Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zanieczyszczenia gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Road transport is widely recognised to be a significant and increasing source of air pollution. In the next few decades, road transport will remain a significant contributor to air pollution in European cities. According to National Centre for Emissions Management (KOBiZE) carbon dioxide and carbon monoxide (CO2 and CO), nitrogen oxides (NOx), non-methane volatile organic compounds (NMVOC) and particulate matter have the highest share of emissions from transport in Poland. The aim of the paper was to study trends of concentrations changes of CO, NO2, NOx, O3, PM10 and PM2.5 in 2010–2015 in selected Polish cities (Poznan, Wroclaw, Krakow, and Warszawa). The analysis of the data showed that European cities have the problem of air pollution by particulate matter (PM). For the CO, NO2, NOx, O3 acceptable concentrations established for human health are not exceeded. Concentrations of pollutants were higher on the traffic stations. At the same time, the highest concentration of pollutants was found in Krakow. In conclusion, air quality in cities under study was influenced by both transport and geographical location.
PL
Transport drogowy staje się coraz bardziej znaczącym źródłem emisji zanieczyszczenia powietrza. W ciągu najbliższych kilku dekad transport drogowy stanie się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zanieczyszczenia powietrza w miastach europejskich. W Polsce według Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) ditlenek i tlenek węgla (CO2 i CO), tlenki azotu (NOx), niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) i pył są głównie emitowane z transportu. Głównym celem artykułu było określenie zmienności stężeń CO, NO2, NOx, O3, PM10 i PM2.5 w latach 2010–2015 w wybranych polskich miastach (Poznań, Wrocław, Kraków i Warszawa). Analiza wskazuje, że miasta te mają przede wszystkim problem z zanieczyszczeniem powietrza cząstkami stałymi (PM), podczas gdy dla pozostałych zanieczyszczeń takich jak CO, NO2, NOx, O3 poziomy ustalone dla ochrony zdrowia nie były przekraczane. Ponadto stężenia zanieczyszczeń było wyższe na stacjach komunikacyjnych niż na stacjach tła miejskiego. Spośród analizowanych miast najwyższe stężenia były rejestrowane w Krakowie.
PL
W artykule przedstawiono próbę analizy czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza w wyrobiskach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem udziału kolejek podwieszanych z napędem własnym. Przedstawiono źródła zanieczyszczeń gazowych w wyrobiskach górniczych oraz warunki ich limitowania. Ponadto przedstawiono trendy rozwoju spalinowego transportu podziemnego w polskim górnictwie węgla kamiennego z uwzględnieniem analizy jego ilościowego udziału w stosunku do innych rozwiązań. Przedstawiono również trendy rozwoju na najbliższe lata na przykładzie planów strategicznych wybranych kopalń Polskiej Grupy Górniczej.
EN
The paper presents an attempt to analyze factors influencing air pollution in mining excavations, with particular consideration of the share of suspended monorails with self-drive. The sources of gaseous pollutants in mining excavations and conditions of their limitation are presented. In addition, trends in the development of underground transport in Polish hard coal mining are presented, taking into account the analysis of its quantitative share in relation to other solutions. The development trends for the coming years are presented on the example of strategic plans of selected mines of the Polish Mining Group.
3
Content available remote Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy
PL
Dokonano analizy spektralnej próbek gazowych pobranych na linii technologicznej oraz analizy widma spektralnego odpadu stałego zebranego z wnętrza kanałów wentylacyjnych miejscowego systemu wyciągowego zainstalowanego na stanowiskach produkcyjnych. Wskazano związki chemiczne odkryte podczas badań i wykazano potrzebę ich bezpiecznej utylizacji ze względu na szkodliwość dla pracowników i środowiska naturalnego.
EN
The title wastes were analyzed by gas chromatog. with mass spectroscopy and by IR spectroscopy, resp. PhMe, a derivative of PhSO3H, PhCH2OH, catechol, PhCH=CHCHO and 2,3-butanediol were found in the gas sample. The solid waste was identified as a mixt. of various chem. compd.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił gwałtowny wzrost ilości gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w jej trakcie coraz większej liczby i ilości szkodliwych gazów. Monitorowanie poziomu zanieczyszczeń gazowych atmosfery będących skutkiem emisji ich przez zakłady przemysłowe wymaga stosowania bardzo czułych i niezawodnych systemów wykrywania i identyfikacji śladowych ilości gazów. W pracy przedstawiono wyniki badań nad poprawą czułości i dokładności pomiarów systemów detekcji śladowych zanieczyszczeń gazowych atmosfery wykorzystujących komórki wieloprzejściowe. Na podstawie przeprowadzonych badań zoptymalizowano konstrukcję systemu pod kątem uzyskania maksymalnej czułości, dużej rozdzielczości spektralnej oraz wysokiej dokładności pomiaru stężenia gazów. Głównymi elementami systemu są: wykonany w Instytucie Technologii Elektronowej laser kaskadowy oraz komórka wieloprzejściowa. Działanie zoptymalizowanego systemu przedstawiono na przykładzie wykrywania i pomiaru stężenia tlenku węgla.
EN
In recent years there has been a sharp increase in the amount of gases polluting atmospheric air. It is a result of the rapid development of industrial production and use of increasing number of harmful gases and their various concentrations in the atmosphere. Therefore, monitoring the level of gaseous atmosphere pollutants resulting from emissions of industrial plants requires very sensitive and reliable detection systems enabling the trace gases to be identified. The paper presents the results of research aimed to improve the sensitivity and accuracy of the measuring systems detecting the trace concentrations of gaseous pollutants in the atmosphere. The improvement is based on applying the multi-path cells. Using the results of the studies, the design of the measuring system has been optimized in terms of maximum sensitivity, high spectral resolution and high-precision detection of gas concentrations. The main elements of the system are: a cascade laser, made at the Institute of Electron Technology (ITE), and the multi-path cell. The operation of the optimized system is exemplified by the detection and the concentration measurement of carbon monoxide.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniu na stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu, w zależności od różnych systemów wentylacji. Dla systemów tych (z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza) przedstawiono zależności matematyczne pozwalające modelować stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu. Rozważono sytuację gdy modelowane zanieczyszczenie jest obecne w powietrzu zewnętrznym i w przypadku jego braku. W badaniach uwzględniono również możliwość częściowego usuwania zanieczyszczenia z powietrza recyrkulacyjnego. Wyniki obliczeń dla poszczególnych przypadków przedstawiono w formie wykresów. Omówione procedury określania zmiany imisji zanieczyszczeń gazowych w powietrzu wewnętrznym pozwalają na modelowanie parametrów powietrza wentylacyjnego w funkcji czasu przy uwzględnieniu znanej emisji zanieczyszczeń.
EN
In this article, influence of inner source of gaseous pollutants in the room on theirs concentration in the inner air in the function of time, for different air-conditioning systems is presented. For these systems (with recirculation and without recirculation), a mathematical dependent, modelling the concentration of specified pollutant in the inner air in the function of time, is described. The situation, when modelled pollution is in the inner air and in the example of its deficiency, is considered. In the research, authors taken into account a partial disposal of pollutants from recirculated air. The results are presented in form of diagrams. Discussed procedures of pollutant immision change in the inner air allow to model of air-ventilation in the function of time including known emission.
PL
Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych.
EN
A review, with 74 refs., of methods for removal of SO₂, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration.
7
Content available remote Oczyszczanie gazów ze spalania paliw stałych z SO2 sorbentami sodowymi
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i testowych wpływu aktywacji mechanicznej stałego sorbentu sodowego na strukturę powierzchni ziaren oraz zdolności sorpcyjne względem ditlenku siarki (SO₂). Aktywacja mechaniczna polegała na mieleniu badanego sorbentu w młynie przeciwstrumieniowym z zastosowaniem trzech różnych prędkości obrotowych separatora, w wyniku czego uzyskano sorbenty różniące się rozkładem ziarnowym. Wzrost prędkości wpływał na obniżenie średnicy ziaren mielonego sorbentu przy równoczesnym wzroście zarówno powierzchni właściwej, jak i całkowitej objętości porów. Oceniano jak zmiana tych parametrów wpływa na efektywność oczyszczania gazów modelowych z SO₂. Badania prowadzono na stanowisku testowym w temp. 300°C, wyznaczając dla każdego ze stosowanych sorbentów sprawność usuwania SO₂ oraz stopień konwersji. Odnotowano pozytywny wpływ mielenia przeciwstrumieniowego sorbentu sodowego na efektywność sorpcji. Określono maksymalną sprawność sorpcji sięgającą od 77% dla sorbentu niemielonego do 96% dla materiału o najmniejszym średnim uziarnieniu przy 16-proc. stopniu jego przereagowania.
EN
Com. NaHCO₃ was activated by milling at 300°C (speed 2000–5000 rpm) for 30 min to increase its sp. surface from 0.1 m²/g up to 4.2 m²/g. The activated NaHCO₃ was used for sorption of SO₂ from a model gas mixt. (SO₂, CO₂ and O₂ contents 2200 ppm, 16% and 6%, resp.). The activated NaHCO₃ showed the SO₂ removal efficiency 85–96% at conversion 13–16%.
8
Content available remote Adsorpcja zanieczyszczeń gazowych na minerałach zeolitowych
PL
Zeolity naturalne są to szeroko rozpowszechnione w przyrodzie glinokrzemiany, których unikatowe właściwości sorpcyjne można wykorzystać do ograniczenia emisji gazów odlotowych. Efektywność procesu zależy od rozmiaru i polarności cząsteczek gazu, składu mineralogicznego i chemicznego, budowy strukturalnej minerału oraz siły i rodzaju uformowanych wiązań. Zastosowanie odpowiedniej modyfikacji powierzchni zeolitów (aktywacji termicznej lub chemicznej) daje możliwość zmiany powinowactwa sorbentu i zwiększenia jego pojemności sorpcyjnej.
EN
A review, with 47 refs., of thermal and chem. methods for activation of natural zeolites use as sorbents in air pollutants. Dealumination of zeolites by leaching with strong acids was also taken into consideration. Data on the sorption efficiency of the activated adsorbents in sepn. of H₂S, CO₂, PrH, AcOBa, Me₂CO, MeH, EtH and ethylene were included.
9
Content available remote System wykrywania i identyfikacji zanieczyszczeń gazowych atmosfery
PL
W przeciągu kilku ostatnich dziesięcioleci nastąpił gwałtowny wzrost poziomu zanieczyszczeń gazowych atmosfery. Jest on skutkiem szybkiego rozwoju produkcji przemysłowej i wykorzystania w niej coraz większej liczby i ilości substancji chemicznych. Wykrywanie, identyfikacja i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń gazowych atmosfery, będących skutkiem emisji gazów przez zakłady przemysłowe, wymaga stosowania czułych i niezawodnych systemów sensorowych mających zdolność ciągłej długoterminowej pracy. W pracy przedstawiono system wykrywania i identyfikacji znieczyszczeń gazowych atmosfery umożliwiający monitorowanie poziomu zanieczyszczeń na wybranym obszarze. Głównymi elementami systemu są: Centrum Monitorowania Skażeń oraz, zbudowane w oparciu o lasery kaskadowe, detektory skażeń. Działanie systemu przedstawiono na przykładzie monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza amoniakiem na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
EN
In the last few decades there has been a sharp increase in the level of gaseous pollution in the atmosphere. It is the result of the rapid development of industrial production and use of the growing number various types of chemicals.So, detection, identification and monitoring of atmospheric gaseous pollutants resulting from emissions from industrial plants is of great importance and for this purpose the sensitive and reliable sensor systems with the ability of continuous long-term operation are required. This paper presents a system for the detection and identification of gaseous pollutants in the atmosphere that allows monitoring of pollution levels in the selected area. The main elements of the system are: Contamination Monitoring Centre and Contamination Detectors built using the cascade lasers. The operation of the system is exemplified by monitoring levels of pollution with ammonia in the air on the area of the Military Technical University in Warsaw (MTU).
10
Content available Processes of spreading gas pollution on hilly fields
EN
A conditioning rank exists for the emission of a harmful substance, which overlaps in vicinity of varied ground-based objects. Consequently, part of the process of spreading pollution is determined by the flowing conditions and is shaped by their presence and distribution. However, under real conditions, complexes systems of terrain obstacles exist. A subject of interest among many authors is the flow and dispersion of pollutants surrounding single elements such as a hill or a building. This type of research enables a better understanding of the flow and propagation of pollutants on terrain with complex topography. The aim of the present work is the investigation of the influence of the complex character of a velocity field, particularly its periodic composition (non-stationary blowing) as well as rotating structures generated by obstacles such as hills on the propagation of various types of gaseous pollutants. The base of analysis represents the evolution of the carbon dioxide concentration in profiles surrounding hills or different locations in relation as well to the height of the source emission. By propagating a gaseous tracer in a rolling medium from a source located in a flush zone, a source’s location relative to circulation zones of increased level turbulent fluctuations of flow velocity can be determined.
PL
Istnieje szereg uwarunkowań, w których emisja szkodliwych substancji zachodzi w sąsiedztwie różnorodnych obiektów naziemnych. W konsekwencji część procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przebiega w warunkach przepływowych kształtowanych ich obecnością i rozmieszczeniem. Mimo że w warunkach rzeczywistych występują złożone układy przeszkód terenowych, przedmiotem zainteresowania wielu autorów jest przepływ i dyspersja zanieczyszczeń w otoczeniu pojedynczych elementów, jak wzgórze czy budynek. Badania tego typu służą lepszemu zrozumieniu przepływu i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w terenach o złożonej topografii. Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu złożonego charakteru pola prędkości, a szczególnie jego składowej okresowej (niestacjonarnych podmuchów wiatru) oraz struktur wirowych generowanych obecnością wzgórza na rozprzestrzenianie się różnego typu zanieczyszczeń gazowych. Podstawę analizy stanowi ewolucja profili koncentracji ditlenku węgla w otoczeniu wzgórza dla różnego położenia i wysokości źródła emisji. Na rozprzestrzenianie się znacznika gazowego emitowanego ze źródła usytuowanego w strefie napływu na faliste podłoże ma wpływ przede wszystkim położenie źródła względem strefy recyrkulacji oraz obszaru o podwyższonym poziomie turbulentnych fluktuacji prędkości przepływu.
EN
The emission of a dangerous substance overlaps in vicinity of wide-range ground-based objects. Consequently, part of the process of dispersion pollution is determined by the flowing conditions and is shaped by their presence and distribution. However, under real conditions, complexes systems of terrain obstacles exist. A subject of interest among many authors is the flow and dispersion of pollutants surrounding single elements such as a hill or a building. This type of research enables a better understanding of the flow and propagation of pollutants on terrain with complex topography. The aim of the present work is the investigation of the influence of the complex character of a velocity field, particularly its periodic composition (non-stationary blowing) as well as rotating structures generated by obstacles such as hills on the propagation of various types of gaseous pollutants. The base of analysis represents the evolution of the carbon dioxide concentration in profiles surrounding hills or different locations in relation as well to the height of the source emission. By propagating a gaseous tracer in a oscillating flow from a source located in a flush zone, a source’s location relative to circulation zones of increased level turbulent fluctuations of flow velocity can be determined.
PL
Proces rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zachodzi w warunkach przepływowych kształtowanych obecnością i rozmieszczeniem różnorodnych obiektów naziemnych. W warunkach rzeczywistych procesy te występują w otoczeniu złożonych układów przeszkód terenowych, jednak przedmiotem zainteresowania wielu naukowców jest przepływ i dyspersja zanieczyszczeń w otoczeniu pojedynczych elementów. Badania tego typu służą lepszemu zrozumieniu przepływu i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w terenach o złożonej topografii. W niniejszej pracy analizowano wpływ złożonego charakteru pola prędkości, w tym składowej okresowej (wygenerowanej w wyniku niestacjonarnych podmuchów wiatrowych) oraz struktur wirowych generowanych w otoczeniu wzgórza na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń o charakterze gazowym. Na koncentrację znacznika gazowego emitowanego ze źródła usytuowanego w strefie napływu na faliste podłoże ma wpływ przede wszystkim położenie źródła względem strefy recyrkulacji oraz obszaru o podwyższonym poziomie turbulentnych fluktuacji przepływu.
PL
Określono wskaźniki emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania łupków węglowych w pęcherzowym złożu fluidalnym w zależności od temperatury złoża i granulacji materiału. Korzystne jest spalanie frakcji 1,02–1,2 mm tego materiału w temp. powyżej 900°C. W procesie autotermicznego spalania otrzymano wartości wskaźników porównywalne z wartościami dla węgli bitumicznych. Wartości wskaźników CO, NO, SO₂ i CH₄ wyniosły odpowiednio 2,6 mg/g, 3,1 mg/g, 8,0 mg/g i 0,03 mg/g.
EN
Coal shale was added to the hot PrH-BuH stream combusted in a bubbling fluidized bed at 800–950°C to det. the temp. and granulation relationships of the hydrocarbon, CH₂O, NOx, CO and SO₂ contents in the off-gas. The pollutant emission factors were similar to those for bituminous coals. Emission factors for CO, NO, SO₂ and CH₄, were 2.6 mg/g, 3.1 mg/g, 8.0 mg/g and 0.03 mg/g, resp.
PL
Celem prezentowanych badań było sprawdzenie skuteczności działania przewodowej wentylacji higienicznej w garażach wielostanowiskowych zamkniętych przy wykorzystaniu programu ANSYS CFX, bazującego na technice numerycznej mechaniki płynów (CFD). Przedstawiono funkcje, jakie powinna pełnić wentylacja i stawiane jej wymagania. Scharakteryzowano sposoby rozdziału powietrza stosowane w garażach. Opracowano modele numeryczne garaży dla różnych ustawień samochodów i lokalizacji otworów wentylacyjnych. Na podstawie prognozowanych rozkładów prędkości powietrza oceniono przewietrzalność garaży. Obliczono numerycznie rozkłady stężeń zanieczyszczeń gazowych emitowanych z rury wydechowej samochodów: tlenku węgla CO, ditlenku węgla CO2 i ditlenku azotu NO2 . Sprawdzono, jaki wpływ na te stężenia ma lokalizacja wywiewników, a także czy i w jakim stopniu zależy to od sposobu nawiewania powietrza do tego obiektu.
EN
The aim of the presented study was to investigate the effectiveness of hygienic duct ventilation in closed multiuser car parks by using ANSYS CFX code based on Computational Fluid Dynamics (CFD) technique. The functions that ventilation should attend and imposes its requirements were presented. Air distribution systems used in car parks were characterized. Numerical models of car parks for various settings of cars and locations of ventilation openings were developed. Airing car parks was evaluated based on predicted air velocity distributions. Distributions of concentration of gaseous contaminants emitted from the tailpipe of cars: carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2 and nitrogen dioxide NO2 were numerically calculated. The influence of location of outlets on concentrations of these pollutants was checked as well as whether and to what extent it depends on the way of air supply to the object.
PL
Przedstawiono wyniki badań cieplnych kotła wodnego, w którym spalane było drewno bukowe. Badania wykonywano w typowych warunkach eksploatacyjnych w okresie ogrzewczym przez trzy tygodnie. Zakres badań obejmował analizy: składu chemicznego spalin, temperatury przed i za wymiennikiem oraz ciśnienia spalin w trakcie wypływowym. Wyznaczono sprawność cieplną kotła w warunkach utrzymania okresu stałopalności wg wymagań określonych w BN-7611317-04 i niezachowania wymaganego okresu stałopalności, czyli przy okresowej, częstej ingerencji obsługi. Otrzymane wyniki badań i obliczeń porównano z danymi literaturowymi.
EN
This article describes results of measurements and calculations of a large, hot water, domestic boiler fired with beech tree wood. The research was done under typical conditions over three week operation. Exhaust gas composition, its temperature before and after a heat exchanger, and pressure in an exhaust duet were measured. The thermal efficiency was calculated by direct method when sulf-sustained combustion was achieved (by Polish standards BN-7611317-04) and when an operator had to open the fuel tank in order to move some blocking wood logs. The results were compared with literature data.
PL
Celem pracy było określenie wpływu schładzania obornika w kojcu z głęboką ściółką, poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła, na emisję zanieczyszczeń gazowych (NH3, N2O oraz CH4) z tuczarni. Badania porównawcze przeprowadzono w budynku dla trzody chlewnej utrzymywanej na głębokiej ściółce, wyposażonym w instalację do odzysku ciepła, w okresie jednego roku. Górnym źródłem były instalacje c.o. (centralne ogrzewanie) i c.w.u. (ciepła woda użytkowa) budynku mieszkalnego. W pracy wykazano, że między ilością pobranego ciepła a procentową emisją zanieczyszczeń gazowych (NH3, N2O, CH4) istnieje korelacja (p<0,05). Zależności te opisano logarytmicznymi krzywymi regresji: y = 10,8ln(x) - 26,2 (R2=0,83) dla amoniaku, y = 11,5ln(x) - 28,8 (R2=0,9) dla podtlenku azotu oraz y = 6,9ln(x) - 13,4 (R2=0,7) dla metanu. Schładzanie obornika w kojcu z głęboką ściółką poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła zmniejsza emisję gazów szkodliwych średnio o 15,7% dla NH3, o 16,2% dla N2O oraz o 12,1% dla CH4.
EN
The objective of the paper was estimation of the impact of cooling manure in a pigpen with deep bedding through the use of the heat recovery installation on emission of gas pollution (NH3, N2O andCH4) from the fattening house. The research was carried out in the building for pigs maintained in deep bedding equipped with the heat recovery installation within one year. Central heating and utility hot water installations of a residential building constituted the upper source. The paper presents that between the amount of the collected heat and percentage emission of gas pollutions (NH3, N2O, CH4) there is a correlation (p<0.05). These relations were expressed with logarythmic regression curves: y = 10.8ln(x) - 2.2 (R2=0.83) for ammonia, y = 11.5ln(x) – 28.8 (R2=0.9) for nitrous oxide and y = 6.9ln(x) – 13.4 (R2=0.7) for methane. Cooling manure in a pigpen with deep bedding through the use of the heat recovery installation reduced emission of harmful gases at the average by 15.7% for NH3, and 16.2% for N2O and by 12.1% for CH4.
EN
The primary objective of the study was to determine the volumes of emission and dispersion of gaseous pollution from 3 exhaust shafts of a copper mine P-VII, SW-3 and SG-2. To calculate the volumes of emission and dispersion of SO2, NO2 and CO the KOMIN and RWW computer programs were applied. The conducted analysis of the calculations and computer simulation showed that the extent of the impact of emisson on the rural residential area situated in the nearest vicinity of the shaft site is insignificant. The observed exceedance of reference values occurred on the premises of KGHM Polska Miedź S.A. The computer simulation proved that the nature reserve 'Buczyna Jakubowska' situated 1.6 kms north-west of the nearest emitters belonging to the mine is not exposed to above-standard concentrations of SO2, NO2 and CO.
PL
Podstawowym celem pracy jest określenie wielkości emisji i dyspersji zanieczyszczeń gazowych z 3. szybów wydechowych kopalni miedzi P-VII, SW-3 i SG-2. Do obliczeń wielkości emisji i dyspersji SO2, NO2 i CO wykorzystano program komputerowy KOMIN oraz RWW. Analiza wyników obliczeń i symulacji komputerowej pokazała, że zasięg oddziaływania emisji na zabudowę wiejską znajdującą się w najbliższych odległościach od rejonów szybów jest znikomy. Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych znajdowały się na terenie należącym do KGHM Polska Miedź S.A. Symulacja komputerowa wykazała, że Rezerwat przyrody ,,Buczyna Jakubowska’’ leżący 1,6 km na północny-zachód od najbliższych emitorów rejonu kopalni nie jest narażony na ponadnormatywne stężenia SO2, NO2 oraz CO.
17
Content available Environmental impact of straw based fuel combustion
EN
Biomass is commonly considered as a renewable fuel, which taking into account emission of CO2 does not contribute to the emission of the greenhouse gases. In the research, combustion tests of two types of fuel formed on the basis of straw with addition of polyethylene were performed in the laboratory. The article presents results of measurements of gas pollution coming from the combustion of the formed fuel. Obtained results were compared with similar literature data for the combustion of coal. The research covers also testing of chemical content, content of heavy metals and selected physical properties of ashes generated during the process of burning fuel based on straw.
PL
Biomasa jest powszechnie uważana za paliwo odnawialne, które w rozliczeniach emisji CO2 traktowana jest jako paliwo nie wnoszące emisji gazów cieplarnianych. W pracy wykonano badania spalania dwóch rodzajów paliw formowych, na bazie słomy z dodatkiem polietylenu, w skali laboratoryjnej. W artykule przedstawiono własne wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych powstających ze spalania paliwa formowanego. Uzyskane wyniki porównano z analogicznymi danymi literaturowymi dla spalania węgla. W ramach pracy zbadano również skład chemiczny, zawartość metali ciężkich i wybrane właściwości fizyczne popiołów powstałych w procesie spalania paliwa na bazie słomy.
18
Content available remote Wykorzystanie technik TA do analizy procesów spalania paliw
PL
Procesy spalania paliw związane są z emitowaniem do atmosfery wielu zanieczyszczeń gazowych. Analiza termiczna (Thermal Analysis, TA) jest najbardziej popularną techniką stosowaną do badania zjawisk termicznych zachodzących podczas spalania paliw stałych. W pracy przedstawiono wyniki badań analizy termicznej (TG, DTA, DSC) sprzężonej ze spektrometrią masową procesu spalania odpadowych tworzyw sztucznych. Proces termicznego rozkładu badanych substancji jest złożony, a powstające w wyniku ich spalania gazy, charakteryzują się dużą różnorodnością składu. Na podstawie przeprowadzonej analizy TG-MS w spalinach stwierdzono obecność wielu węglowodorów, a także CO, CO2 oraz H2O.
EN
Combustion processes are related to the emission of many pollutants into the atmosphere gas. Thermal Analysis (Thermal Analysis, TA) is the most popular technique used to study thermal phenomena occurring during the combustion of solid fuels. The paper presents results of thermal analysis (TG, DTA, DSC) coupled to mass spectrometry of the combustion process of waste plastics. The process of thermal decomposition of the test substances is complex and the resulting combustion gases are characterized by a wide variety of composition. The analysis of TG-MS in the exhaust was the presence of many hydrocarbons and CO, CO2 and H2O.
PL
Zbadano wpływ czasu i przebiegu samochodów osobowych na skuteczność działania stosowanych w nich reaktorów katalitycznych. Przeanalizowano przebiegi zmian stężenia: CO, CO2, CH i O2 w spalinach emitowanych z samochodów. Stwierdzono, że emisja tych zanieczyszczeń do atmosfery, z samochodów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym, nie przekracza wartości dopuszczalnych przez długi okres czasu ich eksploatacji. Wykazano, że reaktory katalityczne stosowane w pojazdach zachowują sprawność funkcyjną nawet po 14 latach eksploatacji i przejechaniu przez samochody 250000 km.
EN
Impact of the operation time and mileage of the passenger vehicles on the efficiency of the catalytic reactors implemented in them was analysed. Changes of CO, CO2, CH and O2 concentrations in the exhaust gases emitted from cars were analysed. It was stated that the emissions of these pollutants to the atmosphere from the spark ignition engines did not exceed the permissible values over a long time of their operation. Furthermore it was proved that the catalytic reactors applied in motor vehicles maintain their functional efficiency even after 14 years of operation and the covered mileage of 250000 km.
PL
Celem pracy była ocena wpływu różnej wielkości oczyszczalni ścieków komunalnych na środowisko powietrzne. Badania zostały przeprowadzone w czterech mechaniczno - biologicznych oczyszczalniach ścieków o podobnym cyklu technologicznym. Wydajność obiektu A wynosiła - 600 000 m3/dobę; obiektu B - 80 000 m3/ dobę; obiektu C - 7 000 m3/dobę; obiektu D - 3 000 m3/dobę. W trakcie badań oceniano stężenie: CH4 NH3, H2S, zasięg występowania odorów, liczbę kolonii bakterii i grzybów w powietrzu atmosferycznym. Przeprowadzone na terenie wszystkich badanych obiektów pomiary nie wykazały przekroczenia normy badanych gazów. Najdalszy zasięg występowania odorów dla obiektu A i B wyniósł - 700 m, natomiast dla C i D 400 m. W trakcie badań stwierdzono przekroczenie norm dla ogólnej liczby bakterii, gronkowców mannito-lododatnich, mannitoloujemnych oraz grzybów. Powietrze skażone gronkowcami rejestrowano w znacznej odległości od oczyszczalni (obiekt A i C -700 m; obiekt B - 1200 m; obiekt trzeci - 40O m).
EN
The aim of this study was to assess the impact of different size treatment plants on the environment air. The study was conducted łn four mechanical - biological wastewater treatment plants. Capacity of the first treatment (A) was 600000 m3 per day, of a second (B)- 80000 m3 per day, a third object (C) - 7000 m3 per day, of a fourth (D) - 3000 m3 per day. During the study assessed the concentration of NH3, H2S, CH4 range of the odor, the number of colonies of bacteria, and fungi in the air. Results of tests showed no excess air purity standards for the ammonia, hydrogen sulfide and methane. Results of tests showed that the most distant range of the odor for the first and second object was - 700 m, and a third and fourth - 400m. Carried out in all treatment measurements showed exceedance of the standard for the total bacteria count, staphylococci mannitolopositive, mannitolonegative and fungi. Air pollution of staphylococcus recorded at a considerable distance from the treatment plant (building A and C - 700 m, B, -1200 and D -400 m).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.