Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 241

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  yield
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W artykule opisano próby i badania procesu rafinacji flotacyjnej w warunkach półprzemysłowych różnych odpadów poprodukcyjnych powstających podczas wytwarzania stopów cynku ZNAL. Określono skład chemiczny otrzymanej frakcji metalicznej oraz uzysk po przeprowadzonych próbach rafinacji. Opracowano założenia technologii recyklingu kwalifikowanych odpadów ze stopów ZNAL.
EN
The article describes attempts at refining various post-production waste from Zamac alloys in semi-industrial conditions. The chemical composition of the obtained metal fraction and the yield after refining tests were determined. The assumptions for a technology for recycling qualified waste from Zamac alloys have been developed.
EN
The influence of various irrigation methods on the soybean water consumption rates and yield has been studied. It was established that the yield of the Lastochka soybean variety using the drip irrigation was 52.6 c/ha under the conditions of the Ili Alatau and 49.6 c/ha in the Kyrgyz Alatau, which is 8.0–8.14 c/ha more than when using the furrow irrigation. In both zones, the soybean consumption rates depended on the soil-hydrogeological state of the land.
EN
This paper deals with lagged effects of winter catch crops on the growth, yield, and quality of onion. Each autumn for two consecutive years (2009 and 2010), hairy vetch (VV), white clover (TR), winter rye (SC), Italian ryegrass (LM), and winter turnip rape (BRT) were sown as winter catch crops. In the next two springs (2010 and 2011) they were ploughed into the soil, and after them sweet corn was grown. Similarly, in the spring of 2010 and 2011, the farmyard manure (FYM) was applied at a dose of 30 t•ha-1 to plots with no incorporated crops, and afterwards sweet corn was planted. Finally, sweet corn was followed by the ‘Sochaczewska’ and ‘Stuttgarter Riesen’ varieties of onion, grown in 2011 and in 2012. The effect of catch crops on onion was compared with the effect of the farmyard manure and with control plants (without organic fertilizer). The highest onion yield was recorded on the plots with incorporated FYM and hairy vetch catch crop (VV). Moreover, a statistically similar marketable yield was also recorded on the plots with the incorporated catch crops of SC, LM, BRT, and TR. Incorporated catch crops affected nutrient content in onion. The most dry matter was obtained in the onion grown on plots with incorporated LM and FYM and on control. The onion grown the second year after the incorporation of SC, BRT, VV catch crops and farmyard manure was richer in protein than that grown on control. The content of sugars was the highest in the onion grown after BRT and the lowest after VV. Further research on the effectiveness of the catch crops used as green manure to grow vegetables is needed, in order to choose the best one in the following sequence: winter catch crops – sweet corn – onion.
4
Content available The Proposal of Tungsten Ores Processing in Rwanda
EN
Tungsten is one of the rare elements occurring in Earth. Its applicability and request for it causes that the production of this metal is very beneficial. One of the biggest deposits of this metal ores in the world is located in African country of Rwanda. Due to the lack of appropriate technology and lack of investments the current way of producing this valuable metal in this country causes that much of tungsten is wasted as well the production is slow and the results are not appropriate. That is why an attempt to propose an adequate processing way for this deposit was done and is presented in this paper. Authors performed several tests on the ore originating from Rwanda, including its mineralogical composition and tests performed by means of laboratory shaking table. The results are promising and the further tests, including other methods of beneficiation are planned, like second shaking table stage and flotation.
PL
Wolfram jest jednym z pierwiastków rzadkich występujących na Ziemi. Jego zastosowania oraz zapotrzebowanie świata na ten produkt powodują, że produkcja tego metalu jest bardzo opłacalna. Jedno z największych złóż rudy tego metalu na świecie jest zlokalizowane w afrykańskim państwie, jakim jest Rwanda. Ze względu na brak odpowiedniej technologii oraz brak inwestycji obecny sposób produkcji tego cennego metalu w tym państwie powoduje, że duża ilość wolframu jest tracona, produkcja jest powolna, a wyniki nie są satysfakcjonujące. Dlatego przeprowadzono próbę zaproponowania odpowiedniego sposobu przeróbki tego złoża, która została zaprezentowana w tym artykule. Autorzy wykonali dużo ilość testów przeprowadzonych na rudzie sprowadzonej z Rwandy, włączając w to jej skład mineralogiczny, jak również testy laboratoryjne wzbogacania na stole koncentracyjnym. Wyniki są obiecujące a dalsze testy, włączając w to także inne metody wzbogacania są planowane do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę drugi etap wzbogacania na stole koncentracyjnym czy flotację.
EN
Tetrazene [1-(5-tetrazolyl)-4-guanyltetrazene hydrate] is widely used in ordnance systems as a sensitizer of primer compositions, for use in both percussion and stab applications. It can be synthesized by reacting aminoguanidinium bicarbonate (AGB) with sodium nitrite (NaNO2) in the presence of acetic acid. However, little is known about its optimal synthesis parameters in the manufacturing process. In this study, Taguchi's experimental design method was used to further improve the yield of tetrazene. Under the condition that the molar ratio of AGB to NaNO2 was fixed at 1.0:1.2, a L9(33) orthogonal array with three control factors and three levels for each control factor was used to design nine experimental conditions. The experimental data were transformed into a signal-to-noise (S/N) ratio to analyze and evaluate the experimental conditions of the optimal parameter combination for the maximum yield of tetrazene. Verification of the results indicated that the optimal synthesis parameters were as follows: pH value of AGB solution was 5.0, reaction temperature was 35 °C and reaction time was 6 h; the maximum yield of tetrazene could reach 83.7%. Furthermore, the synthesized tetrazene was identified and characterized by elemental analysis (EA), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), optical microscopy (OM),particle size distribution analysis (PSDA), X-ray diffraction (XRD) and differential scanning calorimetry (DSC), and its impact sensitivity was determined using a BAM Fallhammer apparatus and the Bruceton analysis method.
PL
Ekosystemy muraw kserotermicznych niewykorzystywane rolniczo podlegają wtórnej sukcesji w kierunku ciepłolubnych zarośli kserotermicznych i różnych postaci lasu. Obniżając spadek powierzchni tych obszarów podejmuje się różne działania m.in. ekstensywne użytkowanie poprzez wypas zwierząt, głównie owiec. Stąd uzasadniona wydaje się ocena tego typu zbiorowisk pod względem ich wykorzystania pastewnego. Celem pracy była ocena runi muraw kserotermicznych pod kątem paszowym w oparciu o skład botaniczny, plonowanie oraz zawartość podstawowych składników pokarmowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w składzie botanicznym analizowanej roślinności dominowały Brachypodium pinnatum i Inula ensifolia, co pozwoliło na wyodrębnienie płatów o charakterze trawiasto-zielnym oraz zielnym. Zbiorowisko to należy do zespołu Inuletum ensilfoliae i cechuje się dużym bogactwem gatunków roślin naczyniowych, ze średnią liczbą gatunków w spisach florystycznych wynoszącą od 46 do 63. W zbiorowisku tym stwierdzono także 35 gatunków objętych ochroną częściową, bądź całkowitą. Względem uzyskanych plonów suchej masy wyodrębniono zbiorowiska plonujące bardzo słabo i nieliczne zbiorowiska, które plonowały na poziomie średnim. Pod względem żywieniowym, ruń muraw kserotermicznych miała niską zawartość białka ogólnego, niewiele prób roślin cechowało się odpowiednią zawartością włókna surowego.
EN
Ecosystems of xerothermic grasslands that are not used for agriculture are subjected to secondary succession towards xerothermic shrubs and various forms of the forest. In order to counteract the decline of the area of these habitats, various types of activities are undertaken, including extensive use by grazing animals, mainly sheep. Therefore, it is justified to assess this type of communities in terms of their fodder value. The aim of the study was to assess the xerothermic grasslands sward in terms of the botanical composition, yield and content of basic nutrients. As a result, it was found that the floristic composition of the analyzed vegetation was dominated by Brachypodium pinnatum and Inula ensifolia, which allowed isolation of seperate patches: herbaceous and grassy-herbaceous. That association of Inuletum ensilfoliae is characterized by high species richness, with an average number of species in phytosociological releves from 46 to 63. In that community there were included also 35 protected species. In terms of the obtained dry matter yield, the crops are yielding rather poorly and only a few communities that yielded at the medium level were isolated. In terms of nutrients, the sward of xerothermic grasslands contained low levels of total protein, and only a few samples of plants were characterized by an adequate content of crude fiber.
EN
The researches results on the yield of the chickpea Pamyat (Cicer arietinum L.) in the conditions of sufficient humidity in the Western Forest-Steppe are presented in the article. Results showed that the mass of seeds produced by a single plant increased from 6.97 g on the control to 7.94 g when macro and micro fertilizers were applied, as well as the mass of 1,000 seeds grew from 267.0 g to 286.2 g, respectively. The highest yield of chickpea (3.09 t/ha) was observed when P40K60 + Intermag Legumes + MgSO4 were applied. The fertilizers also affected the amount of proteins in the seeds, which increased to 26.3%, while the amount of ashes decreased from 4.3% to 3.5%. However, the amount of fats and fibres remained stable.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia polowego nad wpływem zróżnicowanego nawożenia na plon i skład chemiczny nasion ciecierzycy (Cicer arietinum L.) odmiany Pamyat. Badania prowadzono w latach 2016-2017 w warunkach lasostepu zachodniego, w Instytucie Rolnictwa Regionu Karpat, NAAS (Ukraina). Po zastosowaniu nawozów zawierających makro- i mikroskładniki, masa nasion z rośliny wzrosła z 6,97 g do 7,94 g, a masa 1000 nasion z 267,0 g do 286,2 g. Wykazano, że najwyższy plon nasion ciecierzycy (3,09 t ha) można uzyskać stosując P40K60 + Intermag + MgSO4. Pod wpływem tych nawozów zawartość białka ogółem w nasionach wzrosła z 22,5 do 26,3% s.m., zawartość popiołu zmniejszyła się z 4,3 do 3,5% s.m., natomiast zawartość tłuszczu i włókna pozostała stabilna.
EN
The authors studied the cultivation technology with drip irrigation based on renewable water energy in comparison with furrow irrigation in two agro-ecological zones in south and southeast Kazakhstan. Three soybean varieties (Lastochka, Danaya, and Akku) were used in the study. Due to the uniform supply of water to the roots of plants, drip irrigation has a positive effect on the quantitative characteristics of growth and development of soybean plants and the formation of productivity indices, as compared to furrow irrigation. The yield of soybean varieties (an integral index that depends on the irrigation methods) increased for all varieties by 5.6–10.6 c/ha with the use of drip irrigation.
EN
Optimization of the biodegradable wastes management is one of the main goals of the activities taken up in the European Union. The aim of the present paper is to define the possibilities of supporting the process of golden rod yield (Solidago canadensis L.) by using different mineral-organic fertilizers, in a form of granulated substances, produced from extracted coffee wastes (CSG) as well as from ash which is the result of woody biomass combustion. Golden rod, as a potential energetic plant, is very easy to grow because it covers the grounds which are not utilized agriculturally or the ones localised in the close neighbourhood of industrial areas. For certain experimental purposes, a field experiment was conducted. Six experimental plots constituted its basis, two experimental fertilizers based on the extracted coffee wastes (in the amount of 100g/m2), ash from the process of thermal biomass transition and two commercial fertilizers were applied. After 160 days of the experiment, the golden rod harvest was submitted to quantitative-qualitative analysis. An analysis of basic soil parameters (pH, EC, TOC) was also carried out and the content of significant elements, as far as fertilizers are concerned, N, P, K, Ca, Mg was analysed too. As a result of the conducted experiment, the yield rise was observed, both in the case of the plants fed with commercial fertilizers as well as the ones cultivated on the basis of the extracted wastes. Using fertilizers does not only allow for management of the wastes produced in farm areas but also enables to increase the achieved amount of golden rod crops as well as to boost energy that is sourced in the process of biomass used for energetic purposes.
EN
Jigging has a very important role in mineral processing Industry. Upgrading of Iron Ore by jigging has been an emerging trend. A detailed investigation is carried out to understand the role of jig feed distribution and process parameters during jigging operation. Noamundi jig plant data shows that variation in jig feed granulometry, feed quality and operating conditions are major contributors to fluctuation in jigging performance. At Noamundi the Jig feed size (-10.0+0.5mm) fraction is used for fines jigging operation. To understand the effect of particle size distribution on jig plant performance such as yield, separation efficiency and Fe recovery. In this context The performance of jigging was evaluated by daily average data from jig operation was used to study the influence of feed distribution on jigging performance .Coarser fraction (+6mm) has a positive influence, whereas fines fraction (-0.5mm) tends to lower performance .During Jigging rearrangements of Particles takes place due to an alternate expansion and compaction of Jig Bed .These particles are arranged by increasing density from top to bottom. During the particle stratification, Jig bed physically cut at desired horizontal particle density plant to separate the desired product. Investigation shows that optimum bed height is required at different Jig feed quality to achieve desired product quality, maximum separation efficiency and Fe recovery. This Paper will illustrate role of feed distribution and process parameters control on Jigging plant performance and deals with optimization of process parameters to recover iron value from fines.
PL
Wzbogacanie w osadzarce odgrywa bardzo ważną rolę w przemyśle przetwórstwa minerałów. Wzbogacanie rudy żelaza w osadzarkach jest nowym kierunkiem badań nad wzbogacalnością. Przeprowadzono szczegółowe badania w celu określenia wpływu uziarnienia nadawy i parametrów procesu na efektywność procesu. Dane dotyczące wzbogacania w zakładzie Noamundi pokazują, że zróżnicowanie składu ziarnowego nadawy i warunki procesu są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania wydajności osadzarki. W Zakładzie Noamundi do wzbogacania w osadzarce kierowana jest klasa ziarnowa (10,0–0,5 mm). Zbadano wpływ rozkładu wielkości cząstek na wydajność osadzarki, taką jak wydajność, skuteczność rozdziału i odzysk żelaza. Wydajność osadzarki oceniono na podstawie średnich dziennych danych z osadzarki przemysłowej, które wykorzystano do zbadania wpływu parametrów nadawy na wydajność. Udział grubszych ziaren (+6 mm) ma pozytywny wpływ, podczas gdy drobnych ziaren (-0,5 mm) ma tendencję do obniżania wydajności. W procesie osadzania następują zmiany gęstości łoża. Zmiana gęstości łoża następuje od góry (najniższa) do dołu (największa). Podczas stratyfikacji ziaren warstwa materiału jest rozdzielana na określonym poziomie, tak aby uzyskać produkt o pożądanej charakterystyce. Badanie wykazało, że optymalna wysokość łoża osadzarki jest różna dla różnej charakterystyki nadawy tak aby osiągnąć pożądaną jakość produktu, maksymalną wydajność separacji i odzysk Fe. W niniejszym artykule zilustrowano rolę jakości nadawy i kontroli parametrów procesu dla uzyskania wydajności osadzarki, oraz przedstawiono optymalizację parametrów procesu w celu maksymalizacji uzysku żelaza.
PL
W artykule dokonano analizy wybranych wskaźników służących do oceny efektywności pracy wielkiego pieca. Wybrano takie wskaźniki, które pozwoliły ocenić efektywność wykorzystania czasu urządzenia oraz ilości otrzymywanego produktu gotowego. Analiza została przeprowadzona dla jednego z wielkich pieców działających w Polsce, a swym zakresem objęła jeden rok kalendarzowy. Dokonano również analizy czynników wpływających na obniżenie efektywności urządzenia.
EN
The analysis of selected indicators of blast furnace operation efficiency was presented in the paper. Indicators, that were selected, allowed to access the efficiency of operating time of blast furnace and the quantity of production. The analysis was carried out for one of blast furnaces operating in Poland and covered one calendar year. Then, the analysis of factors influencing the reduction of efficiency of blast furnace was made.
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym i wariantów koszenia pędów w pierwszym 4-letnim cyklu na plon biomasy 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis) oraz na zawartość w niej suchej masy, azotu ogólnego i popiołu w drugim 4-letnim cyklu uprawy. Doświadczenie polowe, w czterech powtórzeniach, wykonano w latach 2012-2015 w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Gleba pod doświadczeniem była lekka, klasy bonitacyjnej RIVa-IVb, kompleksu żytniego dobrego, bielicowa właściwa – pseudobielicowa o składzie piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm, a głębiej – gliny lekkiej. Zawartość próchnicy w warstwie 0-30 cm gleby wyniosła 1,41%. Pierwszy 4-letni okres odrastania pędów był realizowany w latach 2008-2011, a drugi – w latach 2012-2015. W ramach doświadczenia, rozlosowano na dużych poletkach cztery dawki azotu mineralnego: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 i 180 kg N·ha-1. Natomiast w zakresie dawek azotu na małych poletkach, rozlosowano 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis. Corocznie w kwietniu w latach 2008-2015 stosowano nawożenie azotem mineralnym. W 2007 roku na poletku o powierzchni 25,3 m2 wysadzono łącznie po 56 zrzezów wierzby w dwóch rzędach tj. 22134 szt.·ha-1. Podczas zbioru w latach 2011 i 2015 koszono oddzielnie odrastające pędy wierzby na poszczególnych rzędach poletka. W pierwszej 4-letniej rotacji na pierwszym rzędzie koszono 2-krotnie (po 3 latach i po 1-rocznym odrastaniu), a na drugim rzędzie – jednokrotnie (po 4 roku odrastania). Plon świeżej masy oceniono po ścięciu wszystkich pędów wierzby oddzielnie na każdym rzędzie poletka oraz pobrano próby biomasy do analiz laboratoryjnych (suchej masy w świeżej masie, popiołu oraz azotu ogólnego). W badaniach wykazano, że plony biomasy w drugiej 4-letniej rotacji najsilniej zależały od wariantu koszenia pędów w poprzedniej rotacji, genotypu wierzby, a w mniejszym stopniu od zastosowanej dawki azotu mineralnego. Dwukrotne koszenie pędów w pierwszej 4-letniej rotacji obniżyło w następnej rotacji plon suchej masy i roczny przyrost tego plonu o 71,3%, zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 1,7%, a powiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach o 0,019%. Genotypy wierzby reagowały w plonie biomasy w zróżnicowany sposób na warianty koszenia. Coroczne nawożenie azotem podwyższyło plon suchej masy wierzby przeciętnie o 66,2%, ale ten efekt bardzo silnie zależał od wariantu koszenia pędów w pierwszej 4-letniej rotacji oraz genotypu wierzby. Genotypy 1047, 1047D, Start, Sprint i Turbo nie reagowały w plonie biomasy pędów na wzrastające dawki nawożenia azotem, a u pozostałych genotypów reakcja była zróżnicowana. Uszeregowanie genotypów reagujących na nawożenie azotem, od największego do najmniejszego przeciętnego rocznego przyrostu plonu suchej masy, było następujące: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, klon 1054 – 3,54 t·ha-1 i Jorr – 3,03 t·ha-1. Coroczne nawożenie azotem zwiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach wierzby przeciętnie o 0,017%, ale nie miało to wpływu na zawartość w nich popiołu surowego.
EN
The purpose of the present paper was an assessment of impact of the mineral nitrogen fertilization and variants of shoots mowing in the first 4-year cycle on the yield of 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.) and dry matter, ash and total nitrogen content in the second 4-year cycle of cultivation. The field experiment, in four repetitions, was realized in 2012-2015 in Kościernica, (16°24´N and 54°8´E). The soil used in the experiment was light, RIVa-IVb soil quality class, a good rye soil complex, appropriate podsolic – pseudopodsolic with a composition of light loamy sand up to the depth of 100 cm, and deeper: light loam. The humus content in the layer of 0-30 cm of soil was 1.41%. The first 4-year cycle of the regrowth of the shoots was in 2008-2011, the second – in 2012-2015. As part of the experiment, four doses of mineral nitrogen were randomized on large plots: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 and 180 kg N·ha-1, and within these doses on small plots – 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis. Nitrogen fertilization was applied in 2008-2015 each year in April. In 2007, on the plot sized 25.3 m2, in two rows 56 willow cuttings were planted per row, that is 22,134 pcs.·ha-1. During the harvest in 2011 and 2015, growing willow shoots on individual rows of the plot were mowed separately. In the first 4-year rotation, the first row was mowed twice (after 3 years and after annual regrowth), and the second row was mowed once (after 4 years of regrowth). The yield of fresh matter was assessed after cutting all the willow shoots separately on each plot row and biomass samples for laboratory analyzes were taken (dry matter in fresh matter, ash and total nitrogen). The research showed that biomass yield in the second 4-year rotation most depended on variants of shoots mowing in previous rotation, willow genotype and less depended on adopted mineral nitrogen doses. Twice shoots mowing in the first 4-year rotation was the reason of dry matter yield reduction and annual regrowth of this yield by 71,3% in the next rotation and dry matter content reduction in the shoots by 1,7% and increasing total nitrogen in the shoots by 0,019%. The reaction of willow genotypes to the variant of shoots mowing, in biomass yield, was varied. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in dry matter yield of willow, average by 66,2% but that effect depended very strongly on variants of shoots mowing in the first 4-year rotation and willow genotype. Genotypes 1047, 1047D, Start, Sprint and Turbo, in biomass yield, did not react to the increasing doses of nitrogen fertilization, and the reaction in the other genotypes was varied. The arrangement of the genotypes reacting to nitrogen fertilization, from the largest to the smallest average annual increase in yield of dry matter was as follows: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, 1054 – 3,54 t·ha-1 and Jorr – 3,03 t·ha-1. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in content of total nitrogen in the willow shoots, average by 0,017%, but that effect had not an impact on the raw ash content.
13
Content available remote Wpływ nawozów na bazie struwitu na plon i cechy struktury pszenicy jarej
PL
Wytworzono granulowany wieloskładnikowy nawóz azotowo-fosforowo-magnezowy (struwit) oraz nawóz azotowo-fosforowo-potasowo- magnezowo-siarkowy (na bazie struwitu) metodą granulacji ciśnieniowej w prasie walcowej. W doświadczeniu mikropoletkowym badano wpływ nawożenia tymi nawozami zastosowanymi przedsiewnie w kombinacjach z saletrą amonową, w porównaniu ze standardowym nawożeniem NPK, na plonowanie i wybrane komponenty plonu pszenicy jarej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnić w plonie ziarna, plonie ziarna z rośliny i z kłosa, liczbie kłosów, liczbie ziaren z rośliny i z kłosa oraz we współczynnikach rozkrzewienia produkcyjnego. Najmniejszą istotną statystycznie liczbę roślin w porównaniu z obiektem kontrolnym stwierdzono w obiekcie, w którym zastosowano nawożenie przedsiewne saletrą amonową (dawka N 32 kg/ha) i struwitem (dawki N, P2O5 oraz MgO odpowiednio 18 kg/ha, 100 kg/ha oraz 64,4 kg/ha) oraz nawożenie pogłówne saletrą amonową (dawka N 40 kg/ha). Największą istotną statystycznie masę 1000 ziaren pszenicy jarej stwierdzono w obiekcie, w którym zastosowano przedsiewnie nawóz NPKMgS na bazie struwitu (dawki N, P2O5, K2O, MgO i SO3 odpowiednio 68 kg/ha, 100 kg/ha, 100 kg/ha, 64,8 kg/ha i 148 kg/ha) oraz pogłównie saletrę amonową (dawka N 22 kg/ha). Zaobserwowano tendencję większego krzewienia się pszenicy jarej w obiektach, w których stosowano struwit i nawóz na bazie struwitu w kombinacjach z saletrą amonową w porównaniu z obiektem, w którym zastosowano standardowe nawożenie NPK.
EN
Struvite and a struvite-based multicomponent fertilizer were granulated by compacting in a roll press and applied in spring wheat growing. No statistically significant differences in grain yield, grain yield per plant, grain yield per ear, number of ears, number of grains per plant and ear and productive tillering coeff. were obsd. when compared to a control plot. The highest mass of 1000 kernels was stated on plots where the multicomponent fertilizer with highest P2O5 and K2O doses was used. The tendency of higher tillering of spring wheat was obsd. when struvitebased fertilizers were compared to control (standard NPK fertilization).
EN
The aim of the thesis was to asseses the impact of biological protection on the yields and biometrics of broad bean, Windsor White variety. A field research was conducted in the years 2010-2012 in the Experimental Agricultural Farm in Prusy near Kraków. Double-factor experiments were conducted in the random blocks system in three repetitions on a very good wheat complex soil. The following five combinations of the biological protection of broad bean were compared in experiments. Based on the conducted research, it was found that years significantly diversified broad bean yields and biometrics. In 2011, with the most advantageous weather conditions, broad bean yielded the best; it had the highest number of seeds in a pod and, at the same time, the lowest number of sprouts in a plant. The most disadvantageous year, in these terms, was 2012 which was characteristic for the highest deficiency of precipitation. The compared protection combinations demonstrate that adding Polyversum WP biological preparation to seeds before sowing and the application of Bioczos BR agent on leaves twice or four times and Biosept 33 SL once contributes to the significant increase in broad bean yields. Whereas, the coordinate sowing of broad bean with coriander and fennel resulted in the drop in seeds yields, deteriorated yield structure parameters and biometric properties.
PL
Celem pracy była ocena wpływu biologicznej ochrony i biometrie bobu odmiany Windsor Biały. Badania polowe prowadzone w latach 2010-2012 w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Prusach k. Krakowa. Doświadczenie dwuczynnikowe prowadzono w układzie losowanych bloków w trzech powtórzeniach na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego. W doświadczeniu porównywano 5 kombinacji biologicznej ochrony bobu. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że lata istotnie różnicowały plonowanie i biometrię bobu. W 2011 roku o najkorzystniejszym przebiegu pogody, bób istotnie lepiej plonował, wykształcił największą liczbę nasion w strąku i jednocześnie najmniejszą liczbę pędów w roślinie. Najbardziej niekorzystny pod tym względem okazał się 2012 rok, który odznaczył się największym niedoborem opadów atmosferycznych. Z porównywanych kombinacji biologicznej ochrony stwierdzono, że zaprawianie nasion przed siewem preparatem biologicznym Polyversum WP oraz aplikowanie nalistnie dwukrotnie lub czterokrotnie środka Bioczos BR i jeden raz Biosept 33 SL przyczyniało się do istotnego wzrostu plonowania bobu. Natomiast siew współrzędny bobu z kolendrą siewną i koprem włoskim powodował istotny spadek plonu nasion, pogorszył parametry struktury plonu i cech biometrycznych.
EN
Application of silicon (Si) could greatly boost wheat yield and mitigate abiotic stress, especially drought. A field experiment was conducted during 2017- 2018 at the research farm. Evaluation of impact of different methods of application of two Si fertilizers on growth and parameters of yielding of wheat was made. The treatments consisted of the recommended dose of two used Si fertilizers – Adesil and ZumSil at 10 kg and 0,3 l·ha-1, respectively. Spring wheat cv. Arabella was used in the field experiments. The effect of silicon was assessed by measuring emergence, height of plants, density of spikes and the SPAD index. The number of plants emergence, the height of plants and density of spikes 1m-2 were the highest after application of liquid ZumSil, regardless of the method of application. The study revealed a significant effect of silicon on plant.
PL
Zastosowanie krzemu (Si) może znacznie zwiększyć plony pszenicy i złagodzić stres abiotyczny, zwłaszcza suszę. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2017-2018 w gospodarstwie badawczym. Dokonano oceny wpływu różnych, trzech metod stosowania dwóch nawozów Si na parametry wzrostu i plonowanie pszenicy. Zabiegi obejmowały zalecaną dawkę dwóch różnych nawozów krzemowych stosowanych osobno - Adesil i ZumSil w dawce 10 kg i 0,3 l·ha-1, odpowiednio. W doświadczeniach polowych wykorzystano pszenicę jarą, odm Arabella. Wpływ nawozów w okresie wegetacji rośliny oceniano pod kątem ich wschodów, wysokości roślin i obsady kłosów. Liczba wschodów, wysokość roślin i obsada kłosów na ·m-2 były najwyższe po zastosowaniu płynnego ZumSil, niezależnie od metody aplikacji. Obserwacje potwierdziły znaczący wpływ krzemu na rośliny.
EN
The aim of the study was to assess the influence of water deficiency in the soil and cultivation method on dry matter and protein yields as well relative chlorophyll content of alfalfa and festulolium leaves. The pot experiment was conducted in the years 2012-2014 in the greenhouse of IUNG-PIB in Puławy, in a completely randomized system, in 4 repetitions. The research included alfalfa and festulolium cultivated in pure stand and in a mixture, at two soil moisture levels: 70% field water capacity (optimal humidity) and 40% FWC (drought stress). The study showed that long-term drought stress significantly reduced the dry matter yield of alfalfa and festulolium, with the highest loss in pure alfalfa stand (by 39.8% on average), lower in the mixture (by 29.1%), and lowest in pure festulolium stand (by 13.6%). Regardless of the soil moisture conditions, the highest total protein yield was obtained from alfalfa grown in pure stand, and lower by only 12% from the mixture. The protein yield from festulolium cultivated in pure stand was, on average, lower by 68% in comparison with the yield of alfalfa. The greenness index of the alfalfa leaf was significantly higher than that of the hybrid festulolium, regardless of the soil moisture conditions. The water requirement in the soil and the method of cultivation did not significantly differentiate the relative content of chlorophyll in the leaves of the tested plant species.
PL
Celem badań była ocena wpływu niedoboru wody w glebie oraz sposobu uprawy na plon suchej masy i białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach lucerny i festulolium. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach, w układzie kompletnie zrandomizowanym, w 4 powtórzeniach. W badaniach uwzględniono lucernę siewną i festulolium uprawiane w siewach czystych i w mieszance, przy 2 poziomach wilgotności gleby: 70% polowej pojemności wodnej (wilgotność optymalna) i 40% ppw (stres suszy). W badaniach wykazano, że długotrwały stres suszy istotnie redukował plon suchej masy lucerny i festulolium, przy czym największą stratę wykazano w czystym zasiewie lucerny (średnio o 39.8%), mniejszą u mieszanki (o 29.1%), a w najmniejszą u mieszańca festulolium (o 13.6%). Niezależnie od warunków wilgotnościowych gleby, największy łączny plon białka ogólnego uzyskano z uprawy lucerny w siewie czystym, a tylko o 12% mniejszy z uprawy mieszanki. Plon białka z uprawy festulolium w siewie czystym był średnio o 68% mniejszy w porównaniu do plonu lucerny. Indeks zieloności liścia (SPAD) lucerny był istotnie większy w porównaniu do mieszańca festulolium, niezależnie od warunków wilgotnościowych gleby. Niedobór wody w glebie i sposób uprawy nie różnicowały istotnie względnej zawartości chlorofilu w liściach badanych gatunków roślin.
EN
Purpose of this study was to examine plant growth, yield, and fruit quality responses of tomato cultivar "Delgado F1” grown in different soilless culture substrates, such as perlite, rock wool, and coconut fiber, under greenhouse conditions. Horizontal bag culture was used as a growing system. The yield, plant biomass, leaf, height, width, fruit taste, aroma, acidity, water-soluble solids content (TSS) and lycopene content were measured. According to the results, the best fruit quality was determined for the coconut fiber media, while the highest total yield was obtained for the perlite media.
EN
The paperwork includes estimate of irrigation on yield effect of highbush blueberry. The research was conducted in 2014-2016, on a small plantation located in Przyczyna Górna, in the Wschowski county, in the Lubuskie Province. The plantation’s area was 800 m2. The article presents an analysis of five varieties of highbush blueberry: Patriot, Duke, Chandler, Elliott and Bluecrop. The frequency of irrigation and the amount of water supplied to the shrubs depended mainly on the distribution of atmospheric precipitation and the optimal humidity that the soil needs in growing blueberries. The need for irrigation was determined on the basis of soil water suction measurements using tensiometers. The shrubs were irrigated with a drip line with a spacing adjusted to the spacing of blueberry bushes. The annual dose of water used for irrigation were from 144 mm to 303 mm. The research showed that the average crop increase amounted to 167%, because of irrigation. In 2015, which was a wet year, the increase was 140% and in the average year (2014) was 193%. It was not connected only with amount of precipitation, but with the distribution of precipitation at growing season. The best yield was noted for Chandler (32% of yield), Patriot and Bluecrop (20%).
EN
The development of the common mushroom production sector in Poland and worldwide is accompanied by growing problems of mushroom producers. Production intensification, a constant increase of market expectations, and changing legal regulations, as well as consumers, lead to the situation that producers of common mushrooms have increasing problems associated with the cultivation technology. This situation, therefore, forces producers to look for new solutions. One of such solutions is integrated cultivation of the common mushroom with microbiological preparations. The effect of these preparations on mushroom yielding was investigated in this study.
PL
Rozwój sektora produkcji pieczarki w Polsce, jak i na świecie, wiąże się z występowaniem coraz to większych problemów producentów tego grzyba. Intensyfikacja produkcji i ciągły wzrost oczekiwań rynku zbytu, zmieniających się przepisów prawnych, jak i konsumentów, sprawia, że producenci pieczarki mają coraz więcej problemów związanych z technologią uprawy. Sytuacja ta zmusza więc producentów do poszukiwania nowych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest zintegrowana uprawa pieczarki z preparatami mikrobiologicznymi. W pracy tej zbadano wpływ tych preparatów na plonowanie pieczarki.
EN
The experiment was carried out in the years 2014-2016 in two sites: Osiny-south-east Poland and Jadwisin- central Poland. In both places potatoes were grown under two crop production systems: organic and integrated. In Osiny the plantation was placed on heavier soil and in Jadwisn on lighter one. Six potato cultivars from different group of maturity were tested. The biggest impact on the tuber yield and its structure had a production system, followed by years and cultivars. A place of growing was the least important. The average yield obtained in an integrated system was higher by above 30% than in the organic system, the fact that much greater differences occurred on the lighter soil. Cultivar differences concerned only the share of large tubers. Site of growing affected only the total yield. The tested factors in the less way affected the commercial tubers quality. The share of tuber disorders was not strictly dependent on the production system and it can not be said that in the organic system tuber quality was worse.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 w dwóch miejscowościach Jadwisin, woj. mazowieckie i Osiny, woj. lubelskie. W obu miejscowościach uprawiano ziemniaki w dwóch systemach produkcji, tj. ekologicznym i integrowanym. W Osinach uprawa prowadzona była na glebie kompleksu żytniego dobrego, w Jadwisinie na glebie kompleksu żytniego słabego. Badano 6 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Stwierdzono, że największy wpływ na wielkość plonu bulw i jego strukturę miał system produkcji. Najmniejsze znaczenie miało miejsce uprawy. Średni plon uzyskany w systemie integrowanym był o ponad 30% wyższy niż systemie ekologicznym. Większe różnice między systemami uzyskano na glebie lżejszej. Różnice odmianowe dotyczyły tylko udziału w plonie bulw dużych. Miejsce uprawy różnicowało jedynie plon ogólny bulw. Badane czynniki w niewielkim stopniu wpływały na udział wad bulw. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że w systemie ekologicznym jakość handlowa bulw była gorsza niż w systemie integrowanym.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.