Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złącze budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocieplenie przegród zewnętrznych od wewnątrz jest projektowane i wykonywane od wielu lat dla grupy budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz. W artykule przedstawiono charakterystykę stosowania ocieplenia ścian zewnętrznych i ich złączy od strony wewnętrznej. Obliczenia numeryczne parametrów fizykalnych przeprowadzono dla wybranych złączy ścian zewnętrznych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO przy zróżnicowanym usytuowaniu ocieplenia i uwzględnieniu parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano zalecenia projektowe wynikające z zastosowania ocieplenia od wewnątrz z uwzględnieniem kryterium cieplnego i wilgotnościowego.
EN
Insulation of external partitions from the inside has been designed and built for many years for a group of buildings which because of various reasons cannot or should not be insulated from the outside. In the article there is introduced characteristics of using external walls and their joints insulation from the outside. Numeric calculation of physical parameters was done for selected joints of external walls using TRISCO computer program with various situation of insulation and taking into account internal and external air temperature. Based on calculations and analyzed there were formulated design recommendations resulting from application of wall insulation from the inside taking into account heat and humidity criteria.
PL
Artykuł wskazuje na możliwość pojawienia się w złączach przegród budowlanych miejsc, w których wilgoć tworzy lokalne strefy kondensacji. Miejsca te autorzy nazwali mostkami wilgoci. Mostki wilgoci powstają dla określonych brzegów, wywołane specyficzną strukturą geometryczno-materiałową złącza. Mogą być korygowane w wyniku zmian na etapie projektowania konstrukcji. W artykule przedstawiono kompleksową metodę diagnozowania złącza ze względu na zagrożenie korozją oraz ryzykiem powstawania pleśni.
EN
This article describes the possible occurrence, in the joints of construction partitions, of places where damp produces local condensation zones. The authors call such places “damp bridges”. Damp bridges occur for specified edges, caused by the specific geometrical and material structure of the joint. They can be addressed by changes at the structural design stage. The article presents a comprehensive method for diagnosis of joints in terms of the risk of occurrence of corrosion and mould.
PL
W artykule przedstawiono zasady kształtowania przegród stykających się z gruntem w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Wykonano obliczenia wybranych złączy oraz wytypowano poprawne rozwiązania.
EN
This paper presents the principles of forming building elements in contact with the ground in hygrothermal aspect. The calculations of choosen joints and selecting the correct solution has been done.
PL
Autor na podstawie raportu FEWE dokonuje analizy budynku zlokalizowanego na granicy Polski i Niemiec – w tych samych warunkach klimatycznych. Różnice, jakie przeanalizowano, polegają na różnych wymaganiach dotyczących ochrony cieplnej budynku, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i na innych cenach nośników energii po obu stronach granicy. Wybrano projekt przeciętnego budynku jednorodzinnego o kształcie przystosowanym do standardu budynku niskoenergetycznego. Założono, że budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej i spełnia minimalne wymagania obowiązujące w danym kraju, czyli jest najgorszy z możliwych do wzniesienia. Dla tak zaprojektowanych budynków obliczono wielkość rocznego zużycia energii oraz roczne koszty do zaspokojenia potrzeb w zakresie komfortu cieplnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
EN
The paper compares energy costs and consumption for two buildings located in the same climatic zone but meeting different requirements – German and Polish. It is a standard house with a shape of low energy building. For these constructions yearly energy consumption to meet thermal comfort was calculated.
5
Content available remote Uwarunkowania adhezji w złączach budowlanych
PL
Adhezja jest ważnym zjawiskiem w przyrodzie i odgrywa znaczącą rolę w problemach inżynierskich. W artykule omówiono złącza budowlane, których wytrzymałość i trwałość, ze względu na sposób łączenia materiałów, rozpatrywana jest w oparciu o zjawisko adhezji. Przedstawiono czynniki wpływające na adhezję analizując ich wpływ na przyczepność warstwy nakładanego materiału do podłoża. Uwzględniono takie zagadnienia jak właściwości układanych materiałów w stanie nie związanym, sposoby przygotowywania powierzchni podkładu, kompatybilność łączonych materiałów, wpływ warunków zewnętrznych na jakość złącza.
EN
The adhesion is an important phenomenon in nature as well as in engineering. Building joints as the object of study have been specified on the background of the materials bonding. Factors which affect the adhesion, as well as their influence on the bond strength, have been presented. The following features have been taken up: features of the materials, preparing of the surface to be covered, materials compatibility and influence of environmental conditions on the durability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.