Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadki morskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Marine accidents as potential crisis situations on the Baltic Sea
EN
People responsible for crisis management, especially in coastal voivodships (Pomeranian, West Pomeranian and Warmian-Masurian Voivodeship) must be aware and prepared to take effective action in the event of emergencies in maritime waters. The geographical, hydro meteorological conditions and geographical conditions of the Baltic Sea of the Baltic Sea and the increasing intensity of Baltic shipping, and in particular the increase in oil transport, mean that the likelihood of maritime accidents that can generate crises in sea areas increases significantly. There are about 2000 ships in the Baltic marine area at any given moment and about 3500 - 5500 ships navigate through the Baltic Sea per month. Approximately 20% of the ships in the Baltic Sea are tankers. Despite different uncertainties some trends in the Baltic shipping can be expected. For example ship traffic is likely to increase yearly and it is expected that vessel size will increase because the maritime transport must be more efficient and cost-saving. Such trends create serious threats for Baltic States. The maritime administrations of the Baltic States and international maritime organizations undertake a number of actions to increase maritime safety in the Baltic Sea. The publication characterizes Baltic shipping and analyzes the scale of threats generated by maritime accidents, as well as ways of responding and minimizing the probability of emergencies in the Baltic Sea. Activities including: legislative and organizational activity were also characterized; practical use of modern technology both on vessels and in land navigation monitoring systems; marine traffic engineering and shipbuilding, which aim is to minimize the likelihood of maritime accidents in the Baltic Sea and analyses of Baltic states capacity to oil spill response. In addition, the publication proposes a definition of a crisis situation in relation to sea areas and presents when a maritime accident or incident can generate a crisis situation in sea areas. The result of the research process is proposals for actions that, in the author's opinion, should be taken to reduce the number of maritime accidents in the Baltic Sea.
EN
The article presents the impact of major maritime accidents on the development of international regulations concerning the safety of navigation and environmental protection of the seas and oceans. It contains analysis of the reasons and consequences of maritime disasters like the accidents of: ‘Titanic’, ‘Torrey Canyon’, ‘Amoco Cadiz’, ‘Herald of Free Enterprise’, ‘Exxon Valdez’, ‘Estonia’, ‘Erika’ and ‘Prestige’ as well as international agreements established in order to prevent this type of accident in the future or, at least, limit their consequences.
PL
Artykuł prezentuje wpływ największych wypadków morskich na rozwój międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego mórz i oceanów. Zawiera analizę przyczyn i konsekwencji katastrof morskich statków „Titanic”, „Torrey Canyon”, „Amoco Cadiz”, „Herald of Free Enterprise”, „Exxon Valdez”, „Estonia”, „Erika” i „Prestige” oraz porozumień międzynarodowych ustanowionych w celu zapobiegnięcia tego typu wypadkom w przyszłości lub przynajmniej ograniczenia ich negatywnych skutków.
PL
Celem pracy była analiza substancji chemicznych innych niż olej, które w wyniku blisko 40 wypadków, do jakich doszło na akwenach Europy w latach 1971–2014, przedostały się do środowiska morskiego. Wśród tych substancji największą grupę stanowiły chemikalia o właściwościach toksycznych (w stosunku zarówno do powietrza, jak i wody morskiej). Substancje te scharakteryzowano pod względem wielkości niebezpieczeństwa grożącego z ich strony. Wskazano akweny, które uległy zanieczyszczeniu tymi substancjami w największym stopniu.
EN
The goal of the paper is the analysis of chemicals, other than oil, released as the result of near 40 sea accidents that happened around European sea areas in 1971-2014. It was found that toxicity substances (in the air and the seawater) were the largest group of spilled substances. These substances were analysed from the point of view their toxicity range as well as the most polluted sea areas.
EN
One of the most important aims of this paper is to identify the current idea of safety culture, and to present authors’ understanding of safety culture, how it may be comprehended and perceived, and what benefit it can bring for improving safety at sea. This article discusses the human role in this aspect, namely, who fulfils their responsibilities (work, service, duty) which are connected in a wide understanding of maritime Industry (both at sea and on land). The preliminary analysis of the concepts of safety culture, which has been carried out, points clearly to the human factor (which has a direct impact on the shape and meaning of safety culture) as one of the main links which connects multidimensional maritime safety, environmental protection and safety of life at sea.
PL
Jednym z najważniejszych celów artykułu jest ustalenie obecnego poglądu na kulturę bezpieczeństwa, przedstawienie stanowiska autorów na ten temat, a także korzyści, jakie ta kultura może przynieść dla bezpieczeństwa na morzu. W artykule rozważana jest rola człowieka realizującego zadania (praca, służba) związane z szeroko rozumianym przemysłem morskim (na morzu i na lądzie). Wstępna analiza koncepcji kultury bezpieczeństwa wyraźnie wskazuje na czynnik ludzki (który ma bezpośredni wpływ na kształt i znaczenie kultury bezpieczeństwa) jako jeden z elementów łączących wielowymiarowe bezpieczeństwo morskie, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo życia na morzu.
5
Content available remote Wypadki morskie w rejonach polarnych. Przyczyny i skutki
PL
Poprawa warunków lodowych na Północnej Drodze Morskiej (PDM) po roku 2008 spowodowała wzrost aktywności żeglugowej w tym akwenie. Do żeglugi dopuszczone są nie tylko statki posiadające klasy polarne, ale również statki z klasami lodowymi i bez wzmocnień lodowych. Statki z klasą polarną stanowią mniej niż połowę wszystkich pozwoleń wydanych przez Administrację PDM. Jednocześnie daje się zauważyć naruszenia przepisów żeglugowych na PDM, mogące prowadzić do wzrostu wypadków morskich. W artykule przeanalizowano szczegółowo wypadki morskie w rejonach polarnych w latach od 2004 do 2011 zarejestrowane na stronach internetowych. Określono dokładnie grupy ryzyka dotyczące zjawisk albo zdarzeń biorących udział w łańcuchu przyczynowo-skutkowym. Podjęcie działań prewencyjnych w tych grupach przez głównych zainteresowanych efektami ekonomicznymi w odniesieniu do wybranej grupy ryzyka powinno skutkować zmniejszeniem liczby wypadków, a tym samym poprawą bezpieczeństwa transportu morskiego w rejonach polarnych.
EN
Improvement of sea ice conditions on the Northern Sea Route (NSR) after 2008 caused an increase in shipping activity in the region. Allowed for navigation not only polar class vessels, but also vessels with ice classes or vessels without any ice-strengthened construction. Polar class vessels represent less than half of all licenses issued by the NSR Administration. Same time it can be observed infringement of shipping rules on the NSR which may lead to an increase in maritime accidents. The study analyzes in detail maritime accidents in the polar regions during the period from 2004 to 2011, registered on the websites. Precisely defined risk groups for the phenomena or events involved in the chain of cause - effect. Adoption of preventive measures in these groups by the major interested parties, due to economic effects, in relation to the chosen risk groups should result in fewer accidents. It is thus possible improve the safety of maritime transport in the polar regions.
PL
W pracy dokonano próby zidentyfikowania, czym jest w obecnych czasach pojęcie tzw. kultury bezpieczeństwa (Safety Culture), w jaki sposób jest i w odczuciu autorów powinna być ona rozumiana, postrzegana oraz jakie niesie ze sobą korzyści dla poprawy bezpieczeństwa na morzu. Omówiono rolę, jaką pełni człowiek w tym aspekcie, wykonujący swoje obowiązki (pracę, służbę), związane z szeroko rozumianym przemysłem morskim (zarówno na morzu, jak i na lądzie). Przeprowadzona wstępna analiza pojęć związanych z tzw. kulturą bezpieczeństwa wskazała wyraźnie czynnik ludzki, (który ma bezpośredni wpływ na jej kształt i znaczenie) jako jedno z głównych ogniw łączących wielowymiarowość bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska i ochrony życia na morzu.
EN
This paper is aprobe of identify what is in nowadaystime meaning of Safety Culture in wide understanding of Maritime Industry, and in which way of thinking in the author’s understanding safety culture at sea should be comprehended. What is more, authors show what and how many benefit taking into consideration Safety Culture it may bring for improving of safety of navigation, pollution prevention and protection of safety of life at sea.
PL
U schyłku XIX wieku bardzo popularne stały się podróże przez ocean na pokładach transatlantyków - największych, a zarazem oferujących najwyższy standard przewozu pasażerów wśród ówczesnych statków. Titanic - nazywany statkiem marzeń. Już w trakcie budowy zyskał miano niezatapialnego. Nikt więc nie zastanawiał się czy podróż statkiem jest bezpieczna, interesował ich czas i luksus podroży do „nowego świata”. Nic więc dziwnego, że właściciele firm żeglugowych, pozyskując względy klientów, prześcigali się w projektach budowy nowych jednostek o coraz większym tonażu i mogących rozwijać jak największe prędkości, często kosztem elementarnych zasad bezpiecznej żeglugi.
EN
In the late nineteenth century travel across the ocean aboard ocean liners - the largest, and at the same time offering the highest standard of passenger ships of that time became very popular. Titanic - called the ship of dreams. Already under construction became known as unsinkable. So nobody thought whether the ship was unsinkable. They were more interested in a time and luxury of cruise into the “new world”. Nothing so strange, that the owners of navigational companies, wanting to win support at customers, they started to race each other with projects of the build of the new units with the increasing tonnage and being able to develop as as much as possible speed.
PL
W gospodarce światowej żegluga i porty są niezbędnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie biznesu i handlu. W Polsce transport morski stanowi stosunkowo mały udział w transporcie ogółem, a jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany, podczas gdy jego zaletą jest miedzy innymi możliwość ograniczenia ruchu na drogach. Jednym z priorytetów w tym obszarze transportu jest poprawa bezpieczeństwa. Celem pracy jest analiza rozmiaru, przyczyn i skutków wypadków z ludźmi w transporcie morskim na podstawie danych GUS i Urzędu Statystycznego w Szczecinie w latach 2004-2012 oraz opis liczby podjętych akcji ratunkowych. Analizy dokonano na podstawie danych zaczerpniętych z Roczników Statystycznych Gospodarki Morskiej. Analiza danych wskazuje, że najczęściej zdarzają się wypadki z grupy ,,inne”, co sugeruje potrzebę dokładniejszej klasyfikacji tej grupy wypadków w celu podejmowania w przyszłości konkretnych działań prewencyjnych. Skutki wypadków to przede wszystkim rozstrój zdrowia i śmierć, zdecydowanie rzadziej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wśród przyczyn wypadków na morzu dominowało nieprzestrzeganie przepisów BHP.
EN
In the global economy, maritime cargo-carrying fleet and ports are an essential factors influenced on business and trade. In Poland, maritime transport is a relatively small part of transportation in general and its potential is not fully exploited. Its advantage is, among others, the possibility of limiting traffic on the roads. One of our common and contemporary priorities is to improve safety. The aim of this work is to present the quantity, causes and consequences of accidents with people in maritime transportation based on Polish Central Statistical Office data and showing the number of emergency actions taken. This indicates that the most accidents includes to "other", which suggests the need for a more precise classification of this group. It is very important, because the results of accidents in maritime transport are primarily health disorder and death.
EN
The article presents an assessment of the safety of maritime transport on the basis of statistical analysis of types and causes of accidents at sea, in which ships of Polish nationality participated. Following issues have been discussed: their number and structure by type and trend of their change in the linear form. The essential factors that affect the improvement of security in maritime transport were also characterized.
PL
Podstawowym celem badania wypadków morskich jest dochodzenie ich przyczyn oraz publikacja. Polityka bezpieczeństwa polega na ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, mających na celu poprawę bezpieczeństwa życia na morzu w przyszłości. Drugim celem jest unikanie wypadków w przyszłości. Artykuł prezentuje regulacje prawne oraz wpływ form i metod kształcenia morskiego na bezpieczeństwo na morzu.
EN
The fundamental purpose of Marine Accident Investigation and Shipping Security Policy Branch investigations is to determine the circumstances and the causes of the accident with the aim of improving the safety of life at sea. The second purpose is the avoidance of accidents in future. The paper presents standardization regulation and the influence of methods of training and learning for sea safety.
PL
Jednym z głównych zadań systemu e-nawigacji ma być zwiększenie bezpieczeństwa statku podczas żeglugi z punktu A do B. Doświadczenia z lat poprzednich, a w szczególności spektakularne wypadki morskie XX wieku wskazują, że w gałęzi przemysłu jaką jest transport morski, bardzo często najpierw musi dojść do tragedii, aby odpowiednie zmiany w przepisach, procedurach jak i wyposażeniu zostały wprowadzone. Twórcy systemu e-nawigacji na podstawie doświadczeń, statystyk i raportów z wypadków z lat ubiegłych starają się zaprojektować system, który będzie rzeczywiście zapobiegał wypadkom. W niniejszym artykule podano przykłady kilku raportów dotyczących kolizji i wejść na mielizny przez statki handlowe. Opisano też jak wprowadzenie e-nawigacji i rozszerzonej rzeczywistości wpłynie na bezpieczeństwo statku oraz jak dodatkowe dane, które otrzyma oficer wachtowy wpłyną na podejmowane przez niego decyzje.
EN
One of the main tasks of e-navigation system is to increase the safety of the ship while sailing from point A to point B. Experience from previous years, in particular the spectacular sea accidents of the twentieth century indicate that in the shipping industry, very often it must first come to the tragedy before appropriate changes in regulations, procedures and the equipment were introduced. Creators of e-navigation system, based on experience, statistics and reports on accidents that have already taken place, they are trying to design a system that will actually prevent accidents. In this paper there are examples of few reports on the collisions and groundings caused by merchant vessels. Author describes how implementation of e-navigation and use of augmented reality solutions can increase safety of a vessel and how additional information that Officer of the Watch receives would affect his decisions.
PL
Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo statku, przewożonego ładunku i ludzi. Zaplecze lądowe, gdzie mocowany jest ładunek wewnątrz kontenera nie zawsze wykonuje to z należytą starannością. Ponadto błędy świadome i nieświadome w deklarowanej wadze i zawartości kontenera mogą rodzić poważne konsekwencje nie tylko w trakcie trwania podróży morskiej, ale już w trakcie operacji załadunkowych. Dodatkowe zagrożenia powstają przy przewozie ładunków iebezpiecznych, które nie zawsze są właściwie opisywane i zgłaszane. Wszystkie błędy ludzkie są weryfikowane przez żywioł morski.
EN
The carriage of containers by sea arise many problems impacting on ship’s safety, cargo and the crew. Ashore, where cargo is securing inside of containers, sometimes it is done with negligence. Even weight of containers and cargo declaration inside papers are not correct can arise many problems and consequences during sea voyage and loading process. Additional unsafe situation are creating during carriage of dangerous goods what are not sufficient declared inside the papers. All human errors are verified by sea element.
EN
Sea and weather conditions are the second most frequent cause of accidents in Portuguese waters accounting for 23% of the occurrences. However due to lack of information in the Portuguese maritime accident database it is difficult to assess what this cause consists specifically, i.e., fog, large wave heights or other events. In the present study significant wave height data was introduced in a Bayesian Belief Network (BBN) model in order assess the correlation between their amplitude and certain accident typologies and related consequences (human injuries or fatalities). The results of different inferences of the BBN model show that through a simple modification of an accident model the influence of weather pattern can be assessed and specific risk factors can be identified.
PL
Stan morza i warunki atmosferyczne to druga z najczęściej występujących przyczyn wypadków na wodach terytorialnych Portugalii, odpowiedzialna za 23% zdarzeń. Ze względu na brak informacji w bazie danych o wypadkach morskich w Portugalii trudno jednak ocenić, co konkretnie stanowi o zaistnieniu wypadku: mgła, duża wysokość fal, czy też inne czynniki. W niniejszej pracy dokonano następującego zabiegu: do modelu opartego na sieci bayesowskiej (Bayesian Belief Network - BBN) wprowadzono dane o znaczącej wysokości fal, a to celem dokonania oceny korelacji między ich amplitudą, typologią wypadków określonego rodzaju, oraz wynikającymi konsekwencjami w postaci odniesionych przez ludzi obrażeń czy też wypadków śmiertelnych. Wyniki wnioskowania na bazie modelu BBN dowodzą, że dzięki prostej modyfikacji modelu wypadku można ocenić wpływ określonych warunków atmosferycznych na zaistnienie wypadku oraz zidentyfikować konkretne czynniki ryzyka.
PL
Żegluga morska na świecie zmienia się. Zwiększa się liczba statków oraz wprowadzane są nowe, coraz większe konstrukcje statków i nowe technologie przewozu. W referacie przedstawiono stan floty światowej i jej tendencje. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wzrost liczby statków, ich wielkości i rodzaju przewożonego ładunku nie generuje nowych zagrożeń do których człowiek jest nieprzygotowany. Ponadto skomentowano zmiany organizacyjne, prawne i technologiczne w zakresie bezpieczeństwa na morzu.
EN
The world’s marine shipping is changing. The number of vessels is growing, new and increasingly larger ship constructions and new transport technologies are being introduced. The report presents the state of the world’s fleet and its trends. An attempt has been made to answer the question whether the increased number and size of vessels and the kind of cargo carried generate new hazards for which man is unprepared.
15
Content available remote Methods and means for analysis of crew communication in the maritime domain
EN
The "Human Element", among a group of maritime human factors terms, is used widely within the commercial maritime environment to incorporate many issues being addressed by maritime research institutions and industry bodies. In accident investigation losses are attributed frequently to "Human Error", which itself has a variety of identifiable categories e.g.: Human Communicative Error. This paper describes an analysis of a number of maritime accident reports in which a failure of effective crew communication played a central role in the causal chain. The analysis is based on an aviation industry accident investigation taxonomy, "ADREP 2000 Taxonomy" [8] and psychological theories of professional communication [13]. The paper discloses, accentuates and exemplifies the structure of problems related to maritime crew communication and problems related to different cultures and languages. It aIso explores the value, contribution and limitations of formalised taxonomies and analysis systems to maritime training authorities, when they are applied as tools in the analysis of accident reports. It also looks to highIight the need for further research into the sociolinguistic aspects of shipboard operation within the "shipboard society" not just during times of restricted manoeuvrabiIity, but during everyday working and social communications in pursuit of recommendations to aid the reduction of occurrences of "Human Communicative Error".
PL
Artykuł opisuje i analizuje kilka raportów z wypadków morskich, w przypadku których brak efektywnej komunikacji pomiędzy członkami załogi odegrał główną rolę w łańcuchu przyczyn ich wystąpienia. Analiza ta jest oparta na metodach badawczych stosowanych przy wypadkach w sektorze lotniczym. Analizowana i egzemplifikowana została struktura problemów związanych z komunikowaniem się personelu zatrudnionego w sektorze morskim oraz problemów związanych z występującymi różnymi cechami kulturowymi i językowymi. Poruszono także zagadnienie systemu szkoleń załóg zatrudnionych w sektorze morskim oraz naświetlono potrzebę badań w socjolingwistycznym aspekcie operacji wykonywanych na pokładach statków w celu zmniejszenia ryzyka popełniania błędów podczas porozumiewania się ludzi.
16
Content available remote Wypadki morskie na Bałtyku a warunki pogodowe
PL
Ze względu na częste warunki sztormowe panujące na Bałtyku oraz krótką i stromą falę a także duży ruch jednostek łowczych zdarzają się tu liczne wypadki morskie. W opracowaniu dokonano krótkiej analizy częstości występowania sztormów, ograniczonej mgłą widzialności oraz częstości opadów atmosferycznych. Przytoczono także cytaty z orzeczeń Izby Morskiej w Szczecinie wskazujących, w jakich warunkach atmosferycznych nastąpiła awaria morska.
EN
Because of very frequent stormy weather conditions in the Baltic Sea causing short and steep wave, and also heavy traffic of fishing units, a number of marine accidents happens in this area. The paper presents a short analysis of frequency of storms, poor visibility caused by fog and precipitation. Conclusions of the Marine Chamber in Szczecin indicating the weather conditions during particular accidents are quoted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.