Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagęszczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Soil compaction has contrasting efect on soil strength (i.e., positive) and vegetation growth (i.e., negative), respectively. Biochar has been utilized mostly in combination with soils in both agricultural felds (i.e., loose soils) and geo-structures (i.e., dense soil slopes, landfll cover) for improving water retention due to its microporous structure. Biochar is also found to be useful to reduce gas permeability in compacted soil recently. However, the efciency of biochar in reducing gas permeability in loose and dense soils is rarely understood. The objective of this study is to analyze efects of compaction on gas permeability in soil at diferent degrees of compaction (i.e., 65%, 80% and 95%) and also diferent biochar amendment contents (0%, 5% and 10%). Another aim is to identify relative signifcance of parameters (soil suction, water content, biochar content and compaction) in afecting gas permeability. Experiments were conducted before applying k-nearest neighbor (KNN) modeling technique for identifying relative signifcance of parameters. Biochar was synthesized from a coastal invasive species (water hyacinth), which has relatively no infuence on food chain (as unlike in biochar produced from biomass such as rice husk, straw, peanut shell). Based on measurements and KNN modeling, it was found that gas permeability of biochar-amended soil is relatively lower than that of soil without amendment. It was found from KNN model that for denser soils, higher amount of soil suction is mobilized for a signifcant increase in gas permeability as compared to loose soils. Among all parameters, soil suction is found to be most infuential in afecting gas permeability followed by water content and compaction.
EN
Constant population growth in urban areas is one of the main global problems, and its importance grows with the depletion of non-renewable resources. The efficient, effective and responsible use of land is supposed to be an aim, the achievement of which will profit cities. The crucial question is, how cities can achieve this aim. The author of this article intends to discuss the individual problems which prevent achieving an appropriate density in Warsaw, and find ways of solving or reducing these problems. A proposed main hypothesis is, that the introduction of an alternative type of housing, namely co-housing can become a way to obtain a good density in the cities. Confirmation of this hypothesis is derived on the basis of the analysis of residential estates created following the rules of co-housing developed in Germany, in relation to similar problems. The purpose of the article was also to remind that Warsaw has a rich tradition in creating social efforts developments. The main social ideas was presented on the basic of the project of Polish housing estate designed in the Rakowiec district in Warsaw by H. and Sz. Syrkus, which was established in 1934-1938 The research part of the article was conducted through a comparison of spatial elements of Warsaw, employing the same criteria, which were adopted based on the several, selected characteristics of good density published in the ULI report, such as: mixed use of land, planned, cohesive, liveable, spacious, flexibility, design, green. The conducted comparison demonstrates, that Warsaw has a lot of different problems with obtaining a good density. These are: mono-functional areas in the suburbs, social disparity, the housing market dominated by developers, lack of enough, well-arranged public spaces combined with residential areas, lack of identity neighborhoods, insufficient attention to the local context in the process of designing new buildings, insufficient attention to the environment in terms of creation of buildings, too little green spaces and gardens in the inner city. The presented analyses show that the introducing concept of co-housing can help Warsaw with obtaining a good density. In order to obtain a high quality of the urban space, decisions regarding it should therefore be made simultaneously on three scales: spatial planning, urban planning and architectural planning. Architecture must cooperate with the existing urban fabric. All users of urban life should participate in its creation: development companies, municipal authorities that are responsible for spatial order, architects and residents.
3
Content available Evaluation of subsoil compaction of plastic soils
EN
The objective of the research was to evaluate soil compaction with selected indexes and to determine the relation between them including results obtained with Proctor's method. Measurements of penetration resistance and shear vane, dry density of soil particles (ρd) and their moisture were made in layers in the following depths: 25-30, 35-40, 45-50 and 55-60 cm. Moreover, the maximum volumetric density of soil particles, particles size distribution, content of calcium carbonate and humus, density of solid particles, reaction, plastic and liquid limit were determined with Proctor's method (ρds). Also, packing density and natural density were measured. It was found out that the investigated soils may be generally included to excessively compacted and susceptible to compaction to an average and small degree. It was shown that soil may be recognized as excessively compacted when the quotient ρd/ρds exceeds the value of 0.87.
PL
Celem badań była ocena zagęszczenia gleby za pomocą wybranych wskaźników oraz wyznaczenie relacji pomiędzy nimi, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych metodą Proctora. Pomiary zwięzłości i oporów ścinania w ruchu obrotowym, gęstości objętościowej szkieletu gleby (ρd) oraz jej wilgotności wykonano w warstwach na głębokościach: 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm. Oznaczono także: maksymalną gęstość objętościową szkieletu metodą Proctora (ρds), skład granulometryczny, zawartości węglanu wapnia i próchnicy, gęstość fazy stałej, odczyn oraz granice plastyczności i płynności. Obliczano także gęstość objętościową części mineralnych oraz gęstość naturalną. Stwierdzono, że zbadane gleby można ogólnie zaliczyć do nadmiernie zagęszczonych i podatnych na zagęszczanie w stopniu średnim lub małym. Wykazano, że glebę można uważać za nadmiernie zagęszczoną, gdy iloraz ρd/ρds przekracza wartość 0,87.
4
Content available remote Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej
PL
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla użytkowników obiektów. W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów.
EN
Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
PL
Nasypy drogowe są podstawową budowlą ziemną wykonywaną w trakcie budowy dróg kołowych. W dużej mierze od ich jakości wykonania zależy przyszła trwałość eksploatacyjna konstrukcji nawierzchni. Poprawne wybudowanie, a zwłaszcza zagęszczenie umożliwia długoletnie eksploatowanie drogi. Jeżeli natomiast nasypy w trakcie budowy zostaną niedogęszczone lub niejednorodnie zagęszczone, wówczas okres eksploatacji nawierzchni znacznie się skraca. Artykuł ma na celu przedstawienie korzyści wynikających z badania zagęszczenia nasypów drogowych lekką płytą dynamiczną, przy wykorzystaniu opracowanych przez IBDiM współczynników korelacyjnych oraz porównaniu ich do współczynników określonych w normach niemieckich.
EN
Road embankments are basic earth structures that are built during construction of roads for motor vehicles. Their quality largely determines future operational durability of the road surface construction. The appropriate construction, especially itsconsolidation, enables long-term exploitation of the road. If, however, the embankment, during its construction, is consolidated insufficiently or diversely, the exploitation period of the road surface becomes considerably shorter. The aim of this article is to demonstrate advantages resulting from examining road embankment consolidation using lightweight dynamic plate, applying correlation coefficients prepared by the Road and Bridge Research Institute and comparing them with the coefficients specified in German standards.
6
EN
This paper presents an overview of the selective laser sintering (SLS) process of various materials. The influence of distinct scanning patterns and SLS process input parameters (e.g.: scanning rate, laser power, hatching distance) on the sintered materials’ physical and technological properties was investigated. The classifications of SLS processes and scanning patterns were also presented. The literature survey revealed that sintered materials’ density, shrinkage and dimensional accuracy are significantly affected by the scanning strategy, as well as selection of hatching distance and line energy. The research results presented in this work can be also applied to the appropriate selection of the SLS process strategy, enabling the improvement of sintered materials’ physical and technological properties.
PL
W pracy dokonano przeglądu literaturowego, dotyczącego technologii selektywnego spiekania laserowego. Zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu strategii oraz parametrów wejściowych procesu (np.: prędkości wiązki lasera, mocy lasera, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki) na właściwości fizyczne i technologiczne otrzymanych spieków. Dokonano również klasyfikacji procesów SLS i niezbędnych do ich realizacji strategii. Przegląd literatury ukazał, że gęstość, skurcz oraz dokładność geometryczna spieków w istotnym stopniu zależą od doboru strategii, odległości pomiędzy ścieżkami wiązki lasera i energii liniowej. Wyniki badań zaprezentowane w pracy mogą również stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących poprawy właściwości fizycznych i technologicznych wytwarzanych spieków.
7
PL
Praca zawiera opis badań strukturalnych mieszanek mineralno-asfaltowych ukierunkowanych na ocenę pierwotnej anizotropowości lepko-sprężystego materiału kompozytowego w zakresie właściwości mechanicznych oraz strukturalnych. Przedstawiono wyniki badań jednorodności zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy. Badaniom poddano próbki pobrane z nawierzchni drogowej równolegle i prostopadle do płaszczyzny nawierzchni drogowej. Zbadano ukierunkowanie ziaren mineralnego szkieletu grysowego oraz jednorodność ich rozmieszczenia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że mieszanka mineralno-asfaltowa typu betonowego wykazuje pierwotną anizotropowość struktury. W pracy wykazano, że wraz ze wzrostem wielkości ziaren grysowych maleje ich liczba w betonie asfaltowym oraz rośnie niejednorodność rozłożenia w strukturze mieszanki.
EN
A compacted bituminous mixture is commonly regarded as an isotropic material when considering both mechanical and structural properties. The work covers structural examinations of bitumen mixtures focused on assessment of an inherent anisotropy of a viscoelastic composite material. The results of compaction homogeneity examinations of the asphalt mixture of an asphaltic concrete type are presented herein. The examined samples were taken from a road pavement in parallel and perpendicular directions to the road surface. Particles orientation of a mineral aggregate skeleton and homogeneity of their distribution were examined. On the basis of performed examinations it was concluded that the asphalt mixture of an asphaltic concrete type shows certain inherent anisotropy of structure. It has been shown that together with an increase in size of coarse particles their amount in asphaltic concrete diminishes and heterogeneity of their distribution in a structure of mixture increases.
PL
Celem pracy było dokonanie analizy problemu wykorzystywania gęstości objętościowej gleby w ocenie warunków rozwoju roślin i oddziaływania kół pojazdów i maszyn rolniczych na glebę. Zwrócono uwagę na fakt, że stosowanie gęstości objętościowej gleby do tych celów niesie za sobą wiele niewiadomych, utrudniających interpretację otrzymanych wyników oznaczeń. Omówiono problem oceny zagęszczenia gleby za pomocą: optymalnej gęstości objętościowej, krytycznej gęstości objętościowej i naturalnej gęstości objętościowej. Stwierdzono, że gęstość objętościowa gleby jest wskaźnikiem uwikłanym różnymi zależnościami, które modyfikują jej znaczenie jako kryterium różnego rodzaju ocen stanu gleby. W takich uwarunkowaniach ocena zagęszczenia gleby powinna także zawierać co najmniej następujące informacje: gatunek rośliny, wilgotność gleby, grupa granulometryczna gleby oraz sposób pobierania próbek gleby.
EN
The aim of this study was to analyze the problem of soil bulk density used in the evaluation of conditions for plant growth and the assessment of the impact of vehicle wheels and machinery on the ground. Attention was paid to the fact that applying of the bulk density of the soil for such goals, carries a lot of unknowns, hampering the interpretation of the results of determinations. The problem of soil compaction assessment was discussed by: optimum bulk density, critical bulk density and natural bulk density. It was found that the bulk density of the soil is entangled with various relationships that modify its use as the criterion of the assessment of soil condition. Therefore soil compaction assessment should also include at least the following information: name of the plant, soil water content, name of soil textural group and description of soil sampling.
PL
W pracy przedstawiono badania zagęszczenia i biomasy brzuchonoga Theodoxus fluviatilis występującego w rzece Tywa (Pomorze Zachodnie). Stwierdzono, iż największy wpływ na zagęszczenie osobników tego gatunku mają następujące elementy środowiska: rodzaj dna, ilość pożywienia, głębokość wody, stopień jego przekształcenia. Nie zauważono natomiast zależności pomiędzy zagęszczeniem osobników a ich biomasą.
EN
The paper presents the research on the concentration and biomass of the gastropod Theodoxus fluviatilis found in the river Tywa (Western Pomerania). It has been stated that the strongest influence on the size of the concentration of those species had the following elements of habitat: the kind of the bed, amount of food, depth of water, degree of its transformation. However, the interrelation between the concentration of species and their biomass has not been noticed.
EN
The consequence of accumulation of heavy metals (that can be detected in trace content in natural conditions) in soil is biological deactivation of environment manifesting in limitation of processes of organic substances decomposition by decreasing density, diversity and activity of the microorganisms and pedofauna. In order to evaluate the impact of pollution of environment by heavy metals a few chosen physiochemical parameters of meadow and grove soil in Landscape Park were detected. It was noted that soil of researched areas had slightly alkaline reaction, whereas concentration of Cd, Pb and Zn was higher in young pine forest soil, however only concentration of Cd in both areas was above the norm. In the soil of the meadow considerably higher density and diversity of groups of pedofauna analyzed was detected. In 1 m2 of meadow soil 4928 specimen were noted, while 3264 in forest soil. In the meadow Diptera larvae was the most diverse group, since within its order 10 families were isolated. In forest soil specimen of 4 Diptera larvae families were noted. Trophic relations of dipterofaunal larvae communities biomass significantly differ from a model designed for natural meadows.
PL
Konsekwencją kumulacji metali ciężkich w glebie (występujących w warunkach naturalnych w ilościach śladowych) jest dezaktywacja biologiczna środowiska przejawiająca się m.in. ograniczeniem procesów rozkładu substancji organicznych poprzez zmniejszenie zagęszczenia, różnorodności i aktywności mikroorganizmów oraz pedofauny. W celu oceny wpływu zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi zbadano wybrane parametry fizykochemiczne w glebie zagajnika i łąki w Parku Krajobrazowym w Zakrzówku. Stwierdzono, że gleba badanych siedlisk wykazywały odczyn lekko zasadowy, natomiast stężenie Cd, Pb i Zn było wyższe w glebie młodego zagajnika sosnowego, ale tylko w przypadku kadmu w obydwu siedliskach przekraczało normę. W glebie łąki wykryto znacznie większą liczebność i różnorodność pedofauny. W 1 m2 gleby łąkowej odnotowano 4928 osobniki, a w glebie leśnej 3264. Na łące larwy Diptera były najbardziej zróżnicowaną grupą, bowiem w ich obrębie wyodrębniono przedstawicieli 10 rodzin. W glebie leśnej odnotowano tylko 4 rodziny larw Diptera. Struktura troficzna larw Diptera w biomasie znacznie różni się od modelu stwierdzonego dla naturalnych łąk.
PL
W pracy zastosowano metodę bayesowską Gaussowskiego Procesu (GP). Metoda wyróżnia się brakiem wektora wag i użyciem funkcji kernelowskich oraz macierzy kowariancji w przestrzeni danych wejściowych. Dzięki temu w GP można było formułować stosunkowo proste algorytmy i procedury komputerowe. GP zastosowano do identyfikacji dwóch charakterystyk zagęszczenia gruntów ziarnistych, tj. wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej. Celem sprawdzenia numerycznej efektywności GP zastosowano ją do analizy nowych danych pomiarowych opisanych w [2], analizowanych w [4] za pomocą semi-baysowskiej sieci neuronowej (SBNN). Wykazano, że dokładność identyfikacji metodą GP jest porównywalna z zaletami SBNN.
EN
In the paper the Gaussian Process (GP) model is discussed as a simple Bayesian for approach to identification analysis. In GP model the weight vector is not applied, which makes the algorithms and computational procedures simpler than those formulated in the Semi-Bayesian Neural Network (SBNN). In the paper it was numerically proved that the application of GP to the identification of compaction parameters for granular soils is numerically efficient, comparable for GP and SBNN applications.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko uzupełniania istniejącej zabudowy mieszkalnej przez nałożenie nowych form i funkcji. Ma ono znaczenie zarówno dla budowy tożsamości samych mieszkańców, jak i miejsca, które wybrali. Działanie to polega na wprowadzeniu nowych struktur do niewykorzystanych stref istniejących budynków i uczynienia z nich siedliska dla nowej formy domu prywatnego. Działanie to intensyfikuje odbiór miasta jako przestrzeni egzystencjalnej człowieka.
EN
The article presents the phenomenon of complement existing residential buildings by requiring new forms and functions. It is important both for the construction of the identity of The residents and the place they chose. This action amounts to settlement previously unused existing buildings, to introduce the new structure - creating a habitat that is home to a new form of private house. This action intensifies the reception area of the city as existential space of the human being.
EN
In the course of work a new vibrating compactor with single-direction inertial forces according to the authors’ innovative license is applied. Examination of possible dependence on substantiation of the new vibrating device parameters is shown. The new single-direction vibrating device for road crushed rock compaction allows decreasing vibration to the machine frame and increasing its working capacity. The new vibrating device’s efficiency to 11,7% increases the existing ones.
PL
Badano zawartość Cd, Pb, Zn, Cu i Ni w glebach łąkowych w powiecie bocheńskim w sezonie jesiennym i zimowym 2010/2011. Łąki usytuowane były w różnej odległości od drogi: 2, 100 i 200 m. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od średnio kwaśnego do prawie obojętnego i wilgotność jesienią 17,17÷29,53%, natomiast w zimie 24,68÷37,59%. Wykazano statystycznie istotne różnice w zawartości Zn, Cu, Ni, Pb na poszczególnych stanowiskach w badanych sezonach. W stosunku do kadmu nie wykazano takich zależności. Pierwiastek ten w podobnym stężeniu (0,6÷0,88 ppm) występował na wszystkich stanowiskach bez względu na porę roku. Analizowano również liczebność i różnorodność pedofauny, która była większa w sezonie zimowym w glebach badanych łąk. Stwierdzono jednak, że znaczne różnice w zawartości metali nie miały wpływu na liczebność fauny glebowej na poszczególnych stanowiskach w badanych porach roku.
EN
The content of heavy metals like cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu) and nickel (Ni) was investigated in the meadow soils in the district of Bochnia in autumn and winter season 2010/2011. The meadows were located at different distances from the road 2 m, 100 m and 200 m. The soils tested showed an average pH of acidic to nearly neutral and humidity in autumn 17.17÷29.53% and in winter season within 24.68÷37.59%. Statistically significant showed differences in the content of Zn, Cu, Ni, Pb between stations in the autumn and winter seasons. In relation to cadmium did not show such dependence. The content of this element (0.6÷0.88 ppm) is similar occurred at all stations, regardless of the season. The number and diversity of pedofauna were also analyzed, which was higher in the winter season in the studied meadow soils. It has been found, however, that significant differences in metal content did not affect the abundance of soil fauna at different stations in the studied seasons.
PL
W artykule przedstawiono cztery sposoby zagęszczania modelowych próbek glebowych, podczas wyznaczania naprężenia granicznego gleby. Wyróżniono powszechny "stary" oraz zmodyfikowany "nowy" sposób pomiaru, a także uwzględniono występowanie możliwej i ograniczonej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono na glinie średniej, poddanej zagęszczaniu w metalowych cylindrach na maszynie wytrzymałościowej Instron 5582. Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresach krzywych odkształcenia gleby w funkcji nacisku wykazując, że w zmodyfikowanym sposobie nie występuje etap "dopasowania się" stempla do powierzchni próbki, przy przejściu z formowania pierwotnego w zagęszczenie wtórne. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych wartościach naprężenia granicznego gleby.
EN
Four methods of concentration of model soil samples during determination of ultimate bearing capacity of soil were presented. A popular "old" and a modified "new "method" of measuring was singled out and occurrence of a possible and a limited side expandability was included. The research was carried out at medium loam, subjected to compaction in metal cylinders in Instron 5582 testing machine. Results of the experiment were presented on diagrams of soil deformation curves as the function of pressure, proving that in the modified method there is no stage of "adjustment" of a punch to the surface of a sample at the transfer from original forming into secondary compaction. It was reflected in the determined values of ultimate bearing capacity of soil.
EN
The content of heavy metals like cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu) and nickel (Ni) was investigated in the meadow soils in the district of Bochnia in autumn and winter season 2010/2011. The meadows were located at different distances from the road 2 m, 100 m and 200 m. The soils tested showed an average pH of acidic to nearly neutral and humidity in autumn 17.17–29.53 % and in winter season within 24.68–37.59 %. Statistically significant showed differences in the content of Zn, Cu, Ni and Pb between stations in the autumn and winter seasons. In relation to cadmium did not show such dependence. The content of this element (0.6–0.88 ppm) is similar occurred at all stations, regardless of the season. The number and diversity of pedofauna were also analyzed, which was higher in the winter season in the studied meadow soils. It has been found, however, that significant differences in metal content did not affect the abundance of soil fauna at different stations in the studied seasons.
PL
Badano zawartość Cd, Pb, Zn, Cu i Ni w glebach łąkowych w powiecie bocheńskim w sezonie jesiennym i zimowym 2010/2011. Łąki usytuowane były w różnej odległości od drogi: 2, 100 i 200 m. Gleby na badanych stanowiskach wykazywały odczyn od średnio kwaśnego do prawie obojętnego i wilgotność jesienią 17.17-29.53 %, natomiast w zimie 24.68-37.59 %. Wykazano istotne statystycznie różnice w zawartości Zn, Cu, Ni, Pb na poszczególnych stanowiskach w badanych sezonach. W stosunku do kadmu nie wykazano takich zależności. Pierwiastek ten w podobnym stężeniu (0.6; 0.88 ppm) występował na wszystkich stanowiskach bez względu na porę roku. Analizowano również liczebność i różnorodność pedofauny, która była większa w sezonie zimowym w glebach badanych łąk. Stwierdzono jednak, że znaczne różnice w zawartości metali nie miały wpływu na liczebność fauny glebowej na poszczególnych stanowiskach w badanych porach roku.
PL
Nowe konstrukcje maszyn do mielenia, mieszania i granulacji stwarzają szanse znacznych oszczędności energii przy zachowaniu wymaganego poziomu jakości, a nawet umożliwiają osiągnięcie znaczącego postępu jakościowego w procesie przygotowania mas i granulatów. W pracy przedstawiono charakterystykę masy ceramicznej gres porcellanato, granulowanej metodą mieszalnikową Eiricha oraz suszenia rozpyłowego. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby określania właściwości mas granulowanych.
EN
The new installation of milling, mixing and granulation machines, preserving high quality of mass preparing, causes appreciable economy of energy. In this paper, characteristics of ceramic gres porcellanato mass granulated by both Eirich typ R mixer and spray dryer have been shown. Special attention has been paid to methods of property determination of granulated ceramic masses.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu prędkości odkształcania próbek glebowych na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby. Badania wykonywano w warunkach laboratoryjnych na próbkach modelowych. Ściskanie próbek prowadzono przy prędkościach: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. Stwierdzono, że największy przyrost wartości naprężenia granicznego występuje w zakresie prędkości odkształcania próbek od 10 do około 350 mm*min-1. Dalsze zwiększanie prędkości odkształcania, nie wpływa wyraźnie na wzrost wartości naprężenia granicznego gleby.
EN
The purpose of the work was to examine the impact of soil sample deformation rate on soil boundary stress value being determined. The tests were carried out in laboratory conditions for model samples. Samples were put to compression at the following rates: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. It has been observed that highest increase in boundary stress value occurs for sample deformation rate ranging from 10 to approximately 350 mm*min-1. Further deformation rate increasing does not have significant influence on growth of soil boundary stress value.
EN
Two sites situated by busy roads in Krakow – by Dietla Road and by a motorway – were selected to assess the effect of heavy metals on the soil environment. At the studied sites, the soil was analysed for heavy metal content – Pb, Cd, Zn and Cu, its moisture content, pH, and the diversity and density of soil fauna. It was found that the content of the studied metals was significantly lower in the soil by the motorway than in the City Centre soil, namely, Pb – twice, Cu – fivefold, Cd – insignificantly. At this site, the density of pedofauna was considerably higher than in Dietla Road. The results of the studies also indicate that, besides heavy metal content, the moisture content, which was three times higher by the motorway, significantly affected the diversity and density of pedofauna. The content of heavy metals studied by busy transport routes did not show correlation with the content of these metals in the fauna inhabiting it.
PL
Do oceny wpływu metali ciężkich na środowisko glebowe wybrano dwa stanowiska usytuowane przy ruchliwych ulicach Krakowa - przy ulicy Dietla i przy autostradzie. Na badanych stanowiskach dokonano analizy gleby pod kątem zawartości metali ciężkich - Pb, Cd, Zn i Cu, jej wilgotności, odczynu oraz różnorodności i liczebności fauny glebowej. Stwierdzono, że w glebie przy autostradzie zawartość badanych metali ciężkich była znacznie mniejsza niż w glebie śródmiejskiej, Pb - dwukrotnie, Cu pięciokrotnie, Cd - nieznacznie. Na tym stanowisku zagęszczenie pedofauny było znacznie większe niż przy ulicy Dietla. Wyniki badań wskazują również, że na różnorodność i zagęszczenie pedofauny znaczący wpływ, oprócz koncentracji metali ciężkich, ma również wilgotność gleby, która była trzykrotnie wyższa przy autostradzie. Zawartość badanych metali ciężkich w glebie przy ruchliwych traktach komunikacyjnych nie wykazywała korelacji z ilością tych metali w faunie ją zamieszkującej.
PL
Konsekwencją akumulacji metali ciężkich w glebie (występujących w warunkach naturalnych w ilościach śladowych) jest dezaktywacja biologiczna środowiska, przejawiająca się między innymi ograniczeniem procesów rozkładu substancji organicznych poprzez zmniejszenie zagęszczenia, różnorodności i aktywności mikroorganizmów oraz pedofauny. W celu oceny wpływu zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi określono wybrane parametry fizykochemiczne i biologiczne gleby łąki i zagajnika w parku krajobrazowym. Stwierdzono, że gleby badanych siedlisk wykazywały odczyn lekko alkaliczny, natomiast stężenie Cd, Pb i Zn było wyższe w glebie lasu sosnowego, ale tylko w przypadku kadmu w obydwu siedliskach przekraczało normę. W glebie łąki stwierdzono znacznie większe zagęszczenie i różnorodność badanych grup pedofauny. W 1 m2 gleby łąkowej stwierdzono 4928, zaś w glebie leśnej 3264 osobniki. Najbardziej zróżnicowane na łące były larwy Diptera, bowiem w ich obrębie wyodrębniono przedstawicieli 10 rodzin. W glebie lasu odnotowano przedstawicieli 4 rodzin larw Diptera.
EN
The consequence of accumulation of heavy metals (that can be detected in trace content in natural conditions) in soil is biological deactivation of environment manifesting in limitation of processes of organic substances decomposition by decreasing density, diversity and activity of the microorganisms and pedofauna. In order to evaluate the impact of pollution of environment by heavy metals a few chosen physiochemical parameters of meadow and grove soil in Landscape Park were detected. It was noted that soil of researched areas had slightly alkaline reaction, whereas concentration of Cd, Pb and Zn was higher in pine forest soil, however only concentration of Cd in both areas was above the norm. In the soil of the meadow considerably higher density and diversity of groups of pedofauna analyzed was detected. In 1 m2 of meadow soil 4928 specimen were noted, while 3264 in forest soil. In the meadow Diptera larvae was the most diverse group, since within its order 10 families were isolated. In forest soil specimen of 4 Diptera larvae families were noted.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.