Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wynalazki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
The level of technology that constitutes the resources of individual countries is an important attribute of development. It is therefore necessary to create new solutions and to empower enterprises with new innovative technologies, preferably derived from endogenous sources. People who are well-educated and young are the most creative and their ideas constitute the beginning of the commercialization processes. The protection of intellectual property facilitates the implementation of these processes, whose outcomes include products that in many cases demonstrate the features of inclusiveness. This paper presents the importance of the actions of patent offices in areas related to the protection of intellectual property with regards to development that brings universal benefits.
PL
W artykule podjęto próbę systematyzacji najważniejszych koncepcji kreacji wynalazków. Punktem wyjścia dla rozważań było określenie istoty wynalazku i jego źródeł oraz wskazanie na wieloaspektowość tego zagadnienia. W dalszej części artykułu podano klasyfikację rodzajową modeli postępowania przy metodzie intuicyjnej, planowej oraz hybrydowej. Metodę tę, określoną w artykule jako „systemowa”, opisano bardziej szczegółowo w końcowe j części artykułu.
EN
In the article an attempt of the systematization of the most important concepts was made of creation of inventions. For deliberations determining the essence of the invention and his sources and pointing was a point of departure on multifaceted- ness of this issue. Into more distant a genre ranking of models of acting at the intuitive, scheduled and hybrid method was given to the part of the article. This method, determined in the article as “system”, in more detail into final j parts of the article were described.
PL
Poruszony temat dotyczący rozwoju drogownictwa na świecie i w Polsce na przestrzeni dziejów rozwoju cywilizacji znalazł już wielu autorów. Ujęcie historyczne pozwala na spojrzenie na to, co zrobiono, z jakim trudem i wynikiem, kim byli ci bohaterowie i jak finansowali swoje pomysły. A często są to historie tragiczne, inne śmieszne i żartobliwe, ale zawsze były to wysiłki stymulujące rozwój cywilizacyjny, technikę i technologię, budownictwo i kulturę.
PL
Poniższy tekst stanowi drugą część artykułu opublikowanego w numerze 5/2014 „Magazynu Autostrady” i pokazuje wynalazki, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju komunikacji. Jak można się przekonać, współczesny stan techniczny pojazdów jest wynikiem długich lat intensywnej pracy wielu wynalazców oraz rzemieślników, którzy z olbrzymią determinacją urzeczywistniali to, co wtedy było mało możliwe.
PL
Referat porusza tematykę szacowania udziału wynalazków w odniesieniu do pojazdów. Zaprezentowany sposób oceny udziału przedstawiono na przykładzie ciągnika spalinowego podwieszanego stosowanego do transportu podziemnego w kopalniach. Artykuł zawiera opis pojazdu jako przykład nietypowego środka transportu wraz z opisem dwóch patentów zastosowanych w pojeździe. Oryginalna formuła określania udziału została przedstawiona szczegółowo i poparta przykładem. Stosowana metodologia oparta jest o wielokryterialny sposób oceny uwzględniający materialne jak i niematerialne aspekty zastosowania wynalazku. W podanym przykładzie pojazd stanowi zespół współpracujących podzespołów, a zakres stosowalności wynalazku odniesiono tylko do podzespołów, w których wynalazek ma zastosowanie. Każdemu z kryterium przypisano wagę i szacowano tzw. stopień jego spełnienia uwzględniający wpływ wynalazku na rozpatrywane kryterium w sposób wielkościowy.
EN
The aim of this study was to conduct the way of evaluation scaling innovating related to vehicles. An original method of such evaluation which enable to show the share of patent in the whole machine structure has been presented. The evaluation carried out with helping on example of diesel powered monorails locomotive using in underground transportation systems. Furthermore an unique method obtained multicriteria evaluation and in this way not only material aspects was consider. The vehicle was divided in many components. This allowed evaluated the influence of mentioned innovation on considered component. Despite it presented methodology contains a subjective aspects of evaluation.
PL
Artykuł przedstawia wpływ nauki i techniki na kształtowanie stosownej do dziejów społecznej kultury, której przeobrażenia były zależne od wynalazczości, również uzależnionej od wojennej emulacji. Właściwy dla poszczególnych formacji społecznych rozwój i przyrost wiedzy, obrazowany w coraz to znakomitszych technologiach ułatwiających poznanie rzeczywistości, kształtował odpowiedni światopogląd, moralność i obyczaje ludzi. Występujące tu sprzężenie zwrotne pomiędzy sferą twórczości (nauka, sztuka itp.) i wytwórczości (zaspokajanie potrzeb) człowieka a instytucjami mającymi na celu budowanie warunków sprzyjających wolności ekonomicznej (czyli w ogólnym planie niezależności od środowiska naturalnego) stawało się najbardziej charakterystyczną tendencją opisującą postęp cywilizacyjny w ogóle.
EN
The main theme of this article deals with an influence of science and technology on a social contexts of historical changes. As it was observed in many cultures the change was determined by scientific discoveries, many of them emulating from war, and progressing general development of society. Author is presenting an overview of the main principles underlying this process. There is a worldview evolving from it, complementing particular social group’s concept of morality and tradition, presenting additional knowledge and in its creative capacity promoting advancing technologies as easing observation of reality. In its main descriptive characteristics explaining the progress and evolution of society in general, we can observe a specific union between spheres of creativity (science, art, etc.) and productivity (fulfillment of basic needs) coinciding with institutional aims of building economic development and freedom (on a larger plain expanding independence from nature).
8
Content available remote Okruchy. VI. Wynalazcy z niepospolitej rodziny
10
Content available remote Targi IVIS 2007
12
Content available remote 34. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie
PL
Mija czwarty rok obowiązywania Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, poz. 508 z późniejszymi zmianami) zwana dalej Ustawą, która weszła w życie w 2001 roku. Ustawa ta reguluje problematykę związaną z własnością przemysłową, a w szczególności: • stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a także nazw handlowych, • zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, • zasady, na jakich mogą być w podmiotach gospodarczych zgłaszane i wynagradzane projekty racjonalizatorskie. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie kwestii związanych z ochroną patentową wynalazków oraz praw ochronnych udzielanych na wzór użytkowy.
14
Content available remote Umowy licencyjne w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych
EN
The article presents essential legal regulations concerning the industrial ownership law. The principles to have the inventions and utilitarian exemplars protected (universities and scientific research institute most often ask for such a protection) and licences signed have been discussed. A special attention has been paid to binding regulations that create a coherent system of industrial ownership protection in Poland which partially fulfils conditions connected with Poland’s access into the European structures.
15
Content available remote W drodze do TQM
PL
Artykuł ma za zadanie przedstawic historię tworzenia się Działu Zapewnienia Jakości [NJ] na podwalinach poprzednich Działów, tj.: Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej [TP] oraz Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej [TI].
PL
Artykuł omawia przekrój zagadnień tematycznych rozwiązywanych i wykonywanych przez Zakład w okresie jego istnienia w strukturach organizacyjnych OBRUM.
PL
Laboratoria Bella są najbardziej wyróżniającymi się przemysłowymi laboratoriami na świecie i dostarczają myśl naukową i techniczną najwyższego poziomu. Mają ogromny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa.
EN
Internationally recognized as the world's prominent industrial research facility and as a center of scientific and engineering excellence. Bell Labs have a great impact on modern society.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.