Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wstawka hamulcowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano wpływ wysokich obciążeń cieplnych na stan wstawek hamulcowych wykonanych z żeliwa i materiałów kompozytowych.
EN
In the paper an influence of high thermal loads on the condition of cast-iron and composite shoe-brake inserts has been shown.
PL
Praca dotyczy problemu zużycia wstawek hamulca klockowego pojazdów szynowych. Zamieszczone wyniki badań stanowią podstawę do oceny rodzaju i intensywności zużycia materiału wstawek hamulcowych. Praca zawiera wybrane wyniki z badań laboratoryjnych, stanowiskowych i eksploatacyjnych. Wyniki tych badań stanowią podstawę oceny zużycia wstawek hamulcowych wykonanych z wytypowanych materiałów. Intensywność zużycia decyduje o okresie trwałości wstawek. Wartość drogi hamowania stanowi podstawę wdrożenia do eksploatacji wstawek hamulcowych wykonanych z określonego materiału.
EN
The problem discussed in the paper is rail vehicle brake shoe insert wear. The research results are a basis for the assessment of type and intensity of the wear of brake insert material. The paper includes some results of laboratory, test stand and operation tests. Based on the test results, the wear of the brake insert from certain materials has been assessed. Wear intensity determined insert life. Braking distance values give a basis for implementing, in operation, brake inserts made from certain materials.
3
Content available remote Wpływ geometrii dylatacji na własności eksploatacyjne wstawek hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono konstrukcyjne, technologiczne i eksploatacyjne aspekty wprowadzania dylatacji w kolejowych wstawkach hamulcowych. Omówiono problemy i rezultaty modelowania zjawisk termicznych i mechanicznych w układzie koło -klocek hamulcowy oraz wpływ ukształtowania i liczebności dylatacji na postacie i częstości drgań własnych układu i ich wpływ na generowanie hałasu.
EN
The paper present constructional, technological and exploitation aspects of introducing dilatation gap in railway brakes shoe. Described also problems and results of modeling thermal and mechanical phenomena in wheel - brake shoe system. Take into -account also influence shape and quantity of dilatation on form and characteristic frequency of system and their influence on noise generating.
4
Content available remote Technologiczno - eksploatacyjne aspekty trwałości klocków hamulcowych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z eksploatacją wstawek hamulcowych wykonanych z różnych materiałów pod kątem wpływu na ich trwałość. Omówiono niekorzystne zjawiska i ewentualne ich przyczyny występujące w trakcie eksploatacji wstawek hamulcowych oraz zasugerowano sposoby i rozwiązania zmierzające do eliminacji tych problemów.
EN
The paper present problems connected with exploitation of brake shoe made of different composites materials and cast iron. Showed also adverse phenomena and then-reason occurring normal
PL
Ochrona społeczeństwa przed hałasem emitowanym przez środki transportu nabiera coraz większego znaczenia w Unii Europejskiej, czego wyrazem są zmiany prawodawstwa w tym zakresie. Dlatego koleje europejskie podjęły działania w celu opracowania efektywnych technicznie i ekonomicznie środków ograniczenia emisji hałasu i wdrożenia ich na kolejach, dla uzyskania w niedługiej perspektywie istotnej redukcji hałasu. Jednym z głównych źródeł hałasu w zakresie prędkości konwencjonalnych jest toczenie się kół po szynach. Hałas ten natęża się wraz ze wzrostem błędów kształtu i chropowatości powierzchni tocznych kół oraz nierówności i chropowatości powierzchni szyn. Żeliwne wstawki hamulcowe, powszechnie stosowane w hamulcach klockowych wagonów towarowych, powodują większą chropowatość powierzchni tocznych kół niż wstawki z organicznych materiałów kompozytowych, bądź ze spieków proszków metali. Zastąpienie wstawek żeliwnych wstawkami z kompozytów prowadzi do znacznego obniżenia poziomu hałasu emitowanego w ruchu towarowym (o 8...10 dB(A) przy prędkości 100 km/h). W artykule przedstawiono działania dla poznania, zbadania i rozwiązania problemów technicznych, związanych z zastąpieniem żeliwnych wstawek hamulcowych materiałami kompozytowymi.
EN
Society protection against the noise from the means of transport is more and more important in the European Union, and subsequently it causes the change in law. That is why the European railways have taken actions in order to work out the effective technical and economic means limiting the noise, implementing of it at the railways, in order to obtain in the nearest future the noise reduction. One of the noise source, in conventional speeds, is the wheel rolling. This noise intensifies together with the increase of the shape mistakes and roughness of the rails. Coast iron brake shoe, which are commonly used in block freight cars, cause the bigger roughness of the wheel rolling than the brake shoe made of organic plastic. The replacement of the coast iron brake shoe lead to the substantial decrease of the noise level from ( 8... 10 Db(A) by the speed 100 km/h). This article focuses on the activities in order to get know, to examine and to solve the technical problems connected with the replacement of the coast iron brake shoe with plastic brake shoe.
PL
49 posiedzenie Generalnych Dyrektorów, które odbyło się 16.12.1997 w Berlinie z inicjatywy kolei CFF i DB, zdecydowało o podjęciu działań zmierzających do redukcji hałasu w taborze kolejowym. Znaczącym źródłem hałasu są tutaj wagony towarowe, hamowane klockami żeliwnymi, które nadają dużą chropowatość powierzchniom tocznym kół. Ta chropowatość staje się przyczyną zwiększonego poziomu wytwarzanego hałasu przy toczeniu. ERRI zrealizowało badania z materiałami tarciowymi dla wprowadzenia wstawek hamulcowych z materiałów kompozytowych do nowych konstrukcji wagonów -wstawki K, które pozwoliły obniżyć hałas toczenia o 10 dB. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji kół hamowanych wstawkami K w wagonach do ruchu SS zastosowano nowy rodzaj "przekładnika" z tzw. krzywą załamania.
EN
The 49th meeting of the General Directors decided on 16 December 1997 in Berlin from the initiative of CFF and DB railway about actions which allow heading the noise reduction in the railway equipment. Freight cars are meaningful source of noise which are braked by the cast iron blocks. They give big roughness to the turning surface of wheels. This roughness is the cause of increase the level of made noise at the turning. ERRI realized the researches with friction materials to the introduction of brake blocks from composite materials to the new car constructions- K brake-shoe, which lets for the decrease the turning noise about 10 dB. For assurance the proper exploitation of wheels which are braked by K brake-shoe in cars to SS movement the new kind of "exchanger" with so cold "bend curve" was used.
7
PL
W artykule zaprezentowano paletę kompozytowych wstawek hamulcowych firmy Frenoplast do różnych zastosowali w taborze kolejowym. Przedstawiono również wnioski z dwuletnich badań eksploatacyjnych wstawek kompozytowych na taborze kolejowym w Polsce. Wyniki są bardzo obiecujące.
EN
This article presents a range of Frenoplast composite brake shoes for differrent types of rolling stock. It describes as well results of two-year in-service tests of the shoes on the Polish rolling stock. The results are very satisfactory.
8
Content available remote Wstawka hamulcowa nowej konstrukcji
PL
W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie konstrukcyjne żeliwnej wstawki hamulcowej do układu klasycznego hamulca klockowego. Głównym celem proponowanego rozwiązania jest ograniczenie do minimum odkształceń termicznych wstawek podczas procesu hamowania. Spodziewane korzyści eksploatacyjne to zwiększenie stabilności dróg hamowania oraz korzyści ekonomiczne - zmniejszenie zużycia ściernego wstawek.
EN
In the study a new construction of a cast iron brake insert for the classic set of a block brake has been shown. The main objective of the presented solution is minimization of thermal deformations of inserts during the process of braking. Expected exploitation benefits include increase in stability of braking path and economical benefits - decrease in abrasive wear consumption of the brake inserts.
9
Content available remote Badania stanowiskowe emisji hałasu żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych
PL
Praca zawiera wybrane wyniki badań stanowiskowych-laboratoryjnych. Badania przeprowadzono na stanowisku typu tester T-05. W badaniach uwzględniono wybrane materiały wstawek hamulcowych klockowych.
EN
The paper presents some results of laboratory bench test. The tests were run on a T-05 tester. For tests selected materials of brake shoe inserts were used.
10
Content available remote Badania eksploatacyjne żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych
PL
W pracy opisano część badań i pomiarów, jakie dokonano w czasie prób ruchowych wstawek żeliwnych i kompozytowych klocków hamulcowych zamontowanych w elektrycznych zespołach trakcyjnych serii EN57. Przeprowadzone próby miały na celu wyznaczenie masy hamowanej pojazdu oraz parametrów związanych z hamowaniem hamulcami klockowymi: hałasu, drgań i temperatury.
EN
This paper presents the part of research and measurements of installed into electric traction vehicle EN57 cast iron and plastic brake shoes, which have been made in service tests. These tests aimed to mark the mass of vehicle braking and parameters connecting with braking process of brake shoes: noise, vibrations and temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.