Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The operation of various types of machinery and equipment constituting a material work environment exposes employees to many different hazards (especially mechanical hazards). According to the Polish law, the basic duty of both machine manufacturers and employers is to limit the level of these hazards and to provide employees with broadly understood safety. The article presents the basic issues related to the technical safety of laser cutter operators on the example of a selected industrial plant. Technical and organizational solutions used to reduce the level of risk associated with the use of the selected machine were assessed.
PL
Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach, przede wszystkim przy doborze wyposażenia stanowisk, stosowanych substancji oraz preparatów chemicznych, biologicznych i rakotwórczych. Błędem jest stosowanie jednej metody oceny ryzyka do wszystkich zagrożeń.
PL
Strażak wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, takich jak: pożary, katastrofy budowlane i chemiczne, wypadki komunikacyjne oraz inne zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zawód strażaka charakteryzuje się szczególnym narażaniem na różnego rodzaju czynniki ryzyka. Wśród nich wyróżnić można: zawalające się konstrukcje, spadający gruz, toksyczne pyły i gazy, wysoką temperaturę oraz atmosferę ubogą w tlen. W artykule dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy strażaka oraz zaprezentowano wybrane wskaźniki charakteryzujące poziom wypadkowości strażaków podczas prowadzonych interwencji.
EN
Firefighter performs rescue and firefighting operations during various types of events such as fires, construction and chemical disasters, transport accidents and other events posing a threat to human health and life. The firefighter profession is characterized by particular exposure to various types of risk factors. Among them can be distinguished: collapsing constructions, falling debris, toxic dust and gases, high temperature and oxygen-poor atmosphere. The article reviews the occupational hazards at the firefighter workplace and presents selected indicators characterizing the level of firefighters accident during interventions.
4
PL
W artykule omówione zostały wymagania minimalne oraz wymagania zasadnicze dla maszyn i urządzeń technicznych. Przedstawiono stan wdrożenia dyrektyw związanych z bezpieczeństwem pracy na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2010-2017 oraz analizę danych dotyczących zagrożeń zawodowych, wypadków i ich przyczyn w zakładach przemysłu przetwórczego.
EN
The article discusses the minimum requirements and essential requirements for machines and technical devices. The state of implementation of directives related to work safety was presented on the basis of inspections carried out by inspectors of the National Labor Inspectorate in 2010-2017 and analysis of data on occupational hazards, accidents and their causes in the processing industry.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikających z organizacji pracy. Zbadano wykorzystanie umiejętności pracowników w procesie wykonywania pracy, pracy pod presją czasu, swobody w zakresie sposobu wykonywania pracy oraz jej różnorodności. Zbadano także, czy przerwy przysługujące pracownikom w czasie pracy pozwalają na relaks i regenerację. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy.
EN
In the paper the results of author’s own empirical study are presented. These results cover self-esteem of occupational threats implying from the organization of work. The following variables were examined: utilization of employees’ skills, work under pressure of time, freedom of selecting the manner of performing work and its variety. Also it was examined if the breaks during work allow employees to relax and regenerate. All these factors were analyzed according to the specific character of knowledgebased work.
6
Content available remote Zawodowe zagrożenia zdrowotne związane ze stosowaniem pestycydów
PL
Zidentyfikowano i zaprezentowano zagrożenia zdrowotne związane ze stosowaniem i narażeniem na pestycydy. Liczne badania wykazują negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pestycydów na osoby bezpośrednio narażone na ich działanie w procesie pracy. Celem artykułu było przedstawienie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z narażeniem zawodowym na pestycydy.
EN
A review, with 66 refs.
EN
The goal of the paper was to discover, if knowledge workers’ occupational threats can be linked to some logical constructs and if knowledge workers can be grouped into some logical items concerning their assessment of these threats and attitudes to character of work. On a basis of literature studies peculiarity of knowledge-based work and specific occupational threats were identified. They were examined as observable variables with the use of a questionnaire method on a sample of 500 knowledge workers. Then, variables were classified using multidimensional exploratory technique - cluster analysis. As a research implication, the structure of perception of knowledge workers’ occupational threats and their attitudes to character of work were revealed. As a practical implication, a proposed classification of variables allows to measure perception of occupational threats and use the results e. g. when designing trainings on occupational health and safety and to better fit them to this specific group of employees. Thus, job safety can be effectively improved by raising awareness of certain threats. The paper’s contribution is a novel way of measuring and classifying knowledge workers’ occupational threats and attitudes to character of work.
PL
Celem artykułu było zbadanie, czy zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy mogą być pogrupowane w logiczne konstrukty i czy pracownicy wiedzy mogą być logicznie pogrupowani biorąc pod uwagę ich ocenę zagrożeń i postawy wobec pracy. Na podstawie studiów literaturowych zdefiniowano szczególny charakter pracy opartej na wiedzy i zagrożeń związanych z jej wykonywaniem. Zbadano je empirycznie jako zmienne obserwowalne z wykorzystaniem metody ankietowej na próbie 500 pracowników wiedzy. Następnie przeprowadzono klasyfikację zmiennych z wykorzystaniem wielowymiarowej techniki eksploracyjnej – analizy skupień. Jako wniosek badawczy odkryto strukturę postrzeganych przez pracowników wiedzy zagrożeń zawodowych. Jako wniosek praktyczny, proponowana klasyfikacja zmiennych pozwala mierzyć postrzeganie zagrożeń zawodowych przez pracowników wiedzy i wykorzystać wyniki np. podczas projektowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby lepiej dopasować je do tej szczególnej grupy pracowników. Dlatego bezpieczeństwo pracy może być wyraźnie poprawione poprzez podniesienie świadomości określonych zagrożeń. Wkładem artykułu jest nowatorski sposób pomiaru i klasyfikacji zagrożeń zawodowych przez pracowników wiedzy i ich postaw wobec pracy.
PL
W artykule przedstawiono Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, których celem jest stworzenie spójnego opracowania zawierającego kompleksowe dane na temat zagrożeń zawodowych istniejących w poszczególnych zawodach. Informacje zawarte w Kartach mogą być wykorzystywane przez osoby kwalifikujące do szkół nauki zawodu, lekarzy medycyny pracy, lekarzy pierwszego kontaktu, pracowników bhp, doradców zawodowych, organizatorów przemysłu oraz inspektorów pracy. Dotychczas na stronie internetowej CIOP-BIB zamieszczonych zostało 50 Kart Charakterystyki Zagrożeń zawodowych, ale związku z dużym zainteresowniem Kartami, jako użytecznymi narzędziami pracy, lista zawodów dla których powstały karty zostanie poszerzona o kolejne.
EN
The aim of Occupational Hazard Data Sheets is to create a coherent database with comprehensive data on risk in various occupations Information in the Data Sheets can be used by people involved in admittance to vocational schols, occupational physicians, general practitioners, workers in OSH, occupational advisors, organizers of industry and labor inspectors. So far, 50 Occuptional Hazard Data Sheets have been posted on CIOP-BIBs website. However, due to the great interest they have generated as useful occupational tools, the list of occupations they cover will be extended.
PL
Artykuł przedstawia ocenę psychospołeczne warunków pracy kierowców miejskiej komunikacji autobusowej na tle innych stanowisk pracy przedsiębiorstwa. Do oceny wykorzystano kwestionariusz Psychospołeczne warunki pracy (PWP). Kwestionariusz zawiera skale do pomiaru takich aspektów środowiska pracy, jak wymagania, kontrola, wsparcie społeczne oraz ich konsekwencje -samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz potrzebę zmian.
EN
This paper presents an evaluation of the psychosocial working conditions of bus drivers against other workstations at the enterprise Psychosocial Working Conditions (PWC) questionnaire was used. It contains scales for measuring such aspects of the working environment as demands, control, social support and its effects, mental and physical well-beingand the need for change at work.
10
Content available Work management process in a cold environment
EN
The article have been identified and characterised factors affecting work comfort in cold environment, taking into consideration protection methods resulting from legal regulations in force. Employees working in conditions of thermal stress have been analysed quantitatively and the territorial distribution of cold stores in Poland has been presented. Work characteristic of a selected cold store in the area of Szczecin has been performed. The negative results of excessive work in conditions of being affected by inconvenient factors have been determined, with simultaneous observation of the essential effect of thermal deprivation on the human organism. It has been found that work in low temperature affects not only the effectiveness and quality of work, but also the employees’ mood, form and health. The determination of thermal impression is a difficult, multifaceted process and largely depends on subjective features.
PL
W artykule zidentyfikowano i scharakteryzowano czynniki wpływające na komfort pracy w środowisku zimnym, uwzględniając metody ochrony wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzono analizę ilościową pracowników zatrudnionych w warunkach stresu termicznego oraz przedstawiono terytorialne rozmieszczenie chłodni w Polsce. Dokonano charakterystyki pracy w wybranej chłodni mieszczącej się na terenie Szczecina. Określono negatywne skutki ponadnormatywnej pracy w warunkach oddziaływania czynników uciążliwych z jednoczesną obserwacją istotnego wpływu deprywacji termicznej na organizm człowieka. Stwierdzono, iż praca w niskiej temperaturze wpływa nie tylko na efektywność i jakość pracy, ale także na samopoczucie, formę i zdrowie pracowników. Określenie wrażeń cieplnych jest trudnym, wieloaspektowym procesem i zależy w dużej mierze od cech subiektywnych.
PL
Realizacja procesów logistycznych związana jest m.in. z wykorzystywaniem elementów tzw. infrastruktury zarządzania logistycznego. W niniejszym artykule podjęto próbę opisania gałęzi infrastruktury zarządzania logistycznego, rozumianej jako system środków technicznych stacjonarnych – infrastruktura oraz mobilnych – suprastruktura, umożliwiających realizację procesów logistycznych. Opisano 4 rodzaje grup infrastruktury zarządzania logistycznego z punktu widzenia ich charakterystyki technicznej oraz sygnalizując celowość (konieczność) wyznaczania potencjalnych zagrożeń zawodowych, które mogą wystąpić podczas funkcjonowania tych grup.
EN
Realizing logistic processes is related to, among other things, using elements of the so-called logistics management infrastructure. This article describes a branch of a logistics management infrastructure, understood as a system of technical and stationary (infrastructure) or mobile (superstructure) that makes it possible to realize logistic processes. It also describes 4 groups of logistics management infrastructure, from the point of view of their technical characteristics as well as to signal advisability (necessity) of determining potential occupational hazards that may occur throughout the activity of those groups.
PL
W artykule poruszono sprawy młodych pracowników (15-24 lata), ich sytuacji na rynku pracy, prawne wytyczne dotyczące zatrudniania osób młodocianych (16-18) oraz kwestię zagrożeń zdrowotnych młodych pracowników w miejscu pracy (szczególnie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego). Podano również przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.
EN
This article discusses young workers (15-24 years), their situation in the labour market, legal guidelines for employing young persons (16-18) and the issue of health risks faced by young workers at work (especially musculoskeletal load). It also provides examples of good practices in this area.
13
Content available Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej
PL
Pielęgniarki z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą narażone są na szereg zagrożeń zawodowych. Są to szkodliwe czynniki biologiczne, zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres, często agresja i wulgarne zachowania ze strony pacjentów, wypalenie zawodowe. Celem niniejszej pracy jest ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pielęgniarek środowiskowych. Badania przeprowadzono w grupie 33 pielęgniarek pracujących w zakładzie NZOZ "Centrum Usług Pielęgniarskich" w Chorzowie. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb niniejszych badań kwestionariusz ankietowy do oceny zagrożeń występujących w miej scu pracy. Prawie połowa (42%) ankietowanych wskazała, że najważniejszągrupązagrożeń są szkodliwe czynniki biologiczne, następnie wymieniano dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (39%) oraz obciążenia psychiczne (33%). Wśród chorób zawodowych większość badanych wskazywała na zarażenie się grzybicą (85%), gruźlicą (79%), a następnie wymieniano wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (70%). Zdecydowana większość ankietowanych twierdziła, że narażona jest w pracy na występowanie agresji ze strony pacjentów (73%).
EN
Nurses by virtue of performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors, psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger zone of many occupational hazards. There are biological harmful factors, hazards of agreement musculoskeletal, chemical and physical agents, stress, often eggression and vulgar behavior from their patients part, professional burnout. The purpose of this study is to estimate the evaluation of occupational hazards in community of nurses. The research was conducted in a group of 33 nurses working in NZOZ "The Center of Nursing Services" in Chorzów. A special questionnaire was designed for the purpose of this research. The almost half (42%) of respondents regarded that the most important group of hazards in workplace are the biological harmful factors, then 39% of them regarded ailments of agreement musculoskeletal and psychological loads (33%). The majority of respondents with occupational diseases indicated to become infected a mycosis (85%), tuberculosis (79%) and then was regarded viral hepatitis type of B or C (70%). The sweeping majority of respondents daimed that they were exposed to aggression from their patients in the workplace (73%).
PL
Naturalne promieniowanie UV stanowi zagrożenie dla dużej grupy pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu. Jest ono przyczyną występowania różnego rodzaju chorób oczu i skóry, w tym nowotworów skóry. Chociaż promieniowanie nadfioletowe jest uważane za czynnik szkodliwy dla zdrowia, to jedynie ekspozycja na sztuczne źródła tego promieniowania podlega szczególnej uwadze - istnieją odpowiednie wartości NDN, a także obligatoryjnie dokonywana ocena ryzyka zawodowego pracowników eksponowanych na ich promieniowanie. Dotychczas nie zajmowano się oceną zagrożenia pracowników eksponowanych na naturalny nadfiolet, choć ich liczba jest znacznie większa niż pracowników eksponowanych na sztuczne UV, a w okresie wiosenno-letnim dzienne dawki naturalnego UV otrzymywane przez pracowników są bardzo duże. Pomijanie tego szkodliwego czynnika przy ocenie ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na zewnętrznych stanowiskach pracy jest zjawiskiem powszechnym.
EN
Solar ultraviolet radiation constitutes hazard for significant group of outdoor workers. It can be the cause of various eyes and skin ailments, including skin cancers. Even though ultraviolet radiation is considered a threat to one's health, exposure to artificial sources only is under particular attention. Exposure limit values to artificial UV are specified and the occupational risk assessment is carried out unconditionally. Risk assessment for workers exposed to solar ultraviolet radiation has been not carried out yet, however daily radiant exposure (doses) of natural UV in Spring & Summer seasons are very high and the number of workers exposed to natural UV and is much higher than workers exposed to artificial UV radiation. In general this hazardous factor is omitted in risk assessment for outdoor workers.
PL
Tomografy rezonansu magnetycznego, umożliwiają uzyskanie obrazu poprzez ekspozycję ciała pacjenta na pole magnetostatyczne i zmienne pole elektromagnetyczne (pola impulsowe gradientowe i radiofalowe). Wytwarzaniu pól gradientowych towarzyszy emisja hałasu impulsowego o znacznych natężeniach. W artykule zaprezentowano metody oceny tych zagrożeń oraz charakterystykę ekspozycji pracowników.
EN
MRI enables to acquire images by exposition of the patient's body to the static magnetic field and time-varying electromagnetic field (pulsed gradient and radio frequency fields). The emission of gradient field is correlated to a pulsed noise characterized by the high intensity. The principles of these hazards evaluation, as well as the characteristics of the medical personnel exposure are presented in the paper.
PL
Obrazowanie diagnostyczne techniką rezonansu magnetycznego (MRI) wymaga ekspozycji ciała pacjenta na pole magnetostatyczne i zmienne pole elektromagnetyczne. Przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania związane jest również z ekspozycją pracownika obsługującego aparaturę. W pracy scharakteryzowano tomografy rezonansu magnetycznego eksploatowane w Polsce. Przedstawiono pilotowe badania indywidualnego poziomu narażenia pracowników na pola magnetostatyczne. Dokonano również przeglądu wyników badań biomedycznych dotyczących zagrożeń zdrowia związanych z tego rodzaju ekspozycją.
EN
Magnetic resonance imaging technique (MRI) requires the subjects to be exposed to a static magnetic and time-varying electromagnetic fields. The preparation, as well as execution of this examination causes also the certain risk to medical staff. In this paper, magnetic resonance scanners, operated within medical centers in Poland, are considered. Pilot studies on individual level of exposure of medical personnel to static magnetic fields are presented.
EN
Five students of a rescue training school cycled at 50 W for 20 min at 20 oC before walking at 5 km/hr up to 30 min in a climatic chamber at 55 oC and 30% relative humidity. 4 different types of clothing ensembles differing in terms of thickness and thermal insulation value were tested on separate days. All subjects completed 28–30 min in light clothing, but quit after 20–27 min in 3 firefighter ensembles due to a rectal temperature of 39 oC or subjective fatigue. No difference in the evolution of mean skin or rectal temperature was seen for the 3 turnout ensembles. Sweat production amounted to about 1000 g in the turnout gears of which less than 20% evaporated. It was concluded that the small differences between the turnout gears in terms of design, thickness and insulation value had no effect on the resulting heat physiological strain for the given experimental conditions.
EN
An analytical design procedure to determine optimal noise hazard control strategies for industrial facilities is presented. Its objective is to determine a set of appropriate noise controls to eliminate or reduce noise levels so that workers’ daily noise exposure does not exceed a permissible level. From a given noise control budget, engineering controls will be firstly implemented, followed by administrative controls, and then the use of hearing protection devices. Six optimization models are developed and sequentially applied to select appropriate noise controls without exceeding the budget. Numerical examples are presented to demonstrate the application of the proposed design procedure.
EN
The frequency of some behaviour (such as self-centred gestures) increases during a task that leads to the occurrence of low-vigilance episodes. These gestures can be useful in stimulating oneself. A study carried out in 20 adults has enabled us to state that motor activity (recorded with an actimeter) increases with the duration of a monotonous driving task and sleep deprivation. The analysis of the scores recorded using the Karolinska Sleepiness Scale has shown that drivers can assess the deterioration of their state of vigilance according to the actual sleep preceding the driving test. Finally, the joint analysis of the subjective and objective data revealed a co-variation of these two types of indices. We discuss the stimulatory function of the motor activity in a task leading to the occurrence of low-vigilance episodes by investigating, among other things, the use, conscious or not, of this type of activity.
EN
The objective of this research was to investigate the degree to which automobile doors (especially police cruiser doors) may be used as protection by police officers when under handgun attack. This is a vital question, since the cruiser door is often the only defense a police officer has when encountering gunfire. Data were collected on door penetration capabilities of 3 calibers of handguns (selected based on FBI data on police officer assaults) at 2 different angles of fire. Results indicated that caliber has a significant effect, with the likelihood of penetration increasing with caliber. The oblique angle of fire (45o) was somewhat less likely to penetrate than an orthogonal angle, although the difference was not significant. Overall, 68% of the rounds penetrated the door regardless of angle of fire or caliber.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.