Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 245

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość na rozciąganie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
The paper-forming sieve is the most important part of the paper production machine. Reliability of the machine as a whole depends on the sieve's quality. An analysis of the two constructions of the paper forming sieves, which were obtained by the plasma welding of the sieve's wires, is presented in this paper. The mechanical characteristics of the two sieves, made of wires of diameters 0.15 mm and 0.20 mm, were tested, namely the tensile strength and elongation. The tests have shown that the sieve made of the wire of the smaller diameter has the better mechanical properties. This sieve is also better from the aspect of the water removal in the press section of the paper machine.
EN
Purpose: This research examined the effects of artificial-aging temperature and time on tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology in AlSiMg. Design/methodology/approach: This research was conducted using aluminium alloy at 120°C, 150°C, and 180°C artificial-aging temperature and 6 hours holding time. The tensile test used ASTM B211-03 standard and hardness test adapted to ALCOA 6061 standard. Findings: Tensile test results indicated the highest tenacity on aluminium alloy at a 150ºC temperature that was 47.263% strain level. In addition to the strain level, this research also obtained the highest tensile strength level at 180ºC that was 62.267 kgf/mm2 and the highest hardness value that was 110 HV. The increase in tensile strength and hardness at 180°C was caused by the increase in Mg, Si, and Al. Based on the microstructure test, the highest tenacity was obtained at 150°C temperature as the result of closed and gathered Mg2Si precipitates; while at 180°C temperature, the precipitates appeared to be more distributed, causing a rise in hardness value and tensile strength. AlSiMg tenacity also exhibited from the number of dimples compared to cleavages at 150°C temperature. Research limitations/implications: The limitation that found in this research was conducted using AlSiMg aluminium Al6061 specimen with an artificial-aging treatment at 120ºC, 150°C, and 180°C temperature for 6 hours and then compared to the raw material. AlSiMg tensile specimen was made according to ASTM E8-E8M standard. Practical implications: This research can be applied in industrial manufacture process to find tensile strength, hardness, microstructure, and fault morphology of Al6061 alloy. Originality/value: According to research result, can be understood that by conducting these experiments, Artificial-aging treatment temperature variations in AlSiMg aluminium alloy could increase hardness.
EN
Numerical simulations of ductile fracture in steel angle tension members connected with bolts
EN
Concrete possesses distinct features that make it widely acceptable for use across the globe; however, along with its obvious benefits, it has numerous drawbacks i.e., it is brittle in nature and its production causes an adverse impact on the environment. To counter such problems, researchers around the world have introduced sustainable measures. Fibre addition is foremost among these solutions in that it prevents crack propagation and increases the overall strength of concrete. In the present age, civil engineering structures have their own structural and durability requirements and so, modification in traditional concrete has become a necessity. This research is targeted at steel fibre reinforced concrete (SFRC), which is a superior quality concrete because of its enhanced strength. The steel fibres are obtained from binding wire that is used to tie the steel reinforcement. By referring to past research, steel fibres with an aspect ratio (length to diameter ratio) of 30 were considered favourable. The controlled, mixed design of the concrete was prepared with a targeted strength of 4000 psi and, while mixing the concrete ingredients, fibres were added to allow uniform dispersion. The fresh and hardened properties of workability, compressive, and tensile strength were tested and the results of fibres at 0%, 1%, 2% and 3% concrete mass were compared and analysed. The results indicated that highest compressive and tensile strength values were achieved with 3% fibre addition. However, with further addition, it was observed that concrete loses its workability. Therefore, it is suggested that 1% addition of steel fibres produces good strength with sufficient workability.
PL
Współcześnie stosowane zaprawy budowlane to złożone układy wieloskładnikowe. Spośród składników zapraw szczególną rolę odgrywają redyspergowalne proszki polimerowe (RPP). Poprawiają one reologię świeżej zaprawy, zapewniając jednocześnie elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie już po jej stwardnieniu. Wpływ spoiw polimerowych na właściwości zapraw budowlanych był i jest obecnie przedmiotem wielu badań. W niniejszej pracy określono jak zastosowanie różnych redyspergowalnych proszków polimerowych wpływa na wybrane właściwości zapraw cementowych, a przede wszystkim zdolność do mostkowania pęknięć, przyczepność oznaczoną jako wytrzymałość na rozciąganie, oraz odkształcenie poprzeczne. Wyniki badań wykazują, iż wszystkie ze zbadanych RPP wpływają korzystnie na wymienione właściwości, w badanym układzie. Zdecydowanie największy wzrost przyczepności zaprawy stwierdzono dla układu z homopolimerem octanu winylu, mniejszy zaś w układach z heteropolimerami styrenowo-akrylowymi i heteropolimerami octanu winylu i etylenu. Wszystkie badane redyspergowalne proszki polimerowe w rozpatrywanym układzie zwiększają zdolność do mostkowania pęknięć zaprawy cementowej. Jednakże, najmniejszy wzrost obserwuje się dla homopolimeru akrylowego i heteropolimeru styrenowo-butadienowego. Pozostałe RPP podobnie wpływają na wzrost zdolności do mostkowania pęknięć badanej zaprawy, definiowanego jako zdolność stwardniałego materiału (zaprawy) do powstrzymania propagacji pęknięć, bez uszkodzenia. Wyniki uzyskane dla cienkowarstwowych zapraw cementowych w zakresie zdolności do mostkowania pęknięć zostały ocenione w odniesieniu do wymagań dla wyrobów nieprzepuszczających wodę. Stwierdzono zbliżony wpływ wszystkich badanych RPP na wartość odkształcenia poprzecznego zaprawy cementowej.
EN
Modern mortars are complex multi-component systems. Among the mortar components, redispersible polymer powders (RDPs) play a unique role. They improve the rheology of fresh mortar while providing flexibility and tensile strength after it has hardened. The impact of polymeric binders on mortar properties has been and is currently the subject of intensive research. This paper describes how the use of different redispersible polymer powders affects cement mortars’ selected properties, i.e., crack bridging ability, adhesion determined by measurement of tensile strength and transverse deformation. Results show that all of the RDPs tested positively affect the properties of the examined system. The most significant increase in the mortar’s tensile adhesion strength was observed for the system with vinyl acetate homopolymer, the lower one for the systems with styrene-acrylic heteropolymers and vinyl acetate and ethylene heteropolymers. All tested redispersible polymer powders in the considered system increase the ability to bridge cracks in cement mortar. However, the smallest increment is observed for the acrylic homopolymer and styrene-butadiene heteropolymer. Other RDPs similarly increase the mortar’s cracks bridging ability under test defined as the ability of the hardened material (mortar) to stop the spread of cracks without damaging it. The results obtained for thin-bed cement mortars in terms of crack bridging ability were evaluated comparing the requirements for water-impermeable products. All examined RDPs showed a similar effect on the transverse deformation value of cement mortar.
PL
Inżynierskie kompozyty cementowe [IKC] n z dodatkiem włókien należą do grupy wysokowartościowych fibrokompozytów. Zawierają one drobnoziarniste składniki: cement, drobny piasek i popiół lotny, natomiast nie zawierają kruszywa grubego. Zawartość cementu w typowym inżynierskim kompozycie cementowym wynosi około 1000 kg/m3, co sprawia, że jest to materiał niezgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Popiół lotny w mieszankach IKC poprawia właściwości mechaniczne i trwałość, a optymalna ilość popiołu zastępującego cement mieści się w granicach od 30% do 40%. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę dodania do IKC granulowanego żużla wielkopiecowego zastępującego cement, wraz z popiołem lotnym. Przygotowano pięć mieszanek, jedną kontrolną i cztery o różnej zawartości żużla od 10% do 50%, w odstępach co 10%. Zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego w takiej zaprawie ma korzystny wpływ na właściwości mechaniczne oraz odporność na udar.
EN
Engineered Cementitious Composites are belonging to the ultrahigh performance fiber reinforced composites. Engineered Cementitious Composites are composed of fine grained ingredients like cement, fine sand, fly ash, but don’t coarse aggregate. Presence of cement in the typical Engineered Cementitious Composites mix is nearly 1000 kilograms per cubic meter, which make this material to keep far from the sustainability. The content of fly ash in the mix improves the performance of mechanical properties and durability, however, the percentage of replacement of cement has the optimum up to 30 to 40 %. In this study, an attempt is made to add granulated blast furnace slag to Engineered Cementitious Composites mix replacing the cement, along with fly ash. Five different mix proportions are used in this investigation, from 10%, to 50%, at 10% intervals of the granulated blastfurnace slag, replacing cement. The content of granulated blast-furnace slag exhibit remarkable achievement in the mechanical parameters and impact toughness.
EN
The work covers the welding of thermoplastic polymethyl methacrylate (PMMA) and concerns the assessment of the impact of the main welding parameters on joint strength. The strength test of welded joints made of thermoplastic material was carried out. The aim of the study was to determine the influence of the main technological parameters of welding, such as: temperature and welding speed, gas stream output, filler rod pressure, diameter and type of hot air gun nozzle on the strength of the obtained joint. The method of sample preparation and testing was performed in accordance with the guidelines of PN-EN 12814-2:2002 "Tests of welded joints in semi-finished products made of thermoplastics ‒ Part 2: Tensile test". Visual evaluation of welded samples and analysis of results obtained from the tensile test made it possible to draw conclusions about the influence of selected welding parameters on joint strength. The decisive influence on the strength of joints was caused by welding defects, in the form of lack of side wall fusion and porosity.
PL
Praca obejmuje zagadnienia spawania tworzyw termoplastycznych polimetakrylanu metylu (PMMA) i dotyczy oceny wpływu głównych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Przeprowadzono badanie wytrzymałościowe spawanych złączy z materiału termoplastycznego. Celem badania było określenie wpływu głównych parametrów technologicznych spawania takich jak: temperatura i prędkość spawania, wydatek strumienia gazu, docisk spoiwa, średnica i rodzaj dyszy palnika na wytrzymałość otrzymanego złącza. Sposób przygotowania próbek i przeprowadzenia badania wykonano zgodnie z wytycznymi PN-EN 12814-2:2002 "Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 2: Próba rozciągania". Ocena wizualna próbek po spawaniu oraz analiza wyników otrzymanych z przeprowadzonej próby rozciągania, umożliwiła wyciągnięcie wniosków na temat wpływu wybranych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Decydujący wpływ na wytrzymałość złączy mają niezgodności spawalnicze, w postaci przyklejeń brzegowych i pęcherzy gazowych.
EN
The main goal of the research was to check the influence of different factors on the mechanical behaviour of the fluidised bed combustion (FBC) fly ash based geopolymer. Tests have shown that the increasing the proportion of sodium silicate to sodium hydroxide causes a decrease of compressive strength and an increase of flexural strength. The addition of aggregate significantly increased flexural strength but decreases compressive strength. Samples cured at higher temperatures obtained higher strength. Finally, it was concluded that taking into account the mechanical behaviour, FBC fly ash-based geopolymer can be treated as an alternative building material; however, its strength is lower than a metakaolin-based geopolymer made of the same mixture composition.
PL
Głównym celem badania było wyznaczenie wpływu wybranych czynników na wytrzymałość geopolimeru bazującego na fluidalnym popiele lotnym. Badanie wykazało, że wzrost stosunku masowego szkła wodnego do wodorotlenku sodu powoduje spadek wytrzymałości na ściskanie i wzrost wytrzymałości na rozciąganie geopolimeru. Dodatek kruszywa (piasku) powoduje natomiast wzrost wytrzymałości na rozciąganie i spadek wytrzymałości na ściskanie. Odnotowano, że próbki dojrzewające w wyższych temperaturach uzyskują wyższą wytrzymałość. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że biorąc pod uwagę wytrzymałość badanego geopolimeru, można uważać go za alternatywny materiał budowlany. Wytrzymałość badanego geopolimeru jest jednak niższa od wytrzymałości geopolimeru na bazie metakaolinu.
PL
W artykule przedstawiono badania nad wpływem niskiej temperatury na wytrzymałość aluminium 5754 i 5083. Wykonano próbę rozciągania statycznego w temperaturze pokojowej oraz ujemnej -20°C. Na podstawie przeprowadzonych prób rozciągania badanych stopów aluminium zaobserwowano niewielki wzrost właściwości wytrzymałościowych, tj. granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie.
EN
Research on low temperature contribution on the strength of 5754 and 5083 aluminum are presented in this article. Static tensile tests were carried out at room and negative temperature of -20°C. A slight increase in strength properties, i.e. the yield strength and the tensile strength of studied aluminum alloys, was observed on the basis of conducted tensile tests.
EN
Aluminum alloy finds its applications in various sectors of engineering. This paper discusses the investigation of mechanical characteristics of buttweld joints of aluminium alloy AA6063 along with AA5083. An experiment was conducted for different tool rotational speeds of 600 rpm, 800 rpm and 1000 rpm. Specifications of friction stir welding machine were 4 kN axial load and welding speed of 40 mm/min. Friction stir welded (FSW) joints of higher tensile strength, lower flexural strength and lower impact strength with maximum hardness, for the work piece fabricated at 1000 rpm using a high speed steel tool with a cylindrical profile was observed. Better understanding of the effect of tool rotational speed and mechanical properties was illustrated through the experimental result.
PL
W artykule podano wyniki badań próbek murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie z piany poliuretanowej prowadzonych na Białorusi. Ustalono wytrzymałość muru na ściskanie, ścinanie i rozciąganie przy zginaniu. Porównano te wyniki z otrzymanymi podczas badań próbek na spoinach cementowo-polimerowych oraz z wynikami badań prowadzonych na Politechnice Śląskiej.
EN
The article presents the results of tests of masonry samples of autoclaved aerated concrete (AAC) on polyurethane mortar carried out in Belarus. Compressive strength, shear and tensile strength during bending of the masonry samples were determined. The test results were compared with sample tests on thin cement-polymer as well as with the research results conducted at the Silesian University of Technology.
13
PL
W artykule określono wpływ modyfikacji posadzki cementowej nanocząstkami fluorku cyny(II) na jej wybrane właściwości. Do badań przygotowano jedną próbkę referencyjną oraz trzy różne próbki posadzki cementowej modyfikowanej fluorkiem cyny(II), z zawartością nanocząstek 0,5 ÷ 1,5% co 0,5%, w stosunku do masy cementu. Wykonane posadzki badano pod kątem odporności na ścieranie oraz przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie. Na podstawie badania ścieralności wykazano, że wraz ze wzrostem nanocząstek maleje ubytek masy posadzki cementowej. Dodatkowo, większa ilość fluorku cyny(II) w posadzce cementowej pozytywnie wpływa również na jej przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The main aim of the article is to describe the influence of modification of cement floor with tin (II) fluoride nanoparticles on its selected properties. To the tests, one reference sample was prepared. Moreover, three cement floor samples were modified with different percentage content of tin(II) fluoride nanoparticles, from 0,5% to 1,5%, every 0,5%, in relation to cement mass. On prepared samples the abrasion resistance and subsurface pull-off strength tests were performed. Based on obtained results, it has been proved that abrasion resistance increases with higher amount of tin(II) fluoride nanoparticles in cement floor. Moreover, higher amount of tin(II) fluoride in modified cement floor has positive impact on its subsurface pull-off strength.
14
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
EN
Plastic obtained from the discarded computers, televisions, refrigerators, and other electronic devices is termed as e-plastic waste. E-plastic waste is non-biodegradable waste. This paper focuses to investigate the replacement of fine aggregate with plastic aggregate obtained from e-plastic. The paper presents a detailed comparison of concrete properties (i.e.: compressive strength, tensile strength, flexural strength, density and workability) for normal concrete and concrete containing e-plastic fine aggregates. The testing was conducted according to the ASTM standards. 28-day Compressive, Flexural and Split tensile strengths were determined. In addition to the effect of e-plastic fine aggregate, silica fume is added as an admixture to find the effect on strengths. Authors have performed a compressive, flexural and tensile test of concrete mix with various percentages of e-plastic aggregates (i.e., 0, 5, 10, 15 and 20%) and silica fume (i.e.: 0, 5 and 10%) and concrete densities are also considered. It has been concluded that an increase in the e-plastic fine aggregate results in reduction in densities, compressive, flexural and tensile strength values. However, when we add silica fume to the concrete mixture it leads to strength values similar to the control mixture. The optimum obtained concrete blend contained 5% e-plastic fine aggregates and 10% silica fume. The addition of silica fume in concrete mixtures increases the 28-day compressive, flexural and tensile strengths. Moreover, the density of concrete decreases with the increase in the e-plastic aggregates.
PL
Tworzywa sztuczne uzyskane ze zużytych komputerów, telewizorów, lodówek i innych urządzeń elektronicznych są określane jako tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych. Tworzywa sztuczne z odpadów elektronicznych to odpady nieulegające biodegradacji. Niniejszy artykuł koncentruje się na kwestii zastąpienia drobnego kruszywa kruszywem z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. W pracy przedstawiono szczegółowe porównanie właściwości betonu (tj. wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie, gęstość oraz urabialność) dla normalnego betonu i betonu zawierającego drobne kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych. Testy przeprowadzono zgodnie ze standardami ASTM. Określono 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu. Zbadano wpływ drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych oraz pyłów krzemionkowych na wspomniane właściwości betonu. Autorzy przeprowadzili test ściskania, zginania i rozciągania mieszanki betonowej dla różnych wartości procentowych kruszywa z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych (tj. 0,5, 10, 15 i 20%), pyłów krzemionkowych (tj. 0, 5 i 10%) oraz gęstości betonu. Stwierdzono, że zwiększony udział procentowy drobnego kruszywa z tworzyw sztucznych pochodzącego z odpadów elektronicznych prowadzi do zmniejszenia gęstości, wytrzymałości na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Jednakże dodanie pyłów krzemionkowych do mieszaniny betonowej pozwala uzyskać parametry wytrzymałościowe podobne do mieszaniny kontrolnej. Otrzymana optymalna mieszanka betonu zawiera 0,5% drobnych kruszyw z tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów elektronicznych i 10% pyłów krzemionkowych. Dodatek pyłów krzemionkowych w mieszankach betonowych zwiększa 28-dniową wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozciąganie. Ponadto gęstość betonu zmniejsza się wraz ze wzrostem udziału kruszyw z tworzyw sztucznych z odpadów elektronicznych.
EN
Waterproof breathable laminated fabrics have the special property that permits water vapour to pass through but protects by preventing the entrance of liquid water. Different characteristic properties of the layered constructions of these fabrics have good influence on their hydrostatic resistance and mechanical performance. This research study presents an experiment to enhance the hydrostatic resistance and tensile strength of four different types of hydrophobic membrane laminated waterproof fabrics by considering their breathability as well. For this purpose, water repellent coating based on C6-fluorocarbon resin along with polysiloxane hydrophobic softening agent was applied on these four different types of laminated fabrics using pad-dry-cure method. The coated fabrics were characterised by performing different experiments to evaluate the effect of coating on their hydrostatic resistance and mechanical property as well as on water vapour permeability and air permeability. From the test results and analysis of variance (ANOVA), it was found that hydrostatic resistance and tensile strength of the laminated fabrics were enhanced after coating along with proper water repellent property, whereas there were no significant changes in their water vapour permeability and air permeability.
EN
Supercritical carbon dioxide dyeing, a new type of anhydrous dyeing method, has a lot of advantages, mainly conservation of energy, prevention of pollution, reusability of dye, and many more. This study presents a viable method for the dyeing of an ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) fabric by using supercritical carbon dioxide (scCO2) as a medium. Five hydrozono propanenitrile dyes that are functional colorants having antibacterial activity were applied for the dyeing of the UHMWPE fabric in scCO2 at a pressure of 20 MPa and at temperature of 120°C. The dyeability of UHMWPE fabric under scCO2 was evaluated by color measurement, whereby the color strength K/S was calculated. As the treating time and concentration of dye increased, the dyeability of the UHMWPE fabric displayed the tendency to continually improve. As decaline was added into scCO2 as the cosolvent, we obtained higher K/S. Furthermore, color fastness to rubbing and sublimation of the dyed UHMWPE fabric were determined according to Japanese Industrial Standards (JIS) L 0849 2 and JIS L 0854, and the trend showed that the increase in fastness corresponded to the increase in duration of the treatment. The influence of scCO2 dyeing on the mechanical properties of UHMWPE was also examined. Consequently, it was found that dyeing in scCO2 containing decaline reduced the crystallinity of the UHMWPE fabric and the breaking strength decreased. The antimicrobial property of UHMWPE dyed with N′-(2-chloro-4-methylphenyl)-2-oxo-2-(p-tolyl)acetohydrazonoyl cyanide was tested against three different microorganisms, and the results have been reported.
EN
Purpose: This paper aims to assess microstructures and mechanical properties of annealed and un-annealed Al-Li alloys (AA8090) and provide valid information regarding influence of anisotropy on tensile properties, fatigue lives. Design/methodology/approach: The methodology included investigating the influence of annealing on grain size, tensile strength and fatigue lives of AA8090. Optical microscope, scanning electron microscope and X-ray diffraction were utilized to analyse the crystallographic texture. Findings: The results showed that the un-annealed alloy exhibited much finer grain structure in three directions, namely longitudinal (L) rolling direction, L-45° and Long transverse (LT) combined with stronger crystallographic texture. Regarding to mechanical properties, un-annealed alloy presented superior tensile strength with strong anisotropic behaviour. L and LT grains direction showed highest tensile strength value of 550 MPa and L-45° showed lowest tensile strength value of 420 MPa. Results of fatigue test revealed that annealed Al-Li alloy has lower fatigue lives with high influence of test direction on fatigue properties. Higher variation in fatigue life to failure links with un-annealed alloy over annealed alloy. Examination of fractured surface showed that the morphology of fractured surface is a mixture of ductile and brittle fractures in both annealed and un-annealed alloys with more brittle behaviour in un-annealed alloy. Research limitations/implications: The main challenge of this work is the determination of the test direction (test angle in respect to rolling direction), which is necessary to provide correct information regarding mechanical properties. Further study of low cycle fatigue can be done in future, which will be an excellent indication to mechanical properties of this alloy since it provides more understanding to the behaviour of the material and better comprehend crack propagation and strain stress concentration. Practical implications: AA8090 alloy is an important candidate for aerospace and aircraft industries. Influence of annealing heat treatment and rolling direction on mechanical properties of AA8090 alloy provides more accurate information to the manufacturers who deal with this alloy. Originality/value: This study is affording a significant information regarding the effect of annealing and anisotropic behaviour on mechanical properties of AA8090. To our knowledge, there are few reports that study this combination of factors on AA8090 alloy.
EN
The paper deals with the variability of mechanical properties of EPSTAL steel rods produced in Polish steelworks, i.e. yield stress Re, tensile strength Rm, and elongation Agt. Our study is based on fundamental engineering static room-temperature tensile tests for large series specimens which have been made by manufacturers as the part of a factory quality control. Statistical analysis of these results shows that the stress-strain relationship of steel tensile tests should be described by a one-dimensional stochastic process, and three the most important mechanical parameters, i.e. the yield stress, tensile strength, and elongation by random variables. Based on the statistical elaboration of experimental data, it was found that the yield stress and tensile strength of steel rods produced in the years 2016 - 2017 had the coefficients of variation of less than 3%, and there is a reasonable basis for the manufacturer to increase the characteristic value of EPSTAL steel rods yield stress by a few percentages.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zmienności parametrów wytrzymałościowych stali EPSTAL produkowanej w polskich hutach, tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia pod największym obciążeniem Agt, na podstawie wyników statycznej próby rozciągania próbek stali wykonanej przez producentów w ramach zakładowej kontroli produkcji. Analiza statystyczna tych wyników wykazała, że zależność naprężenie-odkształcenie prób rozciągania stali należy opisać w języku rachunku prawdopodobieństwa jako jednowymiarowy proces stochastyczny, zaś trzy najważniejsze parametry wytrzymałościowe: granicę plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie pod największym obciążeniem, jako zmienne losowe. Na podstawie opracowania danych eksperymentalnych stwierdzono, że granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie prętów produkowanych w latach 2016 – 2017 mają współczynniki zmienności na poziomie mniejszym niż 3%, ponadto istnieje uzasadniona podstawa, aby producent podwyższył wartość charakterystyczną granicy plastyczności prętów stalowych o kilka procent.
20
EN
The influence of storage locations of two grades of rutile flux cored welding wires on their surface condition and the strength of the welds made with them were studied. Wires were stored in real urban conditions (Gdańsk and Katowice) for 1 month, simultaneously recording changes in conditions: temperature and relative humidity of the environment. Visual tests of wires in the delivered and stored condition as well as visual and tensile strength tests of welds made with them were carried out. It was found that the surface of the wires underwent more intense degradation (atmospheric corrosion) during storage in Katowice than in Gdańsk. Significant difference in tensile strength was observed only for padding welds made using Gdańsk stored wires. The lowest recorded tensile strength value was not lower than the standard requirements for the wires.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.