Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża węglowodorów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The aim of the study was to propose a range of interpretation of the results of qualitative groundwater monitoring by using geochemical indicators to assess the degree of anthropogenic groundwater pollution. The location, scope and frequency of groundwater testing dedicated to the possibility of indicating the degree of pressure resulting from the activity in the field of hydrocarbon exploration and exploitation is proposed. On the basis of multistage monitoring research in the area of hydrocarbon exploration and exploitation, the qualitative groundwater base state was determined and change trends were characterized at each subsequent testing stage. Anthropogenic transformations of groundwater chemistry are the result of many overlapping factors, which is why the reason of water quality change is difficult to identify. The very statement of the presence of high values of physico-chemical parameters in waters does not have to prove the influence of the monitored object on their composition. It is proposed to use geochemical indicators: enrichment factor, pollution factor, geoaccumulation factor, and pollution load indicator to assess the degree of anthropogenic pollution of groundwater in the area of hydrocarbon exploration and exploitation. The geochemical indicators, which are proposed for use, enable the identification of substances of anthropogenic origin in waters and the detection of even the initial degree of anthropopressure on their composition in specific mining activities.
PL
Rozwojowi technik komputerowych w ostatnich pięćdziesięciu latach towarzyszy gwałtowny rozwój nowej dziedziny wiedzy jaką jest sztuczna inteligencja. Inżynieria złożowa korzysta z technik sztucznej inteligencji (SI) od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Artykuł opisuje zastosowania SI w geologii, geofizyce, inżynierii złożowej i eksploatacji złóż węglowodorowych. Omówiono możliwości stosowania SI do tworzenia tzw. „zastępczych” modeli złożowych i możliwości wykorzystywania ich w szacowaniu zasobów wydobywalnych metodami probabilistycznymi, wykorzystującymi zarówno podstawowe dane geologiczne (reservoir quality) ale również metody wydobycia i stymulacji (completion quality) dla złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego w złożach mułowcowo-łupkowych. Istotą takiego modelowania jest możliwość stosowania oszacowań zasobów technicznie wydobywalnych w strefie oddziaływania odwiertów i odpowiedniego planowania rozwiercania i udostępniania odwiertów. Przedstawione techniki mogą być adaptowane do złóż metanu w pokładach węgla i złóż piaskowcowych o niskich parametrach (tzw. złóż „tight”), po uwzględnieniu specyfiki tych złóż i specyfiki ich udostępnienia otworami pionowymi, kierunkowymi, poziomymi i otworami typu „u-shape”.
EN
The development of computer techniques in the last fifty years is accompanied by the rapid growth of artificial intelligence in technology. Reservoir engineering has been using artificial intelligence (AI) techniques since the 1970s. The article describes the application of artificial intelligence in geology, geophysics, reservoir engineering, and hydrocarbon reservoir exploitation processes. The possibilities of using artificial intelligence to create the so-called "surrogate" reservoir models and the possibility of using them in estimating recoverable resources by probabilistic methods for unconventional natural gas shale reservoirs is presented. Using these techniques it is the possibility of estimates of technically recoverable resources in the stimulated reservoir volume and proper planning of drillings. The presented methods can be adapted to coal bed methane reservoirs and the tight gas reservoirs, taking into account the specificity of these rocks.
3
Content available remote Zasady doboru cieczy roboczych do prac rekonstrukcyjnych na odwiertach naftowych
PL
Odwierty naftowe, które są eksploatowane od lat i wykazują spadek wydobycia węglowodorów wymagają przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych. Prace te przeprowadza się najczęściej z zastosowaniem tzw. cieczy roboczych. Ciecze te muszą nie tylko równoważyć ciśnienie złożowe, ale także minimalizować uszkodzenia formacji zbiornikowej podczas operacji rekonstrukcji otworu. Omówiono zasady doboru cieczy roboczych do prac rekonstrukcyjnych oraz zbadano wpływ wybranych cieczy roboczych na pęcznienie skał zbiornikowych. Ciecze te dobierano pod kątem możliwości zastosowania ich do prac rekonstrukcyjnych na złożu ropno-gazowym o niskim gradiencie ciśnienia złożowego znajdującego się w strefie wrażliwej ekologicznie.
EN
The recipes of 7 types of water-based HCOOK, KCl and low-viscosity polyanionic cellulose-contg. working fluids were developed. The technol. and reol. parameters of the prepd. mixts. were detd. The influence of working fluids on the swelling of clay pellets was studied. The mineral. compn. of clay minerals was detd. by X-ray diffraction.
EN
On the 28th of June 2017, the Polish Ministry of the Environment announced the boundaries of the 15 tender areas selected for the third licensing concession round for prospection, exploration and exploitation of hydrocarbons. In this paper we describe the areas located in the south-eastern (Ryki) and southern Poland (Proszowice W, Rudnik-Lipiny, Błażowa and Wetlina). The other areas have already been described in the previous issue of the Przegląd Geologiczny. The exploration target of the Ryki area is related to conventional gas deposits in the Upper Devonian and Carboniferous, as well as to unconventional tight gas deposits in the Frasnian carbonates. Prospects in the tender areas located in southern Poland are related to conventional oil and gas deposits in the Carpathians, Carpathian Foredeep and their Paleozoic-Mesozoic basement.
EN
The article presents the problem of microbiological contamination of formation media (fluids) and discusses the role of biocides used to control and counteract harmful biogenic processes. The types of active substances used in biocidal products recommended for the oil industry are listed. The focus was also on issues related to the occurrence of hydrogen sulfide in natural gas and on the methods of elimination of this toxic compound (or decreasing its content in the gas). The article describes scavenging of hydrogen sulfide from natural gas by using liquid scavengers and the series of laboratory tests. Discussed research concerns the effect of two active substances on content of sulfur compounds in test samples, including: hydrogen sulfide, methyl mercaptan, carbon oxysulfide and dimethyl sulfide.
PL
W artykule przedstawiono problematykę zanieczyszczenia mikrobiologicznego mediów (płynów) złożowych oraz omówiono rolę biocydów stosowanych w celu kontroli i przeciwdziałania niepożądanym procesom biogennym. Wymieniono rodzaje substancji czynnych używanych w produktach biobójczych, polecanych do stosowania w przemyśle naftowym. Skoncentrowano się także na zagadnieniach związanych z występowaniem siarkowodoru w gazie ziemnym i na sposobach eliminacji tego toksycznego związku (lub zmniejszeniu jego zawartości w gazie). W artykule scharakteryzowano działanie płynnych neutralizatorów siarkowodoru i opisano przebieg badań laboratoryjnych dotyczących wpływu dwóch substancji czynnych (typu H2S scavengers) na zmiany zawartości związków siarki w próbkach testowych, w tym: siarkowodoru, merkaptanu metylowego, tlenosiarczku węgla i siarczku dimetylowego.
EN
Magnetic surveys are one of the most mobile and low-cost geophysical methods. However, direct searching of hydrocarbon deposits by the magnetic method was questioned for a long time because of the virtual absence of the magnetic properties of oil and gas. Last investigations indicate that physical–chemical reactions of hydrocarbon deposits with the host media often create precursors for detecting directly magnetic signals from the oil and gas deposits even in the cases of large depths. Extraction of low-signal magnetic anomalies generated by hydrocarbon deposits is demonstrated on examples of several deposits from the Middle Kur Depression (Azerbaijan) and Dnieper-Donets Depression (Ukraine). Application of the proposed magnetic data analysis will allow not only to optimize hydrocarbon deposit searching in complex geological environments but also to decrease the number of prospecting boreholes.
EN
The boundaries of numerous hydrocarbon deposits are defined by lithology change, and cut off permeability 0.1 mD in the case of gas, or 1 mD in the case of oil, considered as a limit of reasonable hydrocarbon recovery. Beyond such limit, hydrocarbon accumulations obviously occur, but the possibility of their free movement is limited. Therefore, they may be treated as unconventional - tight gas, for example. Such hybrid, combined conventional and unconventional hydrocarbon accumulations are common in various formations. Their simultaneous exploitation is possible as demonstrated by the Przemyśl, Lubaczów and Słopnice gas fields. The occurrence of unconventional hydrocarbon accumulation in hybrid deposits should be clearly presented in geological reports and considered in exploitation planning.
EN
The paper presents information about the latest pilot project entitled “Preparation of a Research Pilot Project on CO2 Geological Storage in the Czech Republic (REPP-CO2)”. This project was funded by the Norway Grants and performed by the consortium led by the Czech Geological Survey (ÈGS) in cooperation with a Norwegian partner – IRIS (International Research Institute of Stavanger), and VSB – Technical University of Ostrava also employees of Faculty of Mining and Geology and the Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. The scientists from the Institute of Applied Geology (Silesian University of Technology) were also involved in this Project. The main objective of the research activities was to develop and improve the methodology of chosen laboratory, modelling, and simulation and monitoring procedures and techniques, which are essential for the assessment of CO2 storage and other related activities, such as static and dynamic modelling, risk analysis, repository monitoring, etc.
PL
Złożom ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszą wody złożowe. Zazwyczaj są to solanki o wysokiej mineralizacji, zawierające w swoim składzie szereg mikroelementów. Badania wykonane w różnych basenach sedymentacyjnych na świecie wskazują, że wody te często są wzbogacone w takie pierwiastki jak jod, lit czy stront. Są to mikroelementy znajdujące obecnie coraz szersze zastosowanie, np. lit stosowany jest do produkcji akumulatorów litowo-jonowych oraz baterii litowych, jod wykorzystywany jest przez przemysł farmaceutyczny i elektroniczny oraz w medycynie. Ze względu na rozwój produkcji wyświetlaczy LCD oraz baterii i akumulatorów (np. do samochodów elektrycznych) przewiduje się wzrost zapotrzebowania na jod w skali rocznej rzędu 2% i na lit około 1,5%. Zasoby tych pierwiastków są ograniczone i nierównomiernie rozmieszczone. Jod produkowany jest obecnie w trzech krajach Chile (65% produkcji światowej), Japonii i USA; lit w Argentynie, Australii i Chile, natomiast stront w Chinach (50% światowej produkcji), Hiszpanii i Meksyku. W Polsce jod, lit ani stront nie są produkowane, całe zapotrzebowanie pokrywane jest przez ich import. [...]
EN
Oil and natural gas fields are accompanied by formation waters, usually highly mineralized brines containing a variety of trace elements. Analyses carried out in various sedimentary basins around the world indicate that these waters are often enriched in elements such as iodine, lithium and strontium. Currently, these micronutrients are finding increasing application in the production of lithium-ion batteries and lithium batteries (lithium) and in the pharmaceutical, medical and pharmaceutical industry (iodine). Due to the development of production of LCD displays and batteries (e.g. for electric cars), the expected increase in demand for iodine and lithium is 2% and 1.5%, respectively. The reserves of these elements are limited and unevenly distributed. Iodine is currently produced in the three countries: Chile (65% of the world production), Japan and the US. Lithium is produced in Argentina, Australia and Chile, while strontium is produced in China (50% of the global production), Spain and Mexico. Iodine, lithium and strontium are not produced in Poland and the total demand is met by imports. [...]
PL
Efektywna eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, wymaga przeprowadzenia zabiegów szczelinowania hydraulicznego nieprzepuszczalnych kompleksów łupkowych. W celu określenia optymalnych interwałów dla zabiegów stymulacyjnych najczęściej obliczany jest parametr kruchości, określający podatność skały na pękanie. Niniejsza praca przedstawia wyniki obliczeń kruchości średniej w najbardziej perspektywicznych poziomach opartych na danych pochodzących z zapisów sondy akustycznej w dwóch otworach znajdujących się w obrębie basenu bałtyckiego. W podsumowaniu zaproponowany został również optymalny interwał do przeprowadzenia zabiegu szczelinowania hydraulicznego.
EN
Effective exploitation of unconventional reservoirs requires hydraulic fractures treatments of impermeable shale complexes. To evaluate an optimal intervals for stimulation processes, the brittleness parameter, which specify rock frackability is commonly used. This paper presents methodology and results of Brittleness Average calculation for main reservoir formations, based on geophysical sonic logs in two wellbores located in the Baltic Basin. In conclusion the optimal interval for hydraulic fracture treatment in the most perspective Lower Paleozoic complex is proposed.
11
Content available remote Złoże ropy naftowej Wańkowa w interpretacji danych elektromagnetycznych
PL
W rejonie złoża Wańkowa wykonane zostały szczegółowe badania elektromagnetyczne wzdłuż jednej z linii sejsmicznych, przebiegającej w jego najbliższym sąsiedztwie. Przeprowadzone prace geofizyczne miały na celu weryfikację założeń metodycznych dotyczących wykrywania struktur złożowych znajdujących się w piaskowcach menilitowych. Pomiary zrealizowano za pomocą metod bazujących na polach elektromagnetycznych, generowanych w sposób naturalny i sztuczny. Konfrontacja wyników uzyskanych z niezależnych metod pozwoliła na sprecyzowanie i potwierdzenie dotychczasowych założeń. Ostatecznym rezultatem było wyznaczenie charakterystycznych wskaźników obecności struktur złożowych.
EN
Detailed electromagnetic measurements in the Wańkowa deposit area along one of the seismic lines running nearby were performed. Geophysical measurements were performed to verify the methodological assumptions related to the detection of reservoir structures located in the menilite sandstones. The measurements were performed using methods based on the electromagnetic fields generated naturally and artificially. Comparison of the results obtained from independent methods, helped to clarify and confirm existing assumptions. The final result was to determine the characteristic indicators of the reservoir structures presence.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania metod elektromagnetycznych w prospekcji złóż węglowodorów oraz w rozpoznawaniu struktury i zróżnicowania litologicznego kompleksów fliszowych. W latach 2008–2014 wykonano serię badań elektromagnetycznych w rejonach wybranych karpackich złóż węglowodorów, m.in. w obszarze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Grabownica, złoża gazu ziemnego Strachocina oraz złóż ropnych Łodyna i Wańkowa. Zastosowane zostały metody: audiomagnetotelluryczna (AMT), audiomagnetotelluryczna z kontrolowanym źródłem (CSAMT), metoda polaryzacji wzbudzonej (IP) oraz metoda procesów przejściowych (TDEM). W niniejszej publikacji wykorzystano w charakterze przykładów wyniki badań wykonanych w rejonie złoża ropy naftowej Grabownica za pomocą metod magnetotellurycznych (AMT, CSAMT) oraz metody polaryzacji wzbudzonej (IP). Rezultaty badań potwierdzają przydatność metody magnetotellurycznej do wykrywania i rozpoznawania akumulacji węglowodorów. Parametry polaryzacji wzbudzonej wskazują na obecność złoża i pozwalają na określenie jego zasięgu. Anomalie generowane przez nasycenie węglowodorami są jednak trudne do odróżnienia od efektów związanych ze zróżnicowaniem litologii i/lub elementów struktury geologicznej.
EN
Results of a survey related to the application of electromagnetic methods for hydrocarbon deposits prospection and recognizing of the structure and lithological diversity of flysch complexes in the Polish Outer Carpathians are presented in the paper. Between 2008–2014 a series of electromagnetic research in selected areas of the Carpathian’s hydrocarbon deposits were carried out, inter alia on oil and natural gas “Grabownica”, natural gas reservoir “Strachocina” and oil fields: “Łodyna” and “Wańkowa”. The electromagnetic methods applied were the : audiofrequency magnetotelluric method (AMT), controlled source audiofrequency magnetotelluric method (CSAMT), method of induced polarization (IP) and time-domain electromagnetic method (TDEM). In this paper, as examples, the results of surveys carried out in the area of the “Grabownica” oil field with use of magnetotelluric methods (AMT, CSAMT) as well as the induced polarization method (IP) were presented. The presented results confirm the usefulness of a magnetotelluric method for discovering and recognizing hydrocarbon accumulations.The parameters of induced polarization indicates the presence of deposits and allow to specify its scope. However, anomalies generated by the saturation of hydrocarbons are often difficult to distinguish from effects associated with the lithology differentiation and/or geological structure.
PL
Przedmiotem artykułu są wyniki badań elektromagnetycznych wykonanych w rejonie złoża ropy naftowej Łodyna, występującego w obrębie warstw menilitowych w jednostce skolskiej. Specyficzna budowa geologiczna złoża i jego otoczenia skutecznie utrudnia zastosowanie do jego rozpoznawania powierzchniowych metod geofizycznych, w szczególności sejsmicznej metody refleksyjnej. W tej sytuacji w obszarze złoża i w jego otoczeniu podjęta została próba wykorzystania metod elektromagnetycznych, w szczególności metody magnetotellurycznej z kontrolowanym źródłem (CSAMT) oraz metody polaryzacji wzbudzonej (IP). Złoże Łodyna położone jest stosunkowo płytko, a więc pozostaje w zasięgu głębokościowym ww. metod. Niestety rozmiary wysokooporowych warstw nasyconych ropą w stosunku do niskooporowych skał otaczających powodują nieznaczny tylko i trudno zauważalny wzrost oporności strefy złożowej, co ogranicza skuteczność metody magnetotellurycznej. Obiecujące rezultaty dają natomiast wyniki polaryzacji wzbudzonej, wskazujące zasięg konturu złoża.
EN
The subject of the paper are results of an electromagnetic survey made in the area of the “Lodyna” oil field located within the Menilite Beds in the Skole Unit. The specific geological structure of the oil field and its surrounding effectively impede the use of geophysical surface methods, particularly the seismic reflection method for its recognition. In this case, an attempt at the application of electromagnetic methods, particularly Controlled Source Audiomagnetotelluric (CSAMT) and Induced Polarization (IP) methods was undertaken in the area of the oil field and its surrounding. Located relatively at shallow depths the oil field remains within the range of said methods. Unfortunately, the range of high-resistance oil saturated layers in relation to the low-resistance surrounding rocks, cause only a slight and hardly noticeable increase in resistance of the reservoir zone, which limits the effectiveness of magnetotelluric methods. Promising results are offered by the induced polarization method, which indicates the extent of the field’s contour.
PL
Publikację przygotowano na podstawie wyników badań uzyskanych przez Konsorcjum, składające się z Instytutu Nafty i Gazu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach projektu realizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska pt. ,,Program wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego z krajowych złóż węglowodorów przy zastosowaniu podziemnego zatłaczania CO[sub]2[/sub]”. Wykonano badania symulacyjne efektywności zastosowania w wybranych złożach ropy i gazu procesów CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR z równoczesną sekwestracją CO[sub]2[/sub]. W pierwszej części na przykładzie wytypowanych 10 złóż oceniono możliwości zwiększenia krajowych zasobów wydobywalnych ropy naftowej i gazu ziemnego, przy wykorzystaniu omawianych metod. Następnie określono potencjał składowania CO[sub]2[/sub] w wytypowanych złożach węglowodorów z zastosowaniem metod CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR Na zakończenie przeprowadzono wstępną analizę opłacalności ekonomicznej symulowanych metod.
EN
The paper was prepared based on the research results obtained by the consortium of Oil and Gas Institute and Polish Geological Institute – National Research Institute within the project ordered by the Ministry of the Environment and entitled: “Program of Enhanced Oil and Gas Recovery from Domestic Hydrocarbon Reservoirs by the Application of Underground CO2 Injection”. The effectiveness of the CO[sub]2[/sub]–EOR, EGR methods with simultaneous CO[sub]2[/sub] sequestration was studied usingreservoir simulations for selected oil and gas reservoirs in Poland. The first part of the paper includes an evaluation of the potential of the above methods to increase recoverable oil or gas reserves in 10 selected reservoirs. The second part of the paper includes an assessment of the CO[sub]2[/sub] storage potential of the same reservoirs using the studied methods. The paper concludes with the introductory economic analysis for the profitability of the simulated methods.
PL
26 sierpnia 2014 г., pod pozycją nr 1133, w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W swej zasadniczej części wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zawiera ona sporo nowości istotnych dla przedsiębiorców eksploatujących złoża kopalin będące źródłem surowców budowlanych.
18
Content available remote Ciecze technologiczne do zabiegów hydraulicznego szczelinowania
PL
Hydrauliczne szczelinowanie złóż węglowodorów jest jedną z najstarszych metod stymulacji wydobycia ropy i gazu. Historia tych zabiegów sięga I połowy XX w. Istotą tych zabiegów jest utworzenie w złożu szczeliny, wypełnionej materiałem podsadzkowym, przez co uzyskuje się dodatkową powierzchnię kontaktu odwiertu wiertniczego ze skałą złożową. Do ich wytwarzania służą ciecze technologiczne, których zadaniem jest spowodowanie utworzenia szczeliny oraz jej propagacja w głąb złoża. Kolejnym ważnym zadaniem cieczy szczelinującej jest transport materiału podsadzkowego z powierzchni do otwartych szczelin. Zadania cieczy technologicznych do hydraulicznego szczelinowania nie zmieniły się na przestrzeni dziesięcioleci. Jednak rozwój technologiczny oraz postęp w wielu dziedzinach spowodował ogromne zmiany w komponowaniu składu cieczy szczelinujących. Wraz z odkryciem nowych, niekonwencjonalnych złóż węglowodorów przed cieczami szczelinującymi postawione zostały nowe wyzwania technologiczne.
EN
Fundamentals and a review, with 5 refs., of fluids used both in conventional and nonconventional hydrocarbonbearing deposits.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.