Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakiszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper there are presented economic and material expenditures incurred during ensiling the sugar beet pulp in various forms of their storage: cylindrical bales wrapped with foil - ZPO, foil bag - ZWF and passage silo - ZSP. A computational algorithm was developed allowing determination of criterion indicators for which: fuel consumption, labor input and costs per unit weight of ensiled pulp was measured at actual humidity and expressed as the dry matter content. In addition, cost structure has been divided into costs of: machinery and equipment, fuels, labor and auxiliary materials. The highest total costs occur when bale were wrapped with ZPO foil and equal to 122,40 PLN·Mgd.m·-1 and are about twice as much as other ZWF technologies - 62.50 PLN·Mgd.m·-1 and ZSP - 64,60 PLN·Mgd.m·-1. Costs associated with auxiliary materials, which are the largest in the case of ZPO technology, amount of 65.30 PLN·Mgd.m·-1, then ZSP - 47,80 PLN·Mgd.m·-1, and the smallest were in ZWF technology equal to 29.80 PLN·Mgd.md.m·-1.
PL
W pracy zostały określone nakłady ekonomiczne oraz materiałowe ponoszone przy zakiszaniu wysłodków burczanych przy różnych formach ich składowania: bele cylindryczne owinięte folia- ZPO, worek foliowy - ZWF oraz silos przejazdowy - ZSP. Opracowano algorytm obliczeniowy, który pozwolił na wyznaczenie wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: zużycie paliwa, nakłady robocizny oraz koszty odniesione do jednostki masy zakiszanych wysłodków przy rzeczywistej wilgotności i w przeliczeniu na masę suchej substancji. Ponadto opracowano strukturę kosztów z podziałem na koszty: maszyn i urządzeń, paliwa, robocizny oraz materiałów pomocniczych. Największe koszty całkowite występują przy zakiszaniu wysłodków w belach owiniętych folia ZPO wynoszące 122,40 zł·Mgs.m·-1 i są około dwukrotnie większe w porównaniu do pozostałych technologii ZWF - 62,50 zł·Mgs.m·-1 oraz ZSP - 64,60 zł·Mgs.m·-1. W strukturze kosztów we wszystkich technologiach dominują koszty związane z materiałami pomocniczymi, które są największe w przypadku technologii ZPO wynoszące 65,30 zł·Mgs.m·-1, następnie ZSP - 47,80 zł·Mgs.m·-1, a najmniejsze w technologii ZWF równe 29,80 zł·Mgs.m·-11.
2
Content available remote Wpływ dodatków enzymatycznych na uzysk biogazu
EN
Silage of green fodders in coated tanks (cylindrical bales and large-size rectangular bale wrapped with foil and foil sleeves) is recommended to be used in organic farming mainly due to low losses of nutrients and their impact on improvement of the environment. The conducted evaluation of the quality of silages of pressed beet cuttings made with the use of press for shredded materials of a Norwegian company Orkel (MP 2000 Compactor) showed its very good quality. In case of ensilage materials that are hard to be ensilaged in the organic farming there is allowed the use of determined additives supporting the processes of fermentation. It results from the conducted studies, that in case of use of applicators mounted on harvesting machines, the applicator’s nozzle should be placed in such places of the picking up machine, where the green fodder is mostly loosed, what creates a large area of its contact with the additive.
PL
Zakiszanie pasz w zbiornikach powłokowych (bele cylindryczne i wielkowymiarowe bele prostopadłościenne owijane folią i rękawy foliowe) jest zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym głównie ze względu na niskie straty składników pokarmowych oraz ich wpływ na poprawę stanu środowiska. Przeprowadzona ocena jakości kiszonek z prasowanych wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy do materiałów rozdrobnionych norweskiej firmy Orkel (MP 2000 Compaktor) wykazała bardzo dobrą jej jakość. W przypadku zakiszania materiałów trudnokiszących się dopuszcza się w rolnictwie ekologicznym stosowanie określonych dodatków wspomagających procesy fermentacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przypadku użycia aplikatorów dodatków montowanych na maszynach zbierających, dyszę aplikatora należy umieszczać w takich miejscach maszyny zbierającej, w którym pasza jest najbardziej rozluźniona, co stwarza dużą powierzchnię jego styku z dodatkiem.
4
EN
In this study there are presented the results of works aiming at determination of efficiency of biogas received from beet leaves, scrap and beet at different degrees of contamination. The studies were conducted for fresh material and material put to ensilage. The studies have shown, that it is possible to obtain substrate of full value following the period of storage for biogas production.
PL
Przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wydajności biogazu otrzymanego z liści buraczanych, zrzynek i buraków przy różnych stopniach zanieczyszczenia. Badania prowadzono dla materiału świeżego i poddanego zakiszaniu. Badania wskazują, że możliwe jest uzyskanie pełnowartościowego substratu po okresie przechowywania dla produkcji biogazu.
PL
Celem badań było określenie wpływu stosowania dodatku bakteryjnego zawierającego kultury bakterii kwasu mlekowego do zakiszanej runi łąkowej z łąki nawożonej nawozami naturalnymi na jakość, wartość pokarmową i obecność szkodliwych mikroorganizmów. Porównywano trzy formy nawożenia: nawozami mineralnymi NPK (kontrola), obornikiem (50 t ha-1) i gnojówką (30 m3 ha-1). Ruń łąkową z I pokosu po wstępnym podsuszeniu (40% sm) zakiszono w dużych belach cylindrycznych z dodatkiem i bez dodatku preparatu bakteryjnego zawierającego wyselekcjonowane szczepy bakterii fermentacji mlekowej. W próbach kiszonki podobnie jak w zielonce oceniano zawartości składników pokarmowych. W próbach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku, liczebność drożdży i grzybów pleśniowych i innych drobnoustrojów. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia i stosowania dodatku bakteryjnego na jakość kiszonki. Kiszonki z runi nawożonej obornikiem charakteryzowały się istotnie wyższym stężeniem amoniaku, niższą zawartością kwasu mlekowego i kwasów tłuszczowych niż kiszonki z obiektów nawożonych NPK. Zastosowanie dodatku bakteryjnego do runi z obiektów nawożonych nawozami naturalnymi poprawiło jakość i wartość pokarmową kiszonek. Wartości TDN, DMI i RFQ w kiszonkach sporządzonych z dodatkiem bakteryjnym były wyższe niż w kiszonce kontrolnej.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of bacterial inoculate treatment of sward from grassland fertilized with solid manure and liquid manure on quality, nutritive value and microflora of grass silage. Three fertilizers were compared: mineral NPK (control), solid manure (50 t ha-1) and liquid manure (30 m3 ha-1). Pre-wilted herbage (40% DM) from the first cut of grassland was ensilaged in big cylindrical bales with and without addition of bacterial inoculate containing lactic acid bacteria. In herbage and silage samples the content of nutritive components was evaluated. In obtained silages the dry matter content, pH, fermentation products, yeasts, moulds and some bacteria count were evaluated. Significant influence of fertilization and inoculate treatment on silage quality was stated. Silages made from sward fertilized with manure had significantly higher ammonia concentration, lower content of lactic acid and fatty acids than silages from objects fertilized with NPK. The addition of bacterial inoculants to sward from objects fertilized with natural fertilizers improved quality and nutritive value of silages. TDN, DMI and RFQ values were higher in inoculated silages than in untreated silages.
PL
W pracy została dokonana analiza technologii zbioru i zakiszania ziarna kukurydzy w worku foliowym. Całkowite koszty jednostkowe zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy wyniosły 142,1 złźt-1s.m. W strukturze kosztów z uwzględnieniem maszyn, paliwa, pracochłonności i materiałów pomocniczych największy udział mają koszty maszyn i urządzeń wynoszące 92,2 złźt-1s.m., a następnie koszty paliwa 21,4 złźt-1s.m. oraz koszty materiałów pomocniczych 20,4 złźt-1s.m.
EN
The aim of this paper was to analyze the harvest technology and ensiling corn grain in a plastic bag. Total unitary costs of harvest and preservation of corn amounted to 142,1 PLNźt-1D.M. The largest share of the cost including machinery, fuel, labor input and support materials belonged to machinery and equipment costs (92,2 PLNźt-1D.M.) and next position belongs to fuel costs 21,4 (PLNźt-1D.M.) and support materials 20,4 (PLNźt-1D.M).
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
Celem badań była ocena wpływu nawożenia obornikiem na wartość pokarmową runi łąkowej i jej przydatność do zakiszania. Porównywano nawożenie nawozami mineralnymi NPK (N-90 kgźha-1, P-22 kgźha-1, K-90 kgźha-1) oraz nawożenie obornikiem (22 tźha-1). Skoszoną i podsuszoną ruń łąkową zakiszono w dużych belach cylindrycznych. Połowę materiału zakiszano z dodatkiem bakteryjnym Lactosil. W próbkach zielonki i kiszonki oceniano zawartości składników pokarmowych, liczebność drożdży, pleśni, Enterobacterii i bakterii tlenowych. W kiszonce oceniano dodatkowo poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, udział amoniaku, zawartość kwasu mlekowego i lotnych kwasów tłuszczowych oraz poziom aflatoksyny B1. Ruń łąkowa nawożona obornikiem charakteryzowała się większą zawartością białka ogólnego, popiołu surowego oraz mniejszą koncentracją cukrów i niekorzystnym ich stosunkiem do białka niż ruń z obiektu nawożonego nawozami mineralnymi NPK, co wskazuje na gorszą przydatność do zakiszania runi nawożonej obornikiem. Nawożenie obornikiem nie wpłynęło natomiast niekorzystnie na ocenę mikrobiologiczną runi. Kiszonki z runi łąkowej nawożonej obornikiem charakteryzowały się gorszymi wskaźnikami oceny chemicznej niż kiszonki z runi nawożonej nawozami mineralnymi. Dodatek bakteryjny nie wpłynął na istotną zmianę parametrów oceny chemicznej i mikrobiologicznej kiszonek. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność i przydatność stosowania obornika jako nawozu naturalnego w nawożeniu użytków zielonych w rolnictwie ekologicznym.
EN
The aim of study was the evaluation of influence of fertilization with manure on the nutritive value of meadow sward and their usefulness to silage production. In framework of study, mineral fertilization NPK (N-90 kgźha-1, P-22 kgźha-1, K-90 kgźha-1) and cattle manure (22 tźha-1) were compared. Cut and pre-wilted meadow sward was ensilaged in big bales. Bacterial inoculant Lactosil was added to a part of ensilaged material. In grass and silage samples the content of nutritive components, number of yeast, moulds, Enterobacteria and aerobic bacteria were evaluated. In silage samples additionally the dry matter content, pH, ammonium concentration and lactic and volatile fatty acids, content and aflatoxin B1 presence were analysed. Meadow sward fertilized with manure had higher protein and ash content and lower WSC content than sward from object fertilized with mineral fertilizer. The relation of WSC to protein was also adverse, that points at worse usefulness to ensilage of sward from abject fertilized with manure. Applied fertilization with manure had no negative effect on microbiological evaluation of herbage intended for silage. Silage made of sward fertilised with manure had worse values of indicators assessing chemical evaluation of silage than silages from sward fertilized with mineral fertilizers. Application of bacterial additive did not change significantly the parameters of chemical and microbiological assessment of silage. The results indicate the validity and usefulness of manure application as the natural fertilization of grasslands in the system of organic farming.
PL
Omówiono metody i techniki zakiszania młóta browarnianego. Wskazano na brak technologii zakiszania młóta browarnianego dla małych i średnich gospodarstw rolniczych gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości, zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję zakiszania młóta browarnianego w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią.
EN
The work presents technics and methods of ensilage of brewer's spent grains. It was pointed out to the lack of technology of ensilage of brewer's distillers, for small and medium agricultural farms ensuring high quality of fodder, close to the quality achieved in long foil reactors. There was presented a general concept of technology of ensilage of brewer's spent grains, in the form of cylindrical bales wrapped in foil.
PL
Przedstawiono sposoby i techniki konserwacji wysłodków buraczanych stosowane w kraju ze szczególnym uwzględnieniem ich zakiszania. Wskazano na brak technologii zakiszania wysłodków buraczanych wśród małych i średnich plantatorów buraka cukrowego gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję technologii zakiszania wysłodków buraczanych w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią, którą zainteresowany jest Cukier Polski S.A.
EN
Ways and techniques for beet pulp preservation, used in Poland, have been presented, special attention being given to the ensilage. It has been shown that on small and medium-sized sugar beet plantations farmers lack beet pulp ensilage technologies that ensure high quality feed, similar to the feed obtained from long foil sleeves. The paper presents a general conception of the technology for beet pulp ensilage in the form of cylindrical bales wrapped in foil, in which the company Cukier Polski S.A. (Polish Sugar) is interested.
PL
W pracy dokonano analizy i oceny technologii zbioru i zakiszania ziarna kukurydzy w rękawie foliowym na podstawie wyników badań przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych. Przeprowadzone badania i obliczenia pozwoliły określić wartości wskaźników kryterialnych oceny technologii, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny oraz koszty jednostkowe ponoszone na zbiór i konserwację ziarna kukurydzy, a także pozwoliły na poznanie struktury kosztów jednostkowych przypadających na tonę suchej masy dla materiałów pomocniczych, paliwa, robocizny oraz dla maszyn i urządzeń.
EN
In that thesis the technology of harvest and conservation of maize grain in foil sleeve were analysed and evaluated according to field investigations. The carried investigations and calculations contributed to determination of the value of criterion indexes which were assumed as: the specific fuel consumption, the specific labour expense and the unit costs which were borne for harvest and conservation of maize grain and also allowed to recognize the structure of the unit costs per one ton of dry mass for auxiliary materials, fuel, labour costs and for machines and devices.
PL
Omówiono sposoby i techniki konserwacji wysłodków buraczanych, stosowane w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem ich zakiszania. Wskazano na brak technologii zakiszania wysłodków buraczanych wśród małych i średnich plantatorów buraka cukrowego gwarantujących uzyskanie pasz dobrej jakości, zbliżonej do uzyskiwanej w długich rękawach foliowych. Przedstawiono ogólną koncepcję technologii zakiszania wysłodków buraczanych w postaci bel cylindrycznych owiniętych folią, którą zainteresowany jest Cukier Polski S.A.
EN
The work presents ways and techniques of preservation of beetroot marc used in our country, especially concerning ensilage. It was pointed out to the lack of technology of ensilage of beetroot marc among small and medium growers of beetroot, ensuring high quality of fodder, close to the quality achieved in long foil reactors. There was presented a general concept of technology of ensilage of beetroot marc in the form of cylindrical beams wrapped in foil, in which is interested the Company Cukier Polski.
PL
Przedstawiono próbę oceny równomierności wymieszania ciekłego konserwantu z zielonką w procesie jej zbioru sieczkarnią zbierającą uwzględniającą kompleksowo wpływ głównych czynników, dla przyjętych kryteriów i założeń. Określono zależności pomiędzy głównymi czynnikami - zmienne niezależne (miejsce dodawania konserwantu do zielonki w sieczkarni zbierającej, wydajność zbioru, długość sieczki, wilgotność rośliny, gatunek rośliny) - a równomiernością wymieszania - zmienna zależna - ocenianą w oparciu o wskaźnik nierównomiernośći wymieszania konserwantu z zielonką. Zależności te opisano za pomocą równań regresji. Stwierdzono, że czynnikiem wpływającym w istotny sposób na równomierność wymieszania konserwantu z zielonką są: miejsce dodawania konserwantu do zielonki w sieczkarni zbierającej, wydajność zbioru i długość sieczki.
EN
Paper present an attempt to evaluating the unifornity of mixing liquid preservative with green crop being harvested by a forage harvester (field chopper). The effect of main factors was considered in complex according to assumed criteria. Interrelationships were determined among the main factors - independent variables - such as the point in forage harvester where the preservative was supplied, harvesting output, chaff length, kind of harvested crop and its moisture content, and the uniformity of preservative distribution in plant material (dependent variable), evaluated on the basis of uneveness index for preservative - plant material mixing. The relationships were described by regression eguations. It was stated that the factors affecting significantly the uniformity of mixing liquid preservative with chopped green cr
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.