Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zalecenia żywieniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study presented in the article was an analysis of whether game meat could be a part of standardised and sustainable dietary pattern. Game meat is known to have a very small amount of fat but to be rich in polyunsaturated fatty acids, vitamins and minerals. Furthermore, the ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids is also more beneficial in case of game meat instead of livestock. Consumption of game meat in Poland is significantly low, roughly 0.08 kg per person, therefore, it is crucial to indicate its health benefits which are adequate to the food pyramid suggestions to maintain a healthy diet.
PL
Celem pracy zaprezentowanej w artykule jest analiza możliwości zastosowania dziczyzny zgodnie z zaleceniami żywieniowymi kształtującymi prawidłowe nawyki. Mięso zwierząt łownych cechuje niska zawartość tłuszczu, duża ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin i składników mineralnych. Porównanie profilu kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 dziczyzny i mięsa zwierząt rzeźnych również przemawia na korzyść dziczyzny. W związku z niskim spożyciem tego rodzaju mięsa w Polsce, które wynosi średnio 0,08 kg/osobę, zachodzi potrzeba wskazania możliwości wykorzystania jego walorów, adekwatnie do zaleceń określonych w piramidzie żywienia.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Zalecenia żywieniowe odzwierciedlają najnowsze wyniki badań naukowych w zakresie żywienia człowieka. Stanowią one podstawowy instrument polityki rolnej, żywnościowej i prozdrowotnej. Zalecenia żywieniowe dla mieszkańców Europy są formułowane przez organizacje międzynarodowe zajmujące się problematyką wyżywienia ludności: Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W Polsce zalecenia żywieniowe są opracowywane przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ). Są one upowszechniane w formie graficznej w celu łatwiejszego ich przyswajania przez konsumentów. Obecnie zalecenia żywieniowe koncentrują się nie tylko na zdrowiu człowieka, ale także na środowisku. Z badań Centrum Żywności i Żywienia włoskiego koncernu Barilla (BCFN) wynika, że żywność korzystnie wpływająca na zdrowie człowieka ma jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.
EN
Nutritional recommendations reflect the latest scientific findings in the field of human nutrition. They constitute the basic instrument of agricultural policy, food policy and health policy. Nutritional recommendations for people in Europe are formulated by the World Health Organization (WHO) and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). In Poland, the dietary recommendations are developed by the National Food and Nutrition Institute (NFNI). They are disseminated in the form of a graphic format for their easier assimilation by consumers. Currently nutritional recommendations focus more on human health, but also on the environment. Research Center for Food and Nutrition Barilla (BCFN) suggests that food, which favorably influences human health, has also a positive impact on the environment.
PL
W pracy omówiono funkcje żywieniowe i fizjologiczne lipidów w organizmie człowieka. Scharakteryzowano zapotrzebowanie organizmu na tłuszcz oraz aktualne zalecenia spożycia. Przedstawiono znaczenie lipidów w powstawaniu chorób cywilizacyjnych (choroby układu sercowo-naczyniowego, miażdżyca czy choroby nowotworowe).
EN
Nutritional and physiological functions of alimentaries lipids in human organism were discussed in paper. The organism fat requirement and real recommendations of intake were characterized. The significance in increasing the level of people suffering from civilisation diseases (cardiovascular diseases, arteriosclerosis, cancer diseases) were presented.
PL
Witamina E początkowo była uważana jedynie za składnik dietetyczny, niezbędny do prawidłowej reprodukcji ludzi i zwierząt. Obecnie przypisuje się jej znacznie szerszy zakres działania, przy czym podstawową funkcją witaminy E jest działanie antyoksydacyjne. Hamuje proces starzenia się komorek, zapewnia efektywną ochronę przed utlenieniem i degradacją lipidow. Jest nazywana witaminą młodości, co potwierdza jej powszechne zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Ponadto witamina E wykazuje działanie antykancerogenne, przeciwmiażdżycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwzapalne, znacząco wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego zwiększając odporność zwierząt na choroby. Człowiek pobiera witaminę E jako kompozycję jej homologow wraz z pożywieniem. Bogatym źrodłem witaminy E w diecie człowieka są naturalne tłuszcze roślinne. Dodatkowe źrodło tej witaminy stanowią rownież produkty zwierzęce, w tym głownie świeże ryby, jaja oraz masło.
EN
Initially, vitamin E was considered only as a dietary ingredient which is necessary for the appropriate reproduction of humans and animals. Currently, much wider spectrum of activity is attributed to vitamin E, however, the most essential is an antioxidative activity. It inhibits cell aging process, and provides an effective protection against oxidation and degradation of lipids. Vitamin E is considered as “vitamin of youth”, what is confirmed by its widespread use in the cosmetic industry. Additionally, it exhibits anticarcinogenic antiatherosclerotic, antihypertensive and anti-inflammatory properties, and in a wide range regulates the immune system function, increasing a resistance against the disease. The human organism assimilates a vitamin E with food as a composition of its homologs. Natural fats of plant origin are a rich source of vitamin E in the human diet. Animal products, mainly fresh fish, eggs and butter, are an additional source of this vitamin.
PL
Witamina A pełni bardzo ważne funkcje i ma ogromne znaczenie w wielu procesach fizjologicznych przebiegających w organizmie człowieka. Przede wszystkim jest znana z udziału w procesie prawidłowego widzenia (jej podstawowa forma – retinol). Witamina A ma duży wpływ na wzrost i różnicowanie się komórek organizmu, utrzymuje w dobrej kondycji skórę, włosy i paznokcie, likwiduje przebarwienia wywołane promieniami słonecznymi, stymuluje wytwarzanie kolagenu i elastyny w warstwie właściwej skóry, reguluje pracę gruczołów łojowych, przyspiesza proces gojenia naskórka oraz leczy schorzenia skórne – trądzik i łuszczycę. Produkty pochodzenia zwierzęcego są wyłącznym źródłem witaminy A przy czym najwięcej tej witaminy zawierają tłuste ryby, wątroba, mleko i produkty mleczne oraz jaja. Karotenoidy będące prekursorami witaminy A występują w warzywach i owocach. W Polsce nie ma większego zagrożenia wystąpienia niedoborów witaminy A w diecie, ale spożywanie coraz większej ilości produktów z obniżoną zawartością tłuszczów lub beztłuszczowych może do tego doprowadzić.
EN
Vitamin A plays an important role in many physiological processes occurring in the human body. First of all, it is known for the participation in the process of correct vision (its basic form – retinol). Vitamin A participates in the growth and differentiation of the cells in the body, maintains the skin, hair and nails in a good condition, eliminates discoloration caused by sunlight, stimulates the production of collagen and elastin in the dermal layer, regulates the function of sebaceous glands, fastens the healing process of epidermis, and cures the skin disorders (acne and psoriasis). Animal products are the sole source of vitamin A, and especially oily fish, liver, milk, dairy products and eggs. Carotenoids, being precursors of vitamin A, are present in vegetables and fruits. In Poland there is no greater danger of vitamin A deficiency in the diet, but the consumption of greater and greater quantities of low-fat or fat-free products by the modern consumer may lead to such phenomenon.
PL
W 2014 r. przeprowadzono badania, których celem było uzyskanie informacji na temat sposobu odżywiania, jakości spożywanych posiłków oraz preferencji wybranej grupy młodzieży uczącej się w szkołach wyższych na różnych kierunkach. Przebadano grupę 100 studentów ankietą zawierającą 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 2 pytań wielokrotnego wyboru. Największym błędem żywieniowym popełnianym przez respondentów jest nieregularność spożywania posiłków a posiłkiem pomijanym jest śniadanie. Studenci spożywają zbyt dużo białka zwierzęcego a zbyt mało owoców i warzyw. Ponad to piją dużo słodzonych, sztucznie barwionych napojów oraz napojów energetycznych. Nieprawidłowości w żywieniu respondentów świadczą o braku wiedzy z zakresu zasad zdrowego odżywiania.
EN
In 2014 years was carried out research aimed at obtaining information on diet, quality of meals and the preferences a select group of young people studying at universities in different fields of study. Studied a group of 100 students questionnaire containing 20 closed questions and 2 single choice multiple-choice questions.The biggest mistake nutrition committed by the respondenta is the irregularity of meals and meal overlooked is the breakfast. Students consume too much animal protein and too little fruit and vegetables. Above it a drink a lot of sugary, artificially colored drinks, and energy drinks. Irregularities in the nutrition of the respondents indicate a lack of knowledge of the principles of healthy eating.
PL
Termin witamina D odnosi się głównie do dwóch jej form, tj. witaminy D2 i D3. Witamina D2 występuje w tkankach roślinnych, drożdżach i grzybach, natomiast w organizmach zwierzęcych wytwarzana jest witamina D3, która może pochodzić ze źródeł pokarmowych lub może być wytwarzana w skórze pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. Główną rolą witaminy D jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie. Wpływa również na funkcjonowanie układu krwionośnego i insulinooporność. Położenie geograficzne Polski uniemożliwia efektywną syntezę witaminy D z udziałem słońca, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych. Z tego powodu uzyskanie i utrzymanie optymalnego stężenia tej witaminy w organizmie powinno opierać się na wspomaganiu jej podaży na drodze żywieniowej. Warto pamiętać, że stężenie witaminy D w żywności jest dodatnio skorelowane z zawartością tłuszczu. Najbogatszym źródłem tej witaminy są świeże, tłuste ryby, tran oraz produkty mleczne wysokotłuszczowe.
EN
The term vitamin D refers mainly to two of its forms, i.e. vitamins D2 and D3. Vitamin D2 is present in plant tissues, yeasts and fungi, while vitamin D3 is produced in organisms of animals. Vitamin D3 can be derived from either dietary sources or can be produced in the skin during an exposure to sunlight. The main role of vitamin D is to regulate calcium and phosphate management in the body. It also affects blood system and insulin resistance. Geographical location of Poland makes the effective synthesis of vitamin D with the participation of the sun impossible, especially in the autumn-winter months. For this reason, an achievement and maintenance the optimum concentration of this vitamin in the body should be based on supporting it by the feed supply. It is worth remembering that the content of vitamin D in food is positively correlated with the amount of fat. The richest sources of this vitamin include fresh, oily fish, fish oil, as well as high-fat dairy products.
PL
Zdrowie człowieka, według danych Narodowego Programu Zdrowia, aż w 50% zależy od stylu życia. Główną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa dieta. Dieta, w skład której wchodzą ryby, czerwone wino, warzywa, czosnek, orzechy i gorzka czekolada może zmniejszyć ryzyko zawału nawet o 80%. Za produkty najbardziej wartościowe pod względem żywieniowym uznaje się np. owies, ryby morskie, borówki i jagody, mleko niskotłuszczowe i probiotyczne jogurty. Polska Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia podaje następujące zalecenia zdrowotne: codzienna aktywność fizyczna, odpowiednia i urozmaicona dieta, a w tym spożywanie warzyw, które powinny stanowić główną część diety, a u odchudzających się - jej podstawę; spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych jako główne źródło energii to; spożywanie dwa razy dziennie produktów mlecznych, ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych na korzyść roślinnych; zwiększenie spożycia produktów białkowych, tj. ryb, mięsa drobiowego i roślin strączkowych; ograniczenie spożycia soli i cukru; codziennie picie ok. 2 l płynów oraz ograniczenie spożycia alkoholu.
EN
According to the Polish National Health Program, human health depends in 50% on life style, with the main role of diet. For example with consumption of fish, red wine, vegetables, garlic, nuts and dark chocolate it is possible to limit risk of heart attack by 80%. As the healthiest foods the following ones are presented: sea fish, oats, cranberries and blueberries, low fat milk and low fat probiotic yoghurts. Polish Council of Diet, Physical Activity and Health by the Minister of Health recommends: everyday physical activity and correct diet, being the guarantee of health, mixed foods, vegetables as the basis of diet, especially when overweight, the main source of energy - whole grain products, 2 times a day dairy products, limitation of animal fats in favour of vegetal fats, protein products including more fish, poultry and legumes, limited consumption of salt and sugar, 2 l. of water every day and limitation of alcohol drinks.
PL
W artykule zaprezentowano związki miedzy produkcją żywności a zaleceniami żywieniowymi. Działania producentów podejmowane z myślą o ulepszeniu wartości odżywczej żywności nie zawsze muszą okazać się korzystne dla zdrowia konsumenta. Zostało to dostrzeżone przez specjalistów z Unii Europejskiej i przyczyniło się do opracowania przez nich nowych uregulowań prawnych, które w przyszłości mogą znacząco wpływać na rynek żywności.
EN
In this paper the relationships between food production and nutrition recommendations have been presented. Activities of food producers undertaken to improve nutrition value of foods do not always have to turn out to be beneficial for the health of consumers. This problem has been perceived by the EU experts and led to elaboration of the new regulations that may significantly influence the food market in the future.
PL
Bezpieczeństwo i wartość odżywcza produktów rynkowych w ogromnej mierze zależy od jakości surowców, technologii stosowanych w przetwórstwie żywności oraz warunków przechowywania żywności. Jednym z czynników warunkujących nie tylko bezpieczeństwo surowców roślinnych, ale również wartość odżywczą wytworzonej z nich żywności jest gleba i klimat, a ponadto stan środowiska naturalnego. Prowadzony od 10 lat przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi monitoring jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych daje pozytywny obraz warunków produkcji rolniczej w naszym kraju. I choć w ostatnich latach obserwuje się, zarówno wśród producentów żywności, jak i konsumentów tendencje powrotu do wykorzystywania naturalnych produktów, to jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że na rynku dostępne są przede wszystkim produkty przetworzone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.