Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wylew zanurzeniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents the results of the physical modeling of the continuous casting of steel slabs in a mold. The experiments focused on the assessment of the shape and stability of the liquid mold slag layer, which was reproduced in studies using silicone oil. The experimental tests were carried out for two different geometries of the submerged entry nozzle, two extreme submergence depths of the submerged entry nozzle (0.215 and 0.295 m), and two extreme casting speeds (1.0 and 1.6 m/min) used in industry. For each variant of the experiment, photographic documentation of the oil layer’s behavior was presented and discussed. The research was supplemented with a visualization of the flow structure using a marker for the selected variant of the experiment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowania fizycznego ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich w krystalizatorze. Eksperymenty koncentrowały się na ocenie kształtu i stabilności warstwy ciekłego żużla krystalizatorowego, odwzorowanego w badaniach za pomocą oleju silikonowego. Badania modelowe przeprowadzono dla dwóch różnych geometrii wylewu zanurzeniowego, dwóch skrajnych głębokości zanurzenia wylewu (0,215 m i 0,295 m) oraz dwóch skrajnych prędkości odlewania (1,0 m/min i 1,6 m/min) stosowanych w przemyśle. Dla każdego wariantu eksperymentu zaprezentowano i omówiono dokumentację fotograficzną zachowania się warstwy oleju. Badania uzupełniono znacznikową wizualizacją struktury przepływu dla wybranego wariantu eksperymentu.
PL
Technologia ciągłego odlewania stali (COS) jest ostatnim etapem jej wytwarzania. W ostatnich latach stała się podstawową metodą wytwarzania wsadu do procesów przeróbki plastycznej. Nie mniej jednak częstym problemem przy wprowadzaniu nowych gatunków stali stanowi właściwy dobór parametrów ciągłego odlewania, który zapewnia uzyskanie półwyrobu bez wad wewnętrznych i powierzchniowych. W pracy przedstawiono wpływ odlewania strumieniem nieosłoniętym oraz z zastosowaniem wylewu zanurzeniowego na rozkład temperatur wewnątrz i na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju 160x160 mm ze stali BSt500s, odlewanego z użyciem mieszadła elektromagnetycznego. Określono również wpływ sposobu odlewania na grubość naskórka i pole prędkości wewnątrz fazy ciekłej. Do obliczeń wykorzystano własny model numeryczny procesu COS utworzony przy zastosowaniu komercyjnego oprogramowania ANSYS.
EN
Continuous casting technology (CCS) is the last stage of steel production. In recent years, has become the primary method of producing ingots for plastic forming processes. Nevertheless, a common problem with new grades of steel is an appropriate choice of parameters of continuous casting, which ensures billets without surface and internal defects. The paper presented the influence of pouring a liquid steel stream with and without using an immersion nozzle on the distribution of temperatures inside and on the surface of the continuous billet BSt500S. The presented work concerning square billet 160x160 mm with an electromagnetic stirring. In article also was determined the effect of casting method for shell thickness and velocity field inside the liquid phase. For the calculation of the numerical model of CCS, the commercial software ANSYS was used.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się struktury hydrodynamicznej ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Testowano trzy warianty głębokości zanurzenia wylewu. Na podstawie wykonanych symulacji numerycznych dokonano analizy struktury przepływu w zależności od położenia wylewu zanurzeniowego. Porównano rozkład wartości prędkości wzdłuż węższej ściany krystalizatora oraz wartości intensywności turbulencji poniżej poziomu menisku ciekłej stali.
EN
The paper presents the results of research on the liquid steel hydrodynamic structure formation in the continuous slab casting mold. Three variants of the nozzle submergence depth were tested. Based on the carried out numerical simulations, the structure of the liquid steel flow, depending on the position of the submerged entry nozzle, have been analyzed. The distribution of the velocity magnitudes along the narrow mold face and the turbulence intensity below level of liquid steel meniscus have been compared.
EN
The way and speed of steel flux flowing into mould of continuous casting (CC) machine belong to the important parameters characterizing the steel continuous casting process. Such flux causes determined kinds of steel circulation, which together with simultaneous steel crystallization influence the creation of ingots primary structure and quality of its surface. The article presents the results of modelling research which aim was to determine the optimal location of submerged entry nozzle in square moulds (130 x 130 mm and 160 x 160 mm) of CC machine. Such a research was carried out for two different grades of steel (low-carbon steel and high-carbon steel), which feature different parameters of casting.
PL
Sposób i szybkość wpływania strumienia stali do krystalizatora urządzenia COS należą do ważnych, charakterystycznych parametrów procesu ciągłego odlewania stali. Wpływający strumień wywołuje, określonego rodzaju, cyrkulacje stali, co przy jednoczesnym jej krzepnięciu wpływa na proces tworzenia się struktury pierwotnej wlewków i jakość ich powierzchni. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych określania optymalnego położenia wylewu zanurzeniowego w krystalizatorach kwadratowych COS 130 x 130 mm i 160 x 160 mm. Badania przeprowadzono dla dwóch gatunków stali nisko i wysokowęglowej, charakteryzujących się różnymi parametrami odlewania.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzymano charakterystyki w postaci krzywej mieszania i pola prędkości ruchu stali. Zmiany wartości stężenia pierwiastka otrzymane na podstawie analizy prób stali podczas badań przemysłowych porównano z wynikami symulacji numerycznej. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wartości wyliczonych z oznaczonymi analitycznie.
EN
The paper presents results of computer simulation of steel flow in the tundish, submerged nozzle and mould during continuoues casting of slabs. In the industrial conditions an experiment was done to detemine changes of chemical analysis of the transistory zone in the concast slab caused by change of the cast steel grade. In effect of calculations characteristics have been obtained inform of mixing curve and velocity field of the steel flow. Changes of concentration value of the chemical element obtained by analysis of steel samples during industrial tests have been compared with results of numerical simulation. Very good compatibility of calculated values with analytical determined has been obtained.
PL
Omówiono zjawiska zużywania się wyrobów ogniotrwałych stosowanych w kadzi pośredniej, a zwłaszcza wylewów zanurzeniowych. Jednym z problemów technologicznych ciągłego odlewania jest zarastanie wylewów wskutek odkładania się w ich wnętrzu stałego tlenku Al2O3. Jedną z metod zapobiegania temu zjawisku, dzięki reakcjom w układzie CaO-Al2O3, jest upłynnianie powstających narostów i wymywanie ich strugą metalu. Taki sam efekt zapewnić powinny tanie wyroby z proponowanych wysokoogniotrwa-łych tworzyw z układu MgO-CaO-ZrO2-SiO2.
EN
A problem of degradation of refractory materials used in constructions for continuous steel casting (CC) has been discussed. One of the important complications in the operations of the CC is the so-called alumina clogging. Its essence lies in the deposition of solid Al2O3 on inner walls of submerged entry nozzles (SEN). An important trend has been a concept of washing of the alumina buildup by taking advantage of reactions in the system CaO-Al2O3 which comprises compositions melting at temperatures lower than those typical of SEN. Proposed materials from the MgO-CaO-ZrO2 -SiO2 system should delay this process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.