Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowania elektrostatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano dwie metody badań dynamicznych właściwości elektrostatycznych. Pierwszą z metod jest badanie czasu zaniku ładunku z monitora naładowanej płyty (CPM - Charged Platę Monitor), natomiast druga to nanoszenie ładunku na badany obiekt z symulatora wyładowań skonstruowanego w Głównym Instytucie Górnictwa oraz badanie zachowania się tego ładunku. W artykule opisano badania zrealizowane w GIG. Obiektami były modele układu człowiek - obuwie - podłoga w konfiguracji z różnym typem obuwia.
EN
The article describes two methods of testing dynamic electrostatic properties. The first method is testing the decay time of the charge from the charged plate monitor (CPM - Charged Plate Monitor), while the second method is applying the load to the tested object from the discharge simulator constructed at the Central Mining Institute and testing the behavior of this charge. The article describes research carried out at GIG. The objects were models of the human footwear floor layout in a configuration with different types of footwear.
PL
Publikacja zawiera wprowadzenie do różnych problemów wynikających z wyładowań elektrostatycznych. Wymienia zagrożenia i wynikające z wyładowań elektrostatycznych dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń przy produkcji przyrządów elektronicznych, atmosfer wybuchowych, a także dotyczące niebezpieczeństw przy badaniach medycznych.
EN
The publication contains an introduction to the various problems used with electrostatic discharge. Lists the dangers arising from electrostatic discharges regarding human safety and comfort, damages in the production of electronic devices, explosive atmospheres, as well as the dangers during medical tests.
PL
Czynnikiem powodującym ok. 8,5-10% wybuchów i pożarów wywołanych zapłonem atmosfer wybuchowych są wyładowania atmosferyczne (ES). Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów wyładowań są wyładowania niezupełne między naelektryzowanymi materiałami - obiektami nieprzewodzącymi, a obiektami przewodzącymi (zwłaszcza uziemionymi). Celowe jest rozwijanie miarodajnych i powtarzalnych metod oceny zagrożenia wybuchowego ze strony wyładowań elektrostatycznych oraz wzrost świadomości zagrożeń elektrostatycznych u pracowników pracujących w zakładach przemysłowych, w których występują atmosfery wybuchowe.
EN
The factor causing approx. 8.5-10% of explosions and fires caused by the ignition of explosive atmospheres is electrostatic discharge (ESD). One of the most common types of discharges are brush discharges between conducting object (especially if grounded) and a charged dielectric (solid or liquid). Therefore, it is necessary to develop reliable and reproducible methods for assessing the explosion hazard from electrostatic discharges and increasing the awareness of electrostatic hazards in employees working in industrial plants with explosive atmospheres.
PL
Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń urządzeń elektronicznych są wyładowania elektrostatyczne - w skrócie ESD. Powstają one podczas normalnego użytkowania urządzeń przez operatora, który w niekorzystnych warunkach (suche powietrze i elektryzujące się materiały) może naładować się elektrostatycznie do bardzo wysokich napięć i dotykając np. klawiatury biletomatu w przedziale pociągu, spowoduje wyładowanie elektrostatyczne. Występuje wiele mechanizmów powstawania ładunków elektrostatycznych, m.in. podczas tarcia, rozdrabniania bądź gwałtownego rozdzielenia ciał stałych, ciekłych lub gazowych. Innym sposobem elektryzowania jest zjawisko indukcji elektrostatycznej, podczas której w polu elektrostatycznym następuje polaryzacja ciała w stanie neutralnym - poprzez rozdzielenie ładunków dodatnich i ujemnych.
EN
One of the most common causes of damage to electronic devices is electrostatic discharge - ESD for short. They arise during the normal use of the equipment by the operator who in adverse conditions (dry air and electrifying materials) can charge electrostatically to very high voltages and, for example, touching the ticket machine keyboard in the train compartment and causing an electrostatic discharge. There are many mechanisms for the formation of electrostatic charges, among others: during friction, grinding or rapid separation of solid, liquid or gaseous bodies. Another electrifying method is the phenomenon of electrostatic induction during which in the electrostatic field a polarization of the body occurs in the neutral state in a way of separating positive and negative charges.
PL
W trzeciej części opracowania przedstawiono sposoby realizacji pomiarów podczas badań kompatybilności elektromagnetycznej układów elektrycznych obrabiarek skrawających. Poprawnie przeprowadzone pomiary są warunkiem uzyskania wiarygodnej oceny tej cechy obrabiarek. Pomiary te w dużej mierze są znormalizowane, a w artykule podano aktualne dokumenty z tego zakresu.
EN
This part of the paper presents the methods of measurements implementation during electromagnetic compatibility tests of electrical systems of machine tools. Correctly carried out measurements are a prerequisite for obtaining a reliable assessment of this feature of machine tools. These measurements are largely standardized, and the article gives current documents in this field.
6
Content available remote Elektryczność statyczna (ESD)
PL
W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat zagrożeń dla elementów i układów elektronicznych ze strony wyładowań elektrostatycznych. Wskazano mechanizm powstawania takich wyładowań oraz sposób pomiaru odporności elementów elektronicznych na te wyładowania. Opisano również sposoby zabezpieczania tych elementów przed uszkodzeniem na skutek wyładowań elektrostatycznych na etapie wytwarzania oraz ich eksploatacji.
EN
In the paper the basic information on failures caused by electrostatic discharge (ESD) in semiconductor devices and electronic circuits is given. Mechanism of discharging, ways of measuring the resistance of devices and circuits to the ESD are described. The methods how to protect devices and circuits against ESD during their production and operation are discussed as well.
PL
Artykuł zawiera przegląd metod badania w małej skali wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD, ang. ElectroStatic Discharge) stałych materiałów wybuchowych (MW): inicjujących, pobudzających, kruszących, miotających i napędowych (prochów bezdymnych i stałych paliw rakietowych) oraz mieszanin pirotechnicznych, w świetle dokumentacji standaryzacyjnej NATO obejmującej Porozumienie Standaryzacyjne (STANAG) 4490 [1], Publikację Sojuszniczą AOP-7 [2] oraz STANAG 4170 [3]. Przegląd ten wzbogacono analizami i ocenami metod oraz wynikami uzyskanymi za ich pomocą. W przeciwieństwie do badań wrażliwości MW na ESD w dużej skali, badania w małej skali nie są ujednolicone metodologicznie w ramach dokumentacji standaryzacyjnej NATO. Korzystne byłoby ich ujednolicenie. Unifikacja spowodowałaby zwiększenie wiarygodności wyników badań w zakresie wrażliwości MW na ESD, np. przeprowadzanych w ramach badań międzylaboratoryjnych.
EN
Some small scale methods for testing the sensitivity against ESD (Electro Static Discharge) of solid explosives like primary explosives, booster explosives, high explosives, gun and rocket propellants (smokeless powders and solid rocket propellants) and pyrotechnic compositions are overviewed in the paper from the point of NATO standardisation documentation that includes Standard Agreement (STANAG) 4490 [1], Allied Ordnance Publication AOP-7 [2] and STANAG 4170 [3]. The overview is supplemented with analyses and assessments of methods and received results. ESD sensitivity tests of explosives in small scale have not been unified yet in NATO standardization documentation in contradiction to NATO large scale tests. Such unification would be beneficial as it could lead to a greater reliability of results of explosive ESD susceptibility tests performed e.g. in the frame of inter-laboratory tests.
PL
Wyładowania elektrostatyczne z powierzchni materiałów nieprzewodzących, mające charakter wyładowań snopiastych, uwalniają energię dostateczną do spowodowania zapłonu szeregu mieszanin wybuchowych, w tym mieszaniny metanu z powietrzem. W artykule omówiono procedurę postępowania podczas oceny bezpieczeństwa stosowania materiałów nieprzewodzących w oparciu o normę PN-EN 13463-1. Zaprezentowano typową sytuację zagrożenia, jaka może wystąpić w kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono możliwość zastosowania modelowania komputerowego do oceny zagrożeń związanych ze zjawiskiem elektryczności statycznej na podstawie modelu zagrożenia. Zaprezentowano wyniki symulacji pod kątem jego oceny.
EN
Electrostatic discharge from the surface of non-conductive materials, which has a character of brush discharges, releases the enough energy to cause ignition of explosive mixtures, including the mixture of methane and air. Procedure for assessment of safety of using the non-conductive materials, based on the PN-EN 13463-1 Standard, is discussed. Typical hazardous situation, which can take place in hard coal mine, is given. Possibility of using the computer modelling for assessment of hazards associated with static electricity is given on the example of model of hazard. Results of the simulations are presented in the context of assessment of such a hazard.
PL
Miniaturyzacja układów scalonych powoduje pojawienie się zjawisk fizycznych, które mogą powodować uszkodzenia układów. Zjawiskiem takim jest szybkie zatrzaskiwanie się pasożytniczego tyrystora. Zjawisko to do tej pory nie było opisywane w literaturze polskojęzycznej, dlatego będzie tutaj przybliżone zaczynając od wytłumaczenia zatrzaskiwania się układów (Latch-up) wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników, a następnie zostanie wytłumaczone szybkiego zatrzaskiwania się pasożytniczego tyrystora wewnętrznego i zewnętrznego, jak i pozytywnego i negatywnego wstrzykiwania nośników. Opisane będą również impulsy wywołujące zjawisko zatrzaskiwania się pasożytniczych tyrystorów.
EN
Miniaturization of Integrated Circuits is a source of physical effects that can cause damages inside operating IC.. One example of such a phenomena is transient latch-up. This phenomena was not described in polish language literature and wil be described in in this paper. We will start from explaining internal and external latch-up effect where positive and negative injection will be considered. In the next steps internal and external transient latch-up phenomena will be described where positive and negative injection will be considered.
PL
Przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, przykładowe obliczenia, wykresy uzyskane podczas symulacji, a także założenia metody szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement Besides that, basic assumptions and limitations necessarily for correct measurement those parameters were described. Some calculation example as well as simulation results in figures have been presented.
PL
W 2009 roku w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii w Głównym Instytucie Górnictwa rozpoczęto prace nad utworzeniem stanowiska do badań właściwości elektrostatycznych wyrobów. Dziś pracownia ta wykonuje badania i pomiary właściwości antystatycznych wyrobów i urządzeń dla odbiorców rynkowych. Oferowane metody badawcze zgodne są z polskimi i europejskimi normami. W pracowni prowadzone są również badania naukowe z zakresu ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ElectroStatic Discharge - ESD). Głównym elementem stanowiska do badań jest komora klimatyczna.
EN
In 2009 in the Department of Acoustics Technology, Laser Technology and Radiometry of the Central Mining Institute the works were started on establishing of the stand to study electrostatic properties of the products. The Laboratory performs tests and measurements of antistatic properties of products and devices for market customers. The research methods offered are in accordance with Polish and European standards. The lab also conducts research works in the field of protection against electrostatic discharge - ESD. A climatic chamber is the main element of the stand for the concerned research.
PL
Autor ocenia możliwość zastosowania ładunku elektrycznego przenoszonego przez wyładowania elektrostatyczne, jako narzędzia do oceny zagrożeń elektrostatycznych. Analizę skoncentrowano na zagrożeniu zapłonem atmosfer wybuchowych oraz na rażeniach elektrostatycznych doznawanych przez pracowników. Dyskutowane są cyfrowe i analogowe metody pomiaru ładunku, z naciskiem położonym na zalety analogowego całkowania ładunku przez pojemność elektryczną. Stosując metodę transformacji Laplace'a, wyprowadzano równanie do obliczania błędu pomiaru ładunku, wykonywanego za pomocą sondy pojemnościowej.
EN
The author evaluates the possibility of the usage of electric charge transferred by electrostatic discharges (ESD), as a tool for the assessment of electrostatic hazards. Analysis was focused on the risk of explosive atmospheres ignition and electrostatic shocks experienced by the workers. The digital and analogue methods of the charge measurement were discussed, with the stress put on the advantages of charge integration by electric capacitance. The equation for calculation of the error of transferred charge measurement with the capacitive probes was derived by applying the Laplace transformation.
PL
Wyładowania elektrostatyczne z naelektryzowanych nieprzewodzących materiałów niemetalowych mogą stwarzać zagrożenie wybuchem. W artykule opisano model iskiernika jako przyrządu do oceny energii wyładowań elektrostatycznych służącej szacowaniu zdolności zapalającej. Przedstawiono teoretyczne wartości energii rozładowania, jaka może towarzyszyć różnym rodzajom wyładowań elektrostatycznych. Na fotografiach pokazano etapy spalania we wnętrzu komory iskiernika testowej metanowej mieszaniny wybuchowej, w wyniku wyładowania elektrostatycznego towarzyszącego rozładowaniu naelektryzowanego nieprzewodzącego materiału niemetalowego.
EN
Electrostatic discharges from electrified non-conductive, non-metal materials are able to create an explosion hazard. The paper discusses a model of the spark- gap being an instrument used in assessing the ignition-producing ability. There have been presented the theoretical values of discharge energy that may accompany various types of electrostatic discharges. Presented in the photographs are the phases of ignition of test methane explosion mixture inside the spark-gap chamber that has occurred in consequence of electrostatic discharge accompanying the process of discharging the electrified non-conductive, non-metal material.
PL
Cechą charakterystyczną nieprzewodzących materiałów niemetalowych jest ich podatność na elektryzację, która może spowodować tworzenie się nadmiarowych ładunków elektrostatycznych w sposób kontaktowo-tarciowy lub przez indukcję. W artykule opisano rodzaje wyładowań elektrostatycznych, jakie mogą powstawać w wyniku rozładowania naelektryzowanych nieprzewodzących materiałów niemetalowych. Przedstawiono kilka typów wyładowań elektrostatycznych, zarejestrowanych na fotografiach i ich charakterystyczne właściwości.
EN
The characteristic feature of non-conductive and non-metal materials is their susceptibility to electrification, which may cause creation of excess electrostatic charges, by using the contact-friction method or by induction. The paper describes the types of electrostatic discharges which may be produced as a result of discharging the electrically charged non-conductive and non-metal materials. There have been presented several types of static discharges, recorded on photographs and their characteristic properties.
PL
Przedstawiono zmiany wymagań dotyczących parametrów generatora wyładowań elektrostatycznych na podstawie projektu normy IEC 61000-4-2 z dnia 06.07.2007 r. Opisano również nowy układ do weryfikacji kształtu przebiegu prądu wyjściowego generatora. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującego standardu normalizacyjnego oraz w układzie zgodnym z projektem. Pomiary te przeprowadzono dla różnych typów generatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
In the article there are shown changes of requirements of EMC-gener^ ator parameters according to the draft of standard 61000-4-2 dated 06.07.2007. There's also described new circuit to verify the shape of generator output current. At the very end there are some examples of me-asurements madę according to the requirements of currently valid standard and in circuit according to the draft. Measurements were madę for different types of EMC generators.
16
Content available remote Wyładowania elektrostatyczne ESD - zagadnienia techniczne i normalizacyjne
PL
W pracy omówiono skutki występowania statycznych ładunków elektrycznych i wyładowań elektrostatycznych ESD w odniesieniu do elementów i urządzeń elektronicznych. Przedstawiono metody ochrony od elektryczności statycznej i wyładowań ESD, a także stosowane zabezpieczenia wewnątrzukładowe i programowe. Znaczną część pracy poświęcono działaniom normalizacyjnym podejmowanym w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej 1EC, a obejmującym opracowanie modeli i metod pomiarowych związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi.
EN
The effects of static electrical charges and electrostatic discharges in respect to electronic elements and equipment are reviewed in the work. General prevention methods are presented. Applied on-chip and program protection means are also mentioned. Significant part of the work is devoted to standard activities inside IEC, covering elaboration of some ESD models and measurement methods.
PL
Przedstawiono rodzaje narażeń powodowanych impulsowymi zakłóceniami elektro-magnetycznymi występującymi w środowisku urządzeń energoelektronicznych.Przedstawiono poziomy energii i źródła, które stanowią wyładowanie elektro-statyczne, przebiegi łączeniowe w obwodach indukcyjnych i wyładowania atmos-feryczne. Przedstawiono sposoby badania odporności na zakłócenia impulsowe.Zaprezentowano wyniki uzyskane z przeprowadzonych testów narażeniami impulsowymi układu scalonego UCY 7400. Określono wpływ parametrów impulsu zakłóca-jącego na uszkodzenia badanych układów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.