Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża siarki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zasoby wydobyte ze złoża i nieuniknione straty stanowią łącznie zasoby zużyte. W przypadku eksploatacji otworowej złóż siarki przeciętne wydobycie zasobów przemysłowych wynosi około 60%. Wynika ono ze współczynnika wytapialności siarki z rudy (rzadko>70%), udziału partii wytopionej w profilu serii złożowej (nie większego niż 90%) i stopnia pokrycia obszaru eksploatacji przez strefę wytopu (najczęściej około 90%). Wytapialność siarki zależy głównie od udziału dominujących typów rudy w profilu złoża. Pozostałe czynniki działają w stopniu zależnym od przyjętej technologii podziemnego wytapiania (sposobu uzbrojenia i gęstości sieci otworów eksploatacyjnych, podaży wody gorącej, stosowania reeksploatacji). Z polskich złóż wydobyto do roku 2018 około 135 mln ton siarki, co oznacza zużycie zasobów na poziomie około 200 mln ton. W krajowym bilansie zasobów pozostaje ciągle ponad 500 mln ton siarki w złożach zlikwidowanych kopalń i w złożach niezagospodarowanych..
EN
Resources extracted from the deposit and inevitable losses constitute consumed resources altogether. In case of the borehole exploitation average degree of Sulphur deposit recovery is about 60%. It results from the ore smeltabitity (rarely over 70%), participation of the smelted part in the profile of productive series (not bigger than 90%) and degree of covering the area of the use by the zone of smelting (most often about 90%). Ore smeltability depends first of all on the participation of dominating types of ore in the deposit profile. Remaining factors are acting in the rank dependent on the accepted technology of underground melting. To 2018, about 135 million ton of Sulphur were get out of Polish borehole mines what consuming reserves of almost 200 million ton means. In domestic balance of resources constantly above 500 million ton in the deposits of liquidated mines and in undeveloped deposits.
PL
Eksploatacja złóż siarki rodzimej prowadzi do znacznej degradacji środowiska naturalnego. Złoża siarki Basznia i Niemirów znajdujące się na północnym obrzeżu zapadliska przedkarpackiego, na pograniczu Polski i Ukrainy, eksploatowane metodą otworową, w latach 90. ubiegłego wieku zostały zamknięte. Tereny poeksploatacyjne charakteryzują się znacznym przekształceniem mechanicznym i chemicznym gleb oraz degradacją przypowierzchniowych warstw gruntu. Badania geochemiczne próbek gleby z obszaru eksploatacji wskazują na silne zakwaszenie gleby (pH zwykle 2–6) oraz podwyższoną koncentrację Ba, Ca, S i Sr na obszarze poeksploatacyjnym względem obszaru otaczającego.
EN
Native sulphur exploitation leads to strong degradation of natural environment. Sulphur deposits like Basznia and Nemyriv occurring along the northern margin of the Carpathian Foredeep in the Polish-Ukrainian borderland were exploited using method of underground melting by hot water. The exploitation was stopped in the nineties. The sulphur mine areas are characterized by strong mechanical and chemical soil transformations. Geochemical analyses of soil and subsoil material reveal that the anthropogenic changed soils are distinctly acidic (mostly pH = 2–6) and enriched Ba, Ca, S and Sr compared to adjacent forest and agriculture grounds.
4
Content available remote Była siarka! Co jest teraz?
PL
Zakończenie eksploatacji złóż siarki w Kopalni „Machów" w 1992 r. pozostawiło po sobie wyrobisko odkrywkowe o pow. ok. 600 ha i głębokości ok. 110 m. Prowadzone od 1994 r. prace likwidacyjne, a następnie rekultywacyjne, doprowadziły do powstania zbiornika wodnego o powierzchni lustra wody ok. 500 ha i głębokości 42 m, wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą rozwój sportów wodnych. W 2010 r. po raz pierwszy udostępniono częściowo zbiornik do celów rekreacyjnych. Uzyskany efekt ekologiczny pozwolił na stworzenie warunków dla restytucji i reintrodukcji życia biologicznego na terenach zdegradowanych górnictwem siarki. Prowadzone prace rekultywacyjne są kolejnym przykładem właściwie pojmowanej ochrony środowiska oraz wspólnego dobra.
EN
Ending of exploitation of sulphur deposit in "Machów". Mine in 1992 left an open-cast excavation which covered about 600 hectares area with 110 metres depth. Liquidation and after that restoration works, leading since 1994, conducted to creation of water basin about 500 ha of surface and 42 m deep, which was equipped with facilities to provide the development of water sports. In 2010 the water basin was opened partly to recreation the first time. Obtained ecological effect has allowed to create conditions for restitution and reintroduction of biological living among the area which was degraded by sulphur mining. Leading reclamation works is a consecutive example of properly comprehended environmental protecion as well as the common good.
PL
W artykule przedstawiono główne problemy ochrony środowiska wgórnictwie otworowym na przykładzie KiZChS "Siarkopol" SA - Kopalnia "Osiek" wraz z krótką charakterystyką polskiego górnictwa siarki. Przedstawiono zarys historyczny budowy kopalni, sposób eksploatacji złoża siarki metodą podziemnego wytopu, a także degradację środowiska z nią związaną. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na niekorzystnym wpływie eksploatacji złoża siarki "Osiek" na środowisko, do których zaliczamy: zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zmiany w glebach na skutek zakwaszenia, zmianę stosunków wodnych, przekształcenia geomechaniczne w postaci zmian struktury górotworu, obniżeń terenu. Opisano sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności górniczej.
EN
The main problems of environment protection were presented in bore-hole mining on the example of KiZChS, "Osiek" mine together with a short profile of Polish mining of sulfur. The historical outline of building of the mine was introduced, the method of exploitation of sulfur deposit by underground melting, and also the degradation of natural environment connected with the exploitation. The attention was concentrated firstly on unfavorable influence of exploitation of "Osick" sulfur deposit on the environment which include: atmospheric air pollution, change in soils due to on result due to high acidity, change of water relations, geomechnical transformations in the form of changes of the strata's structure, subsidence of the terrain. The methods of counteracting of the negative impact of mining activity of "Osiek" Mine Sulfur were described.
PL
Występujące w Polsce złoża siarki są zlokalizowane w utworach gipsonośnych miocenu na obrzeżu zapadliska przedkarpackiego. Do chwili odkrycia w latach 50. XX wieku złóż siarki w okolicy Tarnobrzega, górnictwo siarki istniało tylko w Swoszowicach, Czarkowych, Czajkowie i Woli Wiśniowskiej koło Staszowa, w okolicach Kokoszyc i Pszowa koło Rybnika, a także w Posądzy znajdującej się około 30 km na północny wschód od Krakowa. Uruchomienie Kopalni podziemnej nastąpiło w 1915 roku. W okresie 1919-1921 działała tu Państwowa Kopalnia Siarki. Wydobycie w latach 1916 -1921 wynosiło około 1-^-30 Mg na rok, a wyeksploatowano w sumie około 300 Mg siarki. Złoże było udostępnione przez upadową i trzy szyby oraz sztolnię. Całkowita długość wyrobisk podziemnych wynosiła około 1500 m. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją duże szanse na wykorzystanie rejonu dawnej eksploatacji górniczej do celów turystycznych oraz założenia poligonu do badań wpływu wydobycia siarki na środowisko naturalne.
EN
The sulphur deposits in Poland are appearing in Miocene's gypsum sediments located on the foredeep of Carpathian's subsidence basin. Up to the fifties and the discover of sulphur deposits, the sulphuric mining existed only in Swoszowice, Czarkowe, Czajków, Wola Wiśniowska near Staszów, in the environs of Kokoszyce and Pszowa near Rybnik and also in Posądza, located about 30 km northeast of Kraków. The mine was opened in 1915, in the complex of limestone and compact gypsum. After the I World War (1919 -1921), the State Sulphur Mine functioned there. The output in the years 1916 - 1921 was about 1 * 30 Mg per year. All together, 300 Mg of sulphur were extracted there. The access to deposit was through incline, three shafts and gallery. The complete length of underground working was approximately 1500 m. Conducted research stated that there is a huge possibility
PL
Po odkryciu złóż siarki rejon tarnobrzeski stał się od 1953 r. atrakcyjnym terenem przemysłowym. Wieloletnia eksploatacja charakteryzowała się uciążliwością dla otaczającego środowiska, a powstanie wyrobisk górniczych przyczyniło się do zmian warunków wodno-glebowych. Ostatnim etapem działalności górniczej jest tu rekul­tywacja terenów poeksploatacyjnych. Pomimo problemów społeczno-gospodarczych, likwidacja wyrobisk górniczych, w połączeniu z rekultywacją terenów i docelowym ich zagospodarowaniem, korzystnie wpłynie na stan środowiska w rejonie Tarnobrzega. Przyjęte wodne kierunki rekultywacji wyrobisk spowodowały powstanie dwóch zbiorników wodnych: „Machów" o powierzchni lustra wody 500 ha i „Piaseczno" o powierzchni lustra wody 160 ha. Dzięki temu utworzone zostaną miejsca do rekreacji i wypoczynku.
EN
Thanks to the discovery of sulphur deposits the region of Tarnobrzeg became an industrial attraction. Due to the existence of mining pits the water and soil conditions in the area have changed. The exploitation of sulphur, lasting for many years, was harmful to the environment. The last stage of mining activities is reclamation of the former sulphur mining areas. Despite of some social and economical difficulties the liquidation of mining pits along with land reclamation and its new development would be only advantageous for the environment in the district of Tarnobrzeg. The aim of the reclamation is to create places for recreation.
PL
W artykule przedstawiono niezbędne działania techniczno-inwestycyjne, mające na celu przedłużenie działalności wydobywczej Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki „Siarkopol" S.A. w Grzybowie. Dokonano analizy żywotności Kopalni Siarki „Osiek", uwzględniając aktualny stan zagospodarowania złoża siarki „Osiek". W związku z problemem utrzymania wydobycia siarki rodzimej w dłuższym okresie uzasadniono celowość budowy nowej kopalni na złożu siarki „Rudniki", zlokalizowanym w bliskim sąsiedztwie złoża siarki „Osiek".
EN
Paper presents necessary technical activities and investments required for extending the life time and mining activities of Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A. w Grzybowie (Sulphur Mine and Chemical Works „Siarkopol" in Grzybów). Life time analysis of the Sulphur Mine „Osiek" was made, taking into consideration current utilization of sulphur deposits „Osiek". In order to maintain mining of natural sulphur in foreseeable future, the necessity of constructing new sulphur mine, located in „Rudniki" deposit, near „Osiek" deposit, was presented.
PL
W artykule dokonano podsumowania 15-letniej działalności eksploatacyjnej Kopalni Siarki „Osiek". Omówiono budowę geologiczną złoża siarki „Osiek", przedstawiono historię budowy kopalni, sposób zagospodarowania złoża oraz dotychczasowe wyniki produkcyjne. Podkreślono również potrzebę ochrony środowiska podczas eksploatacji.
EN
Paper summarizes 15 years of mining activities of Kopalnia Siarki „Osiek" (Sulphur Mine "Osiek"). The following main items were presented and discussed: (a) geological structure of sulphur deposit, (b) history of constructing the sulphur mine, (c) utilization of sulphur deposit and (d) production results until now. Environmental aspects of the mining operations were also outlined.
PL
Scharakteryzowano zróżnicowanie litologiczne i strukturalne nadkładu złoża siarki eksploatowanego metodą podziemnego wytapiania. Na tym tle podano, w jaki sposób wykształcenie litologiczno-strukturalne skał nadkładowych wpływa na efekty eksploatacji otworowej. Szczególną uwagę poświęcono występowaniu licznych i grubych przerostów piaszczystych w utworach sarmatu ilastego, wpływających na obniżenie szczelności nadkładu i pogarszających geologiczno-górnicze warunki eksploatacji. Przedstawiono także uwagi na temat środowiska sedymentacji utworów nadkładu ilastego.
EN
The paper presents lithological and structural variability of the overburden of native sulphur deposit in Jeziórko area exploited with the underground melting method. The influence of lithological and structural factors on the effect of exploitation was demonstrated. Particularly, numerous and thick sand intercalations within the Sarmatian clays were considered because they affect the sealing properties of the overburden and impede the geological conditions of mining activity. Remarks on sedimentation on environment of the overburden clay sediments were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.