Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabezpieczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Układy SOTF (Switch-On-To-Fault - załączanie na zwarcie) są funkcjami zabezpieczeniowymi przeznaczonymi do wyłączania wyłącznika linii w przypadku podawania nim napięcia na zwarcie. Zabezpieczenia te są ważnym elementem automatyki zabezpieczeniowej sieci przesyłowych.
PL
W artykule poruszono kwestie potencjalnego wpływu generacji odnawialnej wiatrowej i fotowoltaicznej, wykorzystującej układy energoelektroniczne do zasilania sieci, na poprawność funkcjonowania zabezpieczeń linii przesyłowych. Zawarte w artykule wnioski i spostrzeżenia są efektem analizy zebranych doświadczeń dotyczących powyższych zależności, jaką przeprowadził zespół specjalistów Protection Equipment, funkcjonujący w ramach struktur organizacji ENTSO-E zrzeszającej europejskich operatorów systemów przesyłowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zastosowania układów energoelektronicznych w źródłach wytwórczych, których populacja jest największa w systemach europejskich. Następnie omówiono zależności dla funkcji zabezpieczeń linii przesyłowych. Na koniec załączono wnioski z ankiety ENTSO-E związanej z przedmiotowym zagadnieniem.
EN
This article describe issue of potential impact on lines protection transmission of renewables us wind and solar generation, connected to network by energoelectronic components. The conclusions and observations contained in the article are the result of the analysis of collected experience regarding the above relationships, conducted by protection specialists cooperating within the Protection Equipment Group established under ENTSO-E, an organization of European transmission system operators. On the begining article are presented basic information on the use of power electronics systems in generating sources, whose population is the largest in European systems. Next are explained the dependencies for the transmission line security function. Furhter, the conclusions of the ENTSO-E survey related to the issue were attached.
PL
Kiedy seryjna produkcja przekaźników wystartowała na początku XIX w., stało się jasne, że urządzenia wyłączające, tak jak i przekaźniki - są bardzo ważne dla bezpieczeństwa sieci. Dlatego testowanie w fabrykach, jak i regularne testy w trakcie normalnej pracy - stały się koniecznością.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
EN
This research presented an electronic load circuit for electrical safety by using a serial mode comparator as a protection device against surges caused by electrical power lacking stability and quality. The application of comparators in detecting overvoltage and driving electronic load is possible because of a transistor which is a simple device for failure prevention used in the circuit design. The properties of the circuit can be set. Relation management for failures which might occur in the electrical system is done through SPDs for surge protection. The electronic load is used as a device to reduce swell. The experiment showed that the electronic load circuit could work according to the design, without any failure, and was efficient. The let-through voltage which came to the load did not reach the level at which electrical devices and electronics would get the failure. The circuit could work without interruption. Moreover, the results from the Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) showed that they met the specified standards.
PL
W pracy przedstawiono układ obciążenia obwodu elektrycznego/elektronicznego zabezpieczający obwód przed uszkodzeniem powodowanym przez brak stabilności zasilania. Układ wykorzystuje szeregowo połączenie komparatorów reagujących na przepięcia. Eksperymenty wykazały skuteczne działanie obwodu.
PL
W artykule przedstawiono wpływ minimalnej i maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez producenta na pracę urządzeń zabezpieczających w reduktorach średniego ciśnienia o przepustowości do 60 m3 /h. Opisano zasadę działania reduktorów średniego ciśnienia, które służą do obniżania ciśnienia roboczego od 10 kPa do 0,5 MPa na wejściu do ciśnienia wyjściowego na poziomie 1,3 kPa lub 2,0 kPa w zależności od wymaganego ciśnienia gazu w instalacji. Scharakteryzowano metody badawcze, które zostały wybrane w celu sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Opisano również wymagania w stosunku do urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono fabryczne nastawy oraz temperatury robocze reduktorów średniego ciśnienia wytypowanych do badań. Na wybranych próbkach przeprowadzono badania trwałościowe w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Po każdym badaniu trwałości dokonano sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, tj.: zaworu upustowego, który powinien zadziałać w zakresie ciśnień: – 2,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 3,3±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 3,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 4,5±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 0,8±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 1,3±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; oraz sprawdzono szczelność wewnętrzną i ciśnienie zamknięcia, którego wartość powinna być ≤ 2,5 kPa o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa. Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku do badań reduktorów średniego ciśnienia w Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów w INiG – PIB. Po badaniach przedstawiono i omówiono wyniki.
EN
This article presents the experimental results of the impact of the minimum and maximum ambient temperature declared by the manufacturer on the operation of safety devices in medium pressure regulators with a capacity of up to 60 m3 /h. The article describes the principle of operation of medium pressure regulators that are used to reduce the pressure in the device from 10 kPa to 0.5 MPa at the inlet to the outlet pressure of 1.3 kPa or 2.0 kPa depending on the value of gas pressure in installation. Selected testing methods aimed at checking the operation of safety devices at the minimum and maximum ambient temperatures have been characterized. The requirements for safety devices, as well as factory settings and the working temperature of medium pressure regulators selected for testing are described. Durability tests at minimum and maximum ambient temperature were carried out on selected samples. After each period of durability testing, safety devices have been checked, i.e.:  the bleed valve which should operate in the pressure range: – 2.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 3.3±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure increase, which should work in the pressure range: – 3.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 4.5±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure drop that should work in the pressure range – 0.8±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 1.3±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; and internal tightness and closing pressure (the value of which should be ≤ 2.5 kPa for a regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa) were checked. The laboratory tests were carried out on a test stand for medium pressure regulators in the Laboratory of Research Fittings and Operational Techniques for Pipelines at INiG – PIB. The results obtained in the tests were presented and discussed.
PL
Rosnące wymagania w zakresie niezawodności, elastyczności oraz wszechstronności aplikacji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, stają się nowymi wyzwaniami. Dynamicznie zmieniające się pod kątem cyfryzacji obiekty elektroenergetyczne, w tym podstacje średniego napięcia, dają szansę na jeszcze efektywniejszą eksploatację.
PL
Na polskim rynku operuje kilkunastu producentów mających w swojej ofercie sterownik i zabezpieczenie pola średniego napięcia. Czy jest miejsce na kolejne urządzenie tego typu? Przed takim pytaniem Energotest stanął blisko 3 lata temu.
EN
The purpose of this paper is to present the concepts of deploying engineer troops in military operations in the late 1970s and early 1980s, on the basis of the publications contained in the classified Mysl Wojskowa journal. The publications concerned the main tasks of engineer troops in basic tactical operations, including in particular those consisting in crossing water obstacles or establishing barrier minefields in that period. The article analyses also the needs of engineer troops in the discussed period and describes the basic principles of using this type of arms for performing engineering tasks. Furthermore, the attention is drawn to the wide use of engineer troops in that period, which were responsible, to a considerable extent, for providing support for the fighting elements, including in particular armoured and mechanised units.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji użycia wojsk inżynieryjnych w działaniach bojowych na przełomie lat 70. i 80. XX w. na podstawie publikacji zawartych w czasopiśmie Myśl Wojskowa o klauzuli „tajne”. W publikacji zostały zawarte główne zadania wojsk inżynieryjnych w podstawowych działaniach taktycznych, w tym szczególnie w ramach pokonywania przeszkód wodnych, czy zakładania zapór minowych w tamtym okresie. Przeanalizowano również potrzeby wojsk inżynieryjnych tamtego okresu oraz pokazano podstawowe zasady użycia tego rodzaju wojsk w aspekcie wykonywania zadań inżynieryjnych. Ponadto zwrócono uwagę na szerokie wykorzystanie wojsk inżynieryjnych w tamtym okresie, które były w dużej mierze odpowiedzialne za wspieranie pododdziałów walczących, w tym szczególnie pododdziałów pancernych i zmechanizowanych.
PL
Rusztowania są konstrukcjami tymczasowymi, z jakich są wykonywane prace na wysokości, lub które służą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Jest to obszar prac szczególnie niebezpiecznych, a od prawidłowości wykonania konstrukcji rusztowania zależy zdrowie i życie ludzkie i dlatego właśnie kwestie poprawnego montażu rusztowań powinny być traktowane ze szczególną uwagą i bezkompromisowo.
EN
Scaffoldings are temporary constructions which are used to cary out works at height, or which serve to protect against falls from a height. They constitute areas of particularly hazardous work, as health and life of people depends on correct preparation of scaffolding construction. Because of this, issues related to correct installation should be treated with special care and without compromises.
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
Problematyka osuwisk i ich stabilizacji jest jednym z najtrudniejszych i największych wyzwań geotechniki. Złożoność zjawiska, przy poważnych potencjalnych konsekwencjach aktywacji, wymaga najwyższych kompetencji od wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się tym zagadnieniem. Jednocześnie ze względu na jego powszechność, skalę zagrożenia i dotkliwość w kontekście społecznym konieczne jest zaangażowanie jednostek samorządowych i specjalistów od planowania przestrzennego, bez których skuteczne rozwiązanie problemu geozagrożeń jest niemożliwe.
PL
Robot przemysłowy zainstalowany w uczelnianym laboratorium może być zarówno obiektem badań, jak i doskonałym narzędziem, zapewniającym trudną do osiągnięcia innymi środkami wszechstronność, elastyczność oraz precyzję działania. W obydwu przypadkach wymaga odpowiedniego wyposażenia i osprzętu technologicznego, a także procedur, instrukcji i zabezpieczeń. W artykule omówiono wybrane aspekty konfiguracji i zabezpieczeń robotów spawalniczych wykorzystywanych w warunkach laboratoryjnych w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej.
EN
An industrial robot being installed in university laboratory might be an object of test s itself as well as good tool assuring high precision operation, universality and flexibility, difficult to obtain with other facilities. In both cases some auxiliary equipment such as manufacturing accessories as well as procedures, manuals and safety arrangements is necessary. Same aspects of structural confiquration and safety arrangements being used in laboratory of Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology are described in this paper.
PL
W opracowaniu zaprezentowano innowacyjne sprzęgło podatne skrętnie do zastosowania w układzie napędowym górniczego przenośnika zgrzebłowego na tle innych aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Omówiono stosowane sposoby łagodzenia negatywnych skutków rozruchu. Przedstawiono zalety i wady poszczególnych konstrukcji sprzęgieł.
EN
This paper presents an innovative torsionally flexible coupling, for use in the drive system of mining scraper conveyor, in the light of other currently used design solutions. Methods of mitigating the negative effects are described. Advantages and disadvantages of individual coupling designs are presented.
15
Content available remote Sources of independent power supply for protection relay
EN
Nowadays, telemetry and relay protection, which are located directly on the protected element of the electric power system or inside of it are increasingly used in the electric power industry. For its supply, it requires an autonomous source of low power, which has a stabilized DC voltage. Existing devices are unreliable, expensive to manufacture and operate. This work offers power and relay protection and diagnostics with the help of autonomous power sources that can be used in the network with the help of current or voltage transformers, and with the help of an inductive converter placed in the end zone of an electric machine as well.
PL
W pracy nalizowano metody niezależnego zasilania układów przekaźnikowych zabezpieczeń. Układy takie powinny charakteryszować się małym poborem mocy, niezawodnością I niską ceną.
EN
In power systems, the over-current protection scheme and, optionally with directional function, and distance function are the main protection used, principally, where the power flow is on both sides as in distribution system with distributed generation (DG), for example. However, with the increasing of DG penetration in the distribution system, these protections can not be secure and impacts in the coordination of the protection are caused due to the power flow is on both sides. Therefore, new types of protection as distance protection are candidates to solve the coordination problem in the distribution system with DG. In this paper, is proposed an application of the distance protection in the distribution system with DG, and several cases of faults and the impacts on the distance protection are evaluated in presence of DG. In the simulation and analysis of faults were varied the fault inception angle, fault type, fault resistance, and fault location. The correct and bad trips are analyzed to evaluate the distance relay performance. The distance relay used in the distribution system with DG had good performance in all simulation cases. Besides, the better performance of the distance protection proves which may be used in distribution systems with DG.
PL
W systemach energetycznych zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym (opcjonalnie wraz z funkcją kierunku i odległości) jest główną metoda zabezpieczenia, szczególnie gdy moc może być przekazywana w dwóch kierunkach. W artykule zaproponowano nowy typ zabezpieczenia uwzględniający funkcje odległości. Uwzględniono też możliwość wykrywania błędów i możliwość określania ich położenia.
17
Content available Stabilizacja skarp i zboczy
PL
W związku z intensywnymi pracami budowlanymi przy powstających obiektach inżynieryjnych, w tym również na terenach osuwiskowych, często istnieje potrzeba wzmocnienia słabego podłoża gruntowego i stabilizacji budowli ziemnych, którymi są skarpy i nasypy. Można te działania rozpatrywać w kategorii uciążliwych, ale z drugiej strony stanowią doskonałą okazję do wdrożenia nowoczesnych, korzystnych technicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań i technologii.
PL
Dla długotrwałej stabilizacji naturalnych skarp i nowych wierceń w luźnej skale niezwykle ważne jest skuteczne odnowienie szaty roślinnej. W połączeniu z hydrosiewem lub suchym obsiewem bardzo skuteczne są tzw. trójwymiarowe maty antyerozyjne, wykonane z polipropylenu.
PL
Podano ogólną charakterystykę projektowanego budynku. Omówiono problemy projektowe i wykonawcze.
EN
The article presents the general characteristics of construction Faculty of Radio and Television University of Silesia and discusses difficulties related to its design and execution.
20
Content available remote Bezzałogowe pojazdy lądowe zabezpieczenia logistycznego kompanii i plutonu
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy kluczowych dokumentów doktrynalnych pod względem możliwości wdrożenia i eksploatowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych pojazdów lądowych zabezpieczenia logistycznego kompanii i plutonu. Zaprezentowano ich miejsce i rolę w ogólnej systematyce klasyfikacyjnej odnoszącej się do bezzałogowych pojazdów lądowych. Scharakteryzowano przykłady dostępnych rozwiązań mogących skutecznie zabezpieczać potrzeby pododdziałów takich jak kompania czy pluton. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski, które mogą stanowić podstawę do rozważań szczegółowych i formułowania wstępnych warunków taktyczno-technicznych.
EN
This article presents the results of analysis main doctrinal documents in terms of deployment and use unmanned ground vehicles for company and platoon logistics support in the Polish Armed Forces. Shown their place and role in the overall scheme of the classification relating to unmanned ground vehicles. Afterwards describes examples of the available solutions that can effectively protect the needs of units such as company or platoon. On the basis of the carried out analysis was formulated conclusions, that may give rise to specific considerations and the formulation of the initial conditions of tactical parameters.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.