Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  yielding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zastosowania środków wiążących na kiełkowanie i wzrost kukurydzy (Zea mays L.). Oznaczono stężenia wybranych pierwiastków (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Zn) metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES) w pędach i korzeniach kukurydzy. Określono także świeżą i suchą masę badanych roślin. Badania wykazały znaczący wpływ otoczkowania nasion na skład pierwiastkowy korzeni i pędów kukurydzy.
EN
Maize seeds were coated with binding agents (fish collagen or poly((hexamethylene biguanide) hydrochloride, PHMB). In maize seedlings (after 21 days of growth), the dry and fresh mass of shoots and roots as well as the contents of elements (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P and Zn) were detd. A significant increase in the fresh mass of maize shoots and roots grown from PHMB-coated seeds was obsd., compared to the control sample. The use of both types of binding agents significantly changed the elemental compn. of the roots and shoots. In the roots of plant grown from collagen-coated seeds, the highest increase in content of B and Na was obsd., while those grown from PHMB-coated seeds, the highest increase in the content of Fe, K, Mg and P. The smaller changes in the content of elements were obsd. in the plant shoots.
EN
Besides a very good protein fodder legumes can also leave a good stand for the forecrop. In effect of legumes symbiosis with bacteria they are able to fixed N2. Thanks to that their cultivation does not require high doses of nitrogen fertilizers, and fixed nitrogen is also available in the soil for the successive crop. The aim of researches was to recognize the impact of blue and yellow lupine forecrops on yielding of winter wheat and compare these effects with the impact of spring barley. The studies were led at Agricultural Experimental Station in Grabów which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Zeus, yellow lupine var. Dukat and after spring barley var. Johan. Winter wheat density amounted to 5 m plants per ha, and area of plots to harvest – 24 m2 . During the flowering of wheat following measurements were performed: plant height, leaf area (AM 300; ADC BioScientific Ltd. UK) and SPAD values (SPAD -502; Minolta Japan), whereas before the harvest, at full maturity were determined: number of shoots, number of ears and grains in the ear, the mass of straw, ears and grain, as well as weight of 1000 grains. These measurements were performed on the 10 plants randomly selected from each plots. After the harvest there were determined the grain yield and its moisture as well as nitrogen content in the grain (Kjeldahl method). It was found beneficial effect of a forecrop on wheat yielding and its elements structure (i.e. number of ears, number of grains per plant and weight of 1000 grains). The influence of a forecrop on yielding level of winter wheat was in the great degree dependent on course of weather condition in the years of research and the lupine species. In the unfavorable years to wheat cultivation the difference between yields of winter wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in years with favorable weather course.
PL
Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej rośliny strączkowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2) dzięki czemu w ich uprawie stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów łubinu wąskolistnego i żółtego na plonowanie pszenicy ozimej i porównaniu tego efektu do działania jęczmienia jarego. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Zeus, łubinie żółtym odmiany Dukat i jęczmieniu odm. Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru – 24 m2 . W okresie kwitnienia pszenicy wykonano pomiary wysokości roślin, powierzchni liści (AM-300; ADC BioScientific Ltd., UK) oraz wartość wskaźnika SPAD (SPAD-502; Minolta Co., Ltd Japan), natomiast przed zbiorem w fazie dojrzałości pełnej na 10 roślinach losowo wybranych z każdego poletka określono liczbę pędów, liczbę kłosów i ziaren w kłosie, masę słomy, kłosów i ziarna, a także masę 1000 ziaren. Po zbiorze określono plon ziarna i jego wilgotność oraz zawartość azotu w ziarnie (metodą Kjeldahla). Stwierdzono korzystny wpływ przedplonu na plonowanie i elementy struktury plonu pszenicy ozimej (tj. liczbę kłosów, liczbę ziaren z rośliny i masę 1000 ziaren). Oddziaływanie przedplonu na poziom plonowania pszenicy ozimej było w dużym stopniu zależne od przebiegu warunków pogodowych w latach badań oraz gatunku łubinu. W latach niesprzyjających uprawie pszenicy różnica między plonami pszenicy ozimej uprawianej po dobrych i słabych przedplonach była większa niż w latach z korzystnym przebiegiem pogody.
3
Content available remote Ocena wpływu molibdenu i lipochitooligosacharydów na plonowanie grochu siewnego
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dolistnego nawożenia molibdenem oraz stosowania czynników Nod (LCO) na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zastosowane dolistnie Mo i LCO zwiększają wydajność symbiotycznego wiązania azotu, polepszając odżywienie roślin tym składnikiem, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plon i elementy jego struktury. Obydwa preparaty stosowane pojedynczo polepszały plonowanie grochu, ale najlepsze efekty uzyskano, stosując je łącznie.
EN
Pea was foliar fertilized with aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄ or/and lipochitooligosaccharides (LCO) recovered from Rhizobium leguminosarum bacteria. The fertilization resulted in an increase in the mass and no. of root nodules, nitrogenase activity, no. of pods in a plant and seed yield.
EN
Legume-cereal mixtures cover a considerable cultivated area in Poland what follows mainly from better and more stable yielding of mixed stands than pure ones. Besides a very good protein fodder the legume – cereal mixture can leave also good stand for subsequent plant. It is an effect of symbiosis of legumes with symbiotic bacteria and thanks to that lower doses of nitrogen are used in the mixture stands and fixed nitrogen is also available in the soil to the subsequent plants. This kind of cultivation become a very good part of ecological agriculture rules where due to forbidden nitrogen fertilizers use, this nitrogen fixed symbiotically is of great importance. The aim of studies was to recognize a residual effect of the forecrop which were: pure sowing of lupine, lupine and barley mixture and pure sowing of barley, on yielding of winter wheat. Studies were led at the Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Regent which was cultivated in the pure stand and in the mixture with spring barley var. Johan. Wheat plant density amounted to 5,5 mln plants per hectare, and area of plots to harvest - 24 m2 . Before harvest selected biometric measurements of plants were performed and, after the harvest in the full maturity, yield and features of its structure as well as chemical content of winter wheat grain were determined. It was found a favorable effect of forecrop on yielding and features of winter wheat yield structure (e.g. number of ears, number of grain per plant and 1000 grain weight). The influence of forecrop on the level of winter wheat yielding depended to a large extent on weather conditions course in the experimental years and on blue lupine variety as well as composition of lupine – barley mixture. In years unfavorable for winter wheat cultivation the difference between yields of wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in the years with favorable weather course.
PL
Mieszanki strączkowo-zbożowe zajmują znaczną powierzchnię uprawy w Polsce, co wynika w dużej mierze z lepszego i bardziej wiernego plonowania zasiewów mieszanych niż czystych. Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej mieszanki strączkowo-zbożowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2), dzięki czemu stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych w zasiewach mieszanych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Ten sposób uprawy wpisuje się bardzo dobrze w zasady rolnictwa ekologicznego, w którym ze względu na zakaz stosowania azotu mineralnego, azot związany symbiotycznie ma szczególne bardzo duże znaczenie. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów jakim były siew czysty łubinu, mieszanek łubinu z jęczmieniem i jęczmienia w siewie czystym na plonowanie pszenicy ozimej. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Regent uprawianym w siewie czystym i w mieszankach z jęczmieniem jarym odmiany Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5,5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru - 24 m2
5
Content available Ocena nawadniania sadu śliwowego
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na wzrost i plonowanie 5 odmian śliw: Hanita ,Elena President, Amers, Jojo. Śliwy uprawiano w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Oceniane odmiany posadzono na podkładce Węgierki Wangenheima jesienią 2010 roku, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Wpływ zastosowanego nawadniania oceniono w 3 i 4 roku (w 2013 i 2014 roku) po posadzeniu, gdyż w pierwszych latach nie zastosowano nawadniania. Nawodnienie stosowano, gdy potencjał wody w glebie obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawodnień użyto zraszaczy „Head” o rozstawie 4 x 3m. Między rzędami drzew utrzymywano murawę trawiastą, a w rzędach ugór herbicydowy. Przed zastosowaniem nawadniania (2012 rok) plony śliw wynosiły średnio 0,8 kg·drzewo-1. W zależności od sum opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach wegetacyjnych 2013 i 2014 roku, zastosowano zróżnicowane dawki w ilości od 10mm do 35mm łącznie 90mm w okresie od IV do VII 2013roku oraz w ilości od 15mm do 80mm, łącznie 200mm, w okresie od IV do VIII 2014 roku. Pod wpływem nawadniania plony wzrosły średnio o 1,1 kg · drzewo-1, w pierwszym roku nawadniania (2013rok). Największy przyrost plonu dzięki nawadnianiu (średnio o 1,2 t·ha-1) do ilości 3,7 t·ha-1, stwierdzono w 2014 roku. W stosunku do okresu wegetacji 2012 roku, w którym nie nawadniano o zbliżonej sumie i rozkładzie opadów oraz średniej temperaturze powietrza, średni wzrost plonu był ponad 3-krotny. Produkcyjność 1mm wody w 2 letnim okresie prowadzenia nawadniania wyniosła 10,7 na 1mm kg·ha-1 i w istotny sposób zależała od warunków pogodowych, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów.
EN
This paper presents an assessment of the impact of irrigation on the growth and yield of five varieties of plums: Hanita, Elena, President, Amers, Jojo. The plums were grown in individual fruit farm in the village of Pyzdry in Wielkopolska. The assessed plum varieties were planted on stems of Węgierki Wangenheim in the autumn of 2010, on light soil good rye complex. The influence of different irrigation was assessed after 3 and 4 years (in 2013 and 2014) after planting, because in the early years there was no applied irrigation. Irrigation was used when the soil water potential decreased below - 0,01 MPa. The sprinkler „Head” was used for irrigation with a spacing 4 x 3m. Between the rows of trees there were grassy field and rows of herbicide fallow. Before the usage of irrigation (2012) the plum yields averaged 0,8 kg · tree-1. Depending on the precipitation totals in different growing seasons in 2013 and 2014, the doses varied from 10mm to 35mm, including 90mm from the IV to the VII month of 2013 and in an amount from 15mm to 80mm, 200mm in total, in the IV to VIII month of 2014. Under the effect of irrigation, the yields increased by an average of 1,1 kg · tree-1, in the first year of irrigation (2013). The largest increase in yield due to irrigation (an average of 1,2 t·ha-1) to the amount of 3,7 t·ha-1, was found in 2014. In relation to the vegetation period of 2012 when there was no irrigation, with a similar sum and distribution of rainfall and the average air temperature, the average increase in yield was more than 3-fold. Productivity of 1mm water over a period of 2 years of irrigation resulted in 0,7 for 1mm kg·ha-1 and essentially depended on the weather conditions, especially the amount and distribution of rainfall.
PL
Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono w latach 2013-2014 w szklarni nieogrzewanej Stacji Doświadczalnej Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastających poziomów boru w pożywce stosowanej do fertygacji na plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty masłowej (Lactuca sativa L.). Rośliny uprawiano w hydroponice stagnującej. W doświadczeniu stosowano pożywki o zróżnicowanej zawartości boru (mg · dm-3): kontrola 0,011; 0,40; 0,80; 1,60. Wykazano istotny wpływ zawartości boru w pożywce na średni plon główek sałaty, indeks SPAD oraz zawartość azotu, fosforu żelaza, manganu, miedzi i boru w główkach sałaty. Potwierdzono możliwość uprawy sałaty masłowej w hydroponice stagnującej.
EN
Experiment was conducted in the years 2013-2014 in an unheated greenhouse Experimental Station of the Departments of the Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Poznan. The aim of this study was to determine the effect of increasing levels of boron in the liquid feed used for fertigation on yield and nutrient content in leaves of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.). Plants were grown in hydroponice stagnant. In the experiment liquid feed with different boron content: (mg · dm-3): control 0.011; 0.40; 0.80; 1.60 was used. It was found a significant influence of boron fertigation on the average mass produced heads of lettuce, SPAD index and content of nitrogen, phosphorus, iron, manganese, copper and boron in leaves. It has been confirmed the possibility of cultivation of butterhead lettuce in hydroponics.
RU
Последствие высоких доз извести на 79 год пользования способствовало снижению кислотности почвы до слабокислой. Урожайность старосеяного агрофитоценоза без внесения удобрений составила в зависимости от последействия доз и форм извести 2,6–4,2 т∙га-1 абсолютно сухого вещества (СВ), при внесении N120P60K90 6,6–8,1 т∙га-1 СВ. Применение приемов улучшения условий питания растений за счет внесения извести и минеральных удобрений влияет на изменение флористического состава травостоя. Основным компонентом агрофитоценоза без удобрений NPK является овсяница красная (Festuca rubra L.), которая в зависимости от доз извести составляет от 17,2 до 69,7% урожая, а при применении N120P60K90 – лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) – 13,0–58,5%. Если травостой не использовать (заповедный режим) его основу составляет вейник наземный (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.) занимая до 60–66% массы.
PL
Następcze działanie wapnowania w 79. roku użytkowania runi sprzyjało zwiększeniu odczynu gleby do słabo kwaśnego. Plonowanie nienawożonej agrofitocenozy w zależności od dawek i formy wnoszonego wapna wynosiło 2,6–4,2 t∙ha-1 s.m., a przy wniesieniu N120P60K90 6,6–8,1 t∙ha-1 s.m. Zastosowanie zabiegów poprawiających warunki odżywiania roślin przez wprowadzanie do gleby wapna i nawozów mineralnych wpływa na zmiany składu botanicznego runi. Podstawowy komponent nienawożonej agrofitocenozy stanowi kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.), której udział w plonie, w zależności od dawek wapna wynosi 17,2–69,7%, a przy wniesieniu N120P60K90 udział wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.) wynosi 13,0–58,5%. Jeżeli ruń nie jest użytkowana to główny jej komponent stanowi trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.) – 60–66% biomasy.
EN
Subsequent effect of liming in the 79th year of sward utilization enabled the increase of soil pH to weakly acidic. Yielding of non-fertilised agri-phytocoenosis ranged from 2.6 to 4.2 t∙ha-1 dry wt. After application of fertilisers at a dose of N120P60K90 it increased to 6.6–8.1 t∙ha-1 dry wt. Measures improving plant nutrition through the introduction of calcium and mineral fertilisers to soil affect botanical composition of sward. Basic component of non-fertilised meadow was the red fescue (Festuca rubra L.), whose share in the yield was 17.2–69.7% depending on calcium doses. After application of N120P60K90 the share of the meadow foxtail (Alopecurus pratensis L.) was 13.0–58.5%. If meadow sward is not used then its main component (60–66% of biomass) is the bushgrass (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.).
PL
Dokonano agronomicznej oceny właściwości użytkowych granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych oraz z popiołu i kości zwierzęcych, zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu w eksperymencie z pszenicą ozimą. Nawozy stosowano w dawkach P₂O₅: 40, 60 i 80 kg/ha. Badano wpływ bionawozów na obsadę roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, intensywność procesów fotosyntezy i transpiracji. Zastosowane bionawozy, podobnie jak superfosfat, zwiększyły masę ziarna z jednego kłosa i tempo fotosyntezy, nie zmieniły zaś pozostałych cech morfologicznych. Wpływ bionawozów na intensywność fotosyntezy i transpiracji był zazwyczaj taki sam lub korzystniejszy niż superfosfatu w tej samej dawce. Bionawóz z popiołu w dawce P₂O₅ 80 kg/ha zmniejszał tempo fotosyntezy.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were compared in field expts. on winter wheat to superphosphate. Plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, photosynthesis and transpiration intensities were detd. The tested fertilizers did not influence any morphol. attributes, but the mass of grain. Biofertilizers were equally or more effective in grain filling as superphosphate. They usually affected photosynthesis and transpiration intensities at the same or at a higher level than superphosphate at the same P₂O₅ dose. The ash-based biofertilizer used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha resulted in the same photosynthesis intensity as superphosphate applied at 80 kg P₂O₅. However, it reduced photosynthesis rate when applied at a highest dose
PL
Badano właściwości użytkowe granulowanych bionawozów fosforowych uzyskanych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych. Bionawozy zawierały bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu. Nawozy stosowano w dawkach P₂O5: 40, 60 i 80 kg/ha. Pod względem wpływu na wielkość plonu zboża i jego strukturę bionawozy nie ustępowały superfosfatowi, a ich działanie było porównywalne. Najlepszą efektywność plonotwórczą bionawozów wykazała dawka P₂O₅ 60 kg/ha. Jej zwiększenie do 80 kg było już nieuzasadnione. Bionawozy, podobnie jak supefosfat, nie miały wpływu na wyleganie, stopień zachwaszczenia chronionej pszenicy oraz jej porażenie przez patogeny grzybowe.
EN
Two granulated P biofertilizers made from sewage sludge ash and sewage sludge ash with animal bones (both prepns. enriched with Acidithiobacillus ferrooxidans) were compared in field expts. on winter wheat to a com. superphosphate fertilizer at 3 P₂O5 levels (40–80 kg/ha). Wheat yield, ear d., no. of grains in the ear, the mass of 1000 grains, biomass dynamics, lodging, weed infestation, and intensity of fungal diseases were studied. Biofertilizers equalled superphosphate in terms of its crop-enhancing efficiency. They showed the best efficiency when used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha. The increasing the dose up to 80 kg was no longer justified. The tested fertilizers did influence neither wheat lodging nor weed growth nor of fungal pathogens infestation.
PL
Przedstawiono wyniki badań polowych nad właściwościami użytkowymi granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z superfosfatem. Analizowano osiedlanie się A. ferrooxidans w glebie oraz wpływ bionawozów na ogólną liczebność bakterii heterotroficznych i grzybów w glebie, występowanie dżdżownic, wilgotność, temperaturę i pH gleby. Bakterie A. ferrooxidans nie przeżywały w środowisku glebowym pszenicy ozimej. Zastosowane bionawozy fosforowe tak samo jak superfosfat nie modyfikowały badanych właściwości środowiska glebowego.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were enriched with phosphate-solubilizing bacteria (Acidithiobacillus ferrooxidans) and studied for its survivability in soil and the influence of biofertilizers on the total counts of heterotrophic bacteria and fungi, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. and pH. The biofertilizers were as effective as superphosphate used for comparison. A. ferrooxidans did not survive in the soil environment of winter wheat. The tested fertilizers did influence neither the total no. of heterotrophic bacteria and fungi in soil, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. nor pH.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, w którym oceniano wpływ zawiesinowego bionawozu fosforowego z popiołu w dawkach P₂O₅ 40, 60 i 80 kg/ha na wybrane cechy pszenicy jarej (obsada roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła oraz długość, szerokość, obwód i powierzchnia liścia, długość kłosa i masa ziarna z kłosa). Odniesieniem dla bionawozu były nawozy standardowe (superfosfat, fosforyt) oraz obiekt kontrolny bez nawożenia fosforem. Analizowano także wpływ pełnej ochrony chemicznej pszenicy przed patogenami na tle obiektów nie chronionych. Wpływ bionawozu na morfologię roślin pszenicy jarej był porównywalny z wpływem nawozów tradycyjnych. Zróżnicowane dawki fosforu zmieniły znacząco tylko parametry liścia w fazie strzelania w źdźbło. Ochrona chemiczna zwiększyła wartości wszystkich badanych cech z wyjątkiem charakterystyk liścia.
EN
Suspension P biofertilizer made from sewage sludge ash and enriched with Bacillus megaterium was compared in field expts. on spring wheat to superphosphate and phosphorite. Three levels of P₂O₅ (40, 60 and 80 kg/ha) and 2 levels of plant protection (without protection, full plant protection) were used. The effects of biofertilizer on plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length and mass of grain from ear were studied. The new biofertilizer was as active as the com. ones. Full chem. protection improved morphol. attributes of the plants.
EN
In this paper, an elastic-plastic deformation of a centrally heated two-layered composite cylinder with free ends subjected to uniformly distributed internal energy generation within an inner cylinder is studied using Tresca’s yield condition and its associated flow rule. Stress, strain and displacement distributions in the composite cylinder made of elastic-perfectly plastic material are derived considering the influence of geometric parameters as well as material properties such as yield strength, modulus of elasticity, Poisson’s ratio, coefficient of thermal conduction and coefficient of thermal expansion. Yielding starts at the outer boundary or at the axis corresponding to an ‘edge regime’ of Tresca’s prism in both cases. Propagations of the plastic regions are studied due to an increase of a heat generation.
EN
The study was carried out in an area of meadow located in a proper dry meadow habitat. The soil comprised black degraded earth with the mechanical composition of heavy clayey sand and a pH of 4.4. The study involved the following methods of utilisation: mowing and harvesting the biomass, mowing and leaving the biomass on the swathe, mulching the biomass and leaving it on the swathe and leaving the meadow non-utilised. Despite significant differences in utilisation, no statistically significant differences were observed in sward density although leaving mowed biomass on the swathe contributed to a decline in sward density. The height of the mowed sward was lowest where biomass was collected and tallest where it was left after mulching. Despite the extensive utilisation and lack of fertiliser the crop yield remained relatively high, ranging from 4.3-4.7 t•ha-1 DMB. The different methods of utilisation did not bring significant differences in crop yield. The botanical composition of the sward deteriorated significantly with a decline in valuable grasses and the spread of dicotyledonous plants, including varieties such as the common dandelion (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) and common sorrel (Rumex acetosa L.). This effect was particularly marked in the non-utilised meadow and the meadow where the biomass was left on the swathe. The results of the study indicate that leaving harvested biomass to mulch is more beneficial to meadow than being left non-utilised, but in the long term this leads to degradation, particularly of sward (through the spread of weeds) but also sward density (by rarefaction).
PL
Badania prowadzono na łące położonej w siedlisku grądowym właściwym. Glebę stanowiła czarna ziemia wyługowana o składzie mechanicznym piasku gliniastego mocnego i pH 4,4. Badano następujące sposoby użytkowania: koszenie i zbieranie plonu (biomasy), koszenie i pozostawianie biomasy na pokosach, koszenie z rozdrobnieniem i pozostawianie na łące oraz łąka porzucona. Mimo znacznych różnic w sposobach użytkowania, nie stwierdzono udowodnionych statystycznie różnic w zadarnieniu łąki, mimo iż pozostawianie skoszonej biomasy sprzyjało rozrzedzeniu darni. Wysokość koszonej runi była najmniejsza na łące ze zbiorem biomasy a największa po jej rozdrobnieniu i pozostawieniu. Można zatem wnioskować o nawożącym działaniu pozostawianej biomasy. Plonowanie, mimo ekstensywnego użytkowania oraz braku nawożenia, było dość wysokie, sięgające 4,3-4,7 t•ha-1 s.m. Sposoby użytkowania nie różnicowały istotnie wielkości plonów. Wraz z upływem lat badań, skład botaniczny runi podlegał znacznym zmianom na niekorzyść, skutkiem ustępowania wartościowych traw a rozwojem roślin dwuliściennych, w tym takich gatunków jak mniszek pospolity (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.). Dotyczyło to zwłaszcza łąki porzuconej oraz z pozostawianiem biomasy na pokosach. Najmniej niekorzystnych zmian w składzie botanicznym runi stwierdzono na łące ze zbiorem biomasy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że pozostawianie skoszonej runi na łące jest zabiegiem dla niej korzystniejszym niż zaniechanie użytkowania, lecz w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do degradacji, zwłaszcza runi (zachwaszczenie), ale również darni (rozrzedzenie).
EN
Organic manuring is suggested to be necessary in sweet corn cultivation. It is not always possible to use farmyard manure due to economic, production or technical reasons. Catch crops used as green manures can be an alternative source of organic matter. The experiment was carried out in central-east Poland (52°06’N, 22°55’E), in years 2008–2011. The successive effect of winter catch crops (hairy vetch, white clover, winter rye, Italian ryegrass, winter turnip rape) and the type of weed control on the growth and yielding of sweet corn was examined. The catch crops were sown in early September, incorporated in early May. The effect of the winter catch crops on yield was compared to the effect of FYM at a rate of 30 t•ha-1 and the control without organic manuring. The sweet corn was grown directly after organic fertilization. Three methods of weed control was used: Hw – hand weeding, twice during the growing period, GCM – herbicide Guardian CompleteMix 664 SE, immediately after sowing the seed corn, Z+T – a mixture of herbicides Zeagran 340 SE + Titus 25 WG, in the 3–4 leaf stage sweet corn. The highest yields of biomass were found for winter rye (35.5 t•ha-1 FM and 7.3 t•ha-1 DM), the most of macroelements accumulated winter turnip rape (480.2 kg N+P+K+Ca+Mg•ha-1). Generally, leguminous catch crops had similar to the FYM and better than non-leguminous catch crops yield-forming effect. The highest yield of marketable ears of sweet corn was obtained after FYM (14.4 t•ha-1) and after hairy vetch catch crop (14.0 t•ha-1). A similar yield-forming effect also had white clover and Italian ryegrass. The most of ears from 1 ha was achieved after white clover catch crop (59.3 tausend), similar after FYM and hairy vetch catch crop. The highest kernel yields were found after FYM (10.7 t•ha-1). The yields of kernel after hairy vetch and white clover catch crops were significantly higher than after non leguminous catch crops. Z+T weed control method increase marketable yield of sweet corn (by 25–30%) and a number of ears (by 17–22%), compared to hand weeding and GCM weed control method.
EN
The purpose of the conducted experiment was to estimate the influence of the form and dose of selenium on yielding and N, P, K, Ca, Mg and S content in the above ground parts of maize. The experiment was established in Wagner type pots with a capacity of 5 kg of soil in three replications. The substrate was a slightly acidic light loam with an average content of P, K, Mg and S and low Se content. Selenium was applied in the form of Na2SeO4 and Na2SeO3, and doses of: 0; 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0 mg·kg-3 of soil. The ‘Lober’ strain of maize was used as a test plant and was cut down during the BBCH 73 phase. The conducted research demonstrated that the after entering into the soil 0.1 mgSe·kg-3, form in which the element was used, did not affect the weight of the harvested crop corn. At all the rest selenium dosage levels the biomass cultivated in soil enriched with sodium selenate was higher than the biomass obtained after the application of sodium selenite. The application of selenium in the form of selenate (Na2SeO4) and selenite (Na2SeO3) caused a substantial increase in the content of this trace element in maize. The effect of the selenate was such that average Se content in plants was 13 times higher than the predetermined average for maize cultivated in soil with the selenite supplement. The introduction of selenium into the soil, especially in higher doses, triggered changes in the chemical composition of the maize. With the greater doses of Se(VI) the content of nitrogen, potassium and calcium content in plants decreased. The impact of that form of selenium upon phosphorus and sulphur content depended on the size of the applied doses. Selenium introduced in doses of 0.1–0.5 mg·kg-3 increased the content of P and limited the amount of S. At greater doses the reverse relationship was observed. Maize cultivated in soil enriched with Na2SeO3 contained less nitrogen and sulphur but more phosphorus, potassium, and calcium than that cultivated in soil with the selenate supplement.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu formy i dawki wprowadzonego do gleby selenu na plonowanie oraz zawartość N, P, K, Ca, Mg i S w częściach nadziemnych kukurydzy. Doświadczenie założono w wazonach typu Wagnera o pojemności 5 kg gleby, w trzech powtórzeniach. Podłożem była lekko kwaśna glina lekka, wykazująca średnią zasobność w P, K, Mg i S oraz niską zasobność w Se. Selen zastosowano w formie Na2SeO4 i Na2 SeO3 w dawkach: 0; 0,1; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 mg·kg-3 gleby. Rośliną testową była kukurydza odmiany ‘Lober’, zebrana w fazie BBCH 73. Przeprowadzone badania wykazały, że po wprowadzeniu do gleby 0,1 mgSe·kg-3, forma w jakiej ten pierwiastek był zastosowany, nie miała wpływu na wielkość zebranego plonu biomasy kukurydzy. Pozostałe dodatki tego mikrślementu zwiększały istotnie plony biomasy roślin uprawianych na glebie z dodatkiem selenianu(VI) sodu w większym stopniu niż po zastosowaniu selenianu(IV) sodu. Zastosowanie selenu zarówno w postaci Na2SeO4, jak i Na2SeO3 spowodował istotne zwiększenie zawartości tego mikrślementu w kukurydzy. Pod wpływem selenianu(VI) średnia zawartość Se w roślinach była 13 razy większa od średniej zawartości w biomasie kukurydzy uprawianej na glebie z dodatkiem selenianu(IV). Wprowadzenie do gleby selenu, zwłaszcza jego większych dawek, spowodowało zmiany składu chemicznego uprawianej kukurydzy. Effect of Form and Dose of Selenium on Yielding and Contents of Macronutrients... 251 Wraz ze zwiększaniem dawki selenianu(VI) zmniejszała się zawartość azotu, potasu i wapnia w częściach nadziemnych roślin. Wpływ tej formy Se na zawartość fosforu i siarki zależał od wielkości zastosowanej dawki. Selen wprowadzony w dawkach 0,1–0,5 mg·kg-3 zwiększał zawartość P oraz ograniczał zawartość S. Po zastosowaniu większych dawek selenu zanotowano odwrotną zależność. Kukurydza uprawiana na glebie wzbogaconej w Na2SeO3 zawierała mniej azotu i siarki, a więcej P, K i Ca niż uprawiana na glebie z dodatkiem selenianu(VI).
PL
Celem badań była ocena wpływu zróżnicowanych stężeń krzemu i wysokiego poziomu manganu w pożywce na plonowanie i stan odżywienia uprawianej hydroponicznie sałaty odm. 'Sunny'. Rośliny uprawiano w wełnie mineralnej z zastosowaniem fertygacji w systemie zamkniętym z recyrkulacją pożywki. Badano następujące poziomy krzemu: 0,21, 0,42 i 0,63 mg⋅dm⁻³. Źródłem krzemu był nawóz zawierający kwas ortokrzemowy (0,6% Si). Kombinacją kontrolną były rośliny nie żywione krzemem. Żywienie krzemem wpływało istotnie na zawartość makroskładników w nadziemnych częściach roślin: obniżenie azotu (0,21 i 0,63 mg Si⋅dm⁻³), wzrost zawartości: fosforu (0,42 i 0,63 mg Si⋅dm⁻³), potasu (0,21 i 0,42 mg Si⋅dm⁻³), wapnia (wszystkie kombinacje z Si) i magnezu (tylko 0,21 mg Si⋅dm⁻³) w porównaniu z kontrolą. W przypadku mikroskładników Si istotnie obniżał zawartość cynku (tylko dla 0,63 mg Si⋅dm⁻³) i żelaza (wszystkie badane kombinacje), przy braku istotnego wpływu na zawartość manganu, miedzi i sodu. Wzrastające żywienie krzemem istotnie i pozytywnie wpływało na plonowanie roślin.
EN
The aim of the study was the evaluation of different concentrations of silicon effect and high levels of manganese in the nutrient medium on the yielding and nutrient status of hydroponically grown lettuce cv. 'Sunny'. Plants were grown in rockwool in closed fertigation system with nutrient solution recirculation. The following levels of silicon were studied: 0.21, 0.42 and 0.63 mg⋅dm⁻³. The source of silicon was fertilizer contain orthosilicic acid (0.6% Si). Control combination was plants without Si nutrition. Silicon nutrition significantly influenced on content of macroelements in aboveground parts of plant: decreasing of nitrogen (for 0.21 and 0.63 mg Si⋅dm⁻³), increasing of: phosphorus (for 0.42 and 0.63 mg Si⋅dm⁻³), potassium (for 0.21 and 0.42 mg Si⋅dm⁻³), calcium (for all the Si-treatment) and magnesium (only for 0.21 mg Si⋅dm⁻³) comparing with control. In case of microelements Si significantly reduced zinc content (only in case 0.63 mg Si⋅dm⁻³) and iron (for all the Si-treatment), with lack of significantly influence in case of manganese, copper and sodium. Increasing silicon nutrition significantly and positively influenced on plant yielding.
PL
W pracy przeanalizowano dynamikę plonowania łąk górskich w Małych Pieninach, na dwóch obiektach doświadczalnych, w okresie dwudziestopięciolecia od zaprzestania nawożenia mineralnego. Określono także potencjalne możliwości utrzymania na 1 ha łąki pogłowia krów mlecznych (w DJP), z założeniem, że siano stanowi podstawę ich wyżywienia. Badania prowadzono na obiektach doświadczalnych Stacji Badawczej Małopolskiego Ośrodka Badawczego, dawnego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (obecnie ITP). Obiekt I był zlokalizowany na wysokości 600, a obiekt II 800 m n.p.m. Z poletek o powierzchni 20 m² na obiekcie I zbierano trzy, a na II dwa pokosy zielonej masy, i po wysuszeniu próbek w 105°C określano plon absolutnie suchej masy w przeliczeniu na ha. W ciągu dwudziestu pięciu lat badań średnie plony łąk po zaprzestaniu nawożenia obniżyły się na I obiekcie o 26,9%, a na II o 26,3%. Średnie plonowanie na obiekcie II było o 14,1% mniejsze. Obsada krów mlecznych możliwa do utrzymania z założeniem, że są wyłącznie żywione paszą łąkową zmniejszyła się z 0,74 do 0,57 na obiekcie I i z 0,57 do 0,42 DJP·ha-¹ na obiekcie II. Wynika z tego jednoznacznie, że wieloletnie zaprzestanie nawożenia, co często jest obecnie praktykowane w małych gospodarstwach górskich, znacznie ogranicza efektywność produkcyjną.
EN
In this study dynamics of the mountain meadow yielding in Small Pieniny Mountains was analyzed, on two experimental objects in period of 25 years after fertilisation abandonment. Also potential possibilities of preservation on 1 ha meadow, dairy cattle stock (in LAU), on the under standing that hay is the basis of their alimentation was defined. Research was conducted on experimental objects of the Research Station of Małopolska Research Centre former Institute for Land Reclamation and Grassland Farming. Object I was located at height of 600 m a.s.l., and II at 800 m a.s.l. From the 20 m² plot on object 1 were taken three harvests, and on the object II two swaths, and after dryling samples in 105°C the crop of absolutely dry extract was defined. Over the 25 years of research period, average meadow crops after fertilisation abandonment on object I got down by 26.9%, and on the second by 26.3%. Average yielding on the second object was 14.1% lower. Cattle manning converting to dairy, possible to preservation on the understanding that cattle is feeded strictly by pasture forage, got down from 0.74 to 0.57 on object I, and from 0.57 to 0.42 LAU·ha-¹ on object II. It expressly shows that perennial desistance of fertilising, which currently is frequently practice in small mountains farms, significantly stints production efficiency.
PL
Badania prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Rośliny były uprawiane w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat i Taper, a czynnikiem II rzędu – rodzaj wody stosowanej do podlewania roślin: Wk – woda nienamagnesowana (obiekt kontrolny), Wn – woda uzdatniona magnetyzerem nakładkowym, Wp – woda uzdatniona magnetyzerem przepływowym. Celem podjętych badań było określenie wpływu wody uzdatnionej magnetycznie na kiełkowanie nasion oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu żółtego. Woda uzdatniana magnetycznie polepszała wschody łubinu. Dotyczyło to zarówno terminu jak i dynamiki wschodów. Rośliny podlewane wodą uzdatnianą magnetycznie osiągały większe wskaźniki bezwzględnej (GR) i względnej (RGR) szybkości wzrostu niż rośliny podlewane zwykłą wodą. Nawadnianie gleby wodą magnetyczną spowodowało istotną zwyżkę plonu nasion obydwu odmian łubinu żółtego. Przyrost plonu był konsekwencją większej liczby strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny, bowiem masa 1000 nasion nie uległa większej zmianie.
EN
Researches were conducted in the vegetation hall of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Plants were cultivated in Mitscherlich pots containing a mixture of soil - 5 kg and sand - 2 kg per pot. Yellow lupine variety: Dukat and Taper was the first row factor, and the second one - type of water used for plant watering: Wk – non-magnetised water (control), Wp – water conditioned by flow magnetizer, and Wn – water conditioned by fishplate magnetizer. The aim of undertaken studies was to evaluate magnetically conditioned water influence on seed germination as well as growth, development and yielding of lupine. It was found that magnetically conditioned water increased lupine germination. It concerned both the time and the dynamic of plant emergence. Plants watered with magnetically conditioned water achieved greater absolute growth rate (GR) and relative growth rate (RGR) than plants watered with normal water. The use of magnetic water caused significant seed yield increase of both lupine varieties. Yield increase was a consequence of greater number of pods per plant and greater number of seeds per plant, since the thousand seeds mass did not undergo greater change.
PL
Celem badań była ocena różnych szczepów bakterii symbiotycznych łubinu i soi pod względem ich oddziaływania na brodawkowanie i plon nasion wymienionych roślin. Do badań użyto izolatów Bradyrhizobium sp. (Lupinus) i Bradyrhizobium japonicum znajdujących się w kolekcji bakterii symbiotycznych Z. Mikrobiologii IUNG-PIB w Puławach, którymi zaszczepiono nasiona łubinu żółtego (odm. Mister) i łubinu wąskolistnego (odm. Baron) oraz soi (odm. Aldana i Nawiko). W doświadczeniu wazonowym (wazony Mitscherlicha z 7 kg gleby) nie stwierdzono na ogół istotnego wpływu zastosowanych szczepów Bradyrhizobium sp. na plonowanie łubinu, chociaż większość użytych szczepów stymulowała brodawkowanie na korzeniach tej rośliny. Badane szczepy B. japonicum różniły się pod względem ich oddziaływania na brodawkowanie soi, ale wszystkie szczepy tych bakterii symbiotycznych przyczyniły się do istotnego wzrostu zarówno intensywności brodawkowania, jak i plonowania obydwu odmian soi.
EN
The aim of these studies was to assess various isolates of symbiotic bacteria of lupine and soybean with respect to their effects on nodulation and seed yields of the crops. Strains of Bradyrhizobium sp. (Lupinus) and Bradyrhizobium japonicum, belonging to the collection of these bacteria at Dept. of Agricultural Microbiology IUNG-PIB Pulawy, were used for inoculation of lupine seeds (cv. Mister and Baron) and soybean seeds (cv. Aldana and Nowiko). In pot experiments (Mitscherlich pots containing 7 kg of soil) none of the tested strain of lupine rhizobia significantly increased lupine seed yields though some of these strains improved nodulation of lupine plants. All B. japonicum strains – soybean symbionts – markedly stimulated nodulation and significantly improved seed yields of both soybean cultivars.
PL
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin bobowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Związki te, na drodze od producenta do organizmu docelowego, często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania czynników Nod na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie dwóch zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego (genotyp o normalnym ulistnieniu i genotyp wąsolistny – afila). Zastosowanie czynników Nod zwiększyło m.in. liczbę i masę brodawek korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
The studies conducted till now on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed identification of numerous plant and bacteria metabolites involved at process of starting of symbiosis and development of nodules. One of these compounds are bacteria Nod factors (LCOs), recognised as signal particles participating in change of information between a bacteria and a plant, effected among others on nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which cause decrease of their concentration on the road from producer to destined organism, diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It may be assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. In this studies it was evaluated an effect of Nod factors use on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of two morphological differentiated pea varieties (genotype with normal foliage and narrow leaved genotype - afila type). Using of Nod factors increased among others number and weight of nodules, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.