Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zakłócenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
Zjawiska komutacyjne, związane z procesami zmiany wielkości mocy pobieranej lub oddawanej przez pojazd, mają wpływ na widmo częstotliwości zawartych w prądzie trakcyjnym. W kontekście metody oceny zaburzeń generowanych do sieci trakcyjnej z zastosowaniem analizy FFT, niniejszy artykuł przedstawia wpływ wybranych zjawisk fizycznych na wyniki tej analizy. W artykule przedstawiono również opis stanowisk do pomiaru zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej. Pokazano rezultaty pomiarów i obliczeń charakterystyki częstotliwościowej symulowanych sygnałów oraz sygnałów zmierzonych w warunkach rzeczywistych w czasie badań pojazdu trakcyjnego, przydatnych do oceny wpływu zakłóceń komutacyjnych na analizę zawartości harmonicznych w prądzie trakcyjnym.
EN
The paper addresses the issue of remote control of a artillery-missile system when the system is affected by dynamic and kinematic disturbances. The dynamic disturbances analysed in the paper includes disturbances from shots fired while kinematic disturbances are excitation related to the motion of the base on which the system is installed. The object of the study is a system model based on the ZU-23-2MR artillery-missile system produced and operated in Poland, designed to combat lightly armoured air, naval and ground targets. Once the system model and the assumed disturbance types are discussed, further in the paper the system control in azimuth and elevation angular position is analysed. Computed torque control with additional corrective components is presented. A certain inertia in system drive models is also adopted. Additionally, uncertainty of model identification is assumed, i.e. object control parameters are different from the parameters of the model which serves as basis for calculating the control parameters. Differences in weights, mass moments of inertia and friction torques arising in the system's drive elements are taken into account. The last part of the paper includes an analysis of the speed of target interception and precision of tracking a manoeuvring aerial target with the interference affecting the system. It was assumed that the system is located on a ship, therefore kinematic disturbances are related to the ship's movement on the sea waves, as well as dynamic disturbances are related to firing the weapon. All simulations were performed in the Scilab environment for a non-linear model of the system. Essential results are shown in a graphical form.
PL
W pracy zajęto się zagadnieniem sterowania zdalnie sterowanym zestawem artyleryjsko-rakietowym w warunkach oddziaływania na zestaw zakłóceń dynamicznych i kinematycznych. Do analizowanych w artykule zakłóceń dynamicznych należy zaliczyć zakłócenia pochodzące od strzałów, zaś zakłócenia kinematyczne stanowią zakłócenia związane z ruchem podstawy, na której posadowiony jest zestaw. Obiekt badań stanowi model zestawu oparty o stosowany i produkowany w Polsce zestaw artyleryjsko-rakietowy typu ZU-23-2MR, który przeznaczony jest do zwalczania lekko opancerzonych celów powietrznych, nawodnych i lądowych. Po omówieniu modelu zestawu jak i modelu przyjętych zakłóceń, w dalszej części pracy poddano analizie układ sterowania położenia kątowego w azymucie i elewacji wyżej wymienionego zestawu. Przedstawiono sterowanie oparte o metodę dynamiki odwrotnej z dodatkowymi członami korygującymi. Przyjęto także pewną inercję w modelach napędu układów. Dodatkowo, założono niepewność identyfikacji modelu, tj. parametry obiektu sterowania są różnie od parametrów modelu, który stanowi podstawę do obliczenia wartości sterujących. Uwzględniono przy tym różnicę w masach, masowych momentach bezwładności oraz momentach tarcia powstających w układach napędowych zestawu. Ostatnia część pracy obejmuje analizę szybkości przechwycenia i dokładności śledzenia manewrującego celu powietrznego przy działających na zestaw zakłóceniach. Założono, że zestaw znajduje się na okręcie, pojawiają się zatem zakłócenia kinematyczne związane z ruchem okrętu na fali morskiej, a także zakłócenia dynamiczne wynikające z oddawania strzałów. Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone w środowisku Scilab i dla nieliniowego modelu zestawu. Najistotniejsze wyniki przedstawiono w postaci graficznej.
4
Content available Selected Issues of the Quality of Operation of GSM-R
EN
The article presents selected issues related to GSM-R system installed by PKP for the needs of ERTMS past-related control system, as well as the replacement of VHF analogue radio system used so far in the Polish railway system. Particular attention was given to the problems of: transition period, i.e. transition from the VHF system to the GSM-R system; proper installation of radio antennas on traction vehicles during the transition period; interfering impact of public narrowband and broadband mobile systems on the GSM-R system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z instalowanym przez PKP systemem GSM-R dla potrzeb przeszłościowego systemu sterowania ERTMS a także zastąpienia radiowego systemu analogowego VHF stosowanego do tej pory w polskim kolejnictwie. Szczególną uwagę poświęcono problemom: okresu przejściowego tj. przejścia z systemu VHF do systemu GSM-R, odpowiedniej instalacji anten radiowych na pojazdach trakcyjnych w okresie przejściowym, zakłócającego wpływu publicznych systemów komórkowych wąsko- i szerokopasmowych na system GSM-R.
EN
Intermodal transport networks, as examples of business networks created in supply chains, are differentiated not only due to types of key resources in the organization, but also due to such things as network structure, the nature of the organizations involved, the types of relations they have, and the roles of individual actors in the network. The business network is understood as a dynamic system whose configuration depends on the fulfilment of particular tasks and the competencies of the organizations which form them. Such networks are inherently temporary, because a new task can initiate the creation of completely new inter-organizational bonds or change the type of pre-existing relations between network nodes. The cooperation of enterprises in a freight transport network compels one to look at the problem of knowledge management in a wider context. The paper focuses on the first stage of knowledge management, which is knowledge acquisition in an organization and its environment. The paper presents the idea of gathering knowledge, and identification of the sources of disruptions in an intermodal network.
PL
W artykule scharakteryzowano pokładowe zasobniki służące do zakłócania pracy elektronicznych urządzeń naziemnych. Przedstawiono klasyfikację oraz właściwości wybranych zasobników. Następnie skupiono się na zasobniku AN/ALQ-167. Przeanalizowano efekty jego działania na przykładzie radaru średniego zasięgu pracującego w paśmie S. Na podstawie posiadanych informacji sformułowano wnioski.
EN
Selected aircraft PODs used for ground based electronic devices jamming are characterized in the meaning of their classification and properties. The main considerations are concentrated on the AN/ALQ-167 POD. Among others effects of the AN/ALQ-167 application directed at a medium range S-band radar are analyzed. Influence of the AN/ALQ-167 activity on the ground based radar effectiveness is described.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W Zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem Środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50m, względem osi trasy linii kablowej 110kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent inference affects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
PL
Parametrem sygnałów zakłócających decydującym o rodzaju sprzężenia jest częstotliwość zakłócająca. Dla częstotliwości mniejszych od 30 MHz dominują zakłócenia przewodzone. W artykule przedstawiono analizę występowania zakłóceń w systemie elektronicznym oraz wpływ obciążenia wybranego urządzenia kolejowego na wynik pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych.
EN
The parameter of interfering signals, determining the type of coupling, is the disturbing frequency. For frequencies less than 30 MHz, main impact comes by conducted emissions. The article presents an analysis of the occurrence of disturbances and the impact of the load of the selected railway equipment’s on the measurement result of the conducted disturbances.
PL
Wyroby hutnicze to wzorcowy przykład produktów dostarczanych przez selektywne kanały dystrybucji, w których tworzone są horyzontalne i wertykalne relacje sieciowe. Złożoność systemu dystrybucji wynika ze znacznego zróżnicowania rynku odbiorców a także realizacji zamówień zarówno w systemie ssania jak i pchania. Celem artykułu jest identyfikacja zakłóceń w przepływie wyrobów hutniczych niepoddawanych dyferencjacji w modelu z centrum logistycznym.
EN
Steel products are a standard example of products delivered by selective distribution channels, in which horizontal and vertical network relations are being created. The complexity of the distribution system is a result of diversifying sections of customers as well as the both pull and push order. An identification of disruptions in the flow of steel products not-subjected to the differentiation in the model with the logistic centre is a purpose of the article.
EN
Warehouse management is a crucial element in daily basis in all distribution centres. The article goal focuses on showing the role of distribution centre warehouse’s management in disruptions compensation and eliminate their effects in the perspective of distribution centre. Additionally, after showing activities, which allow to disruptions compensation, the idea of changing in warehousing processes will be analysing by TOWS/SWOT. It will show strengths, weaknesses, opportunities and threats of showing improvements. In the end, the article will show the best strategy, which enterprise should choose during improvement the warehouse processes.
PL
Istotnym elementem w funkcjonowaniu każdego centrum dystrybucji jest gospodarka magazynowa. Cel niniejszego artykułu skupia się na wskazaniu roli procesów zachodzących w gospodarce magazynowej centrum dystrybucji w kompensacji zakłóceń oraz eliminacji ich skutków z perspektywy całej sieci dystrybucji. Dodatkowo, po wskazaniu czynności, dzięki którym możliwa jest kompensacja zakłóceń, idea zmian w gospodarce magazynowej zostanie poddana analizie TOWS/SWOT, która ukaże słabe, mocne strony oraz szanse i zagrożenia wprowadzania zaproponowanych usprawnień. Zostanie również ukazana strategia, jaką powinno przyjąć przedsiębiorstwo podczas ich wdrażania.
11
Content available remote Analiza możliwych przyczyn zakłóceń w przepływie informacji w systemie A-CDM
PL
Wzrastający ruch lotniczy, a wraz z nim wzrastająca ilość przetwarzanych informacji stanowi poważny problem dla efektywnej i bezpiecznej realizacji operacji lotniskowych. W Systemie Wspólnego Podejmowania Decyzji (A-COM), który jest próbą odpowiedzi na ten problem, przyjmuje się, że poprawa sytuacji może być osiągnięta poprzez lepsze wykorzystanie zasobów oraz lepsza przewidywalność zdarzeń. W artykule przeprowadzono analizę możliwych zakłóceń w przepływie informacji w ramach A-COM. Jej celem było poszukiwanie najbardziej newralgicznych miejsc w strukturze przepływu informacji istotnych dla prawidłowej realizacji procesów eksploatacji portu lotniczego. Opracowano schemat przepływu informacji pomiędzy partnerami systemu A-COM, a następnie zidentyfikowano zakłócenia z wykorzystaniem metody Bow-Tie. Rezultatem przeprowadzonej analizy jest katalog możliwych przyczyn zakłóceń oraz wywoływanych przez nie skutków. Badania te pokazują, że skuteczność wdrożenia A-COM w porcie lotniczym może być silnie zależna od identyfikacji najważniejszych miejsc powstawania zakłóceń w przepływie informacji, która pozwoli na efektywne przeciwdziałanie i zapobieganie ich skutkom.
EN
Growth in air traffic and increasing number of processed data along with it constitutes a major issue for effectiveness and safety of implementation of airport operations. In the Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) which is regarded as an attempt to solve this problem, it is assumed that the improvement of the situation could be achieved by the better usage of resources and improved predictability of events. In this article analysis of possible interferences in A-CDM information flow was carried out. It aimed at searching for the most critical places in the structure of information flow, essential for appropriate implementation of operational processes at the airport. The information flow scheme between A-CDM partners was developed and then interferences applying Bow-Tie method were identified. The conducted analysis resulted in the catalogue of possible causes of interferences and effects triggered by them. This research shows that effectiveness of implementation of A-CDM might be strictly dependable on spotting the most important places generating interferences in the information flow and will allow the effective prevention of its consequences.
EN
Disruptions occur in all distribution centres which work in nowadays market and participle in processes connected with goods flows. Due to this, the skill of detecting and dealing with disruptions is a very important issue. Disruptions could make impossible to correct actions of processes and have disaster financial or organisational effects. Distribution centres should look for and implement methods to effect disruption reducing, so they should improve their resistance. Article includes distribution centres description in the perspective of their meaning of disruptions compensation nodes in distribution network. Interpreting the concept of disruptions starts with the problem of compensation, resistance and risk and risk factors of disruptions. Main goal of article is a conceptualization of disruptions compensation model for regional distribution centre. Proposed disruptions identification and analysis procedure includes elements such as: diary method, disruption measurement card, FMEA, weighted average and Ishikawa Diagram. Procedure should be used for identification, measurement and propose preventive actions for all types of distribution centres.
EN
The article presents problems occurring during the signals processing of the parameters of working processes of internal combustion engines in tests, while powering the measuring apparatus from the electric network of the marine power plant laboratory. Various experimental methods of separation were used to identify and then eliminate interference. On the basis of analyses carried out in the domain of time and frequency of the in-cylinders pressure signals of internal combustion engines and their wavelet decomposition, attempts were made to determine and eliminate the sources of interference. It has been shown that interference was penetrating the measuring equipment through the supply network. The developed methods of reducing interference in the laboratory conditions can be applied on the marine vessels. On the basis of the conducted tests, it can be concluded that the reduction of interference of pressure measurement signals in the engine cylinder is most effective when the computer is powered only from the battery while the measuring circuit is powered directly from the power network.
PL
W artykule przedstawiono problemy występujące w czasie przetwarzania sygnałów parametrów procesów roboczych w badaniach silników spalinowych, przy zasilaniu aparatury pomiarowej z sieci elektrycznej laboratorium siłowni okrętowej. Dla identyfikacji i następnie eliminacji zakłóceń zastosowano różne eksperymentalne metody ich separacji. Na podstawie wykonanych analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości sygnałów ciśnienia w cylindrach silników spalinowych oraz ich dekompozycji falkowych próbowano ustalić źródła zakłóceń oraz je eliminować. Wykazano, że zakłócenia przedostają się do aparatury pomiarowej przez sieć zasilającą. Wypracowane sposoby redukcji zakłóceń w warunkach laboratoryjnych mogą być zastosowane na statkach morskich. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że redukcja zakłóceń sygnałów pomiarowych ciśnienia w cylindrze silnika jest najskuteczniejsza, gdy komputer zasilany jest tylko z baterii, a tor pomiarowy bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej.
14
Content available remote Analysis of the electromagnetic environment in an extensive railway area
EN
The paper presents the results of testing the electric and magnetic fields across a wide frequency spectrum as unintentionally generated in an extensive railway area. High levels of electromagnetic interference generated in a railway area can cause the malfunction of electrical and electronic devices. The paper presents an electromagnetic environment in the low and high frequency spectra that prevail in an extensive railway area. Special attention was paid to the impact of electromagnetic interference on specific electronic systems.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań pól elektrycznych i magnetycznych z szerokiego zakresu częstotliwości, które wytwarzane są w sposób niezamierzony na rozległym obszarze kolejowym. Duże poziomy zakłóceń elektromagnetycznych mogą zakłócać pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są użytkowane na obszarze kolejowym. W artykule przedstawiono środowisko elektromagnetyczne, jakie panuje na rozległym obszarze kolejowym z zakresu małych i dużych częstotliwości. Szczególną uwagę zwrócono na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na wybrane systemy elektroniczne.
PL
Zabezpieczenie wykorzystujące kryterium podimpedancyjne stanowi jedno z podstawowych zabezpieczeń jednostek transformatorowych najwyższych napięć (w tym przesuwników fazowych). Zabezpieczenie podimpedancyjne identyfikuje stan pracy chronionego przesuwnika fazowego, sprawdzając położenie końca wektora impedancji wyznaczanej w zabezpieczeniu względem stref pomiarowych zabezpieczenia. Podczas zwarć w obrębie fragmentu sieci objętego ochroną przez zabezpieczenie, koniec wektora impedancji powinien „wchodzić” do stref pomiarowych zabezpieczenia. Wówczas następuje zadziałanie zabezpieczenia i ewentualne wyłączenie przesuwnika fazowego. W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych warunków działania zabezpieczenia podimpedancyjnego dla dwukadziowego symetrycznego przesuwnika fazowego. W symulacjach uwzględniono szeroki zakres zmian impedancji przesuwnika fazowego, zwarcia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wyniki badań symulacyjnych pozwalają na weryfikację poprawności działania zabezpieczenia podimpedancyjnego przesuwnika fazowego.
EN
Relay protection using criterion under impedance is one of the basic security units high voltage transformer (including phase shifters - PST, ang. Phase Shifting Transformer). Protection under impedance identifies the operating status of the protected PST, checking the position of the end vector impedance to be fixed in terms of securing zones measuring security. While short-circuits within the network portion of the end vector impedance should "enter" zones measuring security. Then followed by a safety device and possible exclusion PST. The article contains the results of the simulation tests of operating conditions for security under impedance doubletransformer tank dwukadziowego symmetric phase shifter. The simulations take into account a wide range of impedance changes PST, short circuit, internal and external. The results of simulation studies allow for verification of correct operation of security under impedance PST.
PL
Tematem artykułu jest analiza zakłóceń procesu produkcyjnego na wybranym przykładzie w kontekście poprawy wskaźnika realizacji planu produkcji. Praca opiera się na analizie zakłóceń występujących w przykładowym przedsiębiorstwie produkcyjnym na przestrzeni roku. W artykule zaprezentowano metodykę pracy wraz z omówieniem uzyskanych wyników. Kluczowym elementem pracy było poprawne zdiagnozowanie i przeanalizowanie zakłóceń występujących w poszczególnych działach, tygodniach i na liniach oraz wsunięcie właściwych wniosków pozwalających na zaproponowanie realnych i skutecznych usprawnień eliminujących zakłócenia procesu produkcji.
EN
The theme of this article is analysis of disruption in production process at the chosen example in the context of improving the implementation of the production plan. The work contain analysis in the chosen production company over the year. The article presents the methodology of work with the discussion of the obtained results. The most important element in this work was to exactly analyse and correctly diagnose disruptions in the departments, weeks and production lines to get right conclusions which allow to propose practical and effective improvements which eliminate disruptions in production process.
PL
Metody eksploracji danych mogą przynieść znaczące korzyści w procesach produkcyjnych, przyczyniając się do ułatwienia wykrywania przyczyn problemów w postaci wad wyrobów i innych zakłóceń procesów wytwarzania. Warto zwrócić uwagę, że metody te z założenia wykorzystują istniejące, zarejestrowane w przedsiębiorstwie dane, bez konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Warunkiem pomyślnego ich stosowania jest jednak uświadomienie sobie przez personel inżynieryjny ogromnego potencjału systemów eksploracji danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, których wprowadzenie stanie się niedługo koniecznością.
18
Content available remote Test of rolling stock compatibility with axle counters
EN
The article presents the problems linked to the compatibility of the rolling stock with axle counters, specifying acceptable levels of interference for selected types of sensors, and conducting research. Taking measurements on railway infrastructure requires proper preparation of both the substantive test object and measuring station. Measurements are made in accordance with a plan that takes into account all the situations in which the vehicle being tested can generate interference that may cause unstable operation of sensors, such as start-up or braking.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z kompatybilnością taboru z licznikami osi, określającą dopuszczalne poziomy zakłóceń dla wybranych typów czujników oraz przeprowadzaniem badań. Wykonywanie pomiarów na infrastrukturze kolejowej wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno merytorycznego, badanego obiektu jak i stanowiska pomiarowego. Pomiary wykonuje się zgodnie z przygotowanym planem, który uwzględnia wszystkie sytuacje, w których badany pojazd może generować zakłócenia powodujące niestabilną pracę czujników, takie jak rozruch czy hamowanie.
PL
Przy badaniach obracających się zespołów i maszyn, głównie, ale nie tylko dla oceny ich zdolności wytwarzania mocy lub jej strat, potrzebny jest wiarygodny pomiar momentu obrotowego. Pomiar tej istotnej wielkości fizycznej towarzyszy nie tylko badaniom stanowiskowym, lecz wykorzystywany jest on również w seryjnych pojazdach samochodowych, chociażby w przekładniach kierowniczych czy do sterowania skrzyniami biegów[1]. Istnieje wiele czynników zakłócających ten pomiar. Część z nich w wielu przypadkach jest niemożliwa do zdefiniowania, a nawet pośród tych czynników zakłócających, które zostały określone, redukcja ich do poziomu w pełni zadawalającego jest z reguły niemożliwa. W związku z powyższym, sygnał momentu obrotowego często zostaje poddany różnego typu opracowaniu zanim zostanie np. wysłany do sterownika . W tym celu stosuje się m.in. rozmaite rodzaje filtrów bądź opracowania statystyczne, pośród których najprostszym przykładem jest uśrednianie arytmetyczne. W artykule po przedstawieniu najpopularniejszych źródeł zakłóceń i metod walki z nimi, omówiona została propozycja metody uśredniania momentu obrotowego w trakcie pomiaru. Pomimo, iż pomiary z uśrednianiem wartości mierzonej z reguły mogą być stosowane do przebiegów statycznych/wolnozmiennych, opisana propozycja metody pomiaru nadaje się do pomiarów zmiennych/dynamicznych, gdyż uśrednianie zachodzi w ramach jednego obrotu wału. Przedstawiono opis propozycji, przebiegi wartości momentu obrotowego bez jakiegokolwiek opracowania oraz z zastosowaniem autorskiej metody. W zakończeniu sformułowano wnioski wynikające z przedstawionych wyników badań.
EN
Reliable and repeatable torque measurement is a crucial issue during every research and in every kind of system which operation is based on torque value. Although the progress is done in the science last years, accurate torque measurement is still a problematic issue. After discussing the most popular sources of noise, article describes the authors’ proposal of torque value averaging method during the tests. Despite the fact, that the most of averaged measurements can be used in the static processes, this method is useful also in dynamic measurements because the averaging is performed within one revolution. Description of the method is included, test results without and with proposed data averaging are presented. Summary contains conclusions based on the presented results.
EN
Rockburst is divided into two types, one is strain-type resulting from rock damage and another is sliding-type resulting from fault slip events. Triggering mine pillar rockburst mainly consists of two steps: the occurrence of shear-band and the application of disturbance. In this paper, mechanical model of mine pillar subjected to uniaxial compression is established. By simplifying the complete stress-strain curve and the crack propagation behaviour, based on the derived energy expressions corresponding to different crack propagation stages, the type of rockburst that the disturbance-induced pillar instability belongs to is defined. Next, by establishing the model of mine pillar with one inclined shear-band and by simplifying the stress evolution on the band, based on the necessary physical characteristics for triggering dynamic events, the basic mechanical property of mine pillar required for triggering instability is derived. It shows that the post-peak modulus greater than or equal to the pre-peak modulus is the basic mechanical property required for triggering mine pillar instability. Finally, by conducting laboratory experiments, the proposed model is verified. The requirement that the post-peak modulus is greater than or equal to the pre-peak modulus may be the rea-son why triggered mine pillar rockburst is not often observed.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.