Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża dolomitów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Złoża dolomitu w rejonie Imielina (powiat bieruńsko-lędziński)
PL
W artykule przedstawiono warunki geologiczno-górnicze złóż dolomitu w miejscowości Imielin w powiecie bieruńsko- lędzińskim. Scharakteryzowano obszar występowania dolomitu na tle podziału administracyjnego oraz opisano budowę geologiczną miasta Imielin. Podano lokalizację złóż dolomitu, ich budowę geologiczną oraz scharakteryzowano je pod kątem zasobów, wydobycia, budowy geologicznej. Zajęto się również oddziaływaniem kopalń na środowisko lokalne. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę szczególnej ochrony triasowego poziomu wodonośnego na obszarze wydobywania kopaliny. W wyniku analizy dostępnych danych uzyskano spójny obraz bazy zasobowej dolomitu z rejonu Imielina zaliczonej do grupy kamieni łamanych i blocznych.
EN
The article presents geological and mining conditions of dolomite deposits in Imielin city (Bieruń-Lędziny administrative district). The area of dolomite occurrence against the background of the administrative division has been characterised; moreover, the geological structure of Imielin city was described. The location of dolomite deposits and their geological structure has been given, and they have been characterized with respect to the resources, production, geological structure. The influence of mines on the local environment was also taken into account. Furthermore, attention was paid to the need of special protection of the Triassic system water-bearing level in the area of mineral exploitation. As a result of analysis of accessible data a compact image was obtained of the dolomite resources base from the Imielin area, counted among the group of crushed and block stones.
PL
Dolomity jako kopaliny wielosurowcowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym również w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Do tego celu są one aktualnie pozyskiwane ze złoża „Brudzowice” w regionie śląsko-krakowskim. W związku ze stopniowym wyczerpywaniem się zasobów dolomitów o właściwościach najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb produkcji materiałów ogniotrwałych, zachodzi potrzeba ponownego rozeznania krajowej bazy zasobowej. Dokonując go należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne, coraz bardziej wygórowane wymagania jakościowe stawiane tym surowcom, ale także realia gospodarczo-ekonomiczne, związane z opłacalnością - niekiedy koniecznej, lecz kosztownej i kolidującej często z masowym wydobyciem - eksploatacji selektywnej oraz wielkością zapotrzebowania ze strony przemysłu materiałów ogniotrwałych. W niniejszej pracy przedstawiono syntetyczny zarys tej problematyki z uwzględnieniem wcześniejszych opracowań i ocen. Przeprowadzona analiza krajowej bazy zasobowej dolomitów wykazała, że największe możliwości wykorzystania do produkcji materiałów ogniotrwałych związane są w dalszym ciągu z dolomitami ze złoża „Brudzowice”, a także z innymi złożami regionu śląsko-krakowskiego, zarówno eksploatowanymi (np. „Ząbkowice Będzińskie”, „Libiąż”), jak i rezerwowymi („Chruszczobród”). Potencjalnie interesującymi obiektami wydają się również być złoże „Winna” zlokalizowane w regionie świętokrzyskim oraz fragmenty niektórych złóż dolnośląskich, w szczególności „Ołdrzychowice-Romanowo”. Wymaga to jednak przeprowadzenia dalszych badań kopaliny dolomitowej, zarówno mineralogiczno-petrografi cznych i chemicznych, jak też rozpoznania złożowego w celu ewentualnego wydzielenia partii złóż spełniających kryteria przemysłu materiałów ogniotrwałych.
EN
Dolomites are used in different industrial branches, also for the production of refractories. For this purpose they are currently obtained only from “Brudzowice” deposit in the Cracow-Silesian region. In connection with progressive exhausting of dolomites especially advantageous for the refractories, their reserves should be again recognized. For this purpose not only higher and higher quality requirements but also economic aspects must be taken into consideration. The latter are connected with a profit of selective exploitation of dolomites as well as with demands of refractory industry. Such kind of exploitation is often expensive and collides with intensive output. The general review of this problem with respect to earlier elaborations and evaluation is the subject of this paper. The analysis of domestic dolomite resources has shown the greatest possibilities of using these raw materials for refractory production with regard to the “Brudzowice” deposit and also other deposits of the Cracow-Silesian region both under exploitation (e.g., “Ząbkowice Będzińskie” and “Libiąż”) and being a reserve (“Chruszczobród”). The “Winna” deposit in the Świętokrzyskie region and some Lower Silesian deposits (especially “Ołdrzychowice- Romanowo”) can be taken into consideration as the potentially interesting sources. However, the dolomite raw materials of this origin require further investigations both mineralogical-petrographic and chemical, as well as the accurate deposit recognizing to indicate their parts with the most suitable parameters for the production of refractories.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.