Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współspalanie węgla z biomasą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej objęte Dyrektywą 2009/77/WE w sprawie promowania stoso-wania energii ze źródeł odnawialnych, określającą wspólne ramy i obowiązkowe cele ogólne odnoszące się do całkowitego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach Unii Europejskiej do roku 2020, obligują Polskę do osiągnięcia wyznaczonych dla niej założeń. OZE to jeden z priorytetów polityki energetycz-no-klimatycznej UE, w której jednym z jej założeń jest 20% udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii do 2020 r. Dla Polski cel ten jest trochę niższy - 15%. W Polsce obecnie największym źródłem wykorzystywanym do produkcji energii z OZE jest biomasa. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do produkcji energii cieplnej w obiektach charakteryzują-cych się małą i średnią mocą w generacji rozproszonej oraz do produkcji energii elektrycznej w kotłach węglowych elek-trowni dużej mocy w procesach współspalania. Polski Krajowy Plan Działania przewidywał wzrost produkcji energii z bio-masy, w szczególności wzrost produkcji ciepła, które średnio jest około trzykrotnie tańsze od energii elektrycznej pochodzą-cej z biomasy. KPD zakładał również, że w 2020 roku z biomasy będzie się wytwarzać aż 64 140 GWh energii, w tym 10 200 GWh energii elektrycznej i 53 940 GWh ciepła, co oznaczałoby wzrost produkcji energii o prawie 27%. W uchwalo-nej w dniu 20 lutego 2015 roku ustawie o OZE, jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny, co będzie miało znaczący wpływ na dalszą realizację procesu współspalania w energetyce zawodowej.
EN
The obligations of Poland towards the European Union subject to Directive 2009/77/EC on promotion to use energy from renewable sources, specifying the common frames and compulsory general aims referring to the total contribution of energy coming from renewable sources in the final use of gross energy in the countries of the European Union up to 2020, oblige Poland to achieve the assumptions specified in it. Renewable sources of energy - RSE is one of the priorities of the energy and climate policy of the EU in which one of its assumptions is 20% of the contribution of these sources in the final use of energy up to 2020. For Poland this aim is a bit lower – 15%. Currently in Poland the biggest source used to generate energy from RSE is biomass. It is used, in the first place, to generate heat energy in structures of the low or medium capacity in the distributed generation and for generation of electricity in coal boilers of energy-generating plants of the big capacity in the co-combustion processes. The Polish National Action Plan envisaged a growth of energy production from biomass , in particular a growth of heat production which, on average, is about three-times cheaper than electricity coming from biomass. The National Action Plan also assumed that in 2020 up to 64 140 GWh of energy, including 10 200 GWH of electricity and 53 940 GWh of heat, is going to be generated from biomass, which would mean a growth of energy production by approximately 27%. In the Act on RSE passed on 20 February 2015 one of the basic changes in the currently binding regulations regarding the support of RSE is the replacement of the system of electricity certificates onto the auction system, which will have an impact on the implementation of the co-combustion process in the commercial power industry.
PL
W artykule przedstawiono analizę rentowności wytwarzania energii elektrycznej w procesie współspalania biomasy z węglem. Szczególną uwagę poświęcono zbadaniu wpływu dodatkowych przychodów uzyskanych w wyniku sprzedaży praw majątkowych wynikających z świadectw pochodzenia na opłacalność wykorzystania biomasy w dużych elektrowniach systemowych.
EN
The paper deals with the economic appraisal of co-firing biomass with coal. Utilization of biomass in large public power system plant is analyzed with special attention to the impact of income from Tradable Green Certificates.
PL
Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne prowadzi do zachowania zasobów paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa), utylizacji odpadów poprodukcyjnych (np. py! drzewny, trociny, kora) i pozostałości z rolnictwa (np. słoma). Jednocześnie spalanie biomasy i jej współspalanie z węglem przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu tradycyjnych paliw kopalnianych. W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych emisji denku azotu ze wspólspalarua węgla kamiennego i brunatnego z biomasa, reprezentowaną przez pyl drzewny i malwę pensylwańską Pfttari. Stwierdzono, że ze wzrostem udziału biomasy w mieszaninie paliw maleje emisja denku azotu w stopniu znacznie wyższym, niż wnikałoby to z zawartości azotu paliwowego w biomasie i jej udziału w mieszaninie węgiel-biomasa. Jak wykazano, wynika to z redukującego działania amoniaku powstającego podczas odgazowania biomasy.
EN
Utilisation of biomass to energy production creates some advantages. The base advantage is decrease of pollutants emission in the waste gases as compare to fossil fuels. In the paper, the experimental results of NO emissions from co-combustion of hard and brown coal dust with different type of biomass are presented. The increase of biomass contribution to fuel blend results in the decrease of NO emissions. The rate of NO decrease is higher then the decrease of nitrogen content in the blend coal-biomass. This effect can be explained by the reactions in the gas phase in the presence of ammonia, which is produced from volatilization of biomass.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.