Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachowania komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zachowania transportowe ze szczególnym uwzględnieniem aspektów płci są zagadnieniem coraz częściej podejmowanym przez naukowców z całego świata. Badania w tym zakresie potwierdzają istotne różnice między decyzjami kobiet i mężczyzn dotyczącymi wyboru sposobu i środków transportu wykorzystywanych podczas podróży, poczucia bezpieczeństwa i zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na różnice w zachowaniach komunikacyjnych wpływają nie tylko posiadanie prawa jazdy lub dostęp do samochodu, ale uwarunkowania kulturalno- -społeczne, w tym tradycyjny podział ról w rodzinie i społeczeństwie oraz gorsza pozycja kobiety na rynku pracy. Równość płci jest obecnie częścią dyskursu politycznego w Unii Europejskiej, jednak planowanie transportu oraz prowadzone badania naukowe niejednokrotnie pomijają różnice między kobietami i mężczyznami w zachowaniach transportowych oraz preferencjach związanych z realizowaniem podróży. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie, czy istnieją różnice w preferencjach dotyczących jakości funkcjonowania transportu publicznego oraz w ocenie funkcjonujących systemów przez kobiety i mężczyzn na podstawie danych zebranych w badaniach ankietowych w Krakowie.
EN
Transport behaviour with particular emphasis on gender aspects has been nowadays more and more studied by scientists around the world. Research in this area confirms the significant differences between the decisions usually taken by women and men regarding the transport mode choice, a sense of security and road safety issues. Differences in transport behaviours are influenced not only by owning a driving license or access to a car, but also by cultural and social conditions, including the traditional division of family roles and the worse position of a woman on the labour market. Gender equality is currently part of the political discourse in the European Union, but transport planning and scientific research often overlook the differences between men and women in transport behaviour and travel preferences. The purpose of this article is to examine whether there are any differences towards the preferences regarding the quality of public transport and in the assessment of functioning systems among women and men, based on data collected in surveys in Krakow.
EN
Literatures have stressed the importance of mode choice preference in accurately predicting the future travel demand. Despite having diverse travel needs and challenges coupled with the proliferation of informal operation of car hire services in Lagos over the years, there is still a lack of knowledge and understanding of the intra-mode use behaviour of Lagos metropolitan residents of taxi services. This is necessary to address the numerous challenges posed by inadequate transport supply within the Lagos metropolis. Using the availability of the traditional taxi (Lagos yellow cabs), Uber, Bolt, this study examines the factors that drive a sustainable intra-modal competition through the mode choice behaviour of a diverse Lagos population with residents sampled from selected areas where all the three modes operate within the Lagos metropolis. A structured questionnaire form was administered randomly to 174 commuters to find out the reasons behind their preference and their perception of the service delivery of ride service hailing operators in comparison to the traditional taxi (Lagos yellow cabs). The study revealed that Uber had the highest preference (41.3%) followed by Bolt (36.8%) with yellow cabs recording only 6.9%. Service charge (cost) for taxi service was responsible for 74.1% of intra-modal preferences. The stepwise multiple regression results further revealed that easy access to Uber and Bolt (through the use of ride-sharing apps) and service charge had significant influence on passengers’ intra-mode preference. The study suggests that government should step up action at reviving the ‘yellow cabs’ to boost access to taxi services within Lagos metropolis.
3
Content available Czynnik płci w zachowaniach komunikacyjnych
PL
Udział kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz role pełnione w rodzinie determinują różnice w ich zachowaniach komunikacyjnych, m.in. w zakresie motywacji podróży, ich liczby i wykorzystywanych środkach transportu. W artykule zaprezentowano te odmienności. Tezy sformułowane na podstawie badań przeprowadzonych na poziomie UE oraz w innych krajach, zweryfikowano wynikami badań podróży z kilku miast polskich. Analizy przeprowadzone na gruncie krajowym potwierdziły wnioski płynące z badań zagranicznych. Motywacje podróży mężczyzn są częściej związane z pracą i załatwianiem spraw służbowych, natomiast kobiet – z zakupami, załatwianiem spraw związanych z domem oraz towarzyszeniem innym osobom, w tym dzieciom. Znaczne różnice w liczbie podróży odbywanych przez kobiety i mężczyzn zauważalne są szczególnie w przypadku osób w wieku 25–59 lat, w analizach uwzględniających ich status. Kobiety częściej podróżują pieszo i środkami transportu zbiorowego, zaś mężczyźni – samochodem, motocyklem i rowerem.
EN
The participation of women and men in the labor market and roles in the family determine the differences in their travel behaviour, including trip purpose, trip number and modal split. The article presents these differences. Theses formulated on the basis of research carried out at the EU level and in other countries were verified by the results of travel surveys from several Polish cities. The analyzes carried out for Polish cities confirmed conclusions drawn from foreign research. Male trip purposes are more often related to commuting and business, while women – to shopping, running family errands and accompanying other family members. Significant differences in trip number are noticeable especially for people aged 25 to 59, in analyzes that take their status into account. Women travel more often on foot and by public transport, while men – by car, motorbike and bicycle.
4
Content available remote Proces planowania zrównoważonej mobilności miejskiej
PL
We współczesnych miastach dąży się do zapewnienia społeczeństwu swobodnego przemieszczania się, dostępu, komunikowania, handlu oraz nawiązywania kontaktów w sposób, który nie zaburza dobrobytu w kontekście społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym. Instrumentem umożliwiającym sprostanie tym wyzwaniom jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej. W artykule przedstawiono istotę planu i jego cechy charakterystyczne, odróżniające go od dotychczasowych strategii planistycznych. Ponadto artykuł prezentuje poszczególne etapy procesu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, poparte przykładami z miast, które zastosowały już tę koncepcję.
EN
Provision the society with the free movement, access, communication, trade and networking in a way that does not disturb prosperity in a social, environmental and economic context is a great challenge of nowadays cities. An instrument that allows to meet these challenges is the Sustainable Urban Mobility Plan. The article presents the essence of the plan and its characteristics, which distinguish it from the existing planning strategies. In addition, the article discusses the individual stages of the sustainable urban mobility planning process, supported by the examples from cities that have already applied this concept.
PL
W artykule przedstawiono analizę zachowań komunikacyjnych pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – największej strefy przemysłowej zlokalizowanej w obszarze funkcjonalnym Krakowa. Informacje o zachowaniach pozyskano wskutek realizacji badań ankietowych wśród czterystu pracowników Strefy. Analizę rozpoczęto od zbadania czynników warunkujących wybór środków transportu w dojazdach do pracy, w tym m.in. miejsca zamieszkania oraz organizacji czasu pracy (elastyczny czas pracy, stały czas pracy, praca zmianowa). Następnie zbadano podział zadań przewozowych, a w zależności od wybranego środka transportu – respondentów zapytano o koszty podróży. Analizie poddano również obecne i potencjalne wykorzystanie systemu carpooling w dojazdach do pracy. Zbadano preferencje osób wyrażających chęć dojazdów w systemie carpooling w zakresie przyszłego funkcjonowania systemu, oraz powody, dla których pracownicy nie są gotowi do dzielenia się miejscem w samochodzie.
EN
In this paper, the analysis of travel behaviours of the employees of the Niepołomice Economic Zone – the biggest industrial area in the Krakow Functional Area – is presented. The commuting data were collected through the survey – four hundreds of employees have filled out the questionnaire form. At the beginning, factors shaping mode choice in commuting, such as place of residence and working time system (fixed, flexible, shift working time) were analysed. Next, modal split and travel costs of used mean of transport were examined. The survey allowed also to collect information on carpooling use – as a present and potential way of commuting. Preferences of employees willing to carpool have been investigated, as well as the reasons of lack of interest in participating in the ridesharing systems.
PL
Problem starzenia się społeczeństwa jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnego świata. W artykule przedstawiono podstawowe definicje związane ze starością i starzeniem się społeczeństwa. Szczegółowo przybliżono prognozy ludności na przełomie kilkudziesięciu lat, w różnych regionach świata ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby starsze. Na podstawie dostępnych danych porównano zmiany demograficzne w wybranych krajach UE. Ponadto zaprezentowano dane statystyczne dotyczące ludności w Polsce i wzrost liczby osób starszych w poszczególnych rejonach Polski. Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie ma wpływ na wiele obszarów życia w miastach. Badania statystyczne wykazują, że większość osób starszych pomimo dobrej sprawności intelektualnej posiada pewne ograniczenia, które często uniemożliwiają im właściwe funkcjonowanie w miastach, szczególnie w odniesieniu do aspektu odbywania podróży i osiągania podstawowych celów. W związku z tym należy poznać podstawowe potrzeby osób starszych, aby móc właściwie kształtować rozwój miast pod kątem przyjazności dla osób starszych. W artykule na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedstawiono podział zadań przewozowych w krajach UE wśród osób starszych, zidentyfikowano potrzeby osób starszych w zakresie mobilności w mieście oraz zestawiono najważniejsze czynniki mające wpływ na wzrost mobilności osób starszych.
EN
Nowadays population ageing is one of the most important challenge in the world. In this paper basic definitions related to old age and population ageing were presented. Predictions of population growth in several dozen of years in different world regions were described in detail. Predictions taking the elderly people into account were emphasized. Based on available data, demographic changes in chosen EU countries were compared. In addition statistic data related to population in Poland and increase in the number of elderly people in several Polish regions were presented. The growth of elderly people in population influences many aspects of urban life. Statistic research shows that most of elderly people, despite of good mental fitness, meet some restrictions, that make their life in cities more difficult, especially including travelling and achieving basic travel purposes. Thus it is necessary to get knowledge on basic elderly people's needs, as it allows to design cities which are friendly to seniors. The modal split in the elderly peoples' journeys in EU countries was presented on the basis of the literature review. Also elderly people's mobility needs as well as the most important factors influencing seniors’ mobility were identified.
PL
Poznanie specyfiki zachowań komunikacyjnych poszczególnych grup uczestników systemu transportowego jest jednym z istotniejszych obszarów zainteresowania logistyki miejskiej. Ważnym problemem do rozwiązania przy tej okazji jest wskazanie najistotniejszych czynników i uwarunkowań decydujących o sposobie realizowanych przemieszczeń. Określenie jak te uwarunkowania zmieniają się w zależności od wieku osób realizujących przemieszczenia w mieście może być punktem wyjścia do opracowywania odpowiedniej oferty organizacyjnej systemu transportowego w mieście. Jedną z liczniejszych grup przemieszczających się w miastach są uczniowie szkół średnich i studenci. Z tego też powodu postawionym do realizacji celem było poznanie specyfiki zachowań komunikacyjnych uczniów i studentów. Czynniki decydujące o wyborach w zakresie przemieszczeń do i ze szkoły/uczelni oraz innych przemieszczeń wykonywanych w przestrzeni miejskiej zostały ustalona na podstawie zrealizowanego w Radomiu pilotażowego badania ankietowego. Uzyskane wyniki i ich analizę przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
Understanding the specificity of communication behavior of individual groups of participants of the transport system is one of the most important areas of interest of urban logistics. An important problem to be solved on this occasion is to indicate the most important factors and determinants that determine the manner of displacements. Determining how these conditions change depending on the age of people carrying out urban sprawl can be the starting point for the development of an appropriate organizational offer of the transport system in the city. One of the more numerous groups moving in cities are high school students and students. For this reason, the goal set for the implementation was to learn the specificity of communication behavior of students and students. The decisive factors in the selection of displacements to and from school / university and other displacements performed in the urban space have been determined on the basis of a pilot survey carried out in Radom. The obtained results and their analysis are presented in this article.
PL
Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA) jest istotnym elementem obsługi transportowej Krakowa i województwa małopolskiego. Jej uruchomienie i ciągły rozwój istotnie wpłynęły na zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców Małopolski. W artykule zostały przedstawione wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pasażerów SKA oraz obserwacji parkingów Park and Ride przy stacjach i przystankach kolejowych. Na podstawie wyników badań ankietowych określono w jaki sposób i jak długo pasażerowie SKA docierają do przystanków początkowych, jaki środek transportu wykorzystywali przed uruchomieniem połączeń SKA oraz czy zmienili miejsce zamieszkania lub pracy wskutek pojawienia się nowej usługi. Najwięcej pasażerów SKA podróżuje do przystanku początkowego pieszo (około 40%), niezależnie od badanej linii. Ponad połowa ankietowanych dociera do przystanku początkowego w czasie krótszym niż 10 minut. Niemal 1/3 pasażerów już wcześniej podróżowała koleją. Pozostali zrezygnowali z samochodu osobowego (26,3%), prywatnych przewoźników (18,3%) lub komunikacji miejskiej w Krakowie (14,1%). Pojawiły się również podróże wcześniej niewykonywane. Zmiana środka transportu wskutek uruchomienia połączeń SKA jest uzależniona od badanej linii. W artykule oszacowano również zmniejszenie liczby pojazdów, które wjeżdżają do Krakowa oraz oszczędności czasów i kosztów podróży wskutek rezygnacji części pasażerów z samochodu osobowego na rzecz SKA.
EN
Suburban Railway (SKA) is an important element of Krakow and Małopolska region transport services. Its development changed inhabitants trip patterns significantly. In the article results of questionnaire survey among SKA passengers and observations of Park and Ride facilities at railway stations are presented. Based on survey results transport mode and access time to initial railway stops were analysed. Moreover transport modes used before SKA launching were identified. Additionally passengers were asked if they had changed place of living or working. Most passengers (around 40%) go to the railway station by foot. More than half of inquired passengers need less than 10 minutes to reach railway station. Almost one third of passengers were travelling by rail before SKA launching. Others have abandoned travelling by their own cars (26,3%), private public transport carriers (18,3%) or municipal public transport in Krakow (14,1%). There were also induced trips observed. Change of transport mode is dependent on the SKA line. As a result of the SKA development reduction of numbers of vehicles entering Krakow was estimated as well as reduction of travel time and travel cost of passengers who changed from the car to rail.
EN
The study introduces the notion of “travel behaviour” among urban inhabitants, as well as highlighting its most common determinants, one of which is the perception of public transport. The study includes a comparative analysis of the link between passenger perceptions of the main modes of public transport in relation to the actual mode of transport chosen to complete a certain journey, based on market research results collected within a given city.
10
Content available remote Mobilność na obszarze miejskim w ochronie środowiska
PL
W pracy odniesiono się do zagadnienia ochrony środowiska miejskiego w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Wyszczególniono w postaci systemowej mobilność na obszarze miejskim jako element istotny dla ochrony środowiska miejskiego. Przedstawiono strukturę systemu mobilności na obszarze miejskim, w której wyróżniono dwa podsystemy, tj. podsystem aktywności użytkowników obszarów miejskich oraz podsystem transportu miejskiego. W każdym z tych podsystemów wskazano na elementy istotne dla mobilności na obszarze miejskim. W podsystemie aktywności użytkowników obszarów miejskich wyróżniono: indywidualne, społeczne i ekonomiczne potrzeby użytkowników obszarów miejskich oraz zachowania komunikacyjne użytkowników obszarów miejskich. Natomiast w podsystemie transportu miejskiego wyróżniono: popyt na podróże na obszarze miejskim i podaż transportu na obszarze miejskim. Analizie poddano proces kształtowania zachowań komunikacyjnych użytkowników obszarów miejskich. Zwrócono uwagę na instrument edukacyjny w tym procesie, który określono w postaci trzech powiązanych ze sobą etapów edukacyjnych. Analizowane zachowania komunikacyjne odniesiono do wybranego obszaru miejskiego, na którym były przeprowadzone badania struktury podróży miejskich. W badaniach tych przeanalizowano podróże piesze i nie piesze. Szczegółowej analizie poddano podróże indywidualnymi i zbiorowymi środkami transportu i podróże multimodalne. Wskazano na negatywny wpływ na środowisko podróży realizowanych samochodami osobowymi.
EN
The present study covers the issue of urban environment protection that is considered on three sustainability planes, i.e. environmental, social and economic planes. Mobility in urban areas was distinguished in a system form as one which is essential to the protection of the urban environment. The structure of the system of mobility in urban areas was presented, where two sub-systems were distinguished, namely the activity system of the urban area users and the city transport system. In both sub-systems, the individual modules (the spatial development of urban areas, communicational behaviours of urban area users, demand for transport, transport supply) were indicated as of importance to the research conducted. The formation process of communication behaviours of urban area users was analysed. Attention was drawn to the educational instrument in this process, which was defined in the form of three interrelated educational stages. The communication behaviours analysed were related to a selected urban area, where investigations into the structure of urban travel were conducted. In these investigations, walking and non-walking travel were analysed. A detailed analysis covered travels with individual and public means of transport as well as multi-modal travels realized in the area in question. A negative impact on the urban environment was indicated of travels realized with passenger cars.
PL
Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkowników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu, w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie. Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przedstawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjonujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowania. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju. Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w różnych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
EN
Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure to punish against the law behavior of drivers. To make drivers use kiss and ride zones properly, together with K+R pictograms, also no parking road signs are applied. Thus there is also indication of legal regulation concerning parking in these special zones. In this article author shows possibilities of kiss and ride zones marking in selected countries. There are included examples of measures from several countries. This article is complemented with the list of pictograms that are used to mark kiss and ride zones in different countries. In the article Polish kiss and ride zones signs have been considered in reference to formal issues. Several examples of kiss and ride signs in our country have been presented. It is also emphasized that areas of the kiss and ride zone are provided as well with the Polish road sign, B-35. The article describes several examples of these zones in different Polish cities.
PL
Wyniki Kompleksowych Badań Ruchu stanowią podstawę dla odpowiedzialnego planowania wszystkich istotnych inwestycji transportowych w skali miasta, aglomeracji czy województwa. W artykule przedstawiono wstępną koncepcję wykorzystania Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) na potrzeby Kompleksowych Badań Ruchu. Omówiono zasady prowadzenia NSP oraz jego przebieg w roku 2011 – wskazując jednocześnie możliwości jego pełniejszego wykorzystania w kolejnych edycjach. NSP stwarza bowiem możliwość dotarcia z pytaniami na temat zachowań komunikacyjnych do nieosiągalnej dotąd liczby respondentów. Wprowadzając relatywnie niewielkie modyfikacje w badaniach reprezentacyjnych, prowadzonych w ramach NSP, można zdecydowanie zwiększyć użyteczność pozyskiwanych informacji na temat przemieszczania się, dla potrzeb modelowania, bieżącej obsługi transportowej oraz planowania przyszłych elementów sieci transportowych. Oczywiście, rozszerzenie zakresu wywiadów w gospodarstwach domowych musi się wiązać z poprawą, a przynajmniej utrzymaniem zadowalającej jakości prowadzonych wywiadów ankietowych. Zaprezentowana koncepcja pokazuje kierunek poszukiwań optymalnego wykorzystania NSP w badaniach podróży. W ślad za tym zasadne wydaje się nowe spojrzenie na wszystkie moduły wchodzące w skład badań reprezentacyjnych. Zmiany mogą przynieść wiele korzyści na różnych polach, przede wszystkim zaś wzrośnie prestiż samego badania, jeśli jego wyniki będą wprost przekładały się na poprawę warunków życia mieszkańców.
EN
Results of complex traffic survey are the basis for reliable planning of significant transport investments in the city, agglomeration or region. In the article tentative concept of including complex traffic survey in the framework of the national census (NSP) has been presented. Legal regulations related to census as well as its organisation in 2011 have been discussed and additionally possibilities of extending its use in the next national census have been mentioned. National census provides possibility to reach much more large number of respondents with questions related to their travel behaviour. Including small modifications in basic questions of the census, it is possible to meaningly increase usefulness of information related to travelling used for modelling, maintain of daily transport services and planning of future elements of transport network. Obviously, widening of the scope of interviews in households has to be connected with improvement or at least maintaining of acceptable quality of survey. The proposed idea defines direction of inquiry of the best use of the census for the purpose of travel survey. Following this, it seems to be advisable to review all modules of basic questions of the census. Changes can bring many improvements in different fields, first of all, prestige of survey will grow up if its results directly cause improvement of quality of inhabitants’ life.
PL
Udział emisji gazów cieplarnianych ciągle rośnie, podczas gdy realizacja celu środowiskowego Unii Europejskiej wymaga ich ograniczenia do roku 2050 aż o 80% (w stosunku do emisji z roku 1990), a sektor transportu generuje 23% emisji CO2. Trwają starania o nakłonienie kierowców do zmiany zachowań komunikacyjnych i korzystanie w większym stopniu z bardziej ekologicznych środków transportu. Wzrost efektywności tych działań wymaga jednak dalszych badań nad skutecznością różnych metod wdrażania polityki transportu zrównoważonego. Celem badawczym projektu Step-by- ‑Step była identyfikacja najbardziej skutecznych działań podejmowanych w miastach europejskich, z uwzględnieniem wszelkich różnic strukturalnych i kulturowych, wpływających na zachowania komunikacyjne mieszkańców. 31 analizowanych działań uszeregowano w czterech kategoriach obejmujących różne metody oddziaływania: poprzez promocję transportu zbiorowego, nakłanianie do rzadszego korzystania z samochodu, promocję środków transportu bardziej przyjaznych środowisku i konsekwentną realizację założeń przyjętej przez miasto polityki transportowej. W artykule przedstawiono dziewięć metod poprawy miejskich zachowań komunikacyjnych, uznanych za najciekawsze, innowacyjne i najbardziej skuteczne.
EN
The share of transport in climate emissions is still rising; to meet EU environment policy targets a reduction of at least 80% in 2050 compared to 1990 is needed. The transport sector accounts for 23% of energy related CO2 emissions globally. For decades governments have tried to influence citizens travel behaviour and encourage them to opt for sustainable alternatives to the car use. There is a need for more knowledge on effectiveness of policy measures and successful implementation as well as on specific circumstances at the local/regional level methods. The research objective of the Step-by-Step project was to identify potential successful policy measures for changing the transport behaviour of people based on structural differences between cities and cultures. In the framework of the Step-by-Step project 31 cases were divided into four categories according to the type of applied influence measures: related to: the public transport promotion, car drop, eco-friendly travel modes promotion and connected with sustainable urban transport policy. In this article nine cases, apparently the most successful and applied measures (considered as innovative and/or well done) which could be announced best practices for wide dissemination, are analyzed.
PL
Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia i zabezpiecza wymianę pasażerów w obrębie większych generatorów ruchu dowozowego. Funkcjonowanie systemu kiss and ride w Krakowie zbadano na wybranym przykładzie strefy kiss and ride zorganizowanej przy Małopolskim Dworcu Autobusowym (MDA). Analizowano przede wszystkim prawidłowe wykorzystanie tej strefy, ale także jej funkcjonalność i organizację. Głównym celem badań było zidentyfikowanie zachowań kierowców korzystających ze strefy, pod kątem poprawności i przestrzegania zasad, które w niej obowiązują. Przeprowadzono obserwacje, podczas których rejestrowano czas postoju samochodów w strefie oraz dokonywano oceny poprawności zachowania kierowcy. W przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującymi zasadami – oceniano rodzaj nieprawidłowości (blokowanie pasa K+R, postój poza pasem K+R). W artykule przedstawiono kolejne etapy przeprowadzonej analizy oraz opisano organizację i sposób oznakowania wybranej strefy. Przedstawiono szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań i opisano zaobserwowane problemy.
EN
The article presents following phases of the analysis of functioning of the kiss and ride system which was implemented at the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously after small logistic modifications. It constitutes one of the transport system of the city which improves and provides exchange of passengers within the limits of bigger traffic generators. Functioning of kiss and ride system has been examined on the example of kiss and ride zone organized nearby the Main Bus Station (MDA).The analysis was mainly focused on its proper use, but also on functional and organizational efficiency. The research was aimed to identify drivers behavior in the reference to the accuracy and compliance with the rules that are in force in this area. During observations period of stopping and parking in the zone were registered as well as appraisal of drivers’ behavior has been conducted. In cases of “behaviors against the rules” - type of irregularity was estimated (f.e. blocking the K + R lane, parking outside the K + R lane). Following stages of analysis with a description of the organization and labeling of the selected kiss and ride zone. Detailed conclusions of the researches and observed problems have been presented.
PL
Jednym z podstawowych segmentów pasażerów transportu miejskiego są uczniowie szkół licealnych. Charakteryzują się oni specyficznymi preferencjami i zachowaniami transportowymi. W artykule przedstawiono preferencje i zachowania transportowe uczniów liceów ogólnokształcących w Gdyni i w Sopocie. Najpierw sprecyzowano zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano populację. Następnie zidentyfikowano cele podróży, ich rozkład czasowy oraz wykorzystywane bilety. Na tym tle zaprezentowano hierarchię ważności postulatów przewozowych, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocenę jakości usług. Najpierw sprecyzowano zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano populację. Nastepnie zidentyfikowano cele podróży, ich rozkład czasowy oraz wykorzystywane bilety. Na tym tle zaprezentowano hierarhię ważności postulatów przewozowych, sposoby realizacji podróży miejskich oraz ocenę jakości usług.
EN
The students of high schools are one of the basic segments of urban transport. They have specific transport preferences and behaviour. The transport preferences and behaviour of students attending high schools in Gdynia and Sopot are presented in the article. At first, the scope and methodology of the research are introduced and the population is characterized. Then the aims of travels, their time schedule and tickets used by students are indented. In reference to the given background, the hierarchy of the postulates, the means of transport used in urban travels and the quality of the services are presented.
PL
Politechnika Krakowska jako lider konsorcjum naukowo- -badawczego realizowała pracę badawczą pt. „Opracowanie metodyki tworzenia planu transportu publicznego dla województwa małopolskiego”. Celem opracowania było stworzenie dokumentu Planu Transportu Publicznego dla województwa. Zasadniczym etapem prowadzonych prac badawczych była budowa modelu symulacyjnego całego obszaru, w którym testowane będą różne scenariusze rozwoju systemu transportowego w województwie. Do budowy transporotowego modelu symulacyjnego niezbędny jest dostęp do bazy danych związanej z zachowaniami transportowymi mieszkańców. Artykuł przedstawia wybrane wyniki wywiadów przeprowadzonych w gospodarstwach domowych w województwie małopolskim. Uzyskane wyniki badań stanowią cenną informację o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców, ich przyzwyczajeniach i przyczynach podejmowanych decyzji oraz pozwolą na opracowanie oczekiwanych standardów obsługi pasażerskiej. Zebrane informacje będą również wykorzystane do opracowania dokumentu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa. W artykule omówiono metodykę przeprowadzenia badań, liczebność próby, scharakteryzowano formularz ankietowy oraz przedstawiono wybrane wyniki badań. Przedstawione wyniki charakteryzują badaną populację pod względem wieku (uwzględniając rozmieszczenie geograficzne wydzielonych grup wiekowych), poziomu ruchliwości niepieszej (również w powiązaniu z podstawowym zajęciem badanej osoby), średniego czasu trwania podróży w zależności od wykorzystanego środka transportu lub motywacji podróży, udziału poszczególnych grup motywacyjnych w podróżach, podziału zadań przewozowych oraz oceny stopnia satysfakcji z odbytej podróży. Niniejszy artykuł ma charakter publikacji syntetyzującej uzyskane wyniki badań.
EN
The Cracow University of Technology as a leader of science research consortium has been running the study: Elaboration of the methodology of public transport plan for the Małopolskie voivodeship. The goal of the study was to create the Public Transport Plan for the voivodeship. The basic phase of the research work was construction of the simulation modeling of the area where different scenarios of transport system development in the voivodeship would be tested. The condition of creation of simulation modeling is an access to data basis of inhabitants’ transport behavior. The paper presents selected findings of interviews in the households of the Małopolskie voivodeship. The findings are valuable information concerning inhabitants’ transport behaviors, their habits and factors influencing their decisions and will contribute to elaborate expected passenger services’ standards. They will also contribute for the study of sustainable development plan of public transport in the voivodeship. In the paper the research methodology and sample size, questionnaire form and selected findings have been presented. The results describe tested population as far as the age (with geographical references by the selected age groups), level of non-pedestrian mobility (also with reference to the basic profession of the research participants), average journey’s duration depending on the transport mean or motivation, participation of selected groups in journeys, modal split and evaluation of passenger’s satisfaction. The paper is a publication synthesizing findings of the research.
PL
Wrocław jest przykładem miasta, które prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia poziomu zrównoważenia systemu transportowego oraz stworzenie przestrzeni miejskiej, miejscem atrakcyjnym i przyjaznym jego mieszkańcom. Dla osiągnięcia tego celu od lat realizowane są w mieście projekty związane m.in. z podnoszeniem jakości usług transportu publicznego oraz poprawą warunków podróżowania dla pieszych i rowerzystów. W uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia w 2013 roku dokumencie pt. „Wrocławska polityka mobilności” wskazano jako jeden ze środków kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, zachęcanie dużych firm, instytucji oraz placówek edukacyjnych do tworzenia planów mobilności, określających optymalne sposoby dojazdu do miejsca pracy/nauki. Aby zachęcić sektor publiczny i prywatny do realizowania planów mobilności, a jednocześnie poprawić warunki dojazdu proekologicznymi środkami lokomocji do obiektów UM Wrocławia, władze Urzędu zdecydowały się na wdrożenie pierwszego w mieście planu mobilności. Wstępną fazą realizacji projektu była analiza stanu istniejącego, w tym badanie zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów UM Wrocławia. Niniejszy artykuł przestawia wybrane wyniki zrealizowanych w tym zakresie badań ankietowych.
EN
Wrocław is the example of a city which activities are aimed to reach sustainable transport system and to create urban space attractive and friendly to its inhabitants. To achieve this goal many projects have been realised for many years to improve quality of public transport services and conditions of pedestrians and cyclists traffic. In 2013 the Wrocław City Council decided to accept the Wrocław Mobility Policy indicating mobility plan implementation for large companies and institutions as one of tools shaping sustainable urban mobility. To encourage the public and private sector to implement mobility plans and to improve travelling by green transport between municipal buildings, the authorities decided to prepare and implement first mobility plan in the city. The initial phase of the project consisted in analyze of the existing situation, including the study of the employees’ and customers’ travel behaviours and preferences. This article presents selected results of the survey carried out in this field.
18
Content available Strefy krótkiego postoju kiss and ride
PL
Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze wzmożonym ruchem dowozowym jest odpowiednie kształtowanie obszaru miejskiego, zwłaszcza w okolicy dużych generatorów ruchu. Jednym z elementów dobrze ukształtowanej przestrzeni w otoczeniu obiektów generujących duży ruch dowozowy jest strefa krótkiego postoju, zwana inaczej strefą kiss and ride (pol.: pocałuj i jedź). Jest to wydzielona strefa przeznaczona wyłącznie do krótkotrwałego zatrzymywania samochodów, z których wysiadają pasażerowie podwiezieni do danego punktu w mieście. W artykule omówiono główne cele funkcjonowania systemu kiss and ride oraz dokonano próby zdefiniowania pojęcia strefy kiss and ride wraz z inwentaryzacją jej podstawowych elementów składowych. W oparciu o dostępne przykłady stref kiss and ride, z uzupełnieniem na podstawie własnych doświadczeń, porównano i zestawiono ich cechy charakterystyczne, co posłużyło do opracowania podziału stref kiss and ride ze względu na różnego rodzaju kryteria dotyczące ich wykorzystania, układu przestrzennego i cech geometrycznych oraz charakteru obiektu, przy którym funkcjonują. Zaprezentowano również wybrane przykłady organizacji stref kiss and ride funkcjonujących w wybranych miastach na świecie.
EN
The way to avoid problems caused by increased transport traffic is suitable shaping urban area, especially in the neighborhood of big traffic generators. One of the elements of well shaped space close to the facilities generating big traffic is a drop off zone, so called kiss and ride zone. It is separated zone devoted strictly for short-term parking of cars discharging passengers who are driven to this specific point. In the article main aims of functioning of kiss and ride system have been presented and an attempt to define of kiss and ride zone together with stocktaking of its basic elements has been undertaken. On the base of available examples of kiss and ride zones completed with own experiences their characteristics were compared and combined which allowed to describe division of kiss and ride zones regarding to different criteria relating to its use, spatial arrangement and geometrical features as well as character of facility to which they serve. Also selected examples of organization of kiss and ride zones operating in different cities in the world have been presented.
PL
Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża jakość obsługi komunikacyjnej. Próby nadążania za zapotrzebowaniem ze strony zmotoryzowanych skazane są na porażkę i prowadzą do degradacji przestrzeni publicznej, powodują wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, utraty przestrzeni publicznej oraz obniżają jakość podróży wykonywanych pieszo i na rowerze. Nie oznacza to konieczności ograniczania mobilności, ale raczej wpływania na nią na przykład poprzez zachęcanie do przesiadania się do transportu zbiorowego. Wraz ze wzrostem zatłoczenia w obszarach śródmiejskich obserwowany jest wzrost liczby podróży łączonych, zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym. Przykładem może być aglomeracja warszawska, gdzie w ostatnich latach nastąpił wyraźny rozwój systemów P+R i B+R. Zauważono, że system B+R jest o wiele tańszy od systemu P+R i, co ważniejsze, w całości eliminuje wykorzystywanie samochodu z łańcucha podróży. W wielu przypadkach jest zatem bardziej efektywny. Artykuł przedstawia badania i doświadczenia z funkcjonowania systemu B+R w Warszawie i aglomeracji. Opisuje intensywność wykorzystania systemu, jego funkcjonowanie, preferencje użytkowników oraz relacje pomiędzy systemem P+R a B+R. Przedstawione wnioski i rekomendacje mogą stanowić podstawę dla decyzji dotyczących przyszłego rozwoju systemu B+R na tle rozwijanego systemu P+R oraz służyć do analizy i planowania miejskich i aglomeracyjnych systemów transportowych.
EN
The mobility is one of the basic human activities. People use transport system every day travelling to work, for shopping or leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be consciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, an increase in the number of combined travel is observed, especially within the gglomeration. An example would be the metropolitan area of Warsaw, where in recent years one can observe a significant development of P+R and B+R systems. It was noted that the B+R system is much cheaper than P + R system and, what is more important – it completely eliminates cars from the travel chain. In many cases it is therefore more effective.The article presents research and experience from the operation of the B+R system in Warsaw and agglomeration. It describes intensity of use, its functioning, user preferences and the relationship between the B+R and P+R. Conclusions and recommendations can underlie the basis for decisions on the future development of the Bike and Ride, in the context of developing the Park and Ride system. Recommendations can be used for analysis and planning of urban and regional transport systems.
PL
Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów systemu, którego celem jest zachęcenie kierowców do przesiadki do transportu publicznego, poddano badaniom, na podstawie których określono stopień i cel ich wykorzystania przez użytkowników. Wskazano najważniejsze zidentyfikowane problemy związane z działaniem parkingów P+R. Jako przykład miasta, w którym system P+R funkcjonuje sprawnie w oparciu wyłącznie o sieć transportu drogowego, podano Edynburg – miasto partnerskie Krakowa. Wprowadzone tam rozwiązania mogą być dla systemu krakowskiego przykładem, jak w stosunkowo niewielkim mieście umiejętnie zarządzać tego typu obiektami oraz planować działania marketingowe, niezbędne dla ich efektywnego funkcjonowania.
EN
The article discusses the most important issues about Park and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes with the statement that although drivers use Park and Ride parking lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially in Cracow’s citizens mind. Functioning of the system, aimed at encouraging drivers to leave their cars and use public transport, have been researched. On the base of results of this researches authors analyzed and described the scope and purpose of this use at the P+R parking lots. Also permanent addresses of drivers parking at the P+R parking lots have been determined and analyzed. In the article the most important problems connected to Park and Ride system are described. As a good example for Cracow it is presented successful operation of the P+R system in the city of Edinburgh based only on the public bus network. Edinburgh is connected with the city of Cracow by the agreement of partner cooperation. Operation of the Edinburgh Park and Ride system can be an example of good practice to use in Cracow in the scope of organization and management of this type of parking system. It also includes marketing and promotion of the system – necessary for its effective functioning.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.