Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zalecenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Od prawidłowego działania branży wod-kan zależy nasze zdrowie i życie. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie epidemii. Wiele organizacji i stowarzyszeń wystosowało zalecenia i wytyczne dla specjalistów z tej branży oraz użytkowników instalacji w budynkach.
EN
The aim of the article is to identify future challenges related to the implementation and use of new technologies in the didactic process in institutions for security and defense studies. The author also presents expert recommendations formulated on the basis of their current experience and forecasted achievements in science and technology. Taking into account these recommendations may contribute to more effective management of the quality of education, including the introduction of changes, the way of designing learning and teaching processes. The article uses a critical literature review and qualitative research based on expert interviews and analysis of respondents' statements.
3
Content available remote Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny
PL
W artykule omówiono najważniejsze problemy związane z wykonywaniem, eksploatacją i konserwacją fundamentów pod maszyny. Przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji tych konstrukcji i materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Fundamenty pod maszyny to specjalne konstrukcje w budownictwie przemysłowym, służące do przekazywania obciążeń z działającej maszyny na podłoże gruntowe. Ich celem jest nie tylko przenoszenie obciążeń, ale także zmniejszenie drgań występujących podczas pracy maszyny, tj. ich wytłumienie i przeciwdziałanie redystrybucji na inne elementy budynku. Należy zauważyć, że fundamenty pod maszyny (szczególnie pod młoty) są najbardziej dynamicznie obciążanymi konstrukcjami budowlanymi. Z tych powodów wymagają dokładnych obliczeń statycznych oraz dynamicznych, poprawności wykonania i dbałości o nie podczas eksploatacji.
EN
This paper presents the most important issues on the implementation, operation and maintenance of foundation for machines. The newest solutions focus on terms of technology implementation and materials used in construction of such structures have been presented. Foundations for machines are special structures in industrial construction, used to transfer loads from an operating machine to the subsoil. However, the purpose of these foundations is not just to transfer loads, but also to reduce vibrations occurring during operation of the machine, i.e. their damping and preventing redistribution to other elements of the building. It should be noted that foundations for machines (particularly for hammers) are the most dynamically loaded building structures. For these reasons, they require: precise static and dynamic calculations, accuracy in their implementation and care for them after they have been made.
6
Content available Remarks and corrections to the standard ISO 6336
EN
The standard ISO 6336 for the calculation of load capacity of spur and helical gears was introduced in 2006. There were some later amendments, but several typographical and other errors. These can cause some misunderstandings during applications of the standard and are irritating for its users. This contribution seeks to highlight some aspects of the use of this standard, as well as drawing users’ attention to the errors it contains and, at the same time, properly worded content. To fully appreciate this article, the reader is advised to have a copy of the standard itself. Parts 3 and 6 of the standard are covered in the contribution.
8
Content available Leczenie tlenem hiperbarycznym (HBOT) w pediatrii
PL
Terapia tlenem hiperbarycznym (HBOT), została po raz pierwszy zastosowana w pediatrii w Rosji w latach 30 XX wieku (1927 rok). Obecnie metoda HBOT jest u dzieci stosowana we wskazaniach zbliżonych jak u osób dorosłych, ponadto w zaburzeniach okołoporodowych, neurologicznych i neurorozwojowych, gdzie jej przydatność jest niezadawalająca. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych wskazań i ryzyka stosowania HBOT u dzieci.
EN
Therapy with hyperbaric oxygen (HBOT) was first used in pediatrics in Russia in the 1920s (1927). At present, HBOT is used in children in similar indications as in adults, as well as in perinatal, neurologic and neuro-developmental conditions, even though there is only limited evidence of it offering any benefit for such conditions. The aim of this publication is to present current indications and risks of the use of HBOT in children.
9
Content available remote Wybrane problemy remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dąbrowicy
PL
W artykule przedstawiono zakres wykonanych prac inwentaryzacyjnych barokowego kościoła w Dąbrowicy. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzono rysunki architektoniczno-budowlane, a następnie dokumentację fotograficzną, badania zawilgocenia i uszkodzenia murów przez sole. Opracowano sposoby prac konserwatorskich oraz zabezpieczeniowych, a także podano warianty naprawy z zaleceniem co do wyboru jednego z nich.
EN
This paper presents the range of inventory of the baroc church in Dubrovytsia. On the inventory were made architectural and construction drawings and the photografic documentation. Next were made the moisture tests and the tests of wall damages by salts. Finally the methods of the conservations and protections have been presented and also it has been given variants of the repair with the recommendation to choose one of them.
PL
Zabytkowe kościoły znajdujące się na polskiej wsi lub w małych miejscowościach najczęściej są murowane z cegły. Jednak dość często można również spotkać interesujące architektonicznie i konstrukcyjnie obiekty, w których głównym materiałem budowlanym jest drewno. Występują dwa główne typy stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych: budowle szachulcowe z drewnianym szkieletem ścian i budowle wykonane w całości z drewna. Większość z nich powstała kilkaset lat temu. Często są zarejestrowane w krajowym rejestrze zabytków, a w każdym z nich przeprowadzono już różne naprawy lub przebudowy. W artykule przedstawiono wybrane, typowe budynki małych kościołów o konstrukcji drewnianej, a także przykład oceny stanu technicznego z analizą statyczną i wytrzymałościową wiejskiego kościółka o konstrukcji zrębowej.
EN
The most common structures of historic churches located in Polish countryside or in small towns are the brick masonry buildings. However, one can also find architecturally and structurally interesting objects in which the basic constructional material is wood. There are two main types of structural solutions applied: half-timbered buildings and buildings made completely of wood. Many of these buildings were created even several hundred years ago. Most of them are registered in the national monuments registry and each of them has undergone various repairs or refurbishments. The paper presents selected typical small timber churches and also an example of evaluation of the technical condition with static and strength analysis of a small countryside log wooden church.
11
PL
Współcześnie, biorąc pod uwagę tempo naszego życia oraz technologie pozwalające niemal non stop być w pracy, wyzwaniem staje się znalezienie właściwej równowagi między pracą i życiem codziennym (domem, rodziną, życiem osobistym). Równowaga praca – życie jest przedmiotem wielu opracowań naukowych, popularno-naukowych, a także tematem wielu debat i dyskusji. Przyczyną tak dużego zainteresowania tym tematem jest niestety problem braku równowagi w życiu, z którym zmaga się coraz więcej osób. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania równowagi praca – życie przez pracowników oraz zaleceń dotyczących ułatwienia godzenia tych dwóch sfer.
EN
Today we live very quickly. Thanks to many advanced technologies, we can almost constantly be at work. In these circumstances, the most important challenge is to find an optimal balance between work and life (family, home, private life). A work-life balance is nowadays a topic of many scientific papers, social debates and discussions. This popularity of the subject is triggered by the lack of work-life balance among the workforce. This paper presents the results of a survey on the perception of the work-life balance by employees and recommendations on how those two domains of our lives can be reconciled.
PL
Zrównoważony rozwój infrastruktury komunikacyjnej uwzględnia zagadnienia związane z ekologią. Z tego powodu nieodzowna staje się realizacja wielu przejść dla zwierząt pod lub nad budowanymi drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Dotyczy to również prac przy modernizacji dróg komunikacyjnych. Z uwagi na złożoność tych obiektów pod względem technicznych rozwiązań funkcjonalnych, jak też interdyscyplinarność tego zagadnienia konieczne jest, zdaniem autorów, wydanie odpowiednich Zaleceń do projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami.
EN
Natural aggregates are widely used both in ribbon and volumetric construction. In respect of quantitative demand, ribbon construction is definitely much more receptive. After completion of implementation of large infrastructural investments, co-financed by EU funds, volumetric construction will become one of major directions of sale of aggregates.
14
Content available remote Wymagania oświetleniowe dla dróg i terenów zewnętrznych
PL
W artykule wymieniono i scharakteryzowano kryteria projektowania i oceny oświetlenia drogowego oraz oświetlenia zewnętrznego. Kryteria projektowania oświetlenia określono przez podanie podstawowych wymagań i zaleceń związanych z tworzeniem otoczenia świetlnego. Dotyczą one: rozkładu luminancji, natężenia oświetlenia, olśnienia, kierunkowości światła, oddawania barw, barwy światła i jego migotania. Zwrócono także uwagę na problematykę światła intruzyjnego, aspektów energetycznych, potrzeb zrównoważonego rozwoju, oświetlenia awaryjnego i konserwacji oświetlenia.
EN
Mentioned and characterized are criteria concerning designing and evaluation of road and outer lighting. Lighting designing criteria defined are by presenting basic requirements and recommendations connected with the creation of lighting environment. They refer to illumination distribution, brightness, glare, light directivity, colours expression, light colour and light flickering. Attention is also paid to problems of an intrusive light, energy aspects, sustainable development needs, emergency lighting and lighting maintenance.
PL
Przedstawiono doświadczenia z drążenia pierwszej rury (nitki) tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku oraz porównano je z założeniami projektowymi. Na ich podstawie wyciągnięto wnioski oraz zalecenia do realizacji drugiej rury tunelu. Omówiono metodologię wykonania przejść poprzecznych.
EN
The experiences obtained during the drilling of the first tunnel under Martwa Wisła river were discussed and compared with the situations provided in the project. Several conclusions were stated as well as recommendations to use during the drilling of the second tunnel. Besides, a short method statement about the procedure how to build the evacuation galleries was explained.
PL
Przy zrównoważonym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, jak ogólnie wiadomo, nie da się pominąć zagadnień ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych tak potrzebnych dróg kołowych i linii kolejowych, jak też i ich modernizacji. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej. Autor referatu porusza konieczność opracowania ujednoliconych Zaleceń Projektowania, Budowy i Utrzymania Przejść dla Zwierząt, które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi obiektami. Obecnie zalecenia takie są w fazie opracowywania.
EN
With the sustainable development of transport infrastructure can not ignore the environmental problems. This applies both to build much-needed new roads and railways, as well, as their modernization. For this purpose, it becomes essential to build passages for animals and culverts of complex function. The author of the paper moves the need for a unified Recommendations of Design, Construction and Maintenance of Animal Passages, which clearly organize all the issues associated with these objects. Currently such recommendations are being developed under the leadership of the author.
PL
W pracy omówiono podstawy wykonywania badania spirometrycznego ze uwzględnieniem procedury pomiaru krzywej przepływ – objętość oraz kryteriów jakościowych oceny spirometrii na podstawie zaleceń standaryzacyjnych. Dokonano analizy jakości pomiaru krzywej przepływ objętość w trzech grupach: u dzieci, u osób w podeszłym wieku oraz uzyskanych w trakcie Światowego Dnia Spirometrii. Podkreślono rolę personelu wykonującego badania oraz sformułowano kilka postulatów dotyczących realizacji sprzętowo – programowych systemów spirometrycznych.
EN
The authors present description of the spirometry focusing on forced flow volume loop measurements and corresponding requirements according to ERS/ATS 2005 [2,3] and PTChP [4] 2006 statements. The introduction to actually applied solutions in supporting automatic assessment of quality assurance (QA)criteria is also presented. The quality analysis of spirometric measurements was performed for three different groups: children younger than 10 years, the group of elderly people and the spirometry obtained during the World Spirometry Day. All the three groups expressed different quality problems: the main problem in children group was too restrictive value of the demanded time of forced expiration (especially regarding significant correlation between the age and the forced expiratory time) – only 23.9% children fulfilled this re-quirements, in the group of elderly people lack of plateau on the expiratory end was the mostly registered error – 60,2%. In the spirometries obtained during the World Spirometry Day the significant number of non-repetitive measurements and the small number of properly performed measurements (only 28%) was the most interesting aspect. The authors concluded that competence and qualifications of the laboratory staff played the most important role in ensuring the quality of spirometry. However, some demands could be addressed to manufacturers of spirometry equipment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.