Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachowania żywieniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Aloe vera ma najwyższą spośród wszystkich gatunków aloesu aktywność biologiczną. Miazga i sok uzyskane z jego liści przetwarzane są na szeroką skalę na całym świecie. Respondenci, pomimo że deklarowali stosowanie produktów aloesowych, wykazali się skromną wiedzą o składnikach biologicznie aktywnych w nim zawartych. Największą wiedzę na temat acemannanu wzmacniającego odporność i regenerującego komórki miały osoby deklarujące wykształcenie wyższe oraz należące do grupy wiekowej powyżej 56 lat. Najwięcej informacji o drażniących właściwościach antrachinonów miało niespełna 12% respondentów, natomiast ponad 30% badanych wiedziało, że podczas stosowania aloesu mogą wystąpić reakcje alergiczne. Najbardziej różnicującymi zmiennymi okazały się wykształcenie, a następnie wiek.
EN
Aloe vera is the species with the highest biological activity. Pulp and the juice obtained from its leaves are processed on a large scale all over the world. The respondents, although they declared to use aloe products, appeared to have insufficient knowledge of biologically active components present in aloe. The highest knowledge about the acemannan and its ability to strengthen the immune system and to regenerate cells was possessed by the people who declared to have higher education and were above the age of 56. Less than 12% of the respondents were aware of the irritating properties of anthraquinone, while over 30% of the polled knew that when applying Aloe Vera, allergic reactions may occur. The most discriminative variables were education and then, age.
EN
The aim of the present study was to assess eating behaviors and leisure time physical activity in children aged 7–10 years.The survey was conducted in a group of 107 parents of children attending grades 1–3 of primary school. A self-designed questionnaire was used as a research tool. Statistical analyses were carried out with the use of Spearman’s correlation test and Mann-Whitney U-test, with adopting α = 0,05 as showing significance. The study showed that 65% of children ate breakfast on a daily basis. The majority of pupils ate 4 meals a day. Current recommendations regarding vegetables consumption were followed by 25% of children, regarding fruits – by 32% and regarding fish – only by 10% of children. Over a half of pupils ate sweets at least once a day. Participation in leisure time physical activity on a daily basis was recorded only in 16% of children, whilst 48% of children were engaged in physical activity 2–3 times a week. As the results of the study indicated, children’s eating behaviors were mostly improper. Participation in leisure time physical activity was found to be low. These factors could adversely affect children’s development.
PL
Celem podjętych badań była ocena wybranych zachowań żywieniowych oraz pozaszkolnej aktywności fizycznej dzieci w wieku 7–10 lat. Badania zostały przeprowadzone w grupie 107 rodziców dzieci uczęszczających do klas 1–3 szkoły podstawowej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną materiału empirycznego przeprowadzono na podstawie testu na istotność współczynnika korelacji Spearmana oraz testu U-Manna Whitneya, przy poziomie istotności α = 0,05. Stwierdzono, że 65% dzieci spożywało codziennie śniadanie. Większość dzieci zjadała 4 posiłki dziennie. Zalecenia dotyczące konsumpcji warzyw realizowane były przez 25% dzieci, odnośnie do owoców – przez 32% dzieci, zalecenia zaś dotyczące spożycia ryb wykonywało jedynie co dziesiąte dziecko. Ponad połowa uczniów co najmniej raz dziennie spożywała słodycze. Codzienną pozaszkolną aktywność fizyczną odnotowano u 16% dzieci, podczas gdy 48% dzieci uprawiało aktywność fizyczną 2–3 razy w tygodniu. Badania wykazały, że zachowania żywieniowe dzieci były w większości nieprawidłowe, a poziom aktywności fizycznej był niski, co mogło wpłynąć niekorzystnie na rozwój dzieci uczestniczących w badaniach.
EN
Insulin resistance is the impaired homeostasis of glucose, reducing the sensitivity of muscles, adipose tissue, liver and other body tissues to insulin. The purpose of the study was to assess dietary behaviour and to analyse the impact of diet therapy and physical exercise on the condition of women diagnosed with insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Empirical poll was conducted with the diagnostic poll method in 2014 in Gdansk, Poland, in a group of 100 women over 19 years of age. All the respondents suffered from insulin resistance or diabetes mellitus type 2. Women suffering from insulin resistance or diabetes mellitus type 2, and dieting in conjunction with any form of physical activity, declared improvement of their condition. The group of respondents who did not comply with the dietary recommendations were found overweight and affected by the 1st degree obesity.
PL
Insulinooporność jest to zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę. Celem badania była ocena zachowań żywieniowych oraz analiza wpływu dietoterapii i wysiłku fizycznego na poprawę stanu zdrowia kobiet ze zdiagnozowaną insulinoopornością lub cukrzycą typu 2. Badanie empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w 2014 roku w Gdańsku, w grupie 100 kobiet, które ukończyły 19. rok życia. Wszystkie respondentki chorowały na insulinooporność lub cukrzycę typu 2. Kobiety chorujące na insulinooporność lub cukrzycę typu 2, stosujące dietę w połączeniu z dowolną formą aktywności fizycznej, zadeklarowały poprawę swojego stanu zdrowia. W grupie respondentek, które nie przestrzegały zaleceń dietetycznych, stwierdzono nadwagę i otyłość I stopnia.
EN
The aim of the poll was to evaluate the knowledge of women and men on the impact of proper diet on the course of a neoplastic disease. The study was conducted in April 2014 among 100 people aged from 18 to 61, of which 89% suffered from malignant neoplasm, and 11% from benign neoplasm. Basing on the obtained results, the research hypothesis has been negatively verified: men and women have a low awareness of the impact of diet on the course of a neoplastic disease, because 62% of the patients confirmed the change in the daily diet to a healthier one after disease diagnosis. However, it seems essential to increase consumption of saltwater fish by people with cancer and to introduce appropriate training programs for patients and their families on dietary management.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena wiedzy kobiet i mężczyzn w zakresie wpływu właściwego sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2014 roku w grupie 100 osób w wieku od 18 do 61 lat, spośród których 89% chorowało na nowotwory typu złośliwego, a 11% na nowotwory typu łagodnego. Na podstawie uzyskanych wyników zweryfikowano negatywnie postawioną hipotezę badawczą: kobiety i mężczyźni mają niską świadomość w zakresie wpływu sposobu żywienia na przebieg choroby nowotworowej, ponieważ 62% pacjentów potwierdziło zmianę codziennej diety na prozdrowotną po zdiagnozowaniu u nich choroby. Niezbędne jednak wydaje się zwiększenie konsumpcji ryb morskich przez pacjentów onkologicznych oraz wprowadzenie odpowiednich programów szkoleniowych dla chorych i ich rodzin z zakresu postępowania dietetycznego.
PL
Do osób najbardziej narażonych na skutki nieprawidłowego żywienia należą dzieci i młodzież. Adolescenci to grupa o szczególnych predyspozycjach do zaburzeń odżywiania. Szczególnie dziewczęta skoncentrowane są na swoim wyglądzie i figurze wobec kultu szczupłej wręcz anorektycznej sylwetki. Częstość spożycia określonych produktów w zależności od stopnia lubienia, ilość posiłków, samoocena wiedzy żywieniowej i sposobu żywienia oraz poglądy wobec zdrowej diety były przedmiotem badania przeprowadzonego wśród wybranej grupy gimnazjalistów miast o różnej wielkości (Ostrołęka i Gdynia).
EN
Children and teenagers are the most exposed to the effects of inadeąuate nutrition. They are a group with special prerequlsites for eating disorders. Especially focused on their appearance and slim, almost anorexic figure are girls. The frequency of consumption of specific products depending on the degree of liking, the number of rneals, self-esteem nutrition knowledge and dietary habits, and beliefs towards a healthy diet were the subject of a survey conducted among a selected group of high school students of cities of different sizes (Ostrołęka and Gdynia).
PL
Celem przeprowadzonych badań ankietowych była ocena wybranych zachowań żywieniowych oraz analiza stanu odżywienia i postrzegania własnej sylwetki przez młodzież gimnazjalną. Badania przeprowadzono wśród 110 osób uczęszczających do klas 1-3 w jednym z trój miejskich gimnazjów. Anonimowy kwestionariusz ankiety posłużył do zebrania danych na temat postrzegania przez młodzież własnej sylwetki, a także do uzyskania informacji dotyczących liczby posiłków i regularności ich spożywania, konsumpcji śniadania w domu i w szkole oraz aspektów związanych z pojadaniem pomiędzy posiłkami. Na podstawie wyników stwierdzono, że uczniowie popełniali błędy żywieniowe w zakresie regularności spożywania posiłków i pojadania słodyczy pomiędzy posiłkami. Co siódmy uczeń miał nadwagę. Większość badanych błędnie oceniła swoje proporcje wagowo-wzrostowe, przy czym zjawisko to było bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt. Nieprawidłowe postrzeganie własnej sylwetki może być czynnikiem ryzyka zaburzeń odżywiania.
EN
The aim of the research was the evaluation of selected eating behaviours and also the assessment of nutritional status and self- perceptlon of body shape in adolescents. The survey was conducted in a group of 110 students attednding one of the middle- schools located in Tricity, in grades 1-3. Aa anonymus questionnaire form was used to evaluate body self- perception and to assess selected nutritional behaviors such as number of meals consumed daily and their regularity, frequency of having breakfast at home, second breakfast at school and snacking between meals. The presented study showed that examined teenagers made nutritional mistakes such as irregular eating and snacking sweets between meals. Every seventh student was overweight. The majority of adolescents misperceived their body shape, what was more frequent among girls than boys. Inaccurate body perception may be a risk factor of eating disorders.
PL
Celem przeprowadzonego badania była ocena potraw dzieci w wieku szkolnym w stosunku do wybranych produktów spożywczych. Badanie przeprowadzono w 2014 roku w grupie 140 dzieci w wieku od 9 do 12 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Badano preferencje dzieci w stosunku do 41 produktów spożywczych i potraw. Stopień akceptacji danego produktu oceniono w oparciu o 3 stopniową skalę, a poszczególnym odpowiedziom przyporządkowano odpowiednie rangi. Do grupy produktów o wysokim stopniu akceptacji przez dzieci w wieku od 9 do 12 lat zaliczono napoje słodzone i produkty wysokoprzetworzone, takie jak: pizza, hamburgery i frytki. Dzieci chętnie spożywają produkty o wysokiej gęstości energetycznej, co może w przyszłości przyczynić się do rozwoju chorób dietozależnych. Wskazane jest podjęcie działań edukacyjnych w środowisku rodzinnym oraz opracowanie i wdrożenie strategii w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom żywieniowym u dzieci w wieku szkolnym.
EN
The aim of the poił was to assess consumption preferences of schooł-age children towards the selected products and meals. The poił was conducted in 2014 among a group of 140 children aged from 9 to 12 attending the Primary School No. 43 in Gdynia. The diagnostic poił method was used in the project. Preferences of the childn towards 41 foodstuffs and meals were studied. The degree of acceptance of a specific product was assessed on tj basis of a 3-grade scale, and appropriate ranks were assigned to individual replies. Soft drinks and highly processed products, such as pizza, hamburgers and French fries were classified in the group of products with a high degree of acceptance by children aged 9 to 12. Children willingly consume produd with high energy density, which may develop diet-related diseases in the future. It is recommended to introdu educational activities in a family environment and to develop and implement strategies to prevent the incorri nutritional behaviour in school-age children.
10
Content available remote Zachowania żywieniowe i preferencje dzieci w wieku przedszkolnym
PL
Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują nawyki żywieniowe, na które rodzice/opiekunowie wpływają w sposób szczególny. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było uzyskanie opinii na temat zachowań żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, ich preferencji oraz znajomości wybranych produktów. Zachowania żywieniowe dzieci w wieku 3 i 4 lat oceniono na podstawie informacji uzyskanych od dzieci i ich rodziców. Częstotliwość spożycia owoców, warzyw, mięsa, mleka i ich przetworów wśród badanych była zróżnicowana. Prawie 40% dzieci spożywało owoce raz dziennie lub rzadziej, 30% dzieci nie potrafiło odróżnić warzyw od owoców. Dzieci spożywały mięso i jego przetwory równie często jak mleko i przetwory mleczne. Ryby, ciemne pieczywo były spożywane rzadko. Tylko 10% dzieci zdaniem rodziców nie spożywało słodyczy i słonych przekąsek, 30% spożywało je, kiedy chciało lub kilka razy w tygodniu. Wśród najbardziej lubianych owoców były truskawki, warzyw – marchew, zaś wśród najmniej lubianych owoców były winogrona, a warzyw – rzodkiewka.
EN
Pre-school children formed their eating habits, on which parents/guardians can affected in a particular way. The aim of the survey, using questionnaires, was to obtain opinions on the pre-school children food behavior and preferences and familiarity with selected products. Food habits of 3–4 years old children were evaluate on the basis of information obtained from the parents and the children themselves. Frequency of consumption of fruit, vegetables, meat, milk and their products in the children vary. Almost 40% of children consumed fruits one time per day or less, 30% of them could not distinguished fruits from vegetables. Children ate meat and dairy products as often as milk and milk products. Fish, dark bread were consumed rarely. Only 10% of children does not consume sweets and salty snacks, 30% consume such products when they want, or several times a week. Among the most popular fruit were strawberries, vegetables – carrots, among the least like fruits were grapes, vegetables – radish.
11
Content available remote Emocje a zachowania żywieniowe – przegląd badań
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących związków między emocjami i zachowaniami żywieniowymi. Analiza tych wyników pozwala na zidentyfikowanie kilku prawidłowości związanych z powyższymi relacjami. Intensywne emocje zmniejszają spożycie żywności, podczas gdy emocje cechujące się niskim lub umiarkowanym pobudzeniem prowadzą do zwiększenia ilości spożywanego pokarmu. Osoby jedzące restrykcyjnie jedzą więcej pod wpływem negatywnych emocji z powodu ograniczonych możliwości sprawowania poznawczej kontroli nad swoimi zachowaniami. W wypadku żywienia emocjonalnego spożywanie pokarmów, głównie o dużej zawartości cukru i tłuszczu, służy regulacji negatywnych emocji, to znaczy zmniejszaniu dyskomfortu towarzyszącego negatywnym emocjom.
EN
The purpose of this article is to present the results of research on the relationship between emotions and eating behaviors. Analysis of the research findings allows the identification of several regularities concerning the relationship between emotions and eating behaviors. High-arousal or intense emotions decrease food intake whereas low- to moderate emotions increase food intake. In restrained eating, negative emotions moderate in intensity enhance food intake due to impairment of cognitive control. In emotional eating, negative emotions elicit the tendency to be regulated by eating and, as a consequence, enhance intake of sweet and high-fat foods.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.