Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wstawki hamulcowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano szacowane wartości kosztów zewnętrznych emisji hałasu generowanego przez transport szynowy w Unii Europejskiej. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych i średnio o 10 dB(A) mniejszym hałasem. W pracy przedstawiono także wybrane wyniki badań hałasu i drgań oddziaływujących na pasażerów tramwajów typu 105 Na i NGT6 eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie.
EN
In the paper the estimated values of external costs of noise emission generated by railway transport in the European Union were presented. Selected findings concerning influence of break insert material of rail-vehicle on noise emission level in braking process were shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration compared to classic cast iron inserts and by lower noise at the average about 10 dB(A). In the paper also presents selected results of noise, vibration, affecting the passengers on the trams type 105 Na and NGT6 operated by MPK S.A. in Krakow.
2
Content available remote Wpływ materiału wstawek hamulcowych pojazdu szynowego na poziom hałasu
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących wpływu rodzaju materiału wstawki hamulcowej pojazdu szynowego na poziom emisji hałasu w procesie hamowania. Wykazano, że wstawki kompozytowe charakteryzują się niższymi poziomami przyspieszeń drgań w stosunku do klasycznych wstawek żeliwnych i średnio o 10 dB(A) mniejszym hałasem.
EN
In this article selected findings concerning influence of break insert material of rail vehicle on noise emission level in braking process have been shown. It has been pointed out that composite inserts are characterized by lower vibration acceleration in relation to classic cast iron inserts and lower noise by at the average dB(A).
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane wyniki analizy prędkości propagacji i tłumienia fali akustycznej w materiałach stosowanych na wstawki hamulcowe w pojazdach szynowych. W badaniach zastosowano cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy typu UMT-12.
EN
This paper includes selected results of sound speed and acoustic wave suppression analysis in materials used in brake pads in railway vehicles. In tests UMT-12 digital ultrasonic defectoscope has been used.
4
Content available remote Analiza powierzchni tarcia pary trącej wstawka hamulcowa-koła
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy elementów struktury geometrycznej powierzchni tarcia pary trącej wstawka hamulcowa-obręcz ze względu na wartość parametrów R(a), R(q), R(max) i S(m) oraz charakter profilu chropowatości. W badaniach uwzględniono wybrane materiały stosowane na wstawki hamulcowe i obręcze w pojazdach szynowych.
EN
This paper contains chosen results of surface texture elements analysis of friction surface of friction pair: pad-hoop for the sake of parameters R(a), R(q), R(max), S(m) and character of roughness profile. Selected materials using in brake pads and in hoops have been taken into consideration in tests.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do opisu zależności współczynnika tarcia w układzie wstawka - koło od różnych parametrów eksploatacyjnych. Dzięki wykorzystaniu ich w modelu symulującym hamowanie pojazdów szynowych wyposażonych w kompozytowe wstawki hamulcowe możliwe było przewidywanie drogi hamowania pojazdu jako podstawowego parametru eksploatacyjnego.
EN
The article describes the trail of artificial neutral networks use for the relation description of the fiiction factor in the system of brake shoe - wheel from the different exploitation parameters. Because of the use of them in the model simulating the braking of railway vehicles with plastic brake shoe the prediction of the braking track as the basic exploitation parameter was possible.
6
Content available remote Wspomaganie komputerowe analizy procesu tarcia
PL
Przedstawiona w pracy analiza zjawisk kontaktowych towarzyszących procesowi tarcia bazuje na wynikach badań eksploatacyjnych, stanowiskowych i laboratoryjnych przy szerokiej aplikacji programów komputerowych. Wspomaganie komputerowe procesu tarcia pozwala na selektywne wyodrębnienie szerokiej gamy parametrów, mających wiodący wpływ na inicjowanie i rozwój podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi tarcia. Ingerencja komputerowa w opis i analizę zjawisk towarzyszących tarciu pozwala na wydzielenie mikroprocesów, które kształtują makroobraz zmian w warstwie wierzchniej współpracujących elementów i zespołów maszyn i pojazdów. Całość pracy oparta jest na wynikach własnych badań, popartych wizualną symulacją komputerową. Praca zawiera wybrane wyniki badań wpływu właściwości tribologicznych elementów trących, wstawki klocka hamulcowego i koła, na poziom emisji hałasu. W badaniach uwzględniono wstawki żeliwne stosowane w pojazdach szynowych oraz wstawki kompozytowe i prasowane z proszków metali.
EN
The analysis of contact phenomena that accompany the process of friction is based on the results of operational and laboratory test bench investigations aided by the application of computer programs. The computer aided analysis of the process of friction allows a selective identification of a broad range of parameters which are decisive for the initiation and propagation of the basic phenomena connected with friction. Computer interference in the description and analysis of the phenomena accompanying friction makes it possible to separate the microprocesses which shape the macro-picture of the changes that occur in the outer layer of the interacting elements and units of machines and vehicles. The article is based on the results of the authors' research, supported by visual computer simulation. The article includes some results of tests on the effect of tribological properties of friction elements, brake shoe insert and wheel, on the level of noise. In the experiments the inserts made from cast iron, used in rail vehicles were investigated, as well as composite inserts and pressed from metal powders.
PL
W pracy przedstawiono opracowane w Polsce nowe konstrukcje wstawek hamulcowych oraz nowe materiały na wstawki hamulcowe. Opisano cechy charakterystyczne, własności oraz badania laboratoryjne i eksploatacyjne przeprowadzone nad nowego typu wstawkami: żeliwnymi oraz z tworzyw sztucznych.
EN
In this work the new constructions of brake shoes have been presented. These constructions have been worked out in Poland. Article describes characteristics, properties, laboratory and service tests of the new iron and composite brake shoes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.