Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyrobisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” (obecnie Ruch „Jastrzębie”) w latach 2012–2013 w pokładzie 502/1 w partii C3 eksploatowała ścianę 23. W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu tej ściany. Wzmocnienia obejmowały zabudowę kotwionych podciągów stalowych, słupów drewnianych oraz słupów betonowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym. W przedmiotowym wyrobisku chodnikowym, w trakcie zbliżania się frontu eksploatacji, prowadzono pomiary konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz obciążenia (3 stanowiska) za pomocą dynamometrów. Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że największe wpływy uwidoczniły się w środkowej części przecinki wentylacyjno-badawczej – C3. W wyrobisku zarejestrowano konwergencję pionową wynoszącą ok. 0,8 m, również pomiar na dynamometrze zlokalizowany w tym rejonie przez cały okres pomiarowy charakteryzował się największymi wskazaniami. Wzmacniając zatem wyrobisko znajdujące się na wybiegu ściany, należy zwrócić baczną uwagę na środkową część wyrobiska, znajdującą się pomiędzy chodnikami przyścianowymi.
EN
Archaeometallurgical investigations presented in this work focus on analysing the microstructure as well as mechanical properties of artefacts from the17th in form of findings performed from cast iron as well as copper casts. The presented research results extend the up-to-date knowledge and present the analysis of structural compounds found in the microstructure of the artefacts from the time dating back to the late Middle Ages in the region around Czestochowa, Poland. The tested samples were found in earth in the city centre under the present marketplace. The excavation works were carried out in summer in the year 2009, and have resulted in the excavation of artefacts in form of copper block of the weight of several kg. The excavation action was led by a group of Polish archaeologists collaborating with the local authorities. The performed pre-dating of this element determines the age of the artefacts as the 17th century AD. The excavations that have been taking place since 2007 have widened the knowledge of the former Czestochowa. Historians of this town have suggested, that the found weight and traces of metallurgical activity suggest that the exposed walls were an urban weight. The weight is visible on the 18th century iconography. What was find on the Old Market indicates that there was a lush economic life before the Swedish invasion in this part of Poland. Some buildings lost their functions or were changed, others died in fires, but new places developed. To describe the microstructure, with its structural components, research was done using microscopy techniques, both of the light as well as electron microscopy (SEM), also chemical composition analysis was carried out using the EDS technique, as well as tool for phase analysis were applied in form of X-Ray Diffraction (qualitative analysis), especially for the reason to describe the phases present in the excavated material. This research will help to obtain new information in order to investigate further archaeometallurgical artefacts, extending the knowledge about middle age metallic materials its usage and manufacturing.
PL
Podkrakowskie Brzegi. To tu podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży gromadziły się tysiące pielgrzymów, którzy – zanim doszli do właściwych sektorów – przechodzili tuz obok przenośników zaopatrujących pobliska żwirownię w urobek. Tym samym nowy zakład należący do KZEK S.A. to prawdopodobnie najczęściej oglądana kruszyw na świecie. Zresztą do dziś warto ją zobaczyć – z powodu zastosowanych tu rozwiązań technicznych.
PL
Przedstawiono opis techniki strzałowej i poszczególnych czynności wykonywanych w cyklu technologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę jakości konturu wyrobiska, a także czynniki mające największy wpływ na jakość wykonania i wynikające z nich konsekwencje. Opisano wpływ dokładności wiercenia i techniki kontrolowanych strzałów konturowych na uzyskiwane wyniki.
EN
The paper presents an outline of the drill and blast (D&B) method used in Norwegian Tunnelling Method (NTM). The typical operations of the D&B cycle are described with a special focus on defining the factors and consequences of the achieved contour quality. The paper also describes the influence of drilling accuracy and the contour control blasting technique on the final result.
5
Content available remote Weryfikacja wybranych metod prognozowania zapadlisk
PL
W ramach niniejszej pracy przedstawiono analizę przypadku powstania zapadliska nad płytkim, pojedynczym wyrobiskiem górniczym, niepoddanym wpływom czynników zewnętrznych (wstrząsy górotworu, eksploatacja górnicza, drgania wywołane ruchem ciężkich pojazdów). Wykonano prognozę ex post przy zastosowaniu metod M. Chudka-W. Olaszowskiego i W. Janusza-A. Jarosza. Wykonano również obliczenia numerycznie przy zastosowaniu programu Phase 2. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że obliczenia wykonane przy użyciu metody pierwszej wskazały na pewność, a drugiej możliwość wystąpienia zapadliska. Analiza numeryczna wskazała na zachowanie stateczności wyrobiska.
EN
This paper presents an analysis of the case of a collapse sink origination over a shallow, single mining working, not exposed to external factors (shocks of rock mass, mining exploitation, vibrations caused by heavy vehicle traffic). An ex post forecast was made using by M. Chudek-W. Olaszowski and W. Janusz-A. Jarosz. Also numerical calculations were performed using Phase 2 software. On the basis of conducted analyses, it was found that calculations made using the first method showed a certainty, and using the second one – a possibility of occurrence of a collapse sink. The numerical analysis indicated to the stability of the working.
PL
W ramach pracy przedstawiono analizę przypadku sprawdzenia stateczności płytkiego wyrobiska korytarzowego. Analiza ta została wykonana przy zastosowaniu metody A. Sałustowicza oraz numerycznie za pomocą programu Phase2. Wyniki obliczeń wskazują jednoznacznie na zachowanie wyrobiska w stanie stateczności. Tym samym stwierdzono, że na powierzchni nie może dojść do powstania zapadliska, gdyż wyrobisko w rozpatrywanym warunkach nie przejdzie w stan zawału. Wyrobisko to rzeczywiście wykazuje się statecznością na rozpatrywanym odcinku pozostawionym bez obudowy. Zakłada się przy tym jego dalsze użytkowanie do celów turystycznych. Biorąc to pod uwagę, wyciągnięto wniosek, że określanie stopnia zagrożenia terenu powstaniem zapadlisk na podstawie prawdopodobieństwa zajścia takiego zdarzenia rozpocząć należy od zbadania stateczności wyrobiska.
EN
The article presents an analysis of the case study of verifying the stability of a shallow roadway. This analysis was carried out using A. Salustowicz method and numerically with the use of the Phase2 program. The results of the calculations clearly indicate to the behavior of the roadway in the status of stability. Thus, it has been found that there is no risk of the sink's occurrence on the surface, because excavation under the consideration would transfer into the state of a cave-in. The workings indeed shows to be stable along the section under consideration which had been left without a support. It is therefore assumed to further used for tourist purposes. Taking the aforesaid into account, it was concluded that the determination of the risk of sinks on the basis of the probability of occurrence of such an event should be started by examining of the stability of the roadway.
PL
Drony. Stworzone kiedyś na potrzeby wojska, szybko stały się urządzeniami kupowanymi zwłaszcza przez pasjonatów fotografii. Coraz częściej wykorzystywane są jednak i do celów profesjonalnych. Także na kopalniach (a raczej nad kopalniami) kruszyw.
EN
In the paper, the influence of predicted mine water discharge from the planned excavation of Jurassic limestone from Marylin 1 deposit (Iłża Foothills) on two levels of exploitation (167 and 155 m a.s.l.) on runoff of 5th to 2nd streams order (5th – stream from Śniadków, 4th – Oronka river, 3rd – Szabasówka river, 2nd – Radomka river) was examined. Excavation with its surface catchment creates endorheic area of 32.25 hectares, which will be dewatered. The source material consisted of: topographic and thematic maps, digital elevation model, hydrogeological documentation and field survey results. The analysis included river catchments delimitation, rainfall calculation in the area of the planned excavation mine and its catchment during the average year, month and day with the highest total precipitation during the 10 and 15 minute storms, calculation of specific discharge in gauged and ungauged streams which drains the excavation pit, calculation of the amount of runoff entering the excavation pit and the mine water discharge forming the runoff in subsequent streams. Unreliable rainfall intensity was determined by various methods: Błaszczyk equation, Reinhold formula, Bogdanowicz-Stachy probabilistic model. Specific discharges and runoff of the stream of Śniadków, Oronka river and Szabasówka river were obtained using specific runoff methods, Iszkowski equation and Punzet formula. Runoff of the Radomka river was calculated based on IMGW data (Słowików water gauge). The total percentage of surface water and groundwater at the 155 m a.s.l. exploitation level conditions will reach: 287.0% (year), 297.8% (month) and 467.4% (day) of the average runoff. In the following streams this influence will be moderate: Oronka (up to about 47%), Szabasówka (up to 8%) and Radomka (up to 5%). The biggest hydrological consequences, as a result of surface inflow, will occur after the torrential rain (10-15 minutes) in the stream from Sniadków. The resulting discharge will depend on the time required to pump out water from the excavation mine. In the scenario of the most intensive 15 minutes rainfall (return period 10%), the optimal duration of pumping out the water in the 155 m exploitation level conditions will be about 14 hours. Then, the mine water discharge will not exceed the average year discharge in the stream from Sniadków.
PL
Przeanalizowano cechy charakterystyczne wyspy i wyspowości w ocenie krajobrazu. Sprecyzowano znaczenie wyżej wymienionych terminów. Określono rolę wyspowości i wyspy w badaniach krajobrazu, a w szczególności w klasyfikacji i jego ocenie. Omówiono pojęcie wyrobisk surowców skalnych jako dynamicznych wysp w krajobrazie. Uzasadniono potrzebę wprowadzenia wyspowości i wyspy do badań krajobrazu, w tym szczególnie objętego pracami górniczymi jako kategorii klasyfikacyjnych krajobrazów.
EN
We analyzed the characteristics of islands and inslarity in the evaluation of landscape. Clarifies the meaning of the above mentioned terms. Identified the role of islands in studies of landscape, especially in the classification and evluation. Disscused the meaning of excavations of rock raw materials as an example of a dynamic island in the landscape. The need of introduction for studies of landscape for islands and insularity were justified especially in case of areas covered by mining work as landscape category classification.
10
Content available remote Ocena stateczności górotworu w otoczeniu płytkich pustek i zapadlisk
PL
W artykule omówiony został przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie odkształceniowych warunków stanu granicznego skał. Przeprowadzona została analiza możliwości wykorzystania istniejących rozwiązań w aspekcie zastosowania ich do oceny stateczności górotworu w warunkach złożonego stanu naprężenia.
EN
The article discussed a review of the current state of the art on the deformation conditions of limit state of rocks. An analysis of the possibilities of using the existing solutions in terms of their application to assess the stability of the rockmass was carried out under the complex state of stress.
PL
W artykule opisano migrację osadów wytrącających się w wyrobiskach górniczych kopalń i rurach odprowadzających wody z kopalni „Krupiński" na powierzchnię, które zawierają przede wszystkim BaSO4 (baryt). Największe stężenia baru, sięgające 54 %, stwierdzono w osadach powstałych w rurociągach, którymi wody płyną ze wspomnianych wyrobisk do wód powierzchniowych.
EN
The article describes the migration of sediments being precipitating in the mine workings and piping draining water from the „Krupiński" mine to the surface, that contain primarily BaSO4 (barite). The largest concentrations of barium, reaching 54 %, was found in the sediment formed in the pipelines through which the waters flow from the said workings to surface waters.
PL
Na Pogórzu Cieszyńskim od ponad 200 lat wydobywa się surowce skalne. Pozostałością po ich pozyskaniu są liczne wyrobiska. Artykuł prezentuje bogactwo przyrodnicze tych obiektów. Mimo iż stanowią siedliska pochodzenia antropogenicznego, są bardzo ważne dla zachowania bioróżnorodności całego Pogórza. Występuje w nich szereg rzadkich i chronionych oraz ustępujących gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Do jednych z najważniejszych należą storczykowate, umieszczone w „Polskiej czerwonej księdze roślin”. Dawne kamieniołomy są także miejscem występowania rzadkich na Pogórzu Cieszyńskim zbiorowisk roślinnych, jakimi są np. buczyna storczykowa oraz ciepłolubne murawy.
EN
Cieszyn Foothills form the most westward part of Silesian Foothils. In this area exploitation of mineral resources has been carried out for more than 200 years. Numerous excavations are their remains. The paper presents natural wealth of these objects. Despite the fact of anthropogenic origin they are very important for maintenance of biodiversity of Cieszyn Foothills. There are many rare and protected species of fungi, plants and animals. One of the most valuable are representatives of Orchidaceae family: Epipactis microphylla, Orchis pallens and Malaxis monophyllos, occurring in excavations and listed in Polish Red Book of Plants. The former quarries are also habitats of rare plant communities in the investigated area, as orchid beechwood and xerothermic grasslands.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poszczególnych członków zastępów ratowniczych, analizując ich wiek, a następnie porównując wyniki z czasami przejścia podczas ćwiczeń w wyrobiskach zlokalizowanych na terenie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Do analizy wybrano cztery zastępy o największej sumie wieku i o największej sumarycznej wartości stażu pracy w ratownictwie górniczym oraz cztery zastępy z najmniejszą sumą wieku.
EN
The article presents the results of the investigations on individual members of rescue teams, analyzing their age, and then comparing the results with times of passage during field training in training workings located in the District Mine Rescue Station in Bytom. Four teams have been selected for the analysis of the highest cumulative age and longest overall experience in mines rescue service and four teams with the lowest cumulative age.
PL
W artykule opisano wybrane metody wyznaczania dróg ucieczkowych z rejonów kopalni zagrożonych pożarem. Zaproponowano podział dróg ucieczkowych na dwie kategorie: proste i złożone. Zaproponowano także uwzględnienie we wzorze określającym czas ewakuacji wieku górnika, jego stażu pracy w kopalni, a także wysokości wyrobiska i stopnia jego zadymienia. Cechy te ujęto w formie współczynników. Zaproponowano nową metodę opartą m.in. o badania z ratownikami w warunkach imitujących wyrobiska w czasie pożaru.
EN
The article describes some of the methods of determining escape routes from areas of the mine endangered with a fire. It has been proposed to divide escape routes into two categories: simple and complex. It has also been proposed to include in the formula of the age of a miner, his work experience in a given mine and also the height of a working and degree of its fuming. These features were considered as coefficients. A new method was proposed based, inter alia, on the examinations with the rescuers in conditions simulating a working during a fire.
PL
Artykuł zawiera informacje na temat kilku historycznych wyrobisk położonych niedaleko Cieszyna (Pogórze Cieszyńskie). Są nimi głównie kamieniołomy cieszynitów, m.in.: „Grota na Rudowie” w Zamarskach, „Nad Kalembianką” i w Dolinie Olzy w Boguszowicach, a także „Na Kopcach” w Marklowicach, w których eksploatowano najprawdopodobniej również wapień cieszyński. Wyróżnione wyrobiska stanowią materialną pamiątkę dziejów górnictwa na badanym terenie. Oprócz tego posiadają znaczną wartość naukowo-dydaktyczną i duchowo-religijną („Grota na Rudowie”). Ponadto mają duże znaczenie w krajobrazie Pogórza Cieszyńskiego, przyczyniając się do jego urozmaicenia oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Niektóre z nich powinny być przystosowane do zwiedzania, a także uwzględnienia w projekcie trasy geoturystycznej po okolicach Cieszyna.
EN
The paper provides information about a several historical quarries situated near the Cieszyn (Cieszyn Foothills). These are mainly quarries of Teschenites: „Grota na Rudowie” in Zamarski, „Nad Kalembianką” and Olza Valley in Boguszowice and „Na Kopcach” in Marklowice (judging preserved of quarries, probably here also exploited of Cieszyn Limestone). Featured quarries are tangible remembrance of the history of mining in the study area. In addition to this are enormous scientific and educational value and spiritual-religious („Grota na Rudowie”). They are also importance in the landscape of Cieszyn Foothills. In fact contribute to its variety, as well as to increase the tourist attractiveness of the region. Some guarries reguires of tourist adaptation and they need inclusion in the project of geotouristic route in the Cieszyn area.
PL
Występowanie zjawisk dynamicznych w postaci wstrząsów górotworu (tąpnięcia) jest następstwem prowadzonej eksploatacji górniczej i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pracujących w kopalni górników i maszyn. Skutkiem działalności górniczej jest naruszenie równowagi ośrodka skalnego, które prowadzi do wyzwalania akumulowanej w nim energii.
EN
In the scientific literature and designing practice of supported mining pillars lots of methods are presented. Mining pillars are part of the rock being left in excavation in order to support the floor. In this article, in order to design supported mining pillars, we are using the Mohr-Coulomb yield criterion. The fundamental idea of the paper was to investigate how the top support in mining excavation influences on the state of mining pillar using different underground mining schemes. Supported mining pillars should be calculated applying the hypothesis of non-homogenous stress distribution and the parabolic mining pressure which is concentrated at the top of mining excavation. In order to carry out the certain example we used real data from work reports concerning the deposit “Chisinau I”, being located in Republic of Moldova. The model we proposed was calculated with use of the FEM software ABAQUS ver. 6.12.
PL
W literaturze naukowej oraz w podręcznikach projektowania opisano wiele metod wymiarowania filarów górniczych, które stanowią część górotworu pozostawioną w wyrobisku do podparcia stropu. W niniejszym artykule, w celu zaprojektowania przykładowego filara górniczego, zastosowano sprężysto-plastyczny model konstytutywny z kryterium uplastycznienia Coulomba-Mohra. Podstawowym zadaniem podjętym w pracy było zbadanie wpływu podparcia górnej części wyrobiska górniczego na stan filara przy zastosowaniu różnych schematów obliczeniowych. Filar górniczy zaprojektowano przyjmując hipotezę niejednorodnego rozkładu naprężeń oraz paraboliczny rozkład ciśnienia, który jest skoncentrowany w górnej części wyrobiska. W celu przeprowadzenia przykładowych obliczeń wykorzystano dane z raportów dotyczących złoża „Kiszyniów I”, zlokalizowanego w Republice Mołdowy. Zaproponowany model obliczeniowy rozwiązano z wykorzystaniem oprogramowania metody elementów skończonych ABAQUS ver. 6.12.
PL
Rosnący udział metanu wydzielającego się do zrobów z odgazowywania się pokładów podebranych i nadebranych w całkowitej ilości metanu wydzielającego się do środowiska ścian przyczynia się do wzrostu w nich zagrożenia metanowego. Czynnikami wzrostu tego zagrożenia w ścianie są: metanowość bezwzględna zrobów, sposób i parametry przewietrzania, usytuowanie zrobów ściany w podsieci wentylacyjnej oraz sposób likwidacji wyrobisk za frontem ściany. W niektórych stosowanych sposobach przewietrzania ścian, intensywna migracja powietrza przez zroby poeksploatacyjne obniża zawartość metanu w powietrzu zrobowym, ograniczając ich efektywne odmetanowanie. Najczęściej, stosowany sposób przewietrzania ściany ma wpływ na poziom występującego zagrożenia metanowego, zarówno w ścianie jak i czynnych oraz likwidowanych chodnikach przyścianowych (wentylacyjnych). W polskich kopalniach węgla kamiennego około 75% ścian jest przewietrzanych sposobem na „U” po caliźnie węglowej, pozostałe są przewietrzane sposobami na „Y”, „H” i „Z”. W artykule, na podstawie doświadczeń oraz wyników przeprowadzonych badań w likwidowanych chodnikach wentylacyjnych ścian przewietrzanych sposobem przewietrzania na „U” po caliźnie węglowej, przeprowadzono analizę oraz sformułowano wnioski w zakresie kształtowania się zagrożenia metanowego.
EN
The article analyses the impact of hazardous methane accumulations in longwall goafs on the methane hazard in longwall ventilation workings under the conditions of applied ventilation systems. Results of ventilation and methane tests in ventilation roads (upstream and downstream of the production face) of two longwalls ventilated using the “U” ventilation system were presented. The ventilation and methane balance for ventilation roads in the vicinity of methane-laden longwall goafs in question identifies the possibility of occurrence of volume hazardous methane accumulations and explosive atmospheres in emergency situations. The analysis of the results confirms that with the absolute methane emission of 5 m3CH4/min, the “U” ventilation system might result in explosion hazards in the open section of the ventilation road. In such conditions, it is essential to liquidate ventilation roads behind longwall faces during the advance of the production. The topic of liquidating ventilation roads when using the “U” ventilation system is a priority, since it applies to most of the longwalls in Polish hard coal mines.
PL
Tradycyjne metody pomiarowe w górnictwie wypierane są przez innowacyjne, między innymi przez cyfrową fotogrametrię naziemną, bliskiego zasięgu. Jakie są możliwości zastosowania fotogrametrycznych metod pomiarów przy projektowaniu kopalń, robót strzałowych, prac udostępniających oraz planowaniu postępu eksploatacji? Artykuł opisuje metodę identyfikacji fotogrametrycznych, podaje przykłady aplikacji tych metod w górnictwie odkrywkowym.
PL
Równoczesne wykorzystanie metody echolokacji i skaningu laserowego do odwzorowania powierzchni pozwala na połączenie wyników pomiarów z lądu i wody. Daje to możliwość uzyskania modelu całej powierzchni wyrobiska w zakładach prowadzących eksploatację lądową i spod wody.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.