Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadkowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The construction industry in India is the second most important contributor to its gross domestic product. However, high rate of accidents and fatalities have tarnished the image of industry in India. Although the industry contributes significantly to the Indian economy, safety management is the primary concern alongside with frequent workplace accidents. The role of safety management is vital to improve safety performance of an organization. The functions of safety management include planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating safety activities with an aim to minimize accidents/injuries. Safety trainings, employee participation, compliance of safety procedures and motivational schemes are part of safety management which influences the overall safety performance. Several metrics were developed to measure the safety performance of an organization but not a single measure will reflect the overall performance. The present study considered parameters pertaining to the safety management which have influence on the safety performance of a construction organization in India. The parameters are analyzed by formulating a goal programming model. The results of the study suggests that much improvement is needed in the area of safety trainings and the revised targets were established.
PL
Integralną część zarządzania przedsiębiorstwem stanowi kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, a także związane z tym modelowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że kultura bezpieczeństwa, jako autonomiczna część kultury organizacji, określa normy, wartości, a także zasady postępowania uznawane przez członków organizacji, a odnoszące się do bezpiecznych warunków pracy. Celem opracowania jest przedstawienie istoty kultury bezpieczeństwa jako elementu budowania wizerunku „bezpiecznego” przedsiębiorstwa.
EN
The development of safe working conditions is an integral part of the company’s management, and what is connected with this is modeling and promotion of a safety culture. This is due to the fact that a safety culture as an autonomous part of the organization’s culture defines standards, values and principles of conduct that are recognized by the members of the organization and relate to safe working conditions. The goal of the study is to present the essence of safety culture as creating element of the safe enterprise image.
PL
Strażak wykonuje czynności ratowniczo-gaśnicze podczas różnego rodzaju zdarzeń, takich jak: pożary, katastrofy budowlane i chemiczne, wypadki komunikacyjne oraz inne zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zawód strażaka charakteryzuje się szczególnym narażaniem na różnego rodzaju czynniki ryzyka. Wśród nich wyróżnić można: zawalające się konstrukcje, spadający gruz, toksyczne pyły i gazy, wysoką temperaturę oraz atmosferę ubogą w tlen. W artykule dokonano przeglądu zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy strażaka oraz zaprezentowano wybrane wskaźniki charakteryzujące poziom wypadkowości strażaków podczas prowadzonych interwencji.
EN
Firefighter performs rescue and firefighting operations during various types of events such as fires, construction and chemical disasters, transport accidents and other events posing a threat to human health and life. The firefighter profession is characterized by particular exposure to various types of risk factors. Among them can be distinguished: collapsing constructions, falling debris, toxic dust and gases, high temperature and oxygen-poor atmosphere. The article reviews the occupational hazards at the firefighter workplace and presents selected indicators characterizing the level of firefighters accident during interventions.
4
Content available remote Wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych rodzajów robót na wypadkowość w budownictwie. Analizie poddano 485 wypadków przy pracy, które miały miejsce w latach 2008 – 2014 w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano ścieżki krytyczne o największej liczbie wystąpień dla wypadków, które powstały w wyniku upadku z wysokości i zasypania gruntem.
EN
The paper presents influence of selected types of works on accident phenomenon in the polish construction industry. 485 occupational accidents were analysed. The results obtained from the analysis of occupational accidents, which took place in five Polish voivodships: Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Lubelskie, Lubuskie and Dolnośląskie, between 2008 – 2014, were presented. As a result of this analysis, the critical paths with the highest number of occurrences were obtained for accidents that occurred as a result of falling from a height and buried under solid.
PL
W artykule omówiony został transport kolejowy zajmujący się przewozem pasażerów w Polsce na przestrzeni lat 2015-2017. Przedstawiono zapotrzebowanie na tego typu usługi w naszym kraju oraz zaprezentowano informacje dotyczące wykonanej pracy przewozowej, za pomocą kolejowych środków transportowych, w ostatnich latach. Celem artykułu było także porównanie liczby przewiezionych pasażerów w Polsce koleją i innymi dostępnymi gałęziami transportowymi. Treścią artykułu były również dane na temat wypadkowości w transporcie kolejowym.
EN
This article describes the rail transport engaged in passenger carriage in Poland over the years 2015-2017. The demand for this type of services in our country is presented along with the information about transport performance by means of rail transport in the recent years. The aim of the articles is also to compare the number of passengers carried in Poland by rail and by other available modes of transport. Moreover, the article contains data about the accident rate in rail transport.
PL
Ruch drogowy można interpretować jako fenomen wielkiej złożoności, który nie podlega prostym prawom, a często można obserwować w nim paradoksy przeczące intuicji lub zdrowemu rozsądkowi. Bezpieczeństwo drogowe, to własność systemowa transportu drogowego. Wypadki drogowe, to ważny problem zdrowia publicznego. Ze statystyk wynika, że ryzyko zranienia jest w ruchu drogowym około 30 razy większe niż w przemyśle Badanie wypadkowości drogowej powinno być jednym z priorytetów w zakresie badań społecznych. W referacie opisano specyfikę bezpieczeństwa drogowego jako obiektu badań naukowych. W szczególności zwrócono uwagę na aspekty teoretyczne, metodologiczne oraz badawcze. Syntetycznie omówiono kluczowe problem badań bezpieczeństwa drogowego, które swego czasu znalazły się w raportach Banku Światowego oraz OECD.
EN
Road traffic can be interpreted as a phenomenon of great complexity, which is not subject to simple laws, and it is often possible to observe paradoxes that contradict intuition or common sense. Road safety is the system property of road transport. Road accidents are an important public health problem. The statistics show that the risk of injury is about 30 times higher in road traffic than in industry. The study of road accidents should be one of the priorities in the field of social research. The paper describes the specificity of road safety as a research object. In particular, attention was paid to theoretical, methodological and research aspects. The key problem of road safety research, which was once included in the reports of the World Bank and OECD, was synthetically discussed.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych zadań. Szczególnie zauważalne jest to na terenach zurbanizowanych na których występuje zwiększone natężenie ruchu oraz pewne ograniczenia wynikające ze stanu infrastruktury. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu czynników zewnętrznych i antropotechnicznych na bezpieczeństwo realizowanego procesu transportowego.
EN
The working conditions of drivers have a direct impact on the safety of the tasks being performed. It is particularly noticeable in urban areas with increased traffic and certain limitations resulting from the condition of the infrastructure. Among the factors causing changes in drivers' behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. The paper attempts to identify and assess the impact of external and antropotechnical factors on the security of the transport process.
PL
Coraz większe przyzwyczajenie społeczeństwa do ciągłego podróżowania przyczynia się do dynamicznego rozwoju transportu kołowego, który powoduje negatywny wpływ na otoczenie w postaci hałasu, korków czy zanieczyszczenia środowiska. Dbanie o poprawę tych parametrów to często główne zadania inżynierów jeszcze na etapie projektowania pojazdów. Należy jednak pamiętać, że obok projektowania, nierozłącznym elementem jest także produkcja, gdzie obok zautomatyzowanych procesów ważnym czynnikiem jest również praca ludzka. Odpowiednie szkolenia pracowników nie tylko podwyższają ich kwalifikacje powodując wydajniejszą pracę, ale także mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo człowieka podczas wytwarzania produktów. W ramach niniejszego artykułu skupiono się na zagadnieniach związanych z BHP. Przeanalizowano przyczyny powstawania zagrożeń i wypadków w oparciu o dane pozyskane z dużego zakładu produkcyjnego. Wyniki tego typu badań mogą być podstawą do ukierunkowania szkoleń BHP pracowników oraz wytyczną do przystosowania hal produkcyjnych do bezpiecznej pracy.
EN
A growing societal dependence on continuous travel results in dynamic development of road transport, which adversely affects the environment in the form of noise, traffic jams and pollution. Reducing those unwanted effects is an important goal for engineering working on vehicles at the design stage. It has to be noted that designs need to be manufactured in factories, where human labor still needs to be employed, despite advances in production automation. Proper training and education of Staff not only increases their qualifications, improving productivity, but also has a significant effect on human safety during manufacturing processes. In this work, problems related to occupational health and safety (OHS) were described and investigated. Causes of hazards and accidents in the workplace were analyzed, basing on data obtained in a large manufacturing plant. The results of this research can be helpful in improving OHS training and education, resulting in improvement in work-place safety.
9
PL
W artykule ocenie poddano dwa województwa Polski Południowo-Wschodniej, lubelskie i podkarpackie, w zakresie liczby wypadków, poszkodowanych w nich osób oraz sprawców, którzy doprowadzili do ich powstania. Wymieniono także najczęstsze przyczyny zaistnienia tego typu niekorzystnych zdarzeń drogowych, tj. nadmierna prędkość, czy warunki atmosferyczne. W celu lepszej oceny bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny i Podkarpacia porównano wypadkowość w tych województwach ze średnią krajową. Przedstawiono także działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.
EN
The article assesses two provinces of the south-eastern Poland, i.e. Lublin Province and Podkarpackie, taking into account the number of accidents, persons injured and the persons who caused the accident. In addition, the most common causes of such negative traffic incidents, i.e. speeding or weather conditions, are listed. For better evaluation of the safety on the roads of Lubelszczyzna and Podkarpacie, the road accident rate in the said provinces was compared with the national average. Also, the actions taken to improve the traffic safety on Polish roads were presented.
EN
Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company.Since modern enterprises have to challenge increasing social and economical expectations, including health and safety assurance, authors of the article attempt to formulate general guidelines for companies that want to decrease number of accidents and increase occupational safety level. The authors also attempted to verify the theory of the accident pyramid formulated by Heinrich, through the study of the relationship between the number of accidents at work and the number of registered near-misses in the selected company.
EN
Road transportation is playing an important role in almost all freight movements and contributes to the economy. It has the highest share in the modal division of transported goods. This situation is not about to change in the coming years. Therefore, it is necessary to change the current situation and modify rules and regulations, which could lead to a decrease in the number of accidents in either the EU or the USA. This paper identifies and compares different safety measures, rules and regulations governing the safety of truck transport in the EU and the USA. The number of accidents is a good safety indicator. Finally, suggestions for improvements in terms of truck drivers’ safety in the EU and the USA are proposed.
12
Content available remote Ocena zmian w wypadkowości w polskim budownictwie
PL
W artykule omówiono najważniejsze działania podjęte przez Unię Europejską oraz Polskę w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Przeanalizowano wypadkowość w polskim budownictwie w latach 1992 – 2014. Oceniano, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt. Do oceny zastosowano następujące wskaźniki: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach; wskaźnik częstości wypadków oraz jednopodstawowe indeksy dynamiki. Przedstawiono ranking wszystkich sekcji gospodarki pod względem wskaźnika częstości wypadków osiągniętego w 2014 r.
EN
The article discusses the most important actions taken by the European Union and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 – 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of people injured in accidents, the frequency rate of accidents and also the single base dynamic indexes. A ranking of all sectors of the economy with regards to the accident frequency rate achieved in 2014 was presented in order to better illustrate the occupational safety situation in the Polish construction industry.
13
Content available remote Metoda badania wypadkowości w budownictwie
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy i oceny wypadkowości w budownictwie. Składa się ona z pięciu etapów i obejmuje: identyfikację źródeł danych o wypadkach przy pracy; klasyfikację pozyskanego materiału badawczego; budowę informatycznej bazy danych; budowę modelu symulującego przebieg złożonego procesu wypadkowego oraz przeprowadzenie obliczeń i analizę uzyskanych wyników.
EN
The article presents the methodology of analysis and assessment of accident rate in the construction industry. It consists of five phases and includes: the identification of data sources on accidents at work, classification of collected research material, construction of computer database, building a model, that simulates the course of the complex process of the accident rate and conducting the calculation and analysis of the results.
PL
W artykule zaprezentowano podział zagrożeń jakie mogą przyczynić się do zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu, pracownikom polskich kopalń odkrywkowych. Następnie przedstawiono wypadkowość w górnictwie odkrywkowego na tle górnictwa w Polsce, z uwzględnieniem danych za okres lat 2008-2014. Zaprezentowano udział wypadków ciężkich i śmiertelnych na tle wszystkich wypadków.Do wykonania analizy wykorzystano dane i raporty zgromadzone przez Wyższy Urząd Górniczy (WUG) w Katowicach.
EN
This paper presents the distribution of threats that may lead to situations threatening the health and even the life of workers in Polish surface mines. This is followed by surface mining accident rate against mining in Poland, including data for the years 2008-2014. The share of severe and fatal accidents on the background of all accidents was presented. To perform the analysis, data and reports collected by the State Mining Authority (SMA) in Katowice were used.
15
Content available Estimating possible rate of injuries in coal mines
EN
The article presents methods to calculate the values of injury rates in mines. The authors demonstrated how to estimate the value of compensation paid to the injured employees in the successive years (particularly next year). The research was performed based on the data from several hard coal mines.
PL
W artykule przedstawiono metody obliczania wartości wskaźnika wypadkowości w kopalniach. Na tej podstawie pokazano, w jaki sposób można oszacować wartość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym pracownikom w latach następnych (w szczególności w kolejnym roku). Badania przeprowadzono w oparciu o informacje pochodzące z kilku kopalń węgla kamiennego.
16
Content available remote Odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi
PL
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (1), w Polsce ok. 50% zatrudnionych przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych pracuje w warunkach zagrożenia substancjami chemicznymi. W 2012 roku stwierdzono 660 wypadków w tym sektorze (2). W porównaniu do roku 2011 było to o ok. 110 wypadków mniej. Jak odzież ochronna przyczynia się do zmniejszenia narażenia pracowników na skutki kontaktu z chemikaliami?
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4844--4854, CD6
PL
Celem pracy jest wykonanie możliwie szerokiej analizy danych zgromadzonych podczas badania pojazdów. Artykuł uzupełniono o materiał statystyczny dotyczący poziomu bezpieczeństwa i wypadkowości na drogach w obrębie krajów UE oraz ocenę sytuacji Polski na tym tle. Dokonano również porównania niektórych wskaźników. Analizy przygotowano w programie STATISTICA i Microsoft Excel.
EN
The aim of this paper is to explore the data collected during vehicle inspections such as the analysis of brand and age of controlled cars and others. Data was also used having been obtained by the Central Statistical Office of Poland. This statistical material concerned car safety and also road traffic accidents within the EU member states. Comparisons were also made between accident and mortality rates. Analy-sis was performed using STATISTICA and Microsoft Excel.
18
Content available remote Model of accident situation development in the construction industry
EN
The construction industry is characterized by a high level of hazards to the life and health of employees and by a high accident rate. Knowledge relating to the course of the accident process plays a major role in work safety assessment and in accident prevention. On the basis of GUS reports and the EUROSTAT accident model a comprehensive general model of accident situation development has been developed. The model enables one to trace the different possible configurations of the events occurring in accident processes in the construction industry and to determine the most probable scenario of events. It is essential to define such scenarios in order to correctly specify the directions of preventive measures.
PL
Budownictwo charakteryzuje się wysokim poziomem zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz wysoką wypadkowością. W ocenie bezpieczeństwa pracy oraz prewencji wypadkowej istotną rolę odgrywa wiedza dotycząca przebiegu procesu wypadkowego. Na podstawie analizy opracowań GUS oraz modelu wypadku zaproponowanego przez EUROSTAT opracowano ogólny kompleksowy model rozwoju sytuacji wypadkowej. Model ten pozwala na prześledzenie różnych możliwych konfiguracji zdarzeń występujących w procesach wypadkowych w budownictwie oraz określenie najbardziej prawdopodobnego scenariusza zdarzeń. Zdefiniowanie takich scenariuszy ma znaczenie dla prawidłowego sprecyzowania kierunków działań prewencyjnych.
PL
Zagadnienia związane z wypadkami w zakładach pracy są bardzo często poruszane na łamach specjalistycznych czasopism dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Organizowane są konferencje i seminaria, na których omawiane są wypadki, a mimo to wypadki się zdarzają, także w spawalnictwie.
PL
W artykule [9] przedstawiono między innymi założenia teoretyczne odnośnie kształtowania probezpiecznych zachowań pracowników górnictwa i ich wpływu na poziom kultury bezpieczeństwa pracy. W niniejszym artykule skupiono się na idei doboru odpowiedniego cyklu szkoleń, ich formy oraz sposobu realizacji dla kształtowania probezpiecznych zachowań pracowników górnictwa i podnoszenia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy. Opisano stworzony program odpowiednio dobranych szkoleń, które objęły całą zatrudnioną załogę. Dokładnie przedstawiono formy oraz sposoby realizacji takich szkoleń prowadzonych w kopalni „Halemba-Wirek”. Wskazano na istotną rolę psychologa zakładowego w takich szkoleniach. Następnie pokazano wpływ szkoleń w kopalni „Halemba-Wirek” na poziom kultury bezpieczeństwa oraz wypadkowość. W podsumowaniu zawarto stwierdzenie, że utrzymująca się tendencja spadkowa wskaźników wypadkowości i ilości wypadków w kopalni „Halemba-Wirek” wydaje się przemawiać za słusznością założonej tezy o wpływie poziomu kultry bezpieczeństwa na liczbę powodowanych wypadków.
EN
The paper [9] presents, among others, theoretic assumptions concerning the development of pro-safe bahaviours in mining industry workers and their impact on the level of work safety culture. The paper focuses on the concept of selecting proper training cycles, their types and method of development of the pro-safe behaviours of the mining industry workers, as well as raising the level of work safety culture. The authors describe a new program of properly selected trainings which include the whole crew employed. On the basis of the training conducted in ‘Halemba-Wirek’ mine, various forms and methods of leading such trainings were described in detail. The presence of a psychologist is of great importance by such trainings. It was also shown how the training conducted in ‘Halemba-Wirek’ mine influenced the level of safety culture and the accident rate. In the end, the authors state that the retaining falling tendency of accident rates as well as the number of accidents which occurred in ‘Halemba-Wirek’ mine only, seems to argue for the thesis on the impact of the level of safety culture on the number of accidents.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.