Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagęszczanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Study of compressibility in the raw materials recycling
EN
The analysis of raw materials compression process assumes the modernization of testing machine. Testing machine will be equipped it additional prototype compacting tube. Added equipped allows to simulate the existing environment during the cyclic piston thickening process. The research set was supported by resistance sensors which helps to measure stress and displacement, recording values of stress and displacement. Characteristics of recorded values was registered according to resistance sensors using a specialized measuring bridge. The measured resistance value was equal to the value of stress and displacement, during the cyclic piston compaction. The measurements results allowed to transform the arithmetic function to into a formula, which determines the real values of stress and displacement. The maximum pressure of compaction in testing machine was 100 kN.
PL
Analiza przebiegu procesu zagęszczania surowców wtórnych zakładała modernizację maszyny wytrzymałościowej przez wyposażenie jej w dodatkową prototypową przystawkę zagęszczającą. Przystawka zagęszczająca pozwalała zasymulować środowisko występujące w trakcie procesu cyklicznego zagęszczania tłokowego. Zestaw badawczy wykorzystywał czujniki oporowe celem pomiaru naprężenia i przesunięcia, wykazując charakterystykę zależności pomiędzy wyżej wymienionymi wartościami. Charakterystyka występującego naprężenia i przesunięcia polegała na rejestracji rezystancji czujników za pomocą specjalistycznego mostka pomiarowego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiadała przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia, które określono w trakcie cyklicznego zagęszczania tłokowego. Wyniki pomiarów pozwoliły na opracowanie funkcji arytmetycznej i przekształcenie jej do postaci wzoru, wyznaczając realne wartości naprężenia i przesunięcia. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.
2
Content available remote The characteristics of briquetting process with resistance sensors usage
EN
The analysis of briquetting process assumes the simulation of biomass compaction process in specially prepared compacting tube. During the stress and displacement measures test set has been equipped with resistance sensors for the material compaction characterization. The measured resistance value responds to the assigned values of stress and displacement. Based on the results of the stress and displacement measurements the function of the compaction process was developed and transformed into the equation. The maximum compaction force pressure generated by the strength machine was equal 100 kN.
PL
Analiza przebiegu procesu brykietowania zakładała symulacje zagęszczanej biomasy w specjalnie przygotowanej głowicy zagęszczającej. Zestaw badawczy wyposażony został w czujniki oporowe do pomiaru naprężenia i przesunięcia charakteryzując zagęszczenie materiału badawczego. Zmierzona wartość rezystancji odpowiada przypisanym wartościom naprężenia i przesunięcia. Na podstawie wyników pomiaru wartości naprężenia i przesunięcia opracowano funkcję procesu zagęszczania przekształcając ją do postaci wzoru. Maksymalny nacisk siły zagęszczającej wywołany przez maszynę wytrzymałościową wynosił 100 kN.
3
EN
The article gives the peculiarities of the compaction of the sintered powder blanks at a high impact energy effect by the hot isostatic pressing, intensive plastic deformation twist extrusion and explosion pressing. The ways of increase of the mechanical properties of powder parts are shown. The results of the experimental researches on the explosive compacting from the tested powder blanks after preliminary sintering are given.
PL
W artykule podano specyfikę zagęszczania spiekanych półfabrykatów proszkowych przy silnym wpływie energii uderzenia przez gorące prasowanie izostatyczne, intensywne odkształcenie plastyczne, wytłaczanie skrętne i wytłaczanie eksplozyjne. Pokazano sposoby zwiększania mechanicznych właściwości części proszkowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zagęszczania eksplozyjnego badanych półfabrykatów proszkowych po wstępnym spiekaniu.
EN
The purpose of the presented research is to analyse possible methods of thickening of the Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing cyanobacteria using the obtained concentrate as a biomass for the production of energy carriers and biologically valuable substances. Method of cyanobacteria thickening under the action of electric current and in the electric field, as well as the method of coagulation–flocculation and gravity thickening, was experimentally investigated in labscale conditions. Electrical methods didn't show positive results for the Microcystis aeruginosa thickening, despite the reports of their potential efficiency in a number of previous studies. The high efficiency of the method of coagulation– flocculation and gravity thickening of Microcystis aeruginosa suspensions was obtained. The optimum concentrations of industrial polymeric coagulants and flocculants for the thickening of Microcystis aeruginosa suspensions were defined in the range of about 10 ppm for the coagulants and about 1 ppm for the flocculants. Negative effect of the previous cavitational treatment of the diluted suspensions of Microcystis aeruginosa on the effectiveness of the coagulation–flocculation and gravitational thickening was confirmed experimentally. Hydrodynamic cavitation should be recommended to use after the thickening as the next step of processing of concentrated suspensions of Microcystis aeruginosa to achieve maximum extraction of energy carriers and biologically valuable substances.
PL
Celem przedstawionych badań była analiza możliwych metod zagęszczania cyjanobakterii Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing do uzyskania koncentratu biomasy przydatnego do produkcji energii i substancji czynnych biologicznie. W skali laboratoryjnej analizowano metody zagęszczania pod wpływem prądu i pola elektrycznego oraz metody koagulacji– flokulacji i zagęszczania grawitacyjnego. Metody elektryczne nie dały pozytywnych wyników mimo wielu wcześniejszych badań na temat ich potencjalnej efektywności. Dużą efektywność uzyskano natomiast w przypadku metod koagulacji– flokulacji i grawitacyjnego zagęszczania zawiesiny Microcystis aeruginosa. Optymalne stężenie przemysłowych polimerowych koagulantów użytych do zagęszczania ustalono na 10 ppm, a flokulantów – na 1 ppm. Doświadczalnie potwierdzono ujemny wpływ wcześniejszego poddawania rozcieńczonych roztworów Microcystis aeruginosa działaniu kawitacji na skuteczność zagęszczania metodami koagulacji i flokulacji oraz zagęszczania grawitacyjnego. Hydrodynamiczną kawitację zaleca się stosować po zagęszczaniu, jako następny etap w przetwarzaniu zagęszczonej zawiesiny Microcystis aeruginosa do postaci nośnika energii i pozyskania substancji biologicznie czynnych.
EN
The bond of concrete to steel reinforcing bars is the basis for the concept of reinforced concrete as a construction material. One of important bond-related issues is the bond strength-bar slip relation, which has an influence on the failure mode and rotation of structural joints. This relation can be predicted by bond–slip models and it depends on the bond behaviour at the reinforcement–concrete interface. However, the currently-known bond-slip models offer limited applications to well-studied normal concretes only. This article proposes local bond–slip relationships for high performance self-compacting con-crete (HPSCC) taking into account the quality of bond conditions. The studies were per-formed on specimens made of four different high performance self-compacting concrete mixes with varying contents of silica fume. Since the specimens had total heights of 480, 800 and 1600 mm, it was possible to measure the changes of the bond at individual levels. The results were next compared to those obtained for samples made of vibrationally-compacted high-performance concrete (HPC). It was demonstrated that the bond-slip model for normal concretes seems to underestimate the bond stiffness and ultimate bond strength for the HPSCC and HPC mixtures. Moreover, it was proven that a change of the quality of bond conditions has an effect on the local bond-slip relationship. Finally, local bond-slip relation-ships were presented separately for HPSCC and HPC with respect to the quality of bond conditions
6
EN
The paper presents the research results of the agglomeration process of post-production tobacco waste arising during the cigarette production process at British-American Tobacco in Augustów. The agglomeration process tests were carried out on the SS-3 station with the "open compaction chamber-compacting piston" working system, having an open chamber with a diameter of 8 mm. Investigations of agglomeration of post-production tobacco waste were carried out according to the Hartley experiment plan PS/DS-P: Ha4, where the input values were: waste moisture (9, 12 and 15%), process temperature (60, 80 and 100°C), mass of the sample (0,3; 0,6 and 0,9 g) and the matrix hole length (37, 42 and 47 mm). During the tests, the susceptibility to compacting the tested tobacco waste was determined by determining the maximum pressures for agglomerating the raw material and the obtained granulate density. On the basis of the conducted tests, it was found that the tested tobacco waste is a material characterized by high compaction susceptibility, as it was evidenced by the obtained low values of maximum compaction pressures during its compaction. Moisture content of tobacco waste and the process temperature are the parameters having the greatest impact on the values of maximum compaction pressures and the density of granules obtained from tobacco waste. The most advantageous temperature range for carrying out the agglomeration process of tobacco waste from the point of view of the work system load is 60-70°C. The high granulate density obtained during the tests (733,3-1313,32 kg∙m-3) is a very advantageous feature of the product.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania poprodukcyjnych odpadów tytoniu powstałe w trakcie procesu produkcyjnego papierosów w British-American Tobacco w Augustowie. Badania procesu zagęszczania przeprowadzono na stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, z komorą otwartą o średnicy 8 mm. Badania zagęszczania poprodukcyjnych odpadów tytoniu przeprowadzono według planu eksperymentu Hartleya PS/DS-P: Ha4, gdzie wielkościami wejściowymi były wilgotność odpadów (9, 12 i 15%), temperatura procesu (60, 80 i 100°C), masa zagęszczanej próbki (0,3; 0,6 i 0,9 g) oraz długość otworu w matrycy (37, 42 i 47 mm). W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie badanych odpadów tytoniowych przez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Wilgotność odpadów tytoniowych i temperatura procesu to parametry mające największy wpływ na wartości maksymalnych nacisków zagęszczających i gęstości granulatu otrzymanego z odpadów tytoniowych. Najkorzystniejszy zakres temperatury prowadzenia procesu zagęszczania odpadów tytoniowych z punktu widzenia obciążenia układu roboczego to zakres 60-70°C. Uzyskana w trakcie badań wysoka gęstość granulatu (733,3–1313,32 kg∙m-3) jest bardzo korzystną cechą otrzymanego produktu.
EN
The objective of the research was to construct an empirical model for prediction of a unit pressure indispensable for generation of a specific compaction of soil samples. Soil material in the form of loose mass was collected from the soil layer deposited in the depth from 35 to 40 cm and then its typical properties were determined (textural group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limits) and in order to compact it in Proctor apparatus and in the uniaxial compression test. Results of both tests were used for construction of regression models reflecting the course of the unit strength (Pρd) necessary to generate compaction (ρdj) equal to the dry bulk density obtained in Proctor apparatus (ρdp), in relation to the sample moisture (ρdm). Searching for relations was restricted to the scope of moisure between an optimal one acc. to Proctor and the soil plastic limit. It was stated that the pressure value Pρdp made on the soil sample in the uniaxial compression test depends significantly on ws and ρdm, and for description of this relation the use of multiple regression is sufficient. It was found out that for model samples with a textural group of silt loam and loam, differences in dry bulk density obtained in Proctor apparatus are approximately up to 0.15 g⋅cm-3.
PL
Celem badań było zbudowanie modelu empirycznego do prognozowania nacisku jednostkowego niezbędnego do wytworzenia określonego zagęszczenia próbki gleby. Z warstwy gleby leżącej na głębokości od 35 do 40 cm pobrano materiał glebowy w postaci luźnej masy, a następnie oznaczono jego typowe cechy własne (skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granice plastyczności i płynności) i przeprowadzono testy zagęszczania w aparacie Proctora oraz jednoosiowego ściskania. Wyniki obu testów wykorzystano do budowy modeli regresji odwzorowujących przebieg nacisku jednostkowego (Pρdp), niezbędnego do wytworzenia w teście jednoosiowym zagęszczenia (ρdj) równoważnego gęstości objętościowej uzyskiwanej w aparacie Proctora (ρdp), w zależności od wilgotności (ws) i początkowej gęstości objętościowej szkieletu próbki modelowej (ρdm). Poszukiwanie zależności ograniczono do zakresu wilgotności pomiędzy optymalną wg Proctora a granicą plastyczności gleby. Stwierdzono, że wartość nacisku Pρdp wywieranego na próbkę gleby w teście jednoosiowego ściskania zależy istotnie od ws i ρdm, a do opisu tej zależności wystarczające jest zastosowanie regresji wielorakiej. Uzyskano, że dla próbek modelowych o składach granulometrycznych pył gliniasty i glina zwykła, różnice gęstości objętościowych szkieletu uzyskiwanych w aparacie Proctora wynoszą do około 0,15 g⋅cm-3.
EN
The objective of this paper was to compare the results of soil material compaction carried out with the use of the Proctor and uniaxial compression tests in order to find relations between these methods. Soil material in the form of loose mass was collected from the layer deposited at the depth from 35 to 60 cm in order to determine its typical properties (textural group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limits) and in order to compact it in the Proctor apparatus and in the uniaxial compression test. Results of both tests were used for construction of regression models reflecting the course of the unit stress (Pρdp), necessary to generate compaction equal to the dry density of solid particles obtained in the Proctor apparatus (ρdp) in relation to the sample moisture (ws). It was stated that the stress value Pρdp on the soil sample in the uniaxial compression test depends significantly on ws. It was proved that for the purpose of comparing the results of both tests, the uniaxial stress of samples must be performed in conditions of their lateral expansion. It was also proved that the use of the uniaxial test with possible lateral expansion of soil with a model sample, a diameter of which is 100 and the height is 30 mm, one may determine the obtained compaction with the use of the plate movement value.
PL
Celem pracy było porównanie rezultatów zagęszczania materiału glebowego prowadzonego za pomocą testów Proctora i jednoosiowego ściskania, ukierunkowane na poszukiwanie zależności pomiędzy tymi metodami. Z warstwy leżącej na głębokości od 35 do 60 cm pobrano materiał glebowy w postaci luźnej masy celem oznaczenia jego typowych cech własnych (skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granice plastyczności i płynności) i przeprowadzenia jego zagęszczania w aparacie Proctora oraz w teście jednoosiowego ściskania. Wyniki obu testów wykorzystano do budowy modeli regresji odwzorowujących przebieg nacisku jednostkowego (Pρdp), niezbędnego do wytworzenia zagęszczenia równoważnego gęstości objętościowej uzyskiwanej w aparacie Proctora (ρdp), w zależności od wilgotności próbki (ws). Stwierdzono, że wartość nacisku Pρdp wywieranego na próbkę gleby w teście jednoosiowego ściskania zależy istotnie od ws. Wykazano, że do celów porównywania wyników obu testów jednoosiowe odkształcanie próbek należy wykonywać w warunkach możliwej ich bocznej rozszerzalności. Wykazano także, że stosując test jednoosiowy z możliwą boczną rozszerzalnością gleby, z zastosowaniem próbek modelowych o średnicy 100 i wysokości 30 mm, można do określenia uzyskiwanego zagęszczenia wykorzystać wartość przemieszczenia stempla.
EN
This paper presents the results of tests of the densification process of a mixture of plant-type post-harvest tobacco waste and a mixture of post-harvest tobacco waste and a binder in the form of potato pulp. Initial densification tests were carried out on a modernized SS-3 stand, with a working system of the “open densification chamber-densifying piston” type, employing an open chamber with a diameter of 8 mm. During the tests, susceptibility to densification of shredded tobacco waste and a mixture of shredded tobacco waste with potato pulp were assessed, by determining the maximum densifying pressures for the material and the density of the obtained pellets. On the basis of the performed tests, it was concluded that the tested tobacco waste is characterized by a high susceptibility to densification, as indicated by the obtained low values of maximum densifying pressures during its densification. Adding potato pulp to tobacco waste had a positive impact on the mixture's susceptibility to densification and an increase in the quality of pellets. The tested pellets from tobacco waste are a material of high energy qualities.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zagęszczania mieszaniny roślinnych pozbiorowych odpadów tytoniu oraz mieszaniny pozbiorowych odpadów tytoniu i lepiszcza w postaci wycierki ziemniaczanej. Badania wstępne zagęszczania przeprowadzono na zmodernizowanym stanowisku SS-3, z układem roboczym „otwarta komora zagęszczania-tłok zagęszczający”, używając komory otwartej o średnicy 8 mm. W trakcie badań określono podatność na zagęszczanie rozdrobnionych odpadów tytoniowych oraz mieszaniny rozdrobnionych odpadów tytoniowych i wycierki ziemniaczanej, poprzez określenie maksymalnych nacisków zagęszczających surowiec oraz gęstości uzyskanego granulatu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane odpady tytoniowe są materiałem charakteryzującym się wysoką podatnością na zagęszczanie, o czym świadczą uzyskane niewielkie wartości maksymalnych nacisków zagęszczających w trakcie jego zagęszczania. Zastosowanie dodatku wycierki ziemniaczanej do odpadów tytoniowych, wpłynęło na polepszenie podatności mieszanki na zagęszczanie oraz poprawę jakości granulatu.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
PL
Właściwości wyrobów wytwarzanych metodami metalurgii proszków zależą miedzy innymi od ich porowatości, która może być w pewnym zakresie kontrolowana w kolejnych operacjach technologicznych. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prób ściskania z równoczesnym skręcaniem, które przeprowadzono w celu sprawdzenia wpływu zastosowanych parametrów odkształcania na zmianę porowatości spieków wykonanych z proszku Distaloy AB. Badania wykazały, że główną rolę w procesie zagęszczania spieków w trakcie analizowanego sposobu kształtowania odgrywa zastosowany gniot, natomiast do oceny wpływu zastosowanych parametrów skręcania na porowatość spieków należy przeprowadzić obserwacje mikrostruktury.
EN
Properties of products made by powder metallurgy depend, inter alia, on their porosity that can be, to some extent, controlled in the subsequent technological operations. A series of simultaneous compression and torsion tests has been performed for Distaloy AB sintered samples in order to find out how applied deformation parameters affect the changes in samples porosity. Selected results are presented in the paper. They suggest that applied reduction in height plays the major role in densification of sinters during the analysed deformation method. However, microstructure examinations are necessary to assess an effect of the applied torsion parameters on the sinters porosity.
EN
This article presents the methodology for exploratory analysis of data from microstructural studies of compacted graphite iron to gain knowledge about the factors favouring the formation of ausferrite. The studies led to the development of rules to evaluate the content of ausferrite based on the chemical composition. Data mining methods have been used to generate regression models such as boosted trees, random forest, and piecewise regression models. The development of a stepwise regression modelling process on the iteratively limited sets enabled, on the one hand, the improvement of forecasting precision and, on the other, acquisition of deeper knowledge about the ausferrite formation. Repeated examination of the significance of the effect of various factors in different regression models has allowed identification of the most important variables influencing the ausferrite content in different ranges of the parameters variability.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące hydrokoloidów jako środków stabilizujących żywność. Omówiono podstawowe funkcje tych związków w żywności i żywieniu człowieka, z uwzględnieniem przykładów, mechanizmów oraz skutków działania. Zadania substancji stabilizujących opisano w kontekście aktualnych trendów i oczekiwań konsumentów, dla których oprócz zalet sensorycznych, coraz większe znaczenie ma jakość, bezpieczeństwo i wartość nutraceutyczna produktów żywnościowych. W artykule omówiono również metody modyfikacji stabilizatorów w kontekście obowiązujących uwarunkowań prawnych związanych z ochroną zdrowia konsumentów. W podsumowaniu określono perspektywy dalszego rozwoju rynku produkcji dodatków do żywności.
EN
This article presents the selected issues concerning hydrocolloids used as food stabilizers. Basic functions of hydrocolloids in food and human nutrition have been discussed, including examples, mechanisms and effects of their functioning. The tasks of stabilizers are analyzed in the context of current trends and customer expectations, for whom, apart from sensory qualities, safety and quality and nutraceutical value of food are increasingly important Moreover, this paper indicates opportunities to modify stabilizers in compliance with applicable laws concerning consumer health protection. In recapitulation, the prospects for the further development of the market of food additives production have been identified.
PL
Określono podatność na zagęszczanie oraz scalanie w zamkniętej matrycy oraz w prasie walcowej mieszanki węgla brunatnego z KWB Bełchatów „Pole Szczerców” i biomasy (słoma owsa zmieszana z włóknami celulozy). Wyznaczono indeks podatności na zagęszczanie, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie dla mieszanek o zróżnicowanej zawartości wilgoci. Stwierdzono, że w przypadku zmniejszania wilgotności mieszanki maleje indeks podatności na zagęszczanie, rośnie zatem jej zdolność do płynięcia, podatność na zagęszczanie oraz podatność na scalanie. Ze wzrostem jednostkowego nacisku zagęszczania i zmniejszeniem zawartości wilgoci mieszanki wzrosła wytrzymałość mechaniczna brykietów.
EN
Index of compressibility, susceptibility to compressibility as well as compactibility were detd. for lignite biomass mixts. (Belchatow mine) contg. 30% by mass of biomass and for lignite (moisture content 18.6–27.9%) and compared. The decrease in moisture content resulted in decreasing the compressibility index and increasing the ability for merge. The strength of the briquettes increased with increasing pressure and decreasing moisture contents.
PL
Obecnie większość procesów na placu budowy to procesy zmechanizowane, przez co zwiększyła się wydajność robót i polepszyła ich jakość, skrócił się czas realizacji, niemal wyeliminowano ciężką pracę fizyczną człowieka. W budownictwie liniowym, charakteryzującym się zmiennością frontu robót i związaną z tym możliwością ich równoczesnego wykonywania, znajdują zastosowanie maszyny o dużej wydajności przy małym zakresie czynności przewidzianym do ich obsługi.
EN
Apart from the machinery for the production and laying of bituminous products there is also auxiliary equipment in use, including demolition hammers, compactors and rammers, concrete and asphalt saws, small rollers, power generators, or sweepers. Proper selection of machinery and equipment is primarily related to the determination of key work operations.
PL
Zbadano gęstość bel powstających w procesie zagęszczania odpadów z różnych rodzajów tworzyw polimerowych. Stwierdzono zależność gęstości zagęszczonego materiału od rodzaju tworzywa i wykorzystanej belownicy poziomej. Największy (35,6%) wzrost gęstości zaobserwowano dla folii bezbarwnej PEHD przy wzroście ciśnienia prasowania o 22%. Dla folii PELD wzrost ten był nieco niższy i wynosił 35%. Najmniejszy wzrost gęstości (28,3%) stwierdzono dla odpadów z butelek PET.
EN
The density of bale formed during compaction of waste composed of different plastics was analyzed. Dependence between density of compacted material and a type of horizontal baler was confirmed. The largest increase of density (up to 35.6%) was observed for the colorless HDPE film at the increase of compression pressure of 22%. For the PELD film this increase was slightly lower and reached 35%. The smallest increase of density (28.3%) was observed for PET bottles waste.
PL
W pracy dokonano analizy rozkładu sił tarcia w zagęszczanym ośrodku sypkim. Zagęszczaniu poddawano mieszankę wapienno-piaskową. Dla niej określono rozkład nacisków pτ(z) na ścianki boczne formy wywołane siłami tarcia i ciśnieniem prasowania p(z). Do opisu ciśnienia prasowania zastosowano model tarcia Amontonsa-Coulomba. Zdefiniowano nowy współczynnik prasowania ψ = fξ. Określono wpływ sił tarcia na właściwości otrzymanego wyrobu. Zmniejszającym się naciskom bocznym odpowiadała większa nasiąkliwość, mniejsza gęstość i wytrzymałość wyrobu na ściskanie.
EN
In the paper, the analysis of friction force distribution in the consolidated loose material was made. The sand-lime mix was subjected to compression. Distribution of pτ(z) pressures related to this mix (caused by friction forces and p(z) pressure) on side walls of the mould are described. The friction model Amontons-Coulomb was used to describe a compression pressure ψ = fξ. A new consolidation coefficient ψ = fξ was calculated. The influence of friction forces on the properties of the formed material is described. The decrease in side pressures was accompanied by increased absorptivity, decreased density, and a resistance of the material to compression.
PL
W pracy zaprezentowano charakterystyki siłowe wyciskania proszków aluminium o różnej wielkości cząstek w zakresie od 32 do 100 μm w temperaturach 400 i 500 °C. Ustalono, że im drobniejsze cząstki proszków, tym wyższa siła maksymalna potrzebna do wyciskania. Znaczącą rolę w sile wyciskania proszków aluminium odgrywa tarcie wewnętrzne pomiędzy cząstkami. Uzyskane dane dla materiałów proszkowych porównano z parametrami wyciskania litego aluminium.
EN
The paper presents force characteristics in extrusion of aluminum powders of various particle sizes in the range from 32 to 100 μm at temperatures of 400 and 500 °C. It was found that the finer particles of the powder are, the higher the maximum force required for extrusion is. Friction between the particles significantly determines the value of force in aluminum powder extrusion. The data obtained for the powder materials was compared to the parameters of extrusion carried out on solid aluminium.
19
Content available remote Ultrasonic Processors and Drainage of Sewage Sludge
PL
W Polsce najczęstszym sposobem końcowego zagospodarowania osadów ściekowych jest ich składowanie. Ze względu na skład i właściwości osadów często są one traktowane jako odpad, a nie surowiec. Osady ściekowe poddawane unieszkodliwianiu poddawane są różnym procesom technologicznym, gdzie jednym z nich jest zmniejszenie objętości. Odwadnianie to podstawowy proces zmniejszania objętości osadów. W celu zwiększenia zdolności osadów do oddawania wody stosuję się różne procesy wspomagające. Jedną z metod jest wykorzystanie działania pola ultradźwiękowego. Sonifikacja osadów ściekowych zmienia strukturę oraz właściwości osadów, powodując zakłócenia równowagi układu oraz wywołuję dyspersję cząstek, co sprzyja zwiększeniu zdolności do zagęszczania i odwadniania. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania dezintegratorów ultradźwiękowych o różnej mocy (1500W, 750W, 180W) na zmianę stopnia zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych. W badaniach wykorzystano różne długości fal dezintegratorów UD (60, 80%), czasy ekspozycji z przedziału od 2 do 10 sekund oraz różne objętości prób poddane działaniu pola ultradźwiękowego. Przy założonych parametrach prowadzenia badań dezintegrujące działanie pola UD spowodowało znaczną poprawę zagęszczania osadów ściekowych w odniesieniu do osadów niekondycjonowanych. Duża moc procesorów ultradźwiękowych powodowała rozdrobnienie kłaczków osadowych zatykając przegrodę filtracyjną, co odnotowano w wartościach czasu ssania kapilarnego (CSK) oraz oporu właściwego osadów.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące sposobu przygotowania zestawu umożliwiającego kontrolowany przebieg reakcji pomiędzy poszczególnymi jego składnikami. Preferowany do tej pory tradycyjny sposób topienia zestawu, oparty na mieszaniu ze sobą wszystkich surowców szklarskich, zasypu sporządzonego zestawu do pieca i topieniu go, zastąpiono przygotowaniem zestawu w sposób selektywny, tj. poprzez mieszanie ze sobą selektywnie dobranych (w ściśle określonych proporcjach) składników zestawu w oddzielnych etapach. Selektywny dobór składników zestawu daje możliwość kontrolowania („narzucenia”) kolejności zachodzących podczas topienia reakcji, a powstające podczas tych reakcji produkty pośrednie łatwo następnie ze sobą (i z innymi składnikami zestawu) reagują, co w wyraźny sposób poprawia efektywność całego procesu topienia i znacząco ogranicza segregację składników zestawu. W przypadku szkieł opakowaniowych lub szkła float topienie zestawu przygotowanego według tej metody oznacza w praktyce separację reakcji krzemionki z sodą oraz krzemionki z wapieniem (lub wapieniem + dolomitem). W artykule omówiono również zagadnienia dotyczące separacji selektywnie dobranych składników zestawu przez ich zagęszczanie w procesie granulowania.
EN
This paper discusses the issues of method for preparing a glass batch allowing controlled course of reactions between the various batch constituents. Preferred so far traditional way of glass batch melting based on mixing together all the batch constituents and charging of prepared glass batch into to furnace and melting were replaced by selective way of glass batch preparation, i.e. by mixing together selectively chosen (in specific proportions) batch components in separate steps. Selective choice of batch constituents gives the ability to control („enforcing”) order of reactions during melting, and formed during those reactions intermediate products then easily react with each other (and other batch constituents), what clearly improves the efficiency of whole melting process and significantly reduces segregation of batch constituents. In the case of containers glass or float glass batch, melting prepared according to this method is in practice the separation of the reaction between silica and soda and between silica and limestone (or dolomite + limestone). The paper also discusses the issues concerning the separation of selectively chosen batch constituents by their densification in the granulation process.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.