Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyroby krzemionkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rosnące ilości odpadów przemysłowych – w tym złomów materiałów ogniotrwałych – oraz jednoczesny spadek miejsc do ich składowania stanowią jeden z istotnych problemów i wyzwań dla społeczeństwa oraz idei zrównoważonego rozwoju. Jedną z metod rozwiązania tego problemu może być recykling materiałów ogniotrwałych wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem w kierunku wytwarzania ceramiki budowlanej. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem złomu krzemionkowego materiału ogniotrwałego w roli dodatku do masy ceramicznej, stosowanej w produkcji ceramicznych wyrobów klinkierowych. W badaniach zastosowano dwa złomy krzemionkowe różniące się uziarnieniem. Dokonano charakterystyki fizykochemicznej odpadów i określono wpływ ich zastosowania na właściwości klinkierowych tworzyw ceramicznych. Przygotowano plastyczne masy ceramiczne zawierające 30% mas. złomu, z których formowano wymagane próbki do badań. Po wypaleniu w zakresie temperatury 1100-1200 °C badano skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną i wytrzymałość na ściskanie uzyskanych tworzyw. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że złom krzemionkowych materiałów ogniotrwałych może być z powodzeniem uznany za surowiec wtórny przydatny do produkcji wyrobów ceramicznych klinkierowych.
EN
Increasing amounts of industrial waste - including also scrap of refractory materials - and a simultaneous decrease in storage sites are one of the significant problems and challenges for society and the idea of sustainable development. One of the methods to solve this problem may be the recycling of refractory materials which have been withdrawn from use, in the direction of production of building ceramics. The paper presents the results of research using scrap of silica refractories as an addition to the ceramic mass used in the production of ceramic clinker products. Two scraps differing in grains size were used in the research. They were physicochemically characterized and the effect of their application on the properties of clinker ceramic materials was determined. Plastic ceramic masses containing 30% by weight of silica refractory scrap were prepared. After firing in the temperature range 1100-1200 °C, the linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density and compressive strength of the obtained materials were investigated. The results of the tests carried out indicate that scrap of silica refractories can be considered as a valuable secondary raw material for the production of ceramic clinker products.
2
Content available remote Badania przebarwień wyrobów krzemionkowych
PL
W pracy omówiono problem przebarwień widocznych na powierzchni wypalonych wyrobów krzemionkowych i wpływu ich obecności na wybrane właściwości użytkowe. W celu wyjaśnienia przyczyn powstawania przebarwień przeprowadzono badania składu chemicznego, mikrostruktury (LM, SEM/EDS) i składu fazowego (XRD) oraz wybranych właściwości wyrobów krzemionkowych (wytrzymałość na ściskanie, ogniotrwałość pod obciążeniem, rozszerzalność termiczną). Badania mikrostruktury i składu fazowego pozwoliły ustalić, że główną przyczyną powstawania przebarwień na powierzchni wyrobów były różnice składu fazowego, związane z niejednorodnością składu chemicznego w mikroobszarach, co wiązało się z powstawaniem lokalnych eutektyk. W warunkach wypalania badanych wyrobów przebarwienia spowodowane były krystalizacją tlenków żelaza, tj. magnetytu (FeOźFe2O3), hematytu (Fe2O3) i ilmenitu (FeOźTiO2) obok wollastonitu (CaOźSiO2), oddziaływaniem temperatury i atmosfery wypalania. Badania wybranych parametrów charakteryzujących wyroby krzemionkowe wykazały, że przebarwienia nie wpływały na zmianę właściwości użytkowych. Wskazano prawdopodobną przyczynę powstawania przebarwień na powierzchni wypalanych wyrobów krzemionkowych.
EN
The study deals with the problem of discolorations visible on the surface of fired silica products and the effect of their presence on selected usable properties. In order to explain the reasons for the occurrence of discolorations, investigations into the chemical composition, microstructure (LM, SEM/EDS) and phase composition (XRD) as well as selected properties of silica products (compressive strength, refractoriness under load, thermal expansion) have been conducted. As a result of investigations into the microstructure and phase composition, it was found that the main cause of discolorations on the surface of products were differences in phase composition, related to the heterogeneity of chemical composition in microareas, which resulted in the formation of local eutectics. In the conditions of the examined products firing, discolorations were caused by the crystallization of iron oxides, i.e. magnetite (FeOźFe2O3), hematite (Fe2O3) and ilmenite (FeOźTiO2) beside wollastonite (CaOźSiO2), the infl uence of temperature and fi ring atmosphere. Investigations into selected parameters of silica products showed that discolorations did not influence their usable properties. The probable reason for the occurrence of discolorations on the surface of fi red silica products was indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.