Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 176

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypadki drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Problemy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Nowej Dekadzie
PL
Po wieloletnim okresie systematycznego spadku liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ostatnich kilku latach nastąpiła stagnacja, a nawet odwrócenie tej korzystnej tendencji. Pandemia COVID-19, w wyniku której nastąpiło zmniejszenie mobilności mieszkańców, przyczyniła się do powrotu do tendencji spadkowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych. W artykule przedstawiono prognozę liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na koniec roku 2020 będącego ostatnim rokiem realizacji IV Narodowego Programu BRD. Przedstawiono założenia i wymagania Organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej skierowane do krajów członkowskich w sprawie redukcji ofiar śmiertelnych i ciężkorannych w wypadkach drogowych w Nowej Dekadzie (w latach 2021–2030). Przedstawiono także problemy i możliwości realizacji tych wymagań w Polsce.
EN
After many years of systematic decrease in the number of road fatalities and injuries, this favourable trend has stagnated or even reversed over the past few years. The COVID-19 pandemic, which resulted in a decrease in the mobility of inhabitants, contributed to a return to the downward trend in the number of deaths and seriously injured. The article presents the forecast of the number of fatalities and seriously injured at the end of 2020, which is the last year of implementation of the 4th National Road Safety Program. The assumptions and requirements of the United Nations and the European Commission addressed to the member states on the reduction of fatalities and serious injuries in road accidents in the New Decade (in the years 2021–2030) have been presented. The problems and possibilities of implementing these requirements in Poland have also been discussed.
EN
Every year, in the Pomeranian Voivodeship, around 2600 road accidents occur, resulting in about 140 death casualties and a further 3200 injuries. For many years there has been a noticeable decrease in the number of traffic incidents in the study area, butthe number of fatalities is still high. Therefore, it is crucial to research to determine the causes of the above phenomenon continually. The article aimed to assess the social risk of road accidents based on a two-factor model. Traffic events occurring in built-up and undeveloped areas, depending on the date of their occurrence, were analyzed. The number of accidents and participating vehicles related to the average daily traffic volume was adopted as the measure. The analysis showed that regardless of the area, most events occur on Fridays. Besides, the highest volume of traffic is also recorded on these days of the week. As a result of the conducted research, it was found that March and April are the months with the highest social risk regarding road accidents, both in urban and extra-urban areas. Finally, the relative risk of road accidents in built-up and undeveloped areas was compared. On this basis, it was found that the risk of participation in a road accident in the urban zone is over six times greater than the risk of an event occurring in the extra-urban area (even though urban roads represent only 22% of all road infrastructure in the Pomeranian Voivodeship).
PL
Każdego roku na terenie województwa pomorskiego rocznie dochodzi do około 2600 wypadków drogowych w wyniku, których śmierć ponosi ok. 140 osób, a kolejnych 3200 zostaje rannych. Od wielu lat zauważalny jest spadek liczby zdarzeń komunikacyjnych na badanym obszarze, niemniej jednak liczba ofiar śmiertelnych wciąż jest na wysokim poziomie. Dlatego ważnym jest ciągłe prowadzenie badań mających na celu ustalenie przyczyn powyższego zjawiska. Celem artykułu była ocena ryzyka społecznego powstawania wypadków drogowych przeprowadzona w oparciu o model dwuczynnikowy. Analizie poddano zdarzenia komunikacyjne mające miejsce na terenie zabudowanym i niezabudowanym w zależności od daty ich powstania. Za miarę przyjęto liczbę wypadków oraz pojazdów w nich uczestniczących w odniesieniu do średniodobowego natężenia ruchu na drogach. Analiza wykazała, że niezależnie od obszaru, najwięcej zdarzeń ma miejsce w piątki. Ponadto, w te dni tygodnia odnotowuje się również największe natężenie ruchu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że marzec i kwiecień są miesiącami o największym ryzyku społecznym dotyczącym wypadków drogowych, zarówno w obszarze miejskim i pozamiejskim. Ostatecznie dokonano porównania ryzyka względnego powstawania wypadków drogowych w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Na tej podstawie stwierdzono, że ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym w strefie miejskiej jest przeszło sześciokrotnie większe od ryzyka powstania zdarzenia w strefie pozamiejskiej (pomimo, że drogi miejskie stanowią wyłącznie 22% całej infrastruktury drogowej na terenie województwa pomorskiego).
EN
Although the occurrence of road accidents and the number of road accident casualties in almost all Polish voivodeships has decreased over the last few years, the rate of this change varies considerably from region to region. To provide a better understanding of such a tendency, panel data regression models are proposed to conduct this pilot research which evaluates the relative performance of Polish regions in terms of their road traffic safety. Panel data are multi-dimensional data which involve measurements over time. In the research, a voivodeship is a unit analysed at a group level, whereas a year is a unit analysed at a time level. A two-way error component regression model has been applied to survey the impact of regressors, the group effects, and time effects on a dependent variable. The analysis has been conducted using data acquired from the Statistics Poland Local Data Bank website, as well as from the General Directorate for National Roads and Motorways. The panel data from 16 regions in Poland and the 2012–2018 period have been investigated. The examined models refer to road traffic safety indices defined based on the following characteristics: the number of road accidents, the number road fatalities, and the number of people injured. The results of all the three models indicate a negative effect as regards the GDP per capita, (car) motorisation rate, the indicator of government expenditure for current maintenance of national roads, and the road length per capita. A positive association has been found between the truck motorisation rate and the indicator of local government expenditure on roads. The impact of the region’s urbanisation indicators on road safety is ambiguous as, on the one hand, its increase causes a reduction in the road accident and accident injury indices, but, on the other hand, it produces a rise in the accident fatality index. In the models, the significance of time effects has been identified; a decreasing time trend suggests a general improvement in road safety from year to year. Most of the group effects have turned out to be highly significant. However, the effects differ as regards both the road accident and the accident injury indices in magnitude and direction.
EN
The objective of the study is to conduct an analysis of road accidents and selected elements of the level of road transport safety in Poland. The paper accounts for factors that have an impact on the safety situation of the Polish roads, i.e. division into provinces (województwa), days of the month, times of the day, days of the week, and types of roads. The paper concludes by stating that road traffic participants being more responsible and more imaginative could reduce the number of accidents. Other key factors affecting road safety are the design, construction and maintenance of modern road infrastructure.
5
Content available Urazowość w wypadkach drogowych w Polsce
PL
Celem badania była ocena skutków oraz czynników mających wpływ na wypadki drogowe w ruchu samochodowym w latach 2004–2014 w Polsce. Badanie opierało się na analizie danych zawartych w raportach Biura Prewencji i Analiz Komendy Ruchu Drogowego Policji, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – GAMBIT 2005, Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013– 2020, Strategii Sprawnego Państwa 2020 r. oraz publikacji obrazujących główne problemy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. W Polsce wypadki drogowe są pierwszą przyczyną śmierci mężczyzn w wieku do 44 lat. Najczęstsze, powtarzające się przyczyny wypadków drogowych to nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, niskie umiejętności prowadzenia pojazdu połączone ze słabą oceną sytuacji na drodze, brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz złymi warunkami technicznymi pojazdów. Pomimo różnorodności działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach samochodowych jest nadal znaczna, a straty ponoszone przez społeczeństwo polskie są wysokie. Konieczne jest kontynuowanie wielokierunkowych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach w Polsce, skutkujących systematycznym zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
XX
The research aims at assessing the prevalence, effects as well as risk factors for motor vehicle traffic accidents (MVA) in year’s 2005 to 2014 in Poland. The research is based on the analysis of dense data contained in the reports of Prevention and Analysis Office of Road Traffic Headquarters of Police; National Road Safety Program – GAMBIT 2005, National Road Safety Program 2013 to 2020; Strategy for the Efficient State in 2020 as well as few publications depicting the main problems of road safety in Poland. In Poland, road accidents are the first cause of death in case of men up to 44 years. The most common, permanently occurring causes of road accidents include failure to comply with the rules of the road traffic, low driving skills combined with a poor assessment of the situation on the road, lack of adequate road infrastructure as well as poor technical conditions of vehicles. Despite the variety of measures undertaken to improve safety on Polish roads, the number of fatalities and injuries resulting from motor vehicle accidents is still considerable, and the losses incurred by Polish society are still substantial. It is necessary to continue multidirectional actions to improve safety on the roads in Poland, resulting in a systematic increase in the level of road traffic security.
6
Content available remote Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w Polsce
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, a także w odniesieniu do sytuacji innych krajów Unii Europejskiej. Omówiono teoretyczne podstawy gromadzenia danych o zdarzeniach drogowych oraz scharakteryzowano wskaźniki stosowane do oceny poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo, przedstawiono sugestie, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji na drogach.
EN
The aim of the article is to present the current state of road traffic safety in Poland in voivodeship terms and relation to other European Union countries. The theoretical basis for collecting data on road incidents was discussed and the indicators used to assess the level of safety were characterized. In addition, suggestions have been made that could improve the traffic situation.
7
Content available remote Wypadki drogowe w Polsce i ich skutki
PL
Wypadki drogowe to wiele tragedii ludzkich pociągających za sobą ogromne straty społeczne i materialne. We współczesnym świecie motoryzacja – oprócz tego, że jest silnym czynnikiem rozwoju społecznego – rodzi wiele problemów społeczno-ekonomicznych, medycznych, prawnych, organizacyjnych itd. Sposób ich rozwiązania w szerszym pojęciu rzutuje na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w ujęciu węższym na bezpieczeństwo ruchu na drogach publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu. Niniejszy artykuł poświęcony jest wypadkom drogowym i ich skutkom w ujęciu statystycznym oraz analizie powstania zdarzeń na drogach i ich sprawstwa.
EN
Road accidents are many human tragedies with huge social and material losses. In the modern world, apart from being a strong factor of social development, automotive industry raises many social and economic, medical, legal, organizational and other problems. The way they are solved in a broader sense affects the state of safety and public order, and in a narrower sense - the safety of traffic on public roads, residential areas and traffic zones. This paper is devoted to road accidents and their consequences in statistical terms and the analysis of the occurrence and cause of events on the roads.
PL
Grupa młodych kierowców jest nadreprezentowana w policyjnych statystykach sprawstwa wypadków drogowych. W artykule zaprezentowano opis wybranych badań nad tą problematyką. Następnie problem ten został przedstawiony w perspektywie procesów poznawczych, opisywanych w teorii rozmytego śladu. Koncepcja ta zakłada istnienie dwóch niezależnych śladów pamięciowych (tzw. śladu formy i śladu treści), a także opisuje ich powiązanie z procesami decyzyjnymi poprzez rozróżnienie rozumowania analitycznego (bazującego na śladzie formy) i intuicyjnego (na bazie śladu treści). Teoria rozmytego śladu zakłada, ze zachowania ryzykowne mogą być konsekwencją rozumowania, które można tłumaczyć śladem formy oraz wskazuje, ze ten rodzaj wnioskowania dominuje u osób młodych.Teoria rozmytego śladu może tym samym stanowić wyjaśnienie częstego podejmowania niebezpiecznych zachowań drogowych przez młodych kierowców.
EN
The police statistics on car accidents show overrepresentation of perpetrators among young drivers group. This article presents the selected studies on this specific issue. Then above-mentioned issue is analyzed in the perspective of the cognitive processes described in the Fuzzy-Trace Theory which assumes, that there are two separate and parallel memory traces (verbatim and gist trace) It also describes the relation between these two types of traces and processes of analytical (based on verbatim) and intuitional (based on gist) decision making. Furthermore, theory assumes, that risky behaviors can be caused by the reasoning based on the verbatim trace. It also shows, that this type of reasoning dominates in youth. Therefore, Fuzzy -Trace Theory can explain the frequent risky behaviors of young drivers.
PL
Celem artykułu jest określenie, które zmienne składają się na portret psychologiczny sprawców wypadków drogowych i na podstawie których cech najtrafniej można prognozować skłonność do uczestniczenia w tych wypadkach. Artykuł jest oparty o badania empiryczne przeprowadzone na 100 mężczyznach (badania wstępne i okresowe w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy). Wiek badanych kierowców mieścił się w przedziale od 19 do 70 lat (średnia wieku 40 lat). W badaniach zastosowano: Test Matryc Ravena, Kwestionariusz EPQR, Skalę RE-8, aparat typu Piórkowski oraz komputerowy system baterii testów „Polipsychograf”. Kierowcy będący uczestnikami kolizji w ruchu drogowym byli, w porównaniu z kierowcami „bezpiecznymi”, bardziej ekstrawertywni i sumienni, mniej skłonni do kłamstwa, wykazywał się większą szybkością motoryczną (przy zwiększonej impulsywności) oraz wyższą inteligencją ogólną; cechowała ich także lepsza sprawność w zakresie koordynacji prostej. Okazuje się, że pozytywne cechy psychofizyczne współwystępują u kierowców uczestniczących w wypadkach drogowych, co nasuwa hipotezę, że jako zmienne pośredniczące wpływają na poziom samooceny, „odpowiedzialny” za skłonność do ryzyka ze wszystkimi tego konsekwencjami.
EN
The main objective of the study is to determine which variables comprise the psychological portrait of the perpetrators of road accidents, and on what basis the tendency to be involved in these accidents is most accurately predictable. The article is based on empirical studies conducted on 100 men (preliminary and periodic studies in the field of transport psychology and occupational medicine). The age of the surveyed drivers ranged from 19 to 70 years (average age 40). The tests included: Raven’s Standard Progressive Matrices, EPQR, Device Piórkowski Type, and a Computerized Test Battery System - Polipsychograph. In comparison to „safe" drivers, participants of a road traffic collision were more extrovert and conscientious, less inclined to lie, showed greater motor speed (with increased impulsiveness) and higher level of general intelligence. They were characterized by better coordination. The results show that there are positive psychophysical features prevalent with drivers participating in road accidents, which suggests that as intermediary variables they have an influence on the level of self-esteem that is „responsible” for the propensity to risky behavior with its consequences.
PL
W artykule omówiona została problematyka bezpieczeństwa transportu drogowego. Zaprezentowano metody i sposoby zapobiegania i ograniczania skutków wypadków drogowych oraz koncepcje modelu poprawy bezpieczeństwa, a także ukazano propozycje niektórych rozwiązań na najbliższe lata, które mogą znacząco poprawić sytuację na drogach. Zaproponowana w artykule koncepcja powstała w oparciu o analizę statystyczną wypadków drogowych oraz analizy przyczynowo-skutkowe wybranych wypadków drogowych w powiecie drawskim na terenie województwa zachodniopomorskiego.
EN
The article discusses the issues of road transport safety. The methods of preventing and limiting the effects of road accidents as well as the concepts of the safety improvement model have been presented, as well as suggestions for some solutions for the coming years that may significantly improve the situation on roads. The concept proposed in the article was based on a statistical analysis of road accidents and cause-and-effect analyzes of selected road accidents in the Drawsko District in the West Pomeranian Voivodeship.
EN
The article discusses the level of road safety in the case of the city of Sosnowiec. Traffic safety was compared over a 11-year period from 2006 to 2016. The data were obtained from the municipal police headquarters in Sosnowiec. The authors of this publication created a graphical presentation of traffic incidents with their participants and causes. Numerical data have been presented, and separated into road accidents and collisions as well as injured and fatalities. The age and sex characteristics of the perpetrators of road accidents were presented. The QGIS program was also used for the analysis, which allowed us to map the most dangerous intersections in Sosnowiec.
EN
This article focuses on road traffic safety in Poland, where the risk of serious injury and death in accident has remained high. We present examples of campaigns on the use of seat belts and child restraints system between 2005 and 2015 promoting positive behaviour in road traffic. Results of self-reported data from survey in real traffic on vehicles’ road user’s behaviour due to the usage of protective equipment between 2014-2016 were collected and analysed. The scientific achievement of the article is a new approach of presenting the relation between educational character of social campaigns on road safety and their dropping effect on accidents and fatalities’ statistics. Recorded annual decline confirms a need of periodic survey on road users’ behaviour and ongoing education of road users through mass media – to use safety restraints for children and adults, as the simplest and most-effective passive safety device in a vehicle, minimalizing the injuries during accident.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wypadków drogowych. Omówiono wpływ przeciążenia na organizm człowieka podczas zderzenia. Stworzono model matematyczny opisujący wpływ wybranych parametrów drogowych na przeciążenia podczas zderzenia samochodu osobowego ze stałą przeszkodą.
EN
The article presents general characteristics of road accidents. The influence of overload on the human body during impact was discussed. Authors created a mathematical model describing the impact of selected road parameters on overloads during a car collision with a fixed obstacle.
14
Content available Proces hamowania rowerów
PL
W wyniku wzrostu liczby pojazdów poruszających się po polskich drogach, stan bezpieczeństwa na przestrzeni ostatnich lat uległ dużej zmianie. Ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego zwiększyło się na skutek wzrostu natężenia ruchu. Statystyki policyjne wskazują, że jednym z uczestników kolizji są osoby poruszające się rowerem. W praktyce sądowej w trakcie rozpatrywania spraw dotyczących wypadków drogowych z udziałem rowerów bardzo często niezbędnym jest określenie zachowania się kierującego w chwili przed zaistnieniem zdarzenia. Do tego celu przydatna może być wiedza dotycząca osiąganej drogi hamowania, czy też opóźnienia hamowania rowerów. W artykule przedstawiono wyniki badań procesu hamowania różnego typu układów hamulcowych i rowerów.
EN
As a result of the increase in the number of vehicles traveling on Polish roads, the state of security has changed sig-nificantly in recent years. The risk of a collision or traffic accident has increased as a result of increased traffic. Police statistics show that one of the participants in the collision are people who are cycling. In court practice, when dealing with cases relating to road accidents involving bicycles, it is often necessary to determine the behavior of the driver at the time before the event occurred. For this purpose, knowledge about the braking distance achieved or the braking time of the bicycle can be useful. The article presents the results of testing the braking process of various types of brake systems and bicycles.
PL
Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa drogowego i zagrożeń wywołanych realizacją jednoczesnego manewru wyprzedzania i skrętu w lewo przez kierujących pojazdami wyprzedzającymi i wyprzedzanymi. Wskazano na regulacje prawne, jakie dotyczą kierujących pojazdami. Na konkretnych przykładach wypadków drogowych poddano analizie przebiegi zdarzeń i przyczyny ich zaistnienia. Publikacja w szczególności podejmuje problem trudności we wskazaniu sprawcy wypadku i opiniowaniu o przyczynach zaistnienia tego typu zdarzeń drogowych. Tragiczne skutki analizowanych zdarzeń skłaniają do zajmowania się tym problemem oraz sugerują potrzebę ewentualnej zmiany przepisów lub zasad szkolenia kierowców, czemu dano wyraz we wnioskach końcowych artykułu.
EN
The article concerns the matter of road traffic safety and threats caused by simultaneous overtaking and turning left by drivers who overtake or are taken over. Legal regulations were indicated, concerning drivers. On specific examples of road accidents we analyzed the course of events and their causes. The publication especially undertakes the problem of the difficulties in indicating the culprit of accident and giving opinions about the causes of such kinds of road events. The tragic results of the analyzed events create the tendency to taking up this problem and suggest the need for possible change of regulations or principles of training drivers, which was expressed in final conclusions of the article.
PL
Założenie, że każdy uczestnik ruchu drogowego przestrzega przepisów, idealnie dostosowuje swoje zachowanie do warunków panujących na drodze, jest nierealistyczne, a jako podstawa podejmowania działań może doprowadzić do kolizji i wypadku. W artykule przedstawiono modele teoriogrowe pozwalające zrozumieć zachowania kierowców, którzy umyślnie wymuszają pierwszeństwo przejazdu, a ich jedyną motywacją jest jak najkrótszy czas przejazdu przez skrzyżowanie. Rozważane są dwa rodzaje sytuacji na skrzyżowaniach: z ruchem kierowanym i niekierowanym ze znakiem STOP. Przedstawione modele matematyczne zilustrowano dostępnymi w Internecie nagraniami rzeczywistych zachowań kierowców.
EN
The assumption that each road participant adheres to the rules, ideally adapts his behavior to the prevailing road conditions, is unrealistic, and as the basis for taking action can lead to collisions and accidents. The article presents the theoretical models allowing to understand the behavior of drivers who deliberately enforce the priority of passing, and their only motivation is the shortest travel time through the intersection. Two types of situations at crossroads are considered: with guided and non-guided traffic with the STOP sign. The presented mathematical models are illustrated by the real-life recordings of drivers available on the Internet.
PL
W artykule omówiono najważniejsze czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD). Podjęto tematykę BRD w odniesieniu do wybranego elementu systemu: użytkownik – pojazd – otoczenie. W pracy dokonano analizy odnośnie wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami na podstawie danych z Komendy Głównej Policji. W oparciu o zgromadzone dane obliczono wybrane wskaźniki oceny BRD w poszczególnych województwach.
EN
The dissertations undertaken herein, although they do not exhaust the road safety subject, they identify some significant factors affecting the level of safety on roads. This study focuses on the subject of PoRS in relation to selected elements of the system: user - vehicle – environment, due to traffic incidents being consequences of system imperfections.
PL
It was considered an influence of the velocity, at which the passenger car hits into the obstacle on the dynamic loads of the dummies in the front and back seats. For this purpose, the results of 28 crash tests published on the Internet by the National Highway Traffic Safety Administration (U.S.A.) were used. The crash tests of 14 models of the cars were conducted at two values of the impact velocity, at which the cars hits into a barrier (40 and 56 km/h, as well as 48 and 56 km/h). It was shown an influence of the impact velocity on the car deceleration and their deformation specification. It was paid attention to the loads of a driver and a passenger in the front seats (dummies representing a 5-centile men and 5-centile woman) and the passengers in the back seats (dummies representing a 5-centile woman and a 6-year-old child). During an evaluation of the dummy loads were employed the indicators of biomechanical impedance of the human body in respect of the effects of the impact loads related to the head, neck and chest. It was determined that an increase of the velocity at the moment of hitting into an obstacle from 40 km/h up to 56 km/h results in the increase in the risk of serious injury (AIS3+) of the 5-centile woman from 30÷60% to 35÷90%. Increasing the velocity at which a car hits an obstacle from 48 km/h up to 56 km/h results in the increase in the risk of severe injury of the 50-centile woman from 25÷40% to 30÷55%. It was emphasised that the effectiveness of the airbag may depend on the impact velocity, at which car hits the obstacle.
EN
This article discusses the results of an analysis of road traffic safetyrelated changes introduced in T. Kościuszki and Królowej Jadwigi Streets in Dąbrowa Górnicza between 2006 and 2015. These changes were caused by the redevelopment and traffic reorganization at two intersections on T. Kościuszki Street and one intersection on Królowej Jadwigi Street. Previously, the traffic flow through these intersections was controlled by means of road signs. Since then, traffic lights have been installed at two of them, while the third one has been converted into a single-lane roundabout.
20
Content available The causes of road accidents in Iran
EN
The aim of this project is to detect human factors and safety issues in road accidents in Iran and eradicate casualties, injuries and damages by improving safety culture and using new technology. Nowadays, nearly 1.24 million people are killed in road accidents every year in the world. Vehicle accidents can be divided into three fundamental categories: 1-accidents caused by human errors, 2- accidents caused by equipment failure and 3- bad road conditions. Safety design and paying adequate attention to human factors can eliminate the root of all these deadly crashes, injuries and musculoskeletal diseases; moreover, it can reduce economic loss due to disabilities caused by accidents. Iran is among the countries which has a high casualty rate due to cultural attitudes towards road rules and poor vehicle safety and facilities. In this project, one Iranian car company named Iran Khodro is chosen and all its aspects of safety design, human factors and production are studied and examined. In addition, some methods and solutions are given with new tested technologies in Europe to deal with human error and lack of safety facilities, e.g., using fatigue device technology to make the driver safe while driving, choosing safe cars for the roads by testing them in Euro NCAP program, etc. to reduce the possibility of accidents and to lower the number of fatalities and injuries and improve overall road safety.
PL
Celem tego artykułu jest omówienie czynników ludzkich i zagadnień bezpieczeństwa w wypadkach drogowych w Iranie oraz zmniejszenie strat, obrażeń i szkód przez poprawę kultury bezpieczeństwa i stosowanie nowych technologii. Obecnie co roku na świecie blisko 1,24 miliona osób umiera w wypadkach samochodowych. Wypadki samochodowe można podzielić na trzy podstawowe kategorie: 1 – wypadki spowodowane błędami ludzkimi, 2 – wypadki spowodowane awarią sprzętu i 3 – spowodowane złymi warunkami drogowymi. Projektowanie bezpieczeństwa i poświęcenie odpowiedniej uwagi czynnikowi ludzkiemu mogą wyeliminować przyczyny śmiertelnych wypadków, urazów i chorób układu mięśniowo-szkieletowego. To może zmniejszyć straty ekonomiczne spowodowane niepełnosprawnością spowodowaną wypadkami. Iran jest jednym z krajów o wysokim wskaźniku wypadków spowodowanym kulturowymi postawami wobec przepisów drogowych, złym stanem bezpieczeństwa i obiektów. W tym artykule omówiono irańskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Iran Khodro, w którym przeanalizowano aspekty dotyczące bezpieczeństwa, czynników ludzkich i produkcji. Ponadto niektóre metody i rozwiązania stosuje się w Europie, aby zająć się błędami ludzkimi i brakiem bezpieczeństwa, np. z użyciem technologii urządzeń zmęczeniowych. Dzięki temu kierowcy mogą bezpiecznie jeździć samochodem, wybierając bezpieczne samochody, przeprowadzając testy w programie Euro NCAP w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia awarii, zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i urazów oraz poprawy ogólnego bezpieczeństwa na drogach.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.