Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyniki finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim related to the article is to empirically investigate the effect of environmental cost disclosure and social cost disclosure on financial performance mediated by earning management. To achieve this purpose, a quantitative research method was employed using primary data sources and collected from the employees of international energy corporations. Then, the data were examined using smart Partial Least Squares (PLS). The study results revealed that the environmental and social costs disclosure significantly affected financial performance. This was in agreement with theories of instrumental stakeholders, legitimacy and agency. This means that more cost on environmental and social information disclosure can generate greater opportunities for corporations.
PL
Celem związanym z tym artykułem jest empiryczne zbadanie wpływu ujawnienia kosztów środowiskowych i ujawnienia kosztów społecznych na wyniki finansowe za pośrednictwem zarządzania zarobkami. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano metodę badań ilościowych z wykorzystaniem pierwotnych źródeł danych i zebrano od pracowników międzynarodowych korporacji energetycznych. Następnie dane zostały zbadane przy użyciu inteligentnych częściowych najmniejszych kwadratów (PLS). Wyniki badania wykazały, że ujawnienie kosztów środowiskowych i społecznych znacząco wpłynęło na wyniki finansowe. Było to zgodne z teoriami interesariuszy instrumentalnych, legitymacji i agencji. Oznacza to, że wyższe koszty ujawniania informacji środowiskowych i społecznych mogą generować większe możliwości dla korporacji.
PL
W artykule przedstawiono poziom i zmiany wolumenu i wartości i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi i poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2018. Scharakteryzowano również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, w tym sektora tradycyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sektora produkcji soków i napojów owocowych i warzywnych. Przedmiotem oceny była także pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle W artykule przedstawiono poziom i zmiany wolumenu i wartości produkcji oraz eksportu, importu i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi i poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2018. Scharakteryzowano również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego, w tym sektora tradycyjnego przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz sektora produkcji soków i napojów owocowych i warzywnych. Przedmiotem oceny była także pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych państw Unii Europejskiej. Wynika z niej, że w badanym okresie utrzymała się, obserwowana od akcesji Polski do UE, tendencja wzrostowa produkcji oraz eksportu i importu niemal wszystkich przetworów, a saldo obrotów przetworami owocowymi i warzywnymi pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej piątej pozycji w Unii Europejskiej.
EN
The paper presents the level and changes in the volume and value of production as well as exports, imports and the balance of foreign trade in fruit and vegetable products and their groups in 2015-2018. The economic and financial situation of the fruit-vegetable industry enterprises was also characterized,, including the traditional fruit and vegetable processing sector and the fruit and vegetable juices and drinks production sector. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that during this period, the upward trend in production, export and import of almost all processed products, observed since Poland’s accession to the EU, remained high. Similarly, the balance of fruit and vegetable products turnovers has remained highly positive. Financial results of enterprises were stable and ensured their operational safety. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fifth position in the European Union.
EN
The primary objective of the research was to determine the significance of satisfaction and profitability of the top hotels in the Visegrad Group countries. The following outputs were included in the analysis: Profitability Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), satisfaction assessment with the quality of the features provided such as Overall Assessment, Personal, Location, Cleanliness, Comfort, Equipment and the evaluation of Price, Quality and Wi-Fi. Inference methods, context analysis (Pearson r, Spearman ρ) and multiple linear regression were used for the analysis. Data was obtained from the financial statements database (reporting period 2017) and from the booking portal (beginning of 2018). The sample was defined for the top hotels in the Visegrad Group countries, i.e. five star hotels (n = 33). One of the most interesting findings was that there is a relation between satisfaction and profitability (ROE, ROA), however it is a negative relation, which is contradictory with the research. In particular, the significant (p value <0.05) impact on ROE was confirmed in case of comfort, ROA was confirmed in the overall assessment (positive impact) as well as in the hotel location, price and quality, where it was negative. Negative impacts may reflect the organization's financial management system, which is a mirror of the state's financial cost accounting policy.
PL
Głównym celem badań było określenie znaczenia satysfakcji i rentowności najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W analizie uwzględniono następujące wyniki: rentowność zwrotu z aktywów (ROA), zwrot z kapitału (ROE), ocena satysfakcji związana z jakością udostępnionych funkcji, takich jak ogólna ocena, kwestie osobiste, lokalizacja, czystość, komfort, wyposażenie i ocena ceny, jakości i Wi-Fi. Do analizy wykorzystano metody wnioskowania, analizę korelacji Pearsona i Spearmana i wielokrotną regresję liniową. Dane uzyskano z bazy danych sprawozdań finansowych (okres sprawozdawczy 2017) oraz z portalu rezerwacyjnego (początek 2018 r.). Próba została zdefiniowana dla najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej, tj. hoteli pięciogwiazdkowych (n = 33). Jednym z najciekawszych wniosków było to, że istnieje zależność między satysfakcją a rentownością (ROE, ROA), jednak jest to relacja negatywna, co jest sprzeczne z badaniami. W szczególności znaczący (p <0,05) wpływ na ROE potwierdzono w przypadku komfortu, ROA potwierdzono w ogólnej ocenie (pozytywny wpływ), a także w lokalizacji hotelu, cenie i jakości, gdzie był ujemny. Negatywne skutki mogą odzwierciedlać system zarządzania finansami organizacji, który ukazuje politykę księgowania kosztów finansowych państwa.
EN
This research has basically aimed to analyse that if advanced eco learning can work as the solution for declining financial performance of Indonesian Footwear industry. Moreover, the mediating role of environmental sustainability, strategy and performance has been evaluated too. The data for the given research has been collected from 309 residents of Indonesia with the help of questionnaires. The data analysis has been done through running AMOS and SPSS. Tests such as CFA, descriptive test and SEM were also run for the purpose of data screening, hypothesis testing and validation testing. The outcomes of the research have proposed that advanced eco learning has a significant impact over financial performance of Indonesian Footwear industry. In addition to this, it has been identified that environmental sustainability, performance and strategy have mediating roles. This research is novel, due to the reason that there is no previous research like the given one. This research holds implications for theory, Indonesian footwear industry and also for the government of Indonesia.
PL
Badania te miały zasadniczo na celu przeanalizowanie, czy zaawansowana nauka ekologiczna może działać jako rozwiązanie zmniejszające wyniki finansowe indonezyjskiego przemysłu obuwniczego. Ponadto oceniono również pośredniczącą rolę zrównoważenia środowiskowego, strategii i wyników. Dane do tych badań zostały zebrane od 309 mieszkańców Indonezji za pomocą kwestionariuszy. Analiza danych została przeprowadzona za pomocą AMOS i SPSS. Przeprowadzono również testy takie jak CFA, test opisowy i SEM w celu przeszukiwania danych, testowania hipotez i testowania walidacyjnego. Wyniki badań sugerują, że zaawansowane eko-uczenie się ma znaczący wpływ na wyniki finansowe indonezyjskiego przemysłu obuwniczego. Ponadto stwierdzono, że równowaga środowiskowa, wydajność i strategia pełnią rolę mediatora. To badanie jest nowatorskie, ponieważ nie ma wcześniejszych badań takich jak te. Badania te mają wpływ na teorię, indonezyjski przemysł obuwniczy, a także na rząd Indonezji.
EN
SMEs in emerging economies face intense competition when they try to attain and maintain proper returns on their efforts and resources, especially in the highly competitive Information Communications Technology (ICT) sector. At the same time, it is increasingly important for them to build long-term, trustworthy partnerships and profitable business networks. Two-block Partial Least Squares analysis based on financial statements and an online survey of 149 ICT service providers revealed negative relationships between trust in public and business stakeholders and profitability ratios. Only trust in large firms shows a positive association with profitability. By better understanding the role of trust in the public and business environment, entrepreneurial ventures are more likely to achieve and sustain competitive advantage.
PL
MŚP w gospodarkach wschodzących stoją w obliczu silnej konkurencji, gdy starają się osiągnąć i utrzymać odpowiedni zwrot z wysiłków i zasobów, zwłaszcza w wysoce konkurencyjnym sektorze technologii komunikacyjnych (ICT). Jednocześnie coraz ważniejsze jest dla nich budowanie długoterminowych, godnych zaufania partnerstw i rentownych sieci biznesowych. Analiza dwóch bloków częściowych najmniejszych kwadratów oparta na sprawozdaniach finansowych oraz ankiecie internetowej 149 dostawców usług ICT ujawniła negatywne relacje między zaufaniem do interesariuszy publicznych i biznesowych a wskaźnikami rentowności. Tylko zaufanie do dużych firm wykazuje pozytywny związek z rentownością. Dzięki lepszemu zrozumieniu roli zaufania w środowisku publicznym i biznesowym przedsiębiorcy mają większe szanse na osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
PL
W artykule scharakteryzowano poziom oraz zmiany wielkości i wartości produkcji oraz eksportu, importu i salda handlu zagranicznego przetworami owocowymi, warzywnymi, a także poszczególnymi ich grupami w latach 2012-2017. Przedstawiono również sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego w Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w badanym . okresie utrzymała się, obserwowana od akcesji Polski do UE, tendencja wzrostowa produkcji oraz eksportu i importu niemal wszystkich przetworów, a saldo obrotów przetworami owocowymi i warzywnymi pozostało dodatnie na wysokim poziomie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały im bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, szóstej pozycji w Unii Europejskiej.
EN
In the paper, the level and the changes in the volume and value of production as well as exports, imports and the balance of foreign trade in fruit and vegetable products and their groups in 2012-2017, were characterized. The economic and financial situation of the fruit-vegetable industry enterprises was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit-vegetable industry in the European Union. The analysis shows that during the mentioned period, the upward trend in production, export and import of almost all processed products has been observed since Poland’s accession to the EU. Similarly, the balance of fruit and vegetable products turnovers has remained highly positive. Financial results of enterprises were stable and ensured their operational safety. Poland - in terms of the value of production of processed fruits and vegetables – was found on the sixth place in the European Union.
EN
The paper deals with the relationship between an environmentally friendly approach on the part of companies and financial performance. The paper emphasises that corporate social responsibility is an important issue in the strategic management of companies. The paper examines companies in the textile industry with an environmentally friendly certification in the Czech Republic, and then compares their indicator of profitability with companies in the textile industry without this chosen certification. The Wilcoxon test and t-test are used for the comparison. No statistically significant differences are confirmed. The limitations of the research are also discussed in the article.
PL
W pracy omówiono zależność między przyjaznym środowisku podejściem przedsiębiorstw a ich wynikami finansowymi. W artykule podkreślono, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym zagadnieniem w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. W pracy przeanalizowano firmy z branży tekstylnej z certyfikatem przyjaznym dla środowiska w Republice Czeskiej, a następnie porównano ich wskaźnik rentowności z firmami z branży tekstylnej bez tej certyfikacji. Do porównania zastosowano test Wilcoxon’a i test t. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic.
PL
Trwająca restrukturyzacja górnictwa wymusza na kopalniach poszukiwanie rozwiązań zapewniających zmniejszenie kosztów produkcji pozwalających na uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie położenia geograficznego sąsiednich ruchów KWK „Ruda”: „Bielszowice” i „Pokój”, niegdyś samodzielnych kopalń, co zostało przedstawione w niniejszym artykule.
EN
The ongoing restructuring of the mining industry forces the mines to look for solutions that will ensure reduction of production costs allowing to achieve better financial results. One such way is to use the geographical location of the neighboring mining areas of the „Ruda” coal mine: „Bielszowice” and „Pokój”, previously independent mines, as presented in this article.
10
PL
Benchmarking to instrument, który umożliwia doskonalenie działań, opierając się na osiągnięciach liderów. Dzięki aplikacji odpowiednich rozwiązań możliwe jest porównywanie wykonywania pewnych działań zarówno leczniczych, jak i organizatorskich, a wynik takiej analizy może być podstawą do podjęcia przez kierownika optymalnej, dla jego placówki lub oddziału, decyzji. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania benchmarkingu w zarządzaniu szpitalem publicznym oraz jego wpływu na efektywność zarządzania szpitalem. Przedstawiono wyniki badań dotyczące występujących zależności między stosowaniem banchmarkingu a wynikami ekonomicznymi jednostki.
EN
Benchmarking is an instrument which enables improving actions using leader’s achievements. Duet to the application of relevant programs, it is possible to compare the performance of some actions, both medical and organizational. The results of this analysis might become the basis of a manager’s optimal decision concerning their facility or ward. The aim of this article is to present possibilities of benchmarking in public hospital management with a particular emphasis put on its influence on the effectiveness of managers’ taking up actions. It presents the results of the research which shows dependence between banchmarking and economic indicators of hospitals.
PL
Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost globalnego produktu krajowego brutto w 2015 r. na poziomie 3,1% – o 0,3% niższy niż w roku poprzednim. Na tempo wzrostu gospodarczego na świecie oddziałuje wysoka dynamika PKB w rozwijających się krajach azjatyckich (wzrost o 6,5%), w tym w Indiach (o 7,3%), Chinach (o 6,8%) oraz w krajach należących do ASEAN-5 (wzrost o 4,6%). Znaczny spadek PKB przewiduje się w Rosji (o 3,8% wobec wzrostu o 0,6% w 2014 r.), a także w Brazylii (o 3,0% wobec wzrostu o 0,1% w roku poprzednim). PKB w Stanach Zjednoczonych ma zwiększyć się o 2,6% wobec 2,4% w 2014 r. W Australii, Nowej Zelandii oraz Kanadzie wzrost będzie słabszy niż przed rokiem i wyniesie odpowiednio: 2,4%, 2,2% i 1,0%, natomiast w Japonii PKB zwiększy się 0,6% wobec spadku w 2014 r.
PL
W końcu marca br. GUS ogłosił roczne wyniki finansowe i ekonomiczne wypracowane przez przemysł; w tym wydaniu wybór podstawowych informacji dotyczących krajowego przemysłu i wybranych najważniejszych działów, w tym Przemysłu Chemicznego. Pokazano też tabelarycznie dane dotyczące wypadków przy pracy.
PL
The aim of this article is to assess the processes of modernization of the Polish dairy industry in the period of Poland’s membership in the European Union. In the years 2004-2014 the dairy industry enterprises made the investments worth more than 8.4 billion PLN. These investments were the basis of structural change and contributed to the modernization of milk processing and to the restructuring of employment. The increase in the concentration of production, improvement of work efficiency and productivity of assets, as well as a gradual improvement in the efficiency of milk processing reflect these changes. Constant pressure of the competitors and consumers forces to continue to improve management in food processing and trade.
PL
Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań w zakresie wpływu czynników oddziałujących na poziomie sektora oraz na poziomie firmy, na wyniki finansowe spółek. Wykorzystano próbę 389 polskich spółek publicznych, dane finansowe zostały zebrane za lata 2007 - 2011 (z badań wyłączono spółki finansowe i handlowe). Każda ze spółek została ponadto zaklasyfikowana sektorowo zgodnie z PKD. Wykorzystaną metodą była analiza regresji, którą użyto do porównania wyników dla dwóch modeli badawczych. Wyniki badań wskazują na znikomy udział zmiennych sektorowych w wynikach finansowych spółek, przy dużym znaczeniu zmiennych oddziałujących na poziomie firmy.
EN
This study examines the impact of firm - and industry - level variables on performance of Polish listed companies. The study uses data on 389 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2007 - 2011 (companies from financial and commercial industries were excluded). Each of the companies has also been classified into a specific industry according to the Polish PKD classification (similar to SIC and NACE Rev. 2). The study employed two multiple regression models with the use of the financial data of industries and Polish listed companies. The results of the research show the insignificant influence of industry effects on companies performance with the significant influence of company - level effects.
PL
Sektor mięsny jest pod wpływem trudnych uwarunkowań makroekonomicznych, głębokiego kryzysu w chowie trzody, rosnących oraz wysokich cen surowców i wyrobów. Ich skutkiem jest malejący popyt krajowy, duży import mięsa wieprzowego oraz redukcja marż przetwórczych. Równocześnie utrzymuje się szybki wzrost eksportu mięsa, pogłębiają się związki całego sektora z rynkiem światowym, rozwija się rynek, produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego. Wzrasta także wartość obrotów firm mięsnych i utrzymuje się bezpieczny stan finansowy, co wskazuje, że umiejętnie dostosowują się one do trudnych uwarunkowań (rynkowych i makroekonomicznych). Umiejętności takich nie mają producenci żywca wieprzowego, głównie z przyczyn strukturalnych.
EN
The meat sector is affected by difficult macroeconomic conditions, the deep crisis in the pig farming as well as by growing high prices of raw materials and products. This results in decreasing domestic demand, large pork import and reduction in processing margins. At the same time, there is maintained a rapid growth in meat export; the relationships between the entire sector and the world market, the market, production and processing of poultry meat is developing. Also, the turnover of meat companies is increased and a safe financial condition is maintained, what indicates that the enterprises are skillfully adapted to difficult conditions (market and macroeconomic). These skills are not possessed by the producers of pork, mainly due to structural reasons.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2011 rok w jego podstawowych strefach działalności. Wyniki obejmują całe górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatnych wydobywających węgiel kamienny. W 2011 roku, w porównaniu do 2010 r, wystąpiły korzystne tendencje, które przełożyły się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. Przede wszystkim, w 2011 r., odnotowano znaczącą poprawę w podstawowych elementach wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym obniżeniu stanu zobowiązań.
EN
The article presents the results of the hard coal mining for 2011 in its core areas of activity. The results cover the entire hard coal mining industry with the exception of private companies extracting coal. In 2011, as compared to 2010, there were positive trends, which resulted in an increase of basic economic indicators of the sector of economy. First of all, in 2011, there were significant improvements in the basic elements of the financial result of the mining sector, with a simultaneous reduction in liabilities.
PL
Niniejszy referat ma na celu wskazanie procesu planowania i realizacji celów w przedsiębiorstwach transportowych ze skutkiem dla wyniku finansowego. Stosowanie w praktyce odpowiednich działań planistycznych, łącznie z ich realizacją i kontrolą jest ważnym elementem osiągania sukcesu w warunkach globalizacji i rosnącej intensywności konkurencji. Wśród przedsiębiorców branży TSL istnieje potrzeba stosowania skutecznego procesu planowania z wykorzystaniem odpowiednich metod pomimo istniejących barier. Ważnym zadaniem jest wypracowanie w badanym sektorze świadomości o korzyściach, jakie niesie właściwa realizacja zaplanowanych celów. Poniżej zostanie zaprezentowane narzędzie, które pozwoli na uporządkowanie zaplanowanych celów oraz systematyczną kontrolę ich realizacji. Tym narzędziem jest Strategiczna Karta Wyników.
EN
The purpose of this article is to present the Balanced Scorecard as a tool that provides a structured process of building and implementing business purposes, including companies in the Transportation and Logistical Services. One of the perspectives of Strategic Scorecard applies to the financial part, which presents the translation of the objectives of the other groups on the financial results. This ratio is measured by financial indicators, including in particular the profitability ratios. Analysis of these indicators creates opportunities for monitoring potential profits in the company, which is helpful in planning and implementation of the objectives in the future.
PL
W artykule przeprowadzono analizę stabilności wyników finansowych przedsiębiorstw, których działalność związana jest z realizacją takich podstawowych usług logistycznych jak: magazynowanie wraz z zapewnieniem obsługi zapasów oraz procesy transportowania i obsługi towarów. W celu uporządkowania przedsiębiorstw ze względu na ich sytuację finansową, w okresie istotnych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, wykorzystano statystyczną metodę porządkowania liniowego bazującą na mierniku syntetycznym. Przy konstrukcji wskaźnika syntetycznego uwzględniono siedem zmiennych opisujących wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.
EN
In this paper, the rankings of the enterprises of transport and storage section were based on a synthetic indicator, which was constructed as a weighted average of variables characterizing the financial condition of chosen enterprises in the face of the last world financial crisis. The following variables were included in this study: current assets, long-term liabilities, liquidity ratio of the second degree, net turnover profitability ratio, gross turnover profitability ratio, sales profitability rate, cost level indicator from total activity. Then analyzed whether the positions in the annual rankings of transport and storage enterprises remained stable over the period 2007-2010, otherwise, whether there was diversification between the financial condition of chosen enterprises in various rankings.
PL
Wstępne dane ekonomiczne elektroenergetyki za rok 2009 wskazują, że rentowność sektora na działalności energetycznej znacznie wzrosła. Poprawa nie objęła jedynie podsektora dystrybucyjnego. W referacie przedstawiono podstawowe informacje o poziomie sprzedaży, cenach energii i kosztach dostarczania energii, które ukształtowały tak wysoki wynik finansowy.
EN
The paper presents the economic and financial situation of Polish electricity sector during the last years. The economic efficiency of Polish electricity sector grew up during the last year, but is different in sub-sectors. Electricity prices grew up very high during the last two years. If we remember the facts that (i) the fixed assets of the sector are largely depreciated, (ii) electricity consumption in Poland will be higher, we knew that there is a necessity to build the new more efficient installations in both electricity generation and transmission subsectors, and according to that, high efficiency is very positive situation.
PL
Lata 2008-2009 były okresem światowego kryzysu i recesji najbardziej rozwiniętych krajów. Polska gospodarka była odporna na te zjawiska, gdyż nastąpiło jedynie spowolnienie jej rozwoju. Jeszcze mniej wrażliwy na kryzys był cały sektor żywnościowy i nasz przemysł spożywczy. W tym przemyśle nastąpiło jedynie osłabienie tendencji wzrostowych i przejściowe pogorszenie wyników, zwłaszcza inwestycji. W 2009 r. przemysł spożywczy osiągnął rekordowe wyniki finansowe, ale otoczenie rynkowe jest jeszcze mało stabilne i niepewne. Najbliższe lata będą okresem rozwoju tego sektora, ale w tempie wolniejszym niż w latach integracji z Unią Europejską.
EN
The years 2008-2009 were a period of global crisis and the recession of most developed countries. The Polish economy was resistant to these phenomena, and there was only slow down of its development. Even less sensitive to the crisis was Polish food sector and food industry. In this industry there has been only a weakening of upward trends and transitional worsening of the results, especially of investment. In 2009, food industry achieved record financial results, but the market environment is still not very stable and uncertain. The coming years will be a period of development of this sector, but at a slower rate than in the years of integration with the European Union.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.