Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoże węglowodorów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono technologię geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla. Formacje uważane za potencjalne repozytoria do jego składowania to m.in. złoża węglowodorów, a także głębokie pokłady węgla. Przestawiono również teoretyczne aspekty magazynowania dwutlenku węgla (głębokość struktur geologicznych, ciśnienie, temperatura), wykorzystując do tego celu modelowanie matematyczne oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w innowacyjnym reaktorze RK-1, którego konstrukcja umożliwia reakcje między próbką skały a płynem złożowym i dwutlenkiem węgla.
EN
The article discusses the technology of geological sequestration of carbon dioxide. Formations regarded as potential repositories for storage include, among others, hydrocarbon deposits and also deep coal seams. The theoretical aspects of carbon dioxide storage was also presented (deep geological structures, pressure, temperature), using the mathematical modeling for the purpose and it presents as well the results of laboratory tests carried out in an innovative reactor RK.-1, the design of which allows the reactions between the sample of a rock and the reservoir fluid and carbon dioxide.
2
Content available remote Metoda walidacji przestrzennego, statycznego modelu złoża węglowodorów
PL
Artykuł omawia metodę walidacji wyników statycznego etapu przestrzennego modelowania złożowego, opisywaną w literaturze przedmiotu [1, 2, 3] pod nazwami walidacji krzyżowej lub metody ślepego otworu (blind well). Ocena błędu predykcji parametrów petrofizycznych, uzyskiwanych za pomocą odmiennych metod, stanowi kryterium wyboru optymalnej metody modelowania oraz pozwala na prowadzenie bardziej świadomej analizy niepewności wyników obliczeń objętościowych. Metoda polega na wyłączeniu z zestawu danych otworowych jednego, kilku lub kolejno wszystkich otworów (profili otworowych modelowanego parametru) z procesu obliczeniowego oraz porównaniu wyników obliczenia, jakie uzyskano wzdłuż trajektorii otworu/otworów z danymi rzeczywistymi (przyjmując założenie, że otworowe profile analizowanego parametru petrofizycznego uznaje się za wartości rzeczywiste). W pracy zaprezentowano zaprojektowane w programie Petrel pętle obliczeniowe dla algorytmów deterministycznych i stochastycznych, w znacznym stopniu automatyzujące proces walidacyjny, pozwalające na podniesienie efektywności omawianej procedury, szczególnie w przypadku analizy obiektów udostępnionych znaczną ilością otworów wiertniczych.
EN
The article discusses a method of 3D static reservoir model validation known as cross-validation, leave-one-out or blind well. Assessing the level of petrophysical properties prediction error allows to compare and select optimal modeling method and conduct more aware uncertainty analysis of volume calculation results. Presented technique rely on exclusion of one, several or respectively all wells from a data set (profiles of modeled property) in estimation/ simulation process and comparison of the results obtained along excluded well/s trajectory/ies with a true data (assuming that results of well logs interpretation represent a real/true values). Computation loops designed in Petrel software to automate the validation process are presented. They increase efficiency of the procedure being discussed, especially in case of reservoirs with large number of wells.
PL
Tematem pracy jest ocena zmian historycznych w zasobach złóż węglowodorów w wybranym rejonie zapadliska przedkarpackiego, z uwzględnieniem wpływu czasu, temperatury oraz głębokości pogrążania tych złóż. Praca ma charakter złożony, lecz pozwala na skuteczną i precyzyjną ocenę zmian w procesie generacji węglowodorów, jakie występują w obrębie zapadliska przedkarpackiego. Wnosi ona nowy wymiar w ocenę złóż roponośnych oraz pozwala zrozumieć proces ich dojrzewania dzięki wykorzystaniu programu PetroCharge, służącego do ilościowej oraz jakościowej oceny zachodzących w nich procesów.
EN
The main objective of this Research Thesis is assessment of historical changes in quantities of hydrocarbon reservoirs versus time for selected region of Carpathian Foredeep with consideration given to time, temperature and burial history of these resources. Although this Research work is very complex it allows a precise and thorough assessment of changes occurring in hydrocarbon generation processes for the selected region. It also opens new dimension in both assessment of hydrocarbon reservoirs and understanding their maturity processes using PetroCharge simulation program in assessing quantitatively and qualitatively these processes.
4
Content available Metody elektromagnetyczne w prospekcji naftowej
PL
Nasycenie węglowodorami powoduje anomalne zmiany własności fizycznych ośrodka geologicznego i pomierzonych pól geofizycznych, pozwalające na wykrywanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Kompleksy złożowe charakteryzują się podwyższeniem oporności o 1-4 rzędy wielkości względem otoczenia. Kontrasty pojawiają się na granicy dolnej złoża pomiędzy skałą zbiornikową nasyconą zmineralizowaną wodą złożową i nasyconą węglowodorami oraz na jego granicy górnej z niskooporowymi, uszczelniającymi skałami ilastymi. Na granicy pomiędzy ropą naftową i wodą złożową pojawia się ponadto radykalny kontrast zdolności do polaryzacji elektrycznej ośrodka, wzbudzonej przez przepływ prądu. Pośrednim wskaźnikiem obecności złoża węglowodorów jest przypowierzchniowa strefa mineralizacji siarczkowej związana z dyfuzją węglowodorów, zmieniająca właściwości magnetyczne i polaryzowalność ośrodka. Prezentowane przykłady pochodzą ze strefy karpackiego złoża ropnego "Grabownica" oraz złoża gazowego "Rudka" w zapadlisku przedkarpackim.
EN
Hydrocarbons saturating rocks give rise to anomalous changes in physical properties of geological medium and measured geophysical fields, thus allowing discovering and recognizing of oil and gas fields. Deposit complexes are characterized by resistivity increased by 1-4 orders of magnitude. Resistivity contrast appear at the lower boundary of deposit, between reservoir rock saturated with mineralized water and saturated with hydrocarbons, as well as at the upper boundary with low-resistivity sealing clayey rocks. Moreover, a contrast of environment's ability to electric polarization induced by electric current flow appears at the boundary between hydrocarbons and formation water. The indirect indicator of a hydrocarbon deposit is the near-surface zone of sulfide mineralization connected with the hydrocarbon diffusion, which modifies magnetic properties and electric polarization ability of the medium. Examples of investigations made in the zone of the Carpathian oil field "Grabownica" and gas field "Rudka" in the Carpathian Foredeep are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.