu cieczy. W efekcie następuje sekwencyjna sedymentacja różnych frakcji zawiesiny, a wraz z nią zaadsorbowanych metali. Duże znaczenie może mieć sposób użytkowania powierzchni odwadnianych. Największe stężenia badanych zanieczyszczeń obserwowano w części oczyszczalni zasilanej spływami z głównych ulic miasta. Najmniej zanieczyszczone były osady ze stawu retencyjnego, z którego ścieki oczyszczone odpływają do starorzecza Wisły. W piaskownikach, w puli analizowanych metali największy udział wykazuje Cr (54-60%). Natomiast w osadniku i stawie retencyjnym zdecydowanie dominuje Ni (kolejno 64 i 80%). Udział Cd mieści się w granicach 0,02-0,7%. W porównaniu z wynikami uzyskiwanymi przez innych autorów, stopień akumulacji metali śladowych w osadach nie jest wysoki. Ich obecność w obszarze badań prawdopodobnie wiąże się z funkcjonowaniem transportu drogowego oraz spalaniem paliw w celach energetycznych. Pewna pula metali może uwalniać się z różnych elementów, wchodzących w skład infrastruktury technicznej. Mimo, że nie stwierdzono w badanych osadach niepokojąco wysokich zawartości metali ciężkich, ich jakość powinna być stale monitorowana. Miasto rozwija się dynamicznie i nie można wykluczyć pojawiania się kolejnych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń (m.in. wzrost powierzchni uszczelnionych i natężenia ruchu, tworzenie nowych zakładów produkcyjnych i usługowych). W przypadku wzrostu stężeń metali należy opracować i wdrożyć skuteczną metodę neutralizacji osadów, np. z wykorzystaniem procesów bioremediacji.
19
Content available remote Wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologii w miejskim transporcie drogowym. Przedstawiono główne źródła emisji smogu, jak również omówiono udział procentowy szkodliwych związków powstałych w wyniku użytkowania środków transportu drogowego. Scharakteryzowano normy emisji spalin w aspekcie pojazdów miejskich oraz opisano rodzaje jednostek napędowych autobusów miejskich. W ostatnim punkcie pracy przedstawiono koncepcję wymiany autobusów komunikacji miejskiej.
EN
The article presents ecological aspects in road public transport. There were described main sources of smog and the percentage of air pollution (produced by road vehicles) was also showed. Details connected with the Euro emission standards (concerning buses used in public transport) were characterized and types of bus engines were also described. At the end of the article conception of current buses exchange was contained.
PL
Kruszywa naturalne żwirowe oraz kruszywa łamane uzyskiwane ze skał zwięzłych bardzo często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość kruszywa, a ponadto utrudniają procesy kruszenia i przesiewania. Także w kruszywach z recyklingu mogą występować różne zanieczyszczenia, wymagające usunięcia na drodze płukania lub innych metod przeróbki.
EN
Natural gravel aggregates and crushed aggregates produced from hard rock often contain significant amounts of clay and loam impurities. They must be removed during the production process, as they adversely affect the quality of aggregate and can make crushing and sieving difficult as well. Recycled aggregates may also contain various impurities, which are required to be removed by washing or other processing methods.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.