Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 223

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyrób budowlany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego jest możliwe na podstawie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych tego wyrobu, dokonanej z wykorzystaniem europejskiej normy zharmonizowanej albo Europejskiej Oceny Technicznej (ETA). ETA może być wydana dla wyrobu innowacyjnego, czyli wyrobu nieobjętego albo nie w pełni objętego normą zharmonizowaną. ETA jest dokumentem dobrowolnym, wydawanym na wniosek producenta. Stanowi ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z właściwym przedmiotowo Europejskim Dokumentem Oceny (EAD).
EN
CE marking of innovative construction products. CE marking of a construction product is possible on the basis of assessment and verification of constancy of performance of that product, carried out using either a harmonised European standard or a European Technical Assessment (ETA). An ETA may be issued for an innovative product, i.e. a product not covered or not fully covered by a harmonised standard. The ETA is a voluntary document, issued on request of the manufacturer. It assesses the performance of the construction product in relation to its essential characteristics in accordance with the relevant European Assessment Document (EAD).
PL
Temperatura jest jednym z bardziej znaczących parametrów mających wpływ na emisję lotnych związków organicznych (LZO). Europejska horyzontalna metoda badania emisji lotnych związków organicznych PN-EN 16516:2017 Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Oznaczenie emisji do powietrza wnętrz zakłada standardowe warunki badania w temperaturze 23°C (+/- 1°C). Opisano w niej metody badania emisji LZO oparte na europejskim pokoju modelowym w znormalizowanych warunkach środowiskowych. Norma nie przewiduje kontroli wyrobów budowlanych mających kontakt z działaniem podwyższonej temperatury, np. stosowanych do konserwacji grzejników. W niniejszej pracy przedstawiono grupy wyrobów budowlanych, które są narażone na wpływ podwyższonej temperatury z grzejników konwekcyjnych i promieniujących, europejskie metody badania emisji LZO oraz modele predykcji emisji lotnych związków organicznych.
6
Content available Właściwości wyrobów budowlanych na bazie konopi
PL
Konopie przemysłowe jako surowiec pochodzenia naturalnego został zauważony i znalazł zastosowanie w budownictwie. Z łodyg konopi w wyniku mechanicznej obróbki uzyskuje się dwa półprodukty do wytwarzania materiałów budowlanych: włókno i paździerz. Paździerz konopny to pocięte kawałki zdrewniałej części łodygi, które w połączeniu z zaczynem wapiennym tworzą materiał zwany potocznie „betonem konopnym”. Materiał stosuje się przede wszystkim jako wypełnienie przegród, głównie ścian w budynkach o drewnianych konstrukcjach szkieletowych. Jest to materiał wykazujący wiele walorów ekologicznych, a jego właściwości cieplno-wilgotnościowe zapewniają w pomieszczeniu zdrowy mikroklimat. W artykule przedstawiono wyroby budowlane na bazie konopi przemysłowych do zastosowań w budownictwie.
PL
Na przykładzie wybranych wyrobów budowlanych do hydroizolacji i odwodnienia obiektów mostowych (papa zgrzewalna i poliamidowy sączek mostowy) przedstawiono zasady oceny technicznej: przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w przypadku aprobat technicznych; właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk w przypadku krajowych ocen technicznych.
EN
On the example of selected construction products used for drainage of bridge structures (waterproofing membrane and bridge deck drain, filter drain), the technical evaluation was presented in comparative form: suitability for intended use of the construction product, in case of technical approvals; performance of essential characteristics, in case of national technical assessments.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad oceny technicznej i określania właściwości użytkowych oraz identyfikacyjnych wyrobów budowlanych stosowanych jako bariery wodoszczelne przy budowie obiektów inżynierskich. Zasady oceny omówiono na przykładzie dwóch wyrobów: izolacjonawierzchni oraz gzymsu polimerobetonowego.
EN
The article of publication is introducing the main principles of technical assessment and determining performance and identification of a construction products used as waterproof barriers on the bridge construction works. Principles of assessment is described on two examples of construction products: waterproof pavement membrane and polymer concrete cornice.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geotekstyliów w świetle wprowadzonych zmian w nowych edycjach norm zharmonizowanych na te wyroby. Celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat wprowadzonych zmian oraz zapobieganie niewłaściwej interpretacji nowych edycji norm zharmonizowanych przez producentów wyrobów geotekstylnych i jednostki certyfikujące. Omówiono ograniczenie możliwości stosowania surowców wtórnych do produkcji geotekstyliów. Zwrócono uwagę, że nowe podejście do stosowania surowców z recyklingu powinno skutkować dużą stabilnością parametrów wyrobów gotowych. Zaostrzenie wymagań dotyczących trwałości wyrobów geotekstylnych ma na celu wydłużenie czasu życia obiektów budowlanych i powinno wpłynąć na poprawę jakości geotekstyliów oraz geosyntetyków.
EN
This paper specifies the requirements regarding performance constancy of geotextiles along with significant changes that have been implemented in new editions of harmonized standards for geotextiles. The purpose of the article is the dissemination of knowledge about introduced changes among the manufacturers of geotextile products and prevention of inappropriate interpretation of the new editions of harmonized standards by manufacturers and certification bodies. The limitation of the possibility of using secondary raw materials has also been discussed. It has been pointed out that the new approach towards the use of recycled raw materials should result in greater stability of the finished products. The increase of the durability requirements for geotextile products is aimed at extending the lifetime of construction objects, which ultimately should improve the quality of geotextiles and geosynthetics.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy techniczno-prawne związane z wbudowywaniem wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki w elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne nowo wznoszonych obiektów budowlanych. Uwzględniono wymagania ustaw z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) i z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz orzecznictwo sądów w tym zakresie. Zagadnienia te są istotne w praktyce budowlanej, a przede wszystkim w przypadku obiektów budowlanych posiadających krótki cykl życia obejmującego projektowanie, wykonawstwo, eksploatację i rozbiórkę, np. narodowe pawilony wystawiennicze na cyklicznych wystawach światowych typu EXPO.
EN
The paper presents selected technical and legal issues related to incorporation of building materials from demolition into structural and non-structural components of new building objects. The requirements of the Acts: of July 7, 1994 – Construction Law (Journal of Laws of 2018, item 1202) and of April 16, 2004 on construction products (Journal of Laws of 2016, item 1570), as well as judicial decisions in this area are included here. These issues are important for the construction practices, in particular for building objects with a short life cycle including design, construction, maintenance and demolition, for example national exhibition pavilions at cyclical world exhibitions such as EXPO.
PL
Ustalenie odpowiednich wymagań dotyczących emisji substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych, klas emisji do powietrza wewnętrznego oraz samo wdrożenie ocen środowiskowych wyrobów do ocen technicznych wyrobów i budynków to kompleksowe zadanie wymagające szerokiej koordynacji oraz aktywnego udziału uczestników rynku budowlanego. Artykuł przedstawia i omawia prace na forum europejskim w kierunku harmonizacji wymagań oceny środowiskowej wyrobów budowlanych.
EN
Setting the appropriate requirements for emissions of dangerous substances from construction products, indoor air emission classes and their implementation to technical assessments of products and buildings is a comprehensive task requiring coordination in Europe, active participation of construction market participants and general consent. The article presents and discusses the current activities and work of the Committees on the European forum in the direction of harmonizing the requirements and environmental assessments for construction products.
PL
W artykule poruszono kwestię wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i oznakowania ich znakiem budowlanym B. Omówiono różnice pomiędzy zestawami pompowymi wprowadzanymi do obrotu a pompowniami składanymi z podzespołów przez instalatorów w kontekście kończącego się w czerwcu 2018 r. okresu przejściowego. Poruszona została problematyka projektowania pompowni w perspektywie braku norm i przepisów krajowych odnoszących się do pompowni niebędących częścią instalacji tryskaczowych, wymienione też zostały standardy zagraniczne mogące mieć zastosowanie przy projektowaniu układów pompowych w Polsce.
EN
The article deals with the marketing of construction products in the light of the regulations in force from 1st January 2017. and marking them with construction mark B. The article discusses the differences between pumping sets placed on the market and pumping stations assembled from subassemblies by installers in the context ending in June 2018 interim period. The problems of pumping station design were discussed in the perspective of the lack of national standards and regulations pertaining to pumping stations that are not part of sprinkler installations, foreign standards that could be applied in the design of pumping systems in Poland were mentioned.
PL
Artykuł nawiązuje do problematyki certyfikacji wyrobów budowlanych po zmianie przepisów obowiązującej od lipca 2018 r. oraz opisuje możliwe następstwa od znakowania wyrobów znakiem CE. W artykule omówione zostały dopuszczalne metody wprowadzania wyrobów budowlanych di obrotu w Polsce oraz na rynku unijnym.
EN
The article refers to the issue of certification of construction products after the change of regulations since July 2018 and describs possible deviations from the marketing of construction products with construction mark B ar the CE mark. The article discusses the acceptable methods of placing construction products on the market in Poland and on the EU market.
PL
Znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych określa nowe zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące: sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, krajowych ocen technicznych. Krajowe oceny techniczne zastępują dotychczasowe aprobaty techniczne. W obszarze nieregulowalnym ustawą o wyrobach budowlanych INiG – PIB wydaje rekomendacje techniczne.
EN
The amended Act on Construction Products sets out new rules for placing or making available construction products on the domestic market. On January 1, 2017, a new Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction became effective. The Regulation concerns: the manner of declaring the performance of the construction products and the method of marking them with a construction mark, national technical assessments. National Technical Assessments replace the previous Technical Approvals. In the area not regulated by the Act on Construction Products, INiG – PIB issues Technical Recommendations.
15
Content available remote Obowiązek certyfikacji betonu towarowego w świetle przepisów prawa
PL
Po wejściu w życie przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 1 stycznia 2017 r. beton towarowy podlega rygorom ustawy o wyrobach budowlanych i został objęty jednym z dwóch systemów oceny i weryfikacji zgodności w zależności od zastosowania. Opisano zadania, jakie producent musi wdrożyć w celu spełnienia wymagań określonych systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem oraz informacje, które powinien uwzględnić podczas wdrażania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Przedstawiono schemat postępowania certyfikacyjnego w Zakładzie Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej oraz kroki, które producent będzie musiał podjąć, aby otrzymać Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego do celów konstrukcyjnych.
EN
After the decree of the Ministry of Infrastructure and Construction entered into force on January 1st of 2017, concrete has been qualified as a construction product. As a result, concrete is covered by one of two conformity evaluation and verification systems depends of its usage. The paper explains the tasks which the Producer most perform to meet the requirements specified by the system of assessment and verification of stability of properties according to the decree of the Ministry of Infrastructure and Construction and the information which the Producer must consider during the implementation of Factory Production Control systems for concrete used the structural proposes. A diagram of the certification process in the Certification Department of the Building Research Institute has been presented. Also, detailed steps which the Producer must follow to get the National Certificate of the Factory Production Control for concrete for structural proposes have been described.
PL
W polskich przepisach przeciwpożarowych pomijane jest niebezpieczeństwo wynikające z procesu tlenia. Z pewnością temu zjawisku należy się uwaga, ponieważ pożary poprzedzone tleniem należą do najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych w skutkach. W przypadku, gdy materiał składa się w całości lub w części z organicznych składników, jest suchy, zawiera pory z powietrzem lub puste przestrzenie, które z jednej strony powodują rozwinięcie powierzchni, a z drugiej strony utrudniają odpływ ciepła, lub oddziałuje na niego odpowiednie źródło ciepła (o określonej mocy), może w określonych przypadkach zajść w nim proces tlenia. W 2016 r. została wprowadzona norma PN-EN 16733 [6] określająca zasady badania i oceny podatności na ciągłe tlenie. W artykule przedstawiono wyniki badań podatności na proces ciągłego tlenia pięciu typów materiałów izolacyjnych na bazie drewna i celulozy.
EN
In the Polish legislation fire hazards arising from smouldering process is skipped. Certainly this phenomenon should be greater attention, because fires preceded by smouldering are among the most treacherous and dangerous consequences. When the material is as a whole or in a part from organic ingredients and is dry, is not dense but contains holes with air or empty spacesin it, which, on the one hand, cause the extended surface and, on the other hand, hinder the outflow of heat, or affects the appropriate heat source (specific power), in certain cases, it may be the smouldering process. In the year 2016 the PN-EN 16733 [6] standard was published. There are specified rules for testing and evaluation of the susceptibility to continuous smouldering. In this article there are presented the results of smouldering test for five types of insulation materials on the basis of wood and cellulose.
PL
Wyroby budowlane stosowane w obiektach budowanych, w myśl nakazów PB, powinny być zgodne z przepisami odrębnymi, które zakładają m.in. konieczność odpowiedniego oznakowania wyrobu - CE albo znakiem budowlanym B - przed jego wprowadzeniem do obrotu. W artykule opisano, jak zmieniały się wymagania w zakresie oznakowania wyrobów budowlanych od chwili wejścia Polski do UE. Omówiono obecny stan prawny oraz zakres wyrobów podlegających oznakowaniu.
EN
Construction products used in building objects under construction, in line with PB directives, should be compliant with separate provisions, which assume, among others, the need to label the product - CE or construction mark B - before placing it on the market. The article describes how the requirements for the labelling of construction products have changed since Poland's accession to the EU. Current legal status and scope of products subject to marking are discussed.
PL
Normy zharmonizowane (hEN), europejskie dokumenty oceny (EAD), Polskie Normy wyrobów (PN) oraz warunki oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (WO) - to aktualnie podstawowe specyfikacje techniczne wykorzystywane podczas wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym.
EN
Harmonized standards (hEN), European Assessment Documents (EAD), Polish Product Standards (PN) and conditions for assessing the performance of a construction product (WO) are currently the basic technical specifications used when placing construction products on the domestic market.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.