Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydatek energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę oceny wielkości wydatku energetycznego kierowców zawodowych samochodów ciężarowych, którzy realizowali przewozy transportowe na trasach tzw. „długodystansowych”. Zakres badań obejmował określenie relacji między ilością uderzeń serca a chwilową sytuacją drogową, rozumianą jako punkt drogi wymagający od kierowcy szczególnej uwagi np.: skomplikowane skrzyżowanie, itp. Badania przeprowadzono w prywatnym przedsiębiorstwie transportowym wykorzystując jako aparaturę pomiarową miernik skurczów serca firmy POLAR oraz mikroprocesorowy miernik wydatku energetycznego WE-4. Na podstawie pomiarów określono wskaźnik rezerwy tętna oraz wydatek energetyczny na podstawie wentylacji płuc. Odnotowano istotne relacje między stopniem trudności sytuacji drogowej a wskaźnikiem rezerwy tętna, co może być wykorzystane przy organizacji pracy kierowcy poprzez dopasowanie przerw do stopnia zmęczenia fizjologicznego.
EN
The scope of work will include the timing of driver's working time (two persons) during the typical working week. Physical load will be determined based on the amount of heart contractions and its interpretation using the WRT index and on the basis of the oxygen consumption determined by lung ventilation. Polar's computer apparatus and software will be used as well as the EC-4 microprocessor energy meter. The comparative analysis will allow to distinguish between the type of activity and the degree of physical strain. In addition, the research should provide an answer to the extent to which physical fatigue affects performance in the case of selected transport tasks. The final result should be a process optimization, where the objective function will be to minimize energy expenditure while maintaining the required work efficiency.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono biomechaniczną analizę chodu pacjentów poruszających się w ortezach, u których zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce lub pacjentów po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej. Badanie chodu przeprowadzono z wykorzystaniem systemu BTS Smart. Analizę przeprowadzono na podstawie zarejestrowanych w trakcie badania parametrów kinematycznych chodu oraz obliczonego wydatku energetycznego. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano wpływ dobranych ortez na jakość chodu poszczególnych pacjentów.
EN
This article presents biomechanical analysis of gait patients with ankle-foot orthoses, who were diagnosed with cerebral palsy or patients after a surgery for myelomeningocele. The gait test was performed using the BTS Smart system. The analysis was based on the kinematic parameters of gait recorded during the study and the calculated energy expenditure. On the basis of the results obtained, the influence of selected orthoses on the quality of walking of individual patients was demonstrated.
EN
The aim of the research was to determine the energy changes during the gait cycle for a group of healthy children and a group of patients with cerebral palsy, and to compare the value of energy expenditure (EE) with the determined values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI). Methods: The study group consisted of 56 children with regular gait and 56 patients with diagnosed cerebral palsy (CP). The gait kinematics was determined by BTS Smart System. Based on the identified position of the body mass, the following parameters were determined: the potential energy, kinetic energy, and total energy. The values were standardized to 100% of the gait cycle. The values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI) were calculated using the authors’ own software. Results: Values of potential, kinematic and mechanical energy changes and mean values of total energy (energy expenditure – EE) were calculated for a reference group and for patients with CP. The obtained results were standardized in relation to the body mass and stride length. Furthermore, the values of the Gillette Gait Index (GGI) and the Gait Deviation Index (GDI) were calculated. Statistical analysis of the obtained results was performed. The Spearman rank correlation coefficient was defined between the calculated GGI and GDI values and energy expenditure EE. Conclusions: Values of energy expenditure changes can be used as an objective comparative tool for gait results concerning children with various neurological and orthopaedic dysfunctions.
PL
Ocena obejmuje charakterystykę obciążenia fizycznego pracą, ze szczególnym uwzględnieniem wydatku energetycznego. Przedstawiono również opis metod, które umożliwiają wyliczenie wydatku energetycznego, główny nacisk kładąc na metodę chronometrażowo-tabelaryczną. Nawiązano również do wartości normatywów higienicznych dotyczących wydatku energetycznego obowiązujących w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku roboczym – piekarz. Analizę tę wykonano dla mężczyzny oraz dla kobiety, pracujących w czasie tej samej zmiany roboczej (w godzinach 16:00–24:00). Pomiary wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną prowadziły niezależnie dwie osoby. Celem autorów było odniesienie uzyskanych wartości wydatku energetycznego do obowiązujących kryteriów normatywnych. Badania te umożliwiły również porównanie wydatku energetycznego obliczonego wyżej wymienioną metodą przez dwie osoby i przeanalizowanie, jakie są różnice w obliczonych wartościach oraz czym mogły być spowodowane.
EN
The article includes the characteristics of the load of physical work, especially energy expenditure. It also presents a description of the methods that allow to determinate the energy expenditure on the workplace, with the main emphasis on the chronometric-tabular analysis, which have been used in practice. It also refers to the values of hygienic standards on energy expenditure valid in Poland. The article presents the study on the energy expenditure at the – baker’s stand. The analysis was made for men and for women working during the same work shift. The measurements of energy expenditure with the chronometric-tabular analysis by Lehmann were conducted independently by two people. The aim of this study was to analyze the physical effort in order to compare it with the hygienic standards. The studies also allow to compare the energy expenditure calculated by the mentioned method by two independent persons and indicate what are the differences in the calculated values and what could have they been caused by.
PL
W pracy zawarto wyniki eksperymentalne badań nad efektywnością procesu suszenia węgla brunatnego w dwóch typach suszarek pilotowych, tj. suszarni fluidyzacyjnej i suszarni taśmowej. Opracowanie efektywnej metody suszenia węgla brunatnego, jak i biomasy, stanowi wyzwanie i konieczność ze względu na poprawę sprawności jednostek opalanych takim paliwem i redukcje emisji CO2. W instalacjach suszących jako czynnika suszącego używano dla suszarni fluidyzacyjnej powietrza, dla suszarni taśmowej spalin. Badania eksperymentalne przeprowadzono dla węgla brunatnego z kopalni Turów. Testy suszenia wykonano dla różnych temperatur czynnika suszącego i dla różnych strumieni czynnika suszącego. Wydajność suszarek węgla mokrego wynosiła ok. 100 kg/h. Oceniano skuteczność suszenia i wydatek energetyczny na usuniecie kg wody z węgla.
EN
The Indian brick industry is an unorganized sector in which large numbers of migrant women workers are employed. A survey was conducted on 62 women workers working in different brickfields of West Bengal to assess their physiological workload, nutritional profile, total energy expenditure and energy balance. Energy intake was calculated using physiological fuel values of carbohydrate, fat and protein. From the results it is seen that 13% of the sample population falls under severe (grade III) chronic energy deficiency. The average daily consumption of the workers was comparatively lower than their daily energy expenditure, considering the nature of the job which falls under heavy to extremely heavy categories. This negative energy balance is effectively observed in the nutritional anthropometry data. Thus, an immediate ergonomics intervention with better nutrition should be implemented to improve the health status of the workers so they can safely continue to work for a longer period.
PL
W niemniejszej pracy zbadano wydatek energetyczny dla sześcioosobowej grupy strażaków wykonujących pracę na drabinie bez końca (szybkość przesuwu 10 m/min) oraz cykloergometrze (obciążenie 150 W). Badania wykonano dla ratowników pracujących w ubraniu specjalnym spełniającym normę PN – EN 469: 2008 i porównano je do wyników osiąganych w stroju sportowym. Wykazano, iż ubranie specjalne z 10-cio procentowym prawdopodobieństwem popełnienia błędu istotnie wpływa na wydatek energetyczny podczas wykonywanych ćwiczeń zwiększając go o 16,2+/-8,1 % oraz 16,7+/-8,1 % w odniesieniu do pracy w stroju sportowym odpowiednio dla ćwiczeń na drabinie bez końca oraz cykloergometrze. Tak duże wartości wskazują niezbędność podjęcia prac nad ubraniami o obniżonej masie i posiadających lepszą wentylację.
EN
In the present work energy expenditure for a group of six firefighters who work on a ladder without end (feed rate of 10 m / min) and cycle ergometer (capacity 150 W) was investigated. The study was performed for rescuers working in the special garment which is agreed the standard PN - EN 469: 2008 and compared them to the results achieved in sports gear. It has been shown that special garment with 10-percent probability of error significantly affect energy expenditure during performed exercise increasing it 16.2 +/- 8.1% and 16.7 +/- 8.1% in relation to the work in sports clothing appropriate for exercise on a ladder without end, and a cycle ergometer. Such high values indicate the necessity of work to receive special garments with reduced weight and have better ventilation.
8
Content available remote Emerytury pomostowe dla pracowników zakładów górnictwa skalnego
PL
W referacie przedstawiono na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zasady przyznawania tego świadczenia. Omówiono zasady oceny wydatku energetycznego oraz obciążenia układu mięśniowo szkieletowego (OWAS), które są podstawą dla konkretnych stanowisk pracy znajdujących się w załącznikach do ustawy. Przedstawiono przykład obliczenia wydatku energetycznego oraz obciążenia układu kostno stawowego dla stanowiska górnik skalnik.
EN
The paper presents, under the Act of 19 December 2008, the new vision of rules for granting of pensions. Discusses the principles for assessment of energy expenditure and the burden of musculoskeletal disorders (OWAS), which are the basis to comparison with the specific jobs figuring in the Annexes to the Act. There is an example of calculating energy expenditure and the burden of bone and joint for the rock miner workstation.
EN
Using the results of psychophysical and biomechanical experiments, NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) Recommended Weight Limit (RWL), the Lifting Index (LI), the form of the asymmetry multiplier, and the criterion for compression force were investigated. Analysis of the results indicated a significant difference between the NIOSH RWL and the reported Maximum Acceptable Weight of Lift (MAWL). Contrary to the NIOSH lifting equation, the form of the asymmetry multiplier was found to be non-linear. The overall average of peak compression force on the L5/S1 was 3685 N. Fifty-eight percent of all compression forces reported in the biomechanical experiment were found to exceed the suggested 3400 N set by NIOSH guidelines. These results support previous research findings on the validity of NIOSH guidelines.
EN
The aim of this study was to validate the Edholm scale (Edholm, 1966) and the ISO 8996 standard (International Organization for Standardization [ISO], 1990) by comparing the metabolic rates estimated for both methods with the actual measured metabolic rate (MMeas) in 6 manual material handling tasks simulated under laboratory conditions. The metabolic rate was calculated from oxygen consumption V˙ O2 (19 participants) according to Standard No. ISO 8996 (ISO, 1990). Additionally, the participants estimated perceived exertion using the Borg scale. The metabolic rates derived from the Edholm scale (MEdh) overestimated 5 of 6 activities by 34–50% (< =.05). The metabolic rates derived from ISO 8996 (MISO) overestimated all activities by 7–38% (< =.05).
EN
This paper describes a hear-rate methodology to determine the cost-effectiveness of an ergonomics intervention to reduce workload and improve working conditions. This is a practical approach as opposed to the energy expenditure technique that is difficult to implement in natural settings. This was a laboratory study using a large excavator cabin with devices to simulate excavation operations. Mean heart rate was used to calculate the required rest time during a shift with or without air-conditioning. The criterion for evaluation was differences in required rest time during a shift under these 2 conditions. The simplicity and objectivity of this approach invites use to solve the problem of the economic evaluation of ergonomics interventions.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań ilości ciepła metabolizmu wytwarzanego przez górników zatrudnionych na przodkowych stanowiskach pracy, a więc w rejonach o szczególnie trudnych warunkach klimatycznych.
EN
Results of the measurements of metabolism heat amount produced by miners working on the face workplaces i.e. in the areas with extreme climatic conditions are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.