Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wydajność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Energy yield generated by a small building integrated photovoltaic installation
EN
In the recent years photovoltaic (PV) industry has experienced a major growth, caused by the ever present annual decrease in module production prices and the expanding awareness of the general public in terms of renewable energy. There are numerous ways to implement PV modules as an additional energy source for a building, be it mounted on the rooftop, or building integrated (BIPV). An analysis of BIPV consisting of 8 modules with the power of 250 Wp each was carried out for the building of the Chemistry Faculty of Gdansk University of Technology (GUT). It included monthly irradiance and energy generation values and compared them to data obtained by the means of PV-GIS system, after inserting site specific coordinates. Additional research on the same type of a single module with the power of 270 Wp was conducted to provide more insight in this matter. A comprehensible analysis allows for defining a final conclusion for the decrease in energy yield for GUT BIPV installation. Data outputs are lower than expected based on PV-GIS values, as for the most time the facade mounted PV system experiences partial soft shading from the nearby park. Furthermore, it is not located directly facing south, but rather south-east which does not prompt ideal working conditions.
PL
Większość osób mających do czynienia w życiu zawodowym z obsługą budynków biurowych śledzi na bieżąco europejskie regulacje EPBD. Dotyczą one między innymi poprawy wydajności energetycznej obiektów i przyczyniają się zarówno do lepszego izolowania budynków, uzyskiwania w nich czystszego powietrza, jak i do zmiejszenia wydatków na eksploatację. Aby w pełni uzyskać te korzyści należy jednak wprowadzić wiele zmian zarówno w konstrukcji samych budynków, stosowanych systemach technologicznych i HVAC, jak i ich zarządzaniu.
EN
In the article, trends in the electric power industry were analyzed, namely, constant growth in energy resources and the need to improve energy efficiency, the introduction of energy saving measures. Some methods of improving efficiency in the railway transport industry are considered.
PL
W artykule zanalizowano trendy w przemyśle elektroenergetycznym, tzn. ciągły wzrost zasobów energetycznych i konieczność poprawienia wydajności energetycznej przez wprowadzenie energooszczędnych środków. Rozważono również niektóre metody poprawy wydajności transportu kolejowego.
5
Content available remote Energy efficient solutions for EAF steelmaking
EN
Purpose: To review an advanced solutions to improve the energy efficiency of electric arc furnace (EAF), and presentation of own new efficient low-cost solutions with regard to needs of electrometallurgical complex of Ukraine. Design/methodology/approach: Numerical simulation and industrial experiment is used. The patterns and parameters of heat and mass transfer processes, hydromechanics in a steelmaking bath of an arc furnace, thermal operation of water-cooled elements and gas dynamics in EAF workspace, are the subject scope of the paper. Findings: Energy-efficient solutions for steelmaking: bath geometry, design features of water-cooled elements (WCE), distributed aspiration system, and the mid-temperature scrap preheating. Research limitations/implications: Influence of the bath depth on heat and mass transfer and heat loss by radiation; influence of the spatial structure of WCE on heat loss by radiation; the dispersion of aspiration on the amount of fugitive emissions through electrode gaps are established. Practical implications: Grounds to improve EAF melting space, water-cooled elements, aspiration system and utilization of energy loss are obtained. Use of the set of solutions in 120-ton EAF can reduce energy consumption by 56-68 kWh/ton. Originality/value: The new concepts of deep steelmaking bath, WCE with spatial structure and system of dispersed aspiration of the EAF are elaborated.
6
Content available remote Energy efficiency of heating systems using solar windows
EN
The era of technological progress provides people with many opportunities to install in a building various systems such as heating, gas supply and ventilation that will help to improve the microclimate and comfort of use of the room. The environmental and economic side of these systems remain the main issues in selecting the type of installation. The article considers the energy efficiency of a heating system using a solar window. The data describes changes in the solar window heat carrier temperature and the nature of the change in thermal power over time. It was found that the proposed solar window model is quite effective and can be used in the design of of solar heating systems. The results of the study can be used in the design and choice of location of solar energy installations in Ukraine.
PL
Postęp techniczny stwarza możliwości i warunki do zastosowania w budynkach różnych systemów grzewczych i wentylacji, co pozwala kształtować odpowiedni mikroklimat i komfort użytkowania pomieszczeń. Jednak jednym z głównych aspektów wyboru rodzaju instalacji pozostają względy ekologiczne i ekonomiczne funkcjonowania tych systemów. W artykule omówiono efektywność energetyczną systemów grzewczych wykorzystujących tzw. okna słoneczne. Dane przytoczone w artykule zawierają informacje o temperaturze nośnika ciepła okna słonecznego i charakterze zmiany mocy cieplnej w czasie. Stwierdzono, że zaproponowany model okna słonecznego dobrze oddaje warunki jego funkcjonowania i może być stosowany w projektowaniu systemach opartych na wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Wyniki badań mogą być przydatne przy planowaniu i wyborze miejsca lokalizacji instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego na terenie Ukrainy.
PL
Aktualnie powszechnie stosowane tradycyjne standardy projektowania architektoniczno-budowlanego powinny być radykalnie zmodyfikowane i dostosowane do współczesnych potrzeb. • SMART PROJECT – we współczesnym warsztacie architekta dokonuje się rewolucja informatyczna, związana z wprowadzaniem do powszechnego użytku nowych narzędzi wspomagających projektowanie w standardzie BIM, które umożliwiają budowę wirtualnego modelu budynku, połączonego z olbrzymią bazą danych, która parametryzuje wszystkie zastosowane materiały budowlane, technologie i wyposażenie techniczne budynku. Z wirtualnym projektem można powiązać parametry klimatyczne dla konkretnej lokalizacji geograficznej, a z drugiej strony parametry użytkowe dla poszczególnych pomieszczeń. • SMART BUILDING – w całym sektorze budownictwa radykalnie zwiększane są wymagania związane z energooszczędnością. W najbliższych latach ma to doprowadzić do osiągnięcia standardu tzw. „budynków nieomal zero-energetycznych”. Budynki o tak wysokiej efektywności energetycznej będą musiały być wyposażone w cały szereg innowacyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlano-instalacyjnych, które znacznie się różnią od dotychczas stosowanych rozwiązań typowych.
EN
The current, widely used traditional standards of architectural and construction design should be radically modified and adapted to modern needs. • SMART PROJECT – There is currently an information technology-based revolution happening in the modern architectural toolset, associated with introducing new BIM-standard digital design support tools into common use. These tools make it possible to create a virtual model of a building, linked to an immense database that parameterises all the implemented construction materials, technologies and building services of a building. The virtual design can be linked to climate parameters of a specific geographic location on the one hand, as well as occupancy parameters for each room on the other. • SMART BUILDING – Energy efficiency requirements are radically increasing across the entire construction sector. This is meant to lead to achieving the „near-zero energy building” standard in the next few years. Buildings that feature such a high energy effectiveness will have to include an entire array of innovative architectural, structural and building services solutions that significantly differ from the typical ones in use today.
PL
Transmisja większości danych przesyłanych w sieci Internet jest nadzorowana przez protokół TCP. Od swojego powstania uległ on wielu przeobrażeniom. Jednym z ostatnich jest wykorzystanie wielu interfejsów sieciowych do obsługi pojedynczego strumienia danych. Strumień może być dzielony na wiele sposobów. W pracy przedstawiono ocenę implementacji algorytmu podziału wielościeżkowej transmisji TCP (MPTCP), minimalizującego energię zużywaną przez stację końcową, w rzeczywistej sieci Internet. Rozwiązanie zrealizowane zostało w oparciu o jądro systemu Linux.
EN
The majority of data exchanged in the Internet is governed by the TCP protocol. Since its creation the protocol has undergone many modifications. One of the last extensions is enabling simultaneous transmission through multiple network interfaces. The stream of data exchanged between nodes can be split in many ways. This paper presents an assessment of scheduler implementation designed for minimizing the energy consumed by the end station in Multipath TCP (MPTCP) data transfer in the real Internet. The discussed implementation is based on Linux kernel.
EN
The movement of raw materials can be one of the most challenging tasks in open pit mining, with truck transportation representing the largest factor in mining costs and resulting in major greenhouse gas (GHG) emissions. In this study, the transportation methods of bulk materials within German hard-rock open pit mines were investigated. Approximately 450 quarries were studied for their production tonnage, lease areas, mined rock type as well as mining methods and processing equipment. The results demonstrate that 90% of the operations use truck-based transportation methods, with the remainder relying partly or completely on continuous conveyor-based systems. The installation of continuous conveyors compared to trucks represents a real alternative because of reduced dead load, reduced GHG emissions and in many cases even reduced costs. Thus, for in-pit haulage in quarries sustainable technology substitutions exist that are yet to be adopted by the German quarrying industry. As this study shows, in the future the diffusion of sustainable technologies requires site champions and large-scale case studies that demonstrate their successful introduction in the mining value chain.
PL
Pompy ciepła zyskują coraz większą popularność i uznanie jako efektywne źródło energii odnawialnej. W szczególności dotyczy to pomp ciepła z odzyskiem z powietrza. Istnieje jednak ciągle duża przestrzeń do budowania świadomości konsumentów i poprawy wiedzy wśród dostawców, instalatorów i zespołu serwisowego. Artykuł przedstawia analizę systemu, począwszy od założeń teoretycznych poprzez zasadę działania oraz kwestie praktyczne i ekonomiczne ich wykorzystania. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na znaczące zalety tej metody oraz na dalsze jej perspektywy.
EN
Heat pumps have been gaining in popularity as an effective source of renewable energy for the last few years. Particularly, it is relevant to air source heat pumps. However, there is still area for improvement in raising awareness among customers and acquiring expertise among suppliers. The article presents analysis of heat pumps including theoretical assumptions, its operation, practical and economical aspects. The main objective of this article is to attract readers' attention to advantages of this source of energy as well as its bright prospects.
EN
In this work a concept of energetic efficiency of mixing is presented and discussed; a classical definition of mixing efficiency is modified to include effects of the Schmidt number and the Reynolds number. Generalization to turbulent flows is presented as well. It is shown how the energetic efficiency of mixing as well as efficiencies of drop breakage and mass transfer in twophase liquid-liquid systems can be identified using mathematical models and test chemical reactions. New expressions for analyzing efficiency problem are applied to identify the energetic efficiency of mixing in a stirred tank, a rotor stator mixer and a microreactor. Published experimental data and new results obtained using new systems of test reactions are applied. It has been shown that the efficiency of mixing is small in popular types of reactors and mixers and thus there is some space for improvement.
12
Content available remote Estimation of the seasonal demand for cooling based on the short-term data
EN
The paper analyzes the possibility of using the energy signature method based on the linear regression to determine the seasonal energy demand for cooling and ventilation in the office building. The “extended” energy signature method (H-m method) was described and applied. In accordance with Standard (EN 15603) the estimation of energy consumption for cooling can be performed for a period shorter than the entire season, but data range must be appropriate to obtain the correct accuracy of the results. The presented analysis concerns the uncertainty of estimation the seasonal demand for cooling and ventilation of the building based on monthly and 14-day data. The objective was to choose the shortest possible time period in order to obtain proper accuracy. It has been shown that the H-m method cannot be used to estimate cooling demand based on short-term (monthly or 14-days) data due to unacceptable uncertainty of results.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania metody sygnatury energetycznej opartej na regresji liniowej do wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji w budynku biurowym. Przedstawiono i zastosowano skorygowaną metodę sygnatury energetycznej (metodę H-m). Zgodnie z normą (EN 15603) szacowanie zużycia chłodu może być wykonywane dla okresu krótszego niż cały sezon, ale zakres danych musi być odpowiedni dla uzyskania właściwej dokładności wyników. Przedstawiona analiza dotyczy niepewności szacowania sezonowego zapotrzebowania budynku na chłód na podstawie danych miesięcznych i 14-dniowych. Celem był wybór najkrótszego możliwego do zastosowania metody okresu czasu, w którym uzyskuje się odpowiednią dokładność. Wykazano, że metody H-m nie można zastosować do szacowania zapotrzebowania na chłód na podstawie danych z krótkich okresów (miesięcznych, czy 14-dniowych), ze względu na nieakceptowane niepewności uzyskanych wyników.
PL
W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost wolumenu ruchu sieciowego generowanego przez urządzenia wyposażone w łącza radiowe takie jak WiFi, czy sieci komórkowe. Tymczasem wykorzystanie różnych interfejsów sieciowych do obsługi jednego strumienia danych było w praktyce niemożliwe do momentu opracowaniu wielościeżkowej wersji protokołu TCP. Protokół ten nie narzuca sposobu dystrybucji ruchu pomiędzy dostępnymi interfejsami. W artykule zaproponowano taki sposób rozdziału, który minimalizuje całkowite zużycie energii przez urządzenie końcowe. Wskazano metodę adaptacji do zmiennych parametrów dotyczących zarówno efektywności energetycznej jak i przepustowości interfejsu. Przeprowadzono testy numeryczne porównujące jakość zaproponowanego rozwiązania na tle innych znanych z literatury.
EN
Over the last few years, one can observe a shift in preferences to use wireless media, including WiFi and cellular, rather than wired technologies for the communication purposes. On the other hand, a variant of TCP that allows for simultaneous transmission over different paths has been developed. This paper addresses the problem of optimal load distribution among the interfaces available at a networking device, e.g. mobile phone, with the objective of minimizing the overall energy consumption. A dynamic allocation algorithm, adapting to current, time-varying channel capacity is designed. Comparison with earlier approaches is provided and superiority of the proposed solution is demonstrated in numerical tests.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu symulacji pracy układu sprężarkowej pompy ciepła. Prawidłowe zaprojektowanie instalacji oraz jej właściwe użytkowanie pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Dokładna analiza techniczno-ekonomiczna umożliwia natomiast dobór elementów systemu o możliwie największej sprawności, a zatem niskim zapotrzebowaniu na energię. Zastosowanie układów opartych o perspektywiczne, proekologiczne czynniki chłodnicze pozwala założyć dłuższy czas pracy urządzeń, co jest związane z bardziej korzystnym tj. krótszym okresem zwrotu poniesionej inwestycji. Dodatkowo prawidłowy proces projektowania układu, jest podstawą do optymalizacji jego pracy. W czasach dynamicznie zwiększającego się udziału kosztów energii w sumarycznym koszcie inwestycji, warto jest rozważyć zastosowanie rozwiązań innowacyjnych oraz skorzystanie z elementów indywidualnie dobranych do określonych warunków pracy urządzenia.
EN
The article discusses the issue of simulation of the heat pump. Proper design of the equipment and its proper operation allows for lower operating costs. Exact technical and economic analysis allows for the selection of system components with the highest possible efficiency and therefore lower energy demand. The use of systems based on environmentally friendly refrigerants can ensure a long product life, which is associated with a more favorable. e.a shorter payback period of the investment made. In addition, proper design process of equipment allows to optimize its operation. In times of rapidly increasing share of energy costs in the total cost of investment, it is worthwhile to consider the use of innovative solutions and benefit from tailor-made solutions to specific operating conditions.
15
Content available remote Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków energooszczędnych
PL
Projektowanie budynków energooszczędnych staje się powszechną koniecznością, wynikającą ze względów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych oraz z obowiązującego prawa. Na ostateczny poziom zużycia energii końcowej w budynku wpływa wiele wzajemnie uzupełniających się i współzależnych, rozwiązań architektonicznobudowlanych i instalacyjnych, które powinny być zweryfikowane odpowiednimi analizami i symulacjami wydajności energetycznej na możliwie wczesnym etapie projektowania. Im więcej takich rozwiązań zostanie zastosowanych, tym ostateczne parametry energetyczne budynku będą lepsze. Projektowanie budynków energooszczędnych wymaga w związku z tym reorganizacji procesu projektowego w kierunku tzw. Zintegrowanego Projektowania Energetycznego. Wiąże się to z koniecznością zastosowania odpowiednich narzędzi wspomagających projektowanie i przesunięcia głównego ciężaru decyzji projektowych na jak najwcześniejszy etap prac. Te narzędzia to oprogramowanie w standardzie BIM, powiązane z programami umożliwiającymi przeprowadzenie dla wirtualnego modelu budynku szeregu symulacji jego wydajności energetycznej.
EN
Designing of a buildings as an energy-efficient buildings is a common necessity, resulting from an environmental, economic and social reasons as well as from the applicable law. The final level of the energy efficiency of the building affected by many complementary and interdependent, architectural and construction solutions that are recommended for energy efficient buildings. If more of such solutions will be used, the final energy performance of the building will be better. Designing process of the energy efficient buildings requires a reorganization of the design process in the direction of the so-called Integrated Energy Design (IED). This is connected with the need to use appropriate tools to support the designing workshop and shift the main burden of decisions on the earliest design stage. These tools include computer software in a BIM standard and related programs, able to perform for the virtual model of the building a series of simulations of its energy efficiency.
16
Content available remote Improving the energy efficiency of lighting through the use of KNX system
EN
The purpose of this paper is the comparison of the conventional and controlled illumination systems in an intelligent building. Studies in the past have shown that when applying conventional illumination based on incandescent and halogen light sources reduces the energy efficiency of the illuminations inside buildings below the permissible value, which is listed in the standards DIN 18599 and PN EN 15193. A solution to this problem is the application of illumination control systems.
PL
Celem artykułu jest porównanie systemów oświetlenia konwencjonalnego oraz sterowanego w budynku inteligentnym. Jak dowodzą wyniki badań – stosowanie konwencjonalnego oświetlenia opartego na żarowych oraz halogenowych źródłach światła powoduje zmniejszenie wydajności energetycznej oświetlenia w budynkach poniżej wartości dopuszczalnej ujętej w normach DIN 18599 oraz PN EN 15193. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemów sterowania oświetleniem.
PL
Program rozwoju produkcji energii odnawialnej do 2020 r. w Polsce będzie wymagał niezbędnej ilości substratów odpadowych uzupełnianych biomasą rolniczą. Produkcja wartościowej i taniej biomasy powinna być organizowana w zmianowaniu roślin, przede wszystkim poza plonem głównym, jako poplony ścierniskowe i ozime oraz w plonie wtórym. Warunkiem powodzenia jest dobór właściwych gatunków, a nawet odmian, do uprawy, szczególnie w poplonach ścierniskowych. Celem niniejszej pracy było porównanie przydatności kukurydzy wczesnej odmiany Pyroxenia (FAO-130) i sorga odmiany Sucrosorgo 506 z przydatnością gorczycy białej, powszechnie uprawianej w poplonach ścierniskowych. Doświadczenia polowe wykonano w latach 2009–2013, na glebach średniej przydatności rolniczej o niskim poziomie wody gruntowej. Porównywane rośliny wysiewano w dwóch terminach: wczesnym (po jęczmieniu ozimym 7–15 lipca) w ZD Stary Sielec i późnym (po zbożach i lnie 5–8 sierpnia) w ZD Pętkowo. Rośliny zbierano w drugiej połowie października i z wysiewanych we wczesnym terminie uzyskano następujące plony suchej masy: kukurydzy – 158 dt·ha-1 (w tym 38,4 dt·ha-1 ziarna), sorga – 94,6 dt·ha-1 i gorczycy białej – 62,4 dt·ha-1. Plony suchej masy roślin wysiewanych w późnym terminie wynosiły: kukurydzy – 85,6 dt·ha-1, sorga – 41,3 dt·ha-1 i gorczycy białej – 67,7 dt·ha-1. Zatem kukurydzę wczesną odmiany Pyroxenia można rekomendować do uprawy w poplonach ścierniskowych zarówno na paszę, jak też biogaz.
EN
Program for the development of renewable energy production in Poland by 2020 will require the necessary amount of waste substrate supplemented by agricultural biomass. Valuable and cheap biomass should be grown in crop rotation, especially beyond the main crop as stubble and winter catch crop as well as in the second crop. The condition for success is the selection of appropriate species and even varieties for cultivation, especially for stubble catch crops. The purpose of this study was to compare the usefulness of maize early variety Pyroxenia (FAO-130) and sorghum varieties Sucrosorgo 506 with the suitability of the white mustard, commonly grown in stubble catch crops. Field experiments were carried out in 2009–2013 on soils characterized by medium agricultural usefulness and low level of ground water. The compared crops were sown in two periods: early (after winter barley 7–15 July) in ED Stary Sielec and late (after cereals and flax 5–8 August) in ED Pętkowo. The crops were harvested in the second half of October and the plants sown in early period gave the following yields of dry matter: maize – 158 dt·ha-1 (including 38.4 dt·ha-1 grain), sorghum – 94.6 dt·ha-1 white mustard – 62.4 dt·ha-1. Dry matter yield of plants sown in the late period were: maize – 85.6 dt·ha-1, sorghum – 41.3 dt·ha-1, and white mustard – 67.7 dt·ha-1. Thus, early varieties of maize Pyroxenia can be recommended for cultivation in stubble catch crops for both the feed and biogas.
PL
Zmiany przepisów i obostrzenia wymagań w odniesieniu do ochrony środowiska wymagają radykalnych działań zarówno w stosunku do stosowanych czynników chłodniczych, jak i konstrukcji stosowanych urządzeń. Wiele z tych przepisów będzie prawdopodobnie podwyższać koszt budowy i zakupu nowych układów. Aby ograniczyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne wprowadzane są nowe, alternatywne czynniki robocze. Jednak zmieniane są też materiały i konstrukcja sprężarek chłodniczych. Jedną z wprowadzanych obecnie metod na zmniejszenie energochłonności układów klimatyzacyjnych jest wprowadzenie regulacji obciążenia urządzeń za pomocą przemienników częstotliwości. Metoda ta oczywiście nie jest pozbawiona wad. Należy więc szczegółowo omówić korzyści ekonomiczne i komfort użytkowania, tak aby konsumenci mogli podejmować dobre, świadome decyzje w odniesieniu do inwestycji w urządzenia HVAC.
EN
Changes in regulations and restrietions, require a radical change among both refrigerants and equipment. Many of new regulations will likely result in increase of the construction and purchase cost of new systems. To ensure a reduced impact on the environment producers have introduced new alternative refrigerants. On the other hand, there are also changes in used materials and the design of refrigeration compressors. One of the ongoing methods to reduce the energy consumption of air conditioning systems is the introduction of load control devices by controlling the frequency inverter. Of course, this method is not without drawbacks. It is therefore needed to widely discuss economic benefits and comfort of use, so that consumers can make good, informed decisions about investment in HVAC equipment.
19
Content available remote Technology for Laser Welding of Ribbed Pipes Made of Inconel 625 Nickel Alloy
EN
The increasing demand for electric energy in Europe requires continuous search for new energy sources as well as structural and technological solutions. Maintaining the present level of electric energy production requires the modernisation of previously used objects and the construction of new units for supercritical and ultrasupercritical parameters. The increase in thermal efficiency with the simultaneous energy cost reduction is possible due to ribbed pipes used in heat exchangers. The article presents ribbed pipe manufacturing technologies with special attention paid to an innovative laser welding technology developed at Energoinstal S.A. The use of high-power disc lasers enables welding ribbed pipes made of nickel alloys such as, for instance, Inconel 625. Due to their heat resistance and high-temperature creep resistance laser welded ribbed pipes made of the Inconel 625 alloy are elements of heat exchanger characterised by high usability potential. The article presents the results of technological tests involving laser welding of ribbed pipes made of the Inconel 625 alloy conducted at Energoinstal S.A. It was ascertained that the technology developed meets related requirements and can be qualified according to PN EN 15614-11.
PL
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie wymaga ciągłego poszukiwania nowych źródeł energii, rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych. Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji energii elektrycznej wymaga modernizacji eksploatowanych jednostek oraz budowy nowych bloków na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne. Podwyższenie sprawności termicznej przy jednoczesnej redukcji kosztów energii możliwe jest dzięki zastosowaniu rur ożebrowanych na wymienniki ciepła. W pracy przedstawiono technologie wytwarzania rur ożebrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej technologii spawania laserowego opracowanej w Energoinstal S.A. Wykorzystanie laserów dyskowych dużej mocy pozwala na spawanie rur ożebrowanych ze stopów niklu, np. Inconel 625. Rury ożebrowane ze stopu Inconel 625 spawane laserowo są elementem wymienników ciepła o dużym potencjale stosowania, ze względu na żarowytrzymałość i żaroodporność. W artykule przedstawiono wyniki prób technologicznych spawania laserowego rur ożebrowanych ze stopu Inconel 625 przeprowadzone w Energoinstal S.A. Stwierdzono, że opracowana technologia spełnia wymagania i może być kwalifikowania wg PN EN 15614-11
20
Content available remote Granice ludzkiej wyobraźni. Natura i architektura w dobie technologii cyfrowych
PL
Podejmowane są zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy Naturą a architekturą w dobie nowych narzędzi projektowania. Wzory, których dostarcza Natura były od zarania dziejów inspirujące dla form budowlanych. Formy te stanowiły rodzaj pomostu pomiędzy człowiekiem a właściwym mu środowiskiem przyrodniczym. Dziś uczymy się od Natury oszczędnego gospodarowania energią i materiałem, odnajdujemy w jej utworach efektywne rozwiązania inżynierskie i wzory struktur dla nowych materiałów budowlanych. A także poznajemy sposoby, w jaki środowiska naturalne i zabudowane mogłyby ze sobą najlepiej współdziałać. Wychodząc z fullerowskiej koncepcji projektowania – tak jak czyni to Natura - dziś sięga po wiedzę z innych dyscyplin (biologia, fizyka), aby objaśniać zasady działania procesów informatycznych imitujących naturalne procesy formotwórcze i adaptacyjne. Procesy te próbuje się zastosować w projektowaniu architektonicznym. W tym kontekście, pojawia sie pytanie o granice ludzkiej wyobraźni.
EN
The issues concerning the relationship between Nature and the architecture in the era of digital design tools. are being dealt with. The patterns provided by Nature have been an inspiration for building forms since time immemorial. These forms have represented a kind of a bridge between men and their natural environment. Today, we learn from Nature about the efficient management of energy and material, we find effective engineering solutions and structural designs for new building materials. The paper presents here how to use digital technologies and techniques to achieve a higher level of functionality and environmental efficiency in architecture. Starting from Fuller’s designing concept, as Nature does, today we use the knowledge from other fields (biology, physics) in order to explain the principles of computer processes which imitate the natural form shaping and adaptive processes. It is attempted to adopt these processes in the architectural design. In this context, the question of the limits of human imagination appears.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.