Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zachmurzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper contains a study of using Ogimet services as a source of meteorological data and the Python language script to streamline data processing. Meteorological data is important in large number of research projects in different disciplines of sciences and technology. In this case, it was used to analyze cloudiness, but it can also be used for energy, hydrology, and environment analyses. Attention has been paid to the total cloudiness variability in an area of the Lower Silesia region in Poland during the time period of 2001–2010 using the data from eight synoptic stations (the data was obtained from the Ogimet service). A very important part of the work constituted Ogimet services as a source of free and easily available meteorological data. The biggest advantage of Ogimet is that the process of obtaining data is very easy and helpful in reducing the time needed to collect the data necessary in the research process. The offered data is free and available via the Internet, but it is raw and general. For these reasons, a Python script language application was made for faster and easier data processing. The script applied in this project has been described in detail in the work. Finally, after processing the data, the daily averages of total cloudiness have been calculated based on the available data for eight meteorological stations. Next, the ten-year average for each day and month have been calculated. The results of the study were compared with works that took a longer data time period of total cloudiness into account.
PL
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu usługi Ogimet jako źródła danych meteorologicznych opisujących zachmurzenie oraz skryptu w języku Python do optymalizacji procesu przetwarzania pozyskanych danych. Dane meteorologiczne są istotne w wielu zagadnieniach badawczych z różnych dyscyplin nauki i techniki. W tym przypadku dane zostały wykorzystane do analizy wielkości zachmurzenia. Z równym powodzeniem opisane narzędzia mogą być wykorzystane w innych dziadzinach, takich jak hydrologia, ochrona środowiska czy energetyka. Zasadniczym elementem pracy jest opis usługi Ogimet jako źródła wolnych i łatwo dostępnych danych meteorologicznych. Największą zaletą serwisu jest prostote i szybkie pozyskiwanie danych. Oferowane dane są bezpłatne i dostępne przez Internet, ale są one surowe i ogólne. Z tego powodu zaproponowano użycie języka skryptowego Python do przetwarzania danych. Skrypt zastosowany w tym projekcie został szczegółowo opisany w pracy. Po przetworzeniu danych, na podstawie dostępnych informacji z ośmiu stacji meteorologicznych, obliczono wartości średnich dobowych całkowitego zachmurzenia. Następnie obliczono średnie dziesięcioletnie dla każdej ze stacji. Wyniki zostały porównane danymi zawartymi w pracach, w których analizowano zachmurzenie w dłuższym okresie.
PL
Praca stanowi próbę określenia wpływu cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie wielkości i rodzaju zachmurzenia w zależności od pory roku w Krakowie. Jako źródło danych wykorzystano obserwacje z 12 UTC dokonywane na stacji naukowej Zakładu Klimatologii IG UJ w Krakowie w latach 2004-2008 oraz Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski Południowej T. Niedźwiedzia z tego samego okresu. Badano związek średniej wielkości zachmurzenia z typami cyrkulacji oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wybranych rodzajów chmur (Cirrus, Altocumulus, Stratocumulus, Cumulus). Na podstawie częstości względnej wyznaczono typy cyrkulacji sprzyjające ich wystąpieniu. Zaprezentowana metoda pozwoliła na wykazanie różnic wpływu czynników cyrkulacyjnych kształtujących wielkość i rodzaj zachmurzenia między poszczególnymi porami roku. Wykazała również związek zalegania chmur Stratocumulus z typami antycyklonalnymi cyrkulacji na jesieni, słabszy wpływ czynników cyrkulacyjnych na kształtowanie zachmurzenia i dużą rolę konwekcji latem oraz wpływ adwekcji z sektora południowego generującej sytuacje fenowe na występowanie chmur Cirrus i Altocumulus w zimie i na jesieni.
EN
This study attempts to investigate and describe an influence of atmospheric circulation on forming cloudiness on depending of particular seasons in Krakow. 12 UTC observations from the scientific station of Department of Climatology IG Jagiellonian University in Krakow for the period 2004-2008 and Calendar of circulation types for Southern Poland by T. Niedźwiedź for analogous period were used. The influence of circulation types on average cloud cover was investigated, as well as the probability of occurrence for selected cloud genera (Cirrus, Altocumulus, Stratocumulus, Cumulus). Basing on relative frequency, circulation types favorable for their occurrence were determined. Presented method permitted to identify differences of influence of circulation factors on cloud cover and cloud genera between particular seasons. It also indicated that occurrence of Stratocumulus depends on anticyclonic types, weak influence of circulation factors on forming cloudiness with big role of convection in summer and influence of advection from southern sector generating foehn situations on occurrence Cirrus and Altocumulus clouds in winter and autumn.
PL
Obserwacje zachmurzenia w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie prowadzone są w ramach działającej tam stacji meteorologicznej. W opracowaniu analizowano czynniki utrudniające ocenę wielkości zachmurzenia i rozpoznawanie rodzajów chmur. Uwzględniono m.in. obniżoną wysokość troposfery, noc polarną, orografię. Przedstawiono podział chmur orograficznych występujących w rejonie stacji oraz dokonano próby przedstawienia mechanizmu ich powstawania. Zwrócono uwagę na niedoskonałość Międzynarodowego Atlasu Chmur w zakresie podziału chmur orograficznych oraz problemy związane z klasyfikacją tych chmur dla potrzeb depeszy synoptycznej i zapisu w dzienniku meteorologicznym. Zasygnalizowano kwestię niejednorodności danych w zakresie rodzajów chmur spowodowaną coroczną zmianą obserwatorów meteorologicznych.
EN
Observations of cloudiness at the Polish Polar Station in Hornsund are conducted by meteorological station operating there. Presented work analyzes the factors hindering the evaluation of cloudiness, particularly the identification of cloud types. It takes into account lowered height of the troposphere, polar night, orography and its effect on the airflow. The authors present the classification of orographic clouds (wave clouds, banner clouds, hat clouds and foehn banks) with their characteristic and occurrence conditions. The inadequacy of the International Cloud Atlas concerning the division of orographic clouds is highlighted. The problems associated with the classification of these clouds for SYNOP reports and records in the meteorological log become a kind of complication for observers. The unique nature of clouds at polar regions and the lack of accurate orographic clouds identification criteria may induce inaccuracy and errors on cloud data series. The heterogeneity of data may also be caused by the annual change in the meteorological observers.
PL
W pracy omówiono wyniki pomiarów i obliczeń symulacyjnych przeprowadzonych dla wybranych dni z okresu od marca 2011 do lutego 2012, charakteryzujących się silnie zachmu-rzonym nieboskłonem. Pomiary wykonano przy użyciu Helioboxu, autorskiego urządzenia pomiarowego do oceny rozkładu natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, o stałej geometrii i zmiennych parametrach materiałowych. Symulacji dokonano metodą Wstecznego Śledzenia Promienia, przy użyciu programu Desktop Radiance. Pomiary przeprowadzono dla rzeczywi-stych warunków pogodowych oraz modelu pomieszczenia wykonanego w skali. Jako kryte-rium wyboru nieboskłonu przyjęto wartość luminancji zenitu w porównaniu do modelu nie-boskłonu zachmurzony wg CIE. Porównując wyniki pomiarów oraz symulacji oszacowano różnicę wynikającą z przyjęcia standardowego nieboskłonu na rozkład oświetlenia we wnętrzu pomieszczenia.
EN
The main purpose of the present paper is experimental validation of numerical results for cloudy weather conditions. Experiments were conducted using original measurement device – Heliobox. Analyses were carried out for a simple, built in scale, geometry model. Daylight distribution in Heliobox was estimated for overcast sky conditions, during cloudy days of selected months between March 2011 and February 2012. Sky luminance distribution was determined separately using photometric techniques. Additionally, zenith luminance and daylight illuminance (on a horizontal surface) outside the building was monitored during experiment. Finally, the simulation and measurement results were compared. The presented results were obtained in the research project “Walidacja metody TDI oceny oświetlenia wnętrz światłem dziennym”.
EN
Meteosat Second Generation is a geostationary satellite, designed to explore atmospherical processes. Main instrument on board MSG is SEVIRI, a 12-channel scanning radiometer, observing the Earth full disk in nominal MSG position at 0° longitude with a horizontal resolution of 3 km at nadir. In this paper one of MSG Cloud Products – Cloud Mask (CMa) was used to analyze cloud detection over Poland. The main objective of Cloud Mask is to discriminate all cloudfree pixels, because correct cloud detection is an important pre-processing step, to use many different MSG products. As the result of this algorithm all pixels are categorized in five categories as cloudy, cloud contaminated, cloud-free, snow/ ice fi lled or no processing. The aim of this study is to compare Cloud Mask data to a standard synoptical observations. Ground observations classified cloudiness in a 9-degree scale (octas) and normalization this different scales was the greatest methodical problem. Base sources was 12 situations cloud cover, represented varied types of cloudiness over Poland, in effect 812 sat-synop observations. This satellite data was compared with ground observations through contingency tables and statistical indicators. The percentage of correct observations for 5x5 pixel matrix equals 27,3. As the results shows, it is visible linear relationship between satellite and synop data with correlation coefficient equals 0.73. Most important effect of this study is to indicate a underestimating satellitebased cloudiness observations. The mean error (satellite-synop) ranging between +0,6 and –1,3 octas, and except cloud free situations, is negative.
6
Content available remote Prognozowanie sum promieniowania słonecznego
PL
W artykule zaprezentowano metodę prognozowania sum napromienienia słonecznego płaszczyzny pochyłej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Wykorzystano bazę danych w postaci dobowych sum ze stanowiska pomiarowego SGGW - Ursynów. Opracowany wcześniej kaskadowy model, pod względem danych wejściowych wzbogacono o skwantyfikowaną prognozę stopnia zachmurzenia. Uzyskano znaczącą poprawę jakości modelu.
PL
Przedstawiono analizę zmienności zapotrzebowania na moc cieplną dla jednej z magistral ciepłowniczych MPEC S.A. Kraków, pracującej głównie na potrzeby grzewcze, przy niewielkim udziale innych rodzajów potrzeb (do c.w., wentylacji, klimatyzacji i technologii). Zapotrzebowanie na moc cieplną analizowano, jako zależne od zachmurzenia nieboskłonu oraz przy uwzględnieniu innych parametrów meteorologicznych, przede wszystkim temperatury powietrza zewnętrznego. Dane przyjęte do analiz, dotyczące parametrów technologicznych pochodziły z systemu monitoringu, stosowanego w MPEC S.A. Kraków do nadzoru eksploatacyjnego sieci, natomiast parametry meteorologiczne przyjęto według danych IMGW.
EN
Changeability analysis of heating power requirements concerning one of district heating networks (MPEC S.A. in Kraków) is presented. The network is provided mainly for heating needs with little regard to other functions as hot water preparation, ventilation, air conditioning and technology. The requirements were analysed taking into account cloud influence and other meteorological parameters, mainly the temperature of the outer air. The data for the analyses concerning technological parameters were taken from a monitoring system, applied in the Company for exploitation surveillance of the network. The meteorological parameters were obtained from the IMGW (Institute of Meteorology and Water Management).
PL
Wielkość zachmurzenia nad Polską (poza obszarem gór) opisano średnimi sezonowymi i rocznymi wielkościami zachmurzenia z 48 stacji synoptycznych, obliczając na ich podstawie średnią obszarową wielkość zachmurzenia w kolejnych latach okresu 1951-2000. Określono wielkości anomalne zachmurzenia, stosując podział zbioru oparty na przedziałach kwantylowych. Za anomalne przyjęto te pory roku i lata, w których wielkość zachmurzenia przekraczała kwantyl 90% lub była mniejsza niż określona przez kwantyl 10%. Dokonano analizy pola ciśnienia nad północnym Atlantykiem i Europą na poziomie morza w porach roku i latach o anomalnych wielkościach zachmurzenia nad Polską. Do opisu ciśnienia atmosferycznego użyto średnich sezonowych i rocznych jego wartości, określonych w odniesieniu do punktów węzłowych siatki z obszaru φ 30°-70°N i λ 40°W-60°E. Krok siatki wynosi 5° szerokości i 10° długości geograficznej. Wskazano obszary wystąpienia największych różnic między średnim ciśnieniem w sezonach i latach o anomalnym zachmurzeniu nad Polską i ciśnieniem średnim wieloletnim (1951-2000).
EN
The cloudiness over Poland (except the mountains) was described using seasonal and annual average cloudiness level records from 48 synoptic stations. These were used as bases for calculating the spatial average cloudiness for consecutive years 1951-2000. Anomalous magnitude of cloudiness was determined using the division of series based on quantile interval. It was assumed that the anomalous seasons and years were the ones, in which the cloudiness exceeded the 90 % quantile or was below the value defined by the 10 % quantile. The analysis of the pressure pattern at the sea level for the North Atlantic and Europe in seasons and years with anomalous cloudiness over Poland was carried out. To describe air pressure pattern, its seasonal and yearly average values were used. The values were taken from the nod-points of the grid from the area φ 30°-70°N and λ 40°W-60°E. The grid span was 5° latitude and 10° longitude. The areas of biggest differences between mean pressure in seasons and years with anomalous cloudiness and long-term pressure records (1951-2000) were denoted.
EN
The study determines frequency of clear (N<25%) and overcast (N>75%) days over Poland and favourable barometric situation over Europe and Northern Atlanitic. Additionally the mean pressure partern on cloudless and on total cloudiness days was analysed. In order to determine the amount of cloudiness over Poland (except the mountains) average daily records of sky coverage from 16 synoptic stations were used as bases for calculating the spatial average cloudiness (N) for each day of the 35-year period (1966-2000). For the sake of description of air pressure, its average daily values were used. The values were taken from the nod-points of the grid form the area q 30°-70°N and A 40°W-60°E. The grid step is 5° latitude and 10° longitude. The number of overcast days is 7 times higher than the number of clear days. In the period 1966-2000 clear days accounted for 5.9% of all days which gives the number of 22 days on average in a year (from 1 day in November to 3 days in August and May). Overcast days accounted for 45.4% of all days - 166 days on average in a year (from 8 days in August to 21 days in December). Clear days generally occurred as single days, overcast days as few days sequences. The cloudamount is essentially connected to the atmospheric pressure over Central Europe. In winter, during increased cyclonic circulation, which is reflected in occurrence of trough of low pressure or low pressure centres in baric field over Central Europe, there are favourable conditions for development of big cloudiness over Poland. Similar pressure pattern favours overcast days also in summer, however this occurs rarely and therefore the cloud amount in summer is less. Build-up of high pressure centre over Poland or over neighbouring area with wedge of high pressure over Poland restricts development of cloudiness. Such situation is more frequent in summer, but definitely higher pressure occurs during "clear" and especially "cloudless" highs in winter. Spatial pattern of the highest and the lowest pressure centres in particular months and seasons, on clear as well as on overcast days, is subject only to slight changes or is stable in comparison with mean pattern. The mentioned spatial pattern is different only in case of barometric maximum on clear days during the cold part of the year, when the number of such days is least. The highest pressure is then connected to the high pressure over Poland and not to the high pressure area over Eastern Europe, as it is in the long-term case. During overcast days maximal pressure is sometimes even higher than during clear days, when the high pressure builds-up over Poland. Such situation happens in summer. Therefore it can be stated that the occurrence of clear or overcast days is mainly determined by the large-scale spatial pattern of pressure, which influences the direction of advection over particular area, thus a type of air-masses.
10
Content available remote Wielkość zachmurzenia w Polsce a epoki cyrkulacyjne
EN
The aim of this paper is to determine long-term variation of certain characteristics of mean cloudiness in an annual course in Poland in years 1951-2000. Atmospheric circulation is seen as a determining factor of the cloudiness variation. The annual course of cloudiness is characterized by seasonal values, annual range and by winter and summer deviations from 50-year-means. The analysis performed shows distinctly that years of nephological changes in Poland are also years of boundaries between circulation epochs in different divisions of the second half of the 20th century (half of 60., half of 70. and around year 1983). This is because cloudiness is an element of climate determined mainly by circulation processes acting in a macro-scale. Most of the cloudiness variations in Poland can be explained by direct influence of atmospheric circulation; the west and the meridional components of atmospheric circulation on Central Europe and atmospheric pressure in the centre of this area can explain from 29% (turn of autumn and winter) up to 70% (July) of variability of mean monthly cloudiness values. In autumn and in the average situation in a course of a year the cloudiness depends mainly on the direction of air-mass flow - the meridional component. The role of the pressure values is similar to that of the west component. In other seasons the cloudiness is mainly determined by the atmospheric pressure in the centre of the Central Europe. Among directions of circulation in summer more important is a zonal component, however in spring and in winter - the meridional one. Complexity and seasonal diversification of circulation influence on cloudiness values (essential are: the atmospheric pressure pattern, direction of air-mass flow, frequency of fronts passes and their characters,...) and also often complex character of the circulation epochs make changes in characteristics of cloudiness in a course of a year in each epochs being not unequivocal (similarly as in a situation of air temperature and precipitation).
PL
Omówiono różnice w stężeniach SO,, NO,, O, i H,O, w powietrzu dla warunków bezchmurnych i zachmurzenia całkowitego, w powietrzu w chmurach oraz na początku i końcu epizodu chmurowego. Badania terenowe przeprowadzono na Szrenicy (1362 m a.s.l.; 50"79 N' 15"51 E) w Karkonoszach w lipcu 1999 i 2000 roku. Analiza korelacji pomiędzy stężeniami SO" NO,, O,, H,O, i zawartością wody w chmurach (LWC) wykazała istnienie zależności w szerokim zakresie współczynników korelacji. Najwyższe stwierdzono pomiędzy H,O, i O, oraz NO, i SO, (r > 0,60). Stężenia H,O, były odwrotnie proporcjonalne do stężeń NO, (r = - 0,41), ale tylko dla warunków zachmurzenia. Ozon wykazywał ujemną korelację z LWC (r = - 0,46). Badania terenowe nie dostarczyły dowodów na znaczące zmiany stężeń NO, i SO, w powietrzu podczas przemieszczania się chmur. Wyniki potwierdzają, że na zmiany stężeń O, wpływają głównie procesy fizyczne w chmurach, a zwłaszcza na początku i końcu epizodu chmurowego.
EN
The overall differences in SO,, NO,, 0, and H,O, concentrations have been discussed for cloud and cloud-free conditions, and in the cloud interstitial air and in the air before or after a cloud. A field campaign was conducted at Szrenica Summit (1362 m a.s.l.; 50"79 N' 15"51 E), the Karkonosze Mountains in July 1999 and 2000. Generally, a correlation analysis between the concentrations of SO,, NO,, O,, H,O, and LWC showed a wide range of moderately high correlation coefficients. The highest correlation coefficients existed between H,O, and O,, and NO, and SO, (r > 0.60). Hydrogen peroxide was inversely proportional to NO, (r = - 0.41) but only for the cloudy periods. Ozone had a moderately high negative correlation with LWC (r = - 0.46). The field measurements did not provide an evidence of significant losses of NO, and SO, as air passed through clouds. The results suggest that mostly physical processes within the clouds modify O, concentrations at the beginning and the end of cloud episodes.
12
Content available remote Wielkość zachmurzenia w Polsce w drugiej połowie XX wieku
EN
The paper presents the results of the research of the variability of cloudiness in Poland in the second half of 20th century. Average series of cloudiness in the area of Poland (excluding mountains) was analysed. The series was calculated based on data from 48 weather stations of the Institute of Meteorology and Water Management. The direction and rate of changes of cloudiness and its fluctuation were described. Particular attention was paid to anomalous values of cloudiness. Structure of atmospheric circulation, i.e. frequency of circulation types in season and years with anomalous cloudiness was determined.
PL
Dla upamiętnienia wyprawy Shackletona z lat 1914-1916 zorganizowano ekspedycję jego śladami. Na trasie od Półwyspu Antarktycznego przez Wyspę Słoniową do Falklandów prowadzone były badania następujących parametrów: temperatura powietrza i morza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru oraz zachmurzenie. Praca przedstawia dane pomiarowe ustalone podczas tego rejsu.
14
Content available remote Zachmurzenie w Krakowie (1906-1995)
EN
The study aims at presenting extreme long-period, annual and diurnal cloud amount values in Kraków on the basis of 90-year records. Cloud data were taken from climatological observations made at Department of Climatology, Institute of Geography, Jagiellonian University in Kraków, in the years 1906-1995. For the biggest cloud amount the highest annual average was 78% and occurred in the years [94] and 1952, with St clouds dominating in the cloud structure. The highest monthly average was in December (81%), with As and St clouds dominating. An absolute maximum (98%) occurred in December 1959. The highest diurnal average was at noon, when convective Cu clouds were developing . For the smallest cloud amount the lowest annual average was 56% and occurred in 1982. The highest number of cloudless days (27) was observed in 1990 and the largest numbers of cases of cloudless sky were observed during the last 10 years, most often in September, particularly in 1992 The lowest monthly mean was in August (59%), but the absolute minimum (32%) occurred in March 1921. Cloudless sky was observed most often in October in the evening, the highest number of such observations (16) occurred in the year 1990. Cloudiness conditions in Krakow depend mainly on macroscale circulation processes and are modified by the loval influences only to a little extent. The changes of cloudiness show the same character of tendency and values as those in Central Europe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.