Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 438

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tarcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available remote Metody badania oporów tarcia w procesach tłoczenia blach
PL
Główne czynniki wpływające na zjawiska tribologiczne w procesach wytłaczania blach to między innymi: kinematyka ruchu narzędzi, charakter obciążeń (styk statyczny, dynamiczny), makro i mikrogeometria styku, zjawiska fizykochemiczne na powierzchni styku oraz temperatura. Tarcie w procesach wytłaczania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków kontaktu, które podlegają ciągłej ewolucji podczas przechodzenia blachy przez poszczególne obszary narzędzia.
2
Content available remote Współczynnik tarcia nawierzchni – analiza zagadnień, urządzenia pomiarowe.
PL
Jedną z cech nawierzchni drogowej są jej właściwości przeciwpoślizgowe. Opisują one przyczepność pomiędzy nawierzchnią a oponą pojazdu. Podstawowym parametrem charakteryzującym w sposób sformalizowany właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni jest bezwymiarowy współczynnik tarcia. Jego pomiar opiera się na symulacji wystąpienia warunku poślizgu na mokrej nawierzchni, jako najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia przyczepności kół pojazdu. Jest to o tyle istotne, że niewłaściwe właściwości przeciwpoślizgowe mają bezpośredni związek m.in. z długością drogi hamowania. W artykule szczegółowo zdefiniowano oraz omówiono pojęcia „właściwości przeciwpoślizgowych” i „współczynnika tarcia” wraz z wyjaśnieniem mechanizmu tarcia oraz podaniem czynników wpływających na wielkość tego zjawiska. Ponadto przedstawiono również metody i urządzenia wykorzystywane do wykonywania pomiarów.
EN
One of the features of road pavement are its skid resistance properties. They describe adhesion between the road surface and the vehicle’s tyre. The basic parameter characterizing skid resistance properties of the pavement in a formalized way is the dimensionless coefficient of friction. Its measurement is based on simulation of the wet slip condition as the most unfavourable condition for wheel adhesion of the vehicle. This is all the more important because inappropriate skid resistance is directly related to, among others with the length of the braking distance. The paper defines and discusses in detail the notions of “skid resistance properties” and “friction coefficient”, together with an explanation of the friction mechanism and the factors influencing the size of this phenomenon. In addition, the methods and dequipment used to take measurements are also presented.
EN
Fabric-to-fabric friction is involved in the action mechanism of medical compression devices such as compression bandages or lumbar belts. To better understand the action of such devices, it is essential to characterize, in their use conditions (mainly pressure and stretch), the frictional properties of the fabrics they are composed of. A characterization method of fabric-to-fabric friction was developed. This method was based on the customization of the fourth instrument of the Kawabata Evaluation System, initially designed for fabric roughness and friction characterization. A friction contactor was developed so that the stretch of the fabric and the applied load can vary to replicate the use conditions. This methodology was implemented to measure the friction coefficient of several medical compression bandages. In the ranges of pressure and bandage stretch investigated in the study, bandage-to-bandage friction coefficient showed very little variation. This simple and reliable method, which was tested for commercially available medical compression bandages, could be used for other medical compression fabrics.
EN
In the paper the results of tribological, microscopic, and mechanical research of Al2O3 + TiO2 coatings manufactured by plasma spraying are presented. The feeding material was a powder Al2O3 + 13 wt.% TiO2 (Metco 6221, OerlikonMetco) with grain size – 45 ± 15 μm. The cylinder substrates made from stainless steel (X5CrNi18-10) had a diameter equal to 25 mm and 2 mm of thickness. The variable spray parameters were plasma torch velocity in terms of substrate and spray distance. The morphology of obtained coatings was tested by scanning electron microscope (SEM), and the microstructure was investigated by light optical microscopy (LOM) and SEM. The results of mechanical properties examinations revealed the dependence of the microhardness and fracture toughness on the spray parameters. Tribological examinations were made in the ball-on-disc mode in technical dry friction conditions. Two loads were used, 5 N and 10 N. Based on the carried out tests, it could be concluded that a shorter spray distance and a reduction of the torch velocity allows one to achieve a more compact structure, which is characterized by good adhesion at the coating-substrate interface (in range from 11 to 14 MPa) and good wear resistance.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, mikroskopowych oraz mechanicznych powłok Al2O3 + TiO2 natryskanych cieplnie metodą plazmową. Materiałem na powłoki był proszek Al2O3 + 13% wag. TiO2 (Metco 6221, OerlikonMetco) o rozkładzie wielkości cząstek -45 ±15 μm. Jako podłoże zostały użyte krążki ze stali austenitycznej X5CrNi18-10. Zmiennymi parametrami procesu była prędkość przesuwania palnika plazmowego względem podłoża oraz odległość palnika od natryskiwanej powierzchni. Morfologię otrzymanych powłok badano przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), natomiast badania mikrostruktury przeprowadzono przy użyciu mikroskopu świetlnego oraz SEM. Badania właściwości mechanicznych wykazały zależność twardości oraz odporności na kruche pękanie (KC) od zastosowanych parametrów natryskiwania. Badania tribologiczne wykonano w styku kula–tarcza w warunkach tarcia suchego (technicznie). Zastosowano obciążenie 5 N oraz 10 N. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że skrócenie odległości natryskiwania oraz zmniejszenie prędkości przesuwu palnika względem podłoża pozwala uzyskać zwartą strukturę, która charakteryzuje się dobrą przyczepnością na styku powłoka–podłoże (w zakresie od 11 do 14 MPa) oraz dobrą odpornością na zużycie ścierne.
EN
This paper presents the results of studies on the influence of automotive vehicle parking time on levels of the friction coefficient and wear that influence the braking efficiency of brake systems with composite discs. Discs have been produced of hypereutectic aluminium-silicon alloy (AlSi18NiMgCu) in which the Si precipitates are a reinforcing phase. On the basis of the parking time of a vehicle for a repair, the minimal (τ = 0 h) and maximal (τ = 240 h) time for an exposition on atmospheric factors has been determined, Velocities, unit pressures of brake pad on the disc rotor, and the braking distance are the equivalent of a braking distance of an vehicle with mass of 1300kg running through an built-up area with a velocity of 30 or 50 kmh. On the basis of experiment’s results, it has been stated that a car parking time of 48h causes an oxidising of the matrix, which results in a friction coefficient decrease up to 0.18 on the sliding distance of 600–700 m, As a result of the wear of the oxide layer, the friction coefficient acquired a value (>0.3) after about 600–700 m friction distance, which equals 600 rotations of the wheel. A longer parking time (240 h) causes a considerably lower decrease in friction forces, because the oxide layer will be sealed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu postoju pojazdu samochodowego na wartość współczynnika tarcia i zużycia decydujących o skuteczności hamowania układów hamulcowych z kompozytowymi tarczami. Tarcze wykonano z nadeutektycznego stopu aluminium z krzemem (AlSi18NiMgCu), w którym wydzielenia Si stanowią fazę umacniającą. Na podstawie badań czasu postoju pojazdów w oczekiwaniu na naprawę w warsztacie określono minimalny (0 h) i maksymalny (240 h) czas ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych. Prędkości, naciski klocka na tarczę i droga tarcia odpowiadają hamowaniu samochodu osobowego o masie do 1300 kg poruszającego się w obszarze zabudowanym z maksymalną prędkością 30 lub 50 km/h. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że postój samochodu przez 48 h powoduje utlenianie osnowy, co skutkuje spadkiem współczynnika tarcia do 0,18 na drodze tarcia do 600 m. W wyniku zużywania powstałej warstewki tlenku współczynnik tarcia osiąga wymaganą wartość (>0,3) po około 600–700 m drogi tarcia, co odpowiada ponad 600 obrotom koła. Dłuższy postój (240 h) powoduje znacznie mniejszy spadek sił hamowania, ponieważ warstwa tlenku glinu uszczelnia się.
EN
Carbon with an amorphous structure was used as a component to modify the tribological properties of engineering plastics. Its construction allows the formation of carbon-based wear products during friction, adhesively bonded to the surface of cooperating machine parts, acting as a solid lubricant. The work compares the tribological properties of two groups of composites with an aluminium alloy matrix in which glassy carbon appeared in the form of particles and an open cell foam fulfilling the role of strengthening the matrix. The use of spatial structures of reinforcement provides, in comparison with the strengthening of particles, homogeneity of carbon distribution in the entire volume of the composite. The tests carried out on a pin-disc tester showed that the use of spatial carbon structures in the composite ensures a greater coefficient of friction stability than when reinforcing with particles, and the coefficient of friction with a small proportion of carbon foams (about 1 wt%) is comparable with the coefficient of friction in the contact with composites containing 5-10% carbon particles in granular form.
PL
Węgiel o strukturze amorficznej został wykorzystywany, jako komponent do modyfikacji właściwości tribologicznych tworzyw konstrukcyjnych. Jego budowa pozwala na tworzenie się w trakcie tarcia węglowych produktów zużycia, połączonych adhezyjnie z powierzchnią współpracujących części maszyn, pełniących funkcję smaru stałego. W pracy porównano właściwości tribologiczne dwóch grup kompozytów z osnową ze stopu aluminium, w których węgiel szklisty występował w postaci cząstek oraz piany otwartokomórkowej pełniącej rolę umocnienia osnowy. Wykorzystanie przestrzennych struktur zbrojenia zapewnia, w porównaniu z umocnieniem cząstkami, homogeniczność rozkładu węgla w całej objętości kompozytu. Przeprowadzone badania na testerze pin-disc wykazały, że wykorzystanie w kompozycie przestrzennych struktur węglowych zapewnia większą stabilność współczynnika tarcia niż przy umocnieniu cząstkami, a współczynnik tarcia przy niewielkim udziale pian węglowych (około 1% cz. wag.) jest porównywalny ze współczynnikiem tarcia w skojarzeniu z kompozytami zawierającymi 5–10% cząstek węglowych w postaci ziarnistej.
EN
This paper presents an analysis of changes in basic operational parameters of a slide journal bearing in an aspect of a concentration of magnetic particles in ferro-oil as a lubricant. The first part of the article presents an analytical-numerical calculation model. This model is based on experimentally determined physical parameters describing the dependence of ferro-oil viscosity on changes at basic operating parameters. Moreover, dimensionless load carrying capacity, dimensionless friction force and dimensionless coefficient of friction numerical calculations have been obtained by solving the Reynolds type equations using the finite difference method in Mathcad 15 program and the author’s own calculation procedures. The obtained results have been presented in the form of graphs taking into account the influence of the following factors: external magnetic field, corrections related to the influence of pressure changes, corrections related to the influence of temperature changes and corrections related to non-Newtonian properties of the ferro-oil. The analysis of the obtained characteristics in the paper has been carried out, observations have been made as well as conclusions have been drawn regarding the optimal concentration of magnetic particles in the ferro-oil lubricating the slide journal bearing.
PL
W niniejszej pracy została przedstawiona analiza zmian podstawowych parametrów eksploatacyjnych poprzecznego łożyska ślizgowego w aspekcie stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju będącego czynnikiem smarującym. W pierwszej części pracy został zaprezentowany analityczno-numeryczny model obliczeniowy. Model ten oparty został na fizycznych wielkościach opisujących zależność lepkości ferro-oleju od zmian podstawowych parametrów pracy wyznaczonych na drodze doświadczalnej. Z kolei obliczenia numeryczne rozkładu bezwymiarowej siły nośnej, bezwymiarowej siły tarcia oraz bezwymiarowego współczynnika tarcia wykonano, rozwiązując równania typu Reynoldsa metodą różnic skończonych przy wykorzystaniu program Mathcad 15 i własnych procedur obliczeniowych. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w postaci wykresów uwzględniających kolejno wpływ: zewnętrznego pola magnetycznego, korekty związane z wpływem zmian ciśnienia, korekty związane z wpływem zmian temperatury oraz korekty związane z właściwościami nienewtonowskimi ferro-oleju. Dokonana została analiza uzyskanych charakterystyk, zostały poczynione obserwacje oraz wyciągnięte wnioski dotyczące optymalnej zawartości cząstek magnetycznych w ferro-oleju smarującym poprzeczne łożysko ślizgowe.
EN
Sintered stainless steel (SSS) is manufactured using the powder metallurgy technology (PM). SSSs are characterized by a two–phase structure which can be obtained by mixing different proportions of the main structural components (i.e. austenite and ferrite). Taking into account the improvement of functional properties of SSSs, a number of surface modifications have been proposed. This study proposes a method to improve functional properties by formation of chromium carbide coating and alloying the surface by the gas tungsten arc welding (GTAW) process. The results of light optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM/EDX), roughness parameters, hardness, and the coefficient of friction are presented.
PL
Spiekana stal nierdzewna produkowana jest przy użyciu technologii metalurgii proszków (PM). Metoda ta opiera się na procesach formowania i spiekania oraz pozwala na wytwarzanie elementów o złożonych kształtach. SSS charakteryzują się dwufazową strukturą, którą można uzyskać poprzez mieszanie w dowolnej proporcji głównych składników strukturalnych (tj. austenit i ferryt). Biorąc pod uwagę poprawę właściwości funkcjonalnych spieków, zaproponowano szereg modyfikacji powierzchni. W niniejszym opracowaniu zaproponowano poprawę tych właściwości poprzez wytworzenie powłoki z węglika chromu i stopowanie powierzchni za pomocą spawalniczej metody łukowej GTAW. Przedstawiono wyniki mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM/EDX), parametry chropowatości, twardość oraz współczynnik tarcia. Głównym założeniem tego badania była analiza mikrostruktury i współczynnika tarcia warstw powierzchniowych spieków o różnych proporcjach proszków w wyniku procesu stopowania. Zastosowanie powłok z węglika chromu i stopowanie powierzchni poprawia właściwości tribologiczne spieków (tj. współczynnik tarcia).
PL
W pracy dokonano analizy porównawczej właściwości mikromechanicznych oraz tribologicznych polieteroeteroketonu (PEEK) w postaci monolitycznej i powłoki. Powłoka PEEK 708 została osadzona metodą elektroforezy na płaskim podłożu ze stopu tytanu. Właściwości mikromechaniczne zostały zbadane metodą indentacyjną przy użyciu wgłębnika Vickersa oraz w teście zarysowania. Na podstawie badań wyznaczono twardość Vickersa (HV), moduł sprężystości (E), twardość zarysowania (HS) oraz odporność na mikrouszkodzenia (MMR). Właściwości tribologiczne zdefiniowano poprzez współczynnik tarcia (fs i fw), który wyznaczono zarówno w teście zarysowania oraz podczas tarcia w układzie typu kula–tarcza. Wyniki badań wskazują, że pomimo niedużo większej twardości Vickers’a (HV) powłoki PEEK 708 (HV = 350 MPa, HS = 300 MPa) względem monolitycznego PEEK (HV = 300 MPa, HS = 210 MPa), występuje niemal 40% różnica w ich twardościach zarysowania (HS). Z przeprowadzonej analizy wynika, że metody wyznaczania parametrów mikromechanicznych oraz tribologicznych stosowane dla materiałów monolitycznych PEEK sprawdzają się w badaniach powłok polimerowych PEEK. W określonych warunkach badań nie stwierdzono wpływu materiału podłoża na otrzymane wyniki dla powłoki PEEK 708.
EN
In this work, a comparative analysis of the micromechanical and tribological properties of polyetheretherketone (PEEK) in bulk and coating form was performed. The PEEK 708 coating was applied on a Ti6Al4V titanium alloy flat specimen using the electrophoretic deposition method. The micromechanical properties were determined through indentation tests performed using the Vickers method and scratch tests. Based on research work, the Vickers hardness (HV), elastic modulus (E), scratch hardness (HS), and Micro Mar Resistance (MMR) were determined. The tribological properties were defined by the coefficient of friction (fs and fw), which was obtained in scratch tests and ball-on-disk tests. The results of this research indicate, despite the slightly higher Vickers hardness (HV) of the PEEK 708 coating (HV = 350 MPa, HS = 300 MPa) relative to PEEK bulk (HV = 300 MPa, HS = 210 MPa), that there is an almost 40% difference between the scratch hardness (HS) values of these PEEK forms. It appears from the result analysis in this paper that testing methods to determine the micromechanical and tribological properties of PEEK in monolith form can be used for both PEEK coatings. Under certain test conditions, the impact of the substrate properties on the results of the PEEK 708 coating was not found.
10
EN
Cutting natural leather is a first stage of a technological process of leather goods. It consists of dividing flat materials into shoe components. Cutting can be done by hand or mechanically. Cutters are the main cutting device in mechanical process. During utilization of cutters, the durability of its usage is an important issue. To increase its endurance, optimal force conditions are required. These depend on the following: the friction coefficient between cutting machine and cut material, the angle of sharpening of cutter, the blunting of the edge, using a cutting pad, and the type and kind of steel of which is produced. Friction is a component of a cutting force and its value depends on several factors, one of which is shape of the cutter. It is a parameter often ignored in the literature; however, according to the studies conducted by the authors, the value of the friction during cutting depends on the shape of the cutter. In this study, results of force value measurements required to cut elements of different shapes with equal circumferences with steel cutters are presented.
PL
Rozkrój skór naturalnych na elementy jest pierwszą fazą procesu technologicznego produkcji wyrobów galanterii skórzanej. Są to czynności polegające na podziale materiałów płaskich na elementy składowe wyrobu. Rozkroju można dokonać ręcznie lub mechanicznie. Głównym narzędziem wycinającym w procesie mechanicznym są wykrojniki. Podczas eksploatacji wykrojników bardzo ważnym zagadnieniem jest trwałość jego ostrza. W celu zwiększenia trwałości ostrza wykrojnika dąży się do optymalnych warunków siłowych procesu. Są one zależne od: współczynnika tarcia pomiędzy narzędziem skrawającym a wycinanym materiałem, kąta zaostrzenia wykrojnika, stępienia krawędzi ostrza, stosowanego podkładu, rodzaju oraz gatunku stali, z jakiej jest on wykonany. Składową siły wycinania jest siła tarcia, której wielkość uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z parametrów kształtujących siłę tarcia występującą podczas wycinania jest kształt wykrojnika. Jest to parametr pomijany w literaturze, jednak z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że wielkość siły tarcia występującej podczas wycinania jest uzależniona od kształtu wykrojnika. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów siły potrzebnej do wycięcia ze skóry naturalnej, tworzywa skóropodobnego i materiału podnoskowego elementów o różnym kształcie ale o takim samy obwodzie wykrojnikami stalowymi.
EN
The friction coefficient is one of the most important tribological parameters. The value of this coefficient may be determined with the use of various methods. The friction coefficient proves to be of significance when assembling the elements of the gear pump body WPZ-80A. The bodies of these pumps consist of three elements and are manufactured in two configurations of materials. These materials are aluminium alloy AK-20 and grey iron ZL-250. Friction interaction between the elements of the pump body ensures its stable operation under load. Research so far has focused on numerical analyses for pump bodies at a set friction coefficient. This article presents a reverse analysis, i.e. an estimation of the friction coefficient value based on the WPZ-80A pump body effort. To this end, numerical analysis based on the Finite Element Method (FEM) has been used. The analysis was based on the fact that the value of friction coefficient significantly influences deformation distribution in the WPZ-80A pump body. The analysis was performed on an already constructed pump body of known geometry with no structural modifications. The value of the static friction coefficient was estimated by observing the scale of deformations in the pump body under a set load. Although the main focus was on analysing the mechanism behind the deformations, an attempt was also made at extending the application scope for FEM. Depending on the measurement method, friction coefficient values may significantly differ. Despite the differences, the values resulting from numerical analysis should not differ from the range of values obtained with other methods of analysis. The range of friction coefficient values was determined on the basis of literature studies. As a result, it was possible to verify FEM in a field different than classic effort analysis. The aim of the work presented in this article was to obtain information on tribological properties with the use of numerical analysis.
PL
Współczynnik tarcia jest jednym z najważniejszych parametrów tribologicznych. Wartość tego współczynnika jest określana na różne sposoby. Duże znaczenie ma współczynnik tarcia dla montażu elementów zespołu korpusu pompy zębatej WPZ-80A. Korpusy tych pomp są trzyczęściowe i wykonywane są w dwóch konfiguracjach materiałowych. Jako materiały użyte zostały stop Aluminium AK-20 oraz żeliwo szare ZL-250. Wzajemne tarcie pomiędzy elementami zespołu korpusu pompy gwarantuje jej stabilną pracę pod obciążeniem. Jak do tej pory prowadzono analizy numeryczne dla korpusów pomp przy zadanym współczynniku tarcia. Postanowiono wykonać analizę odwrotną, czyli oszacować wartość współczynnika tarcia na podstawie wytężenia zespołu korpusu pompy WPZ-80A. Cel ten postanowiono zrealizować za pomocą analizy numerycznej z użyciem metody elementów skończonych (MES). Analizę oparto na fakcie, że wartość współczynnika tarcia ma bardzo istotny wpływ na rozkład deformacji dla zespołu korpusu pompy WPZ-80A. Do analizy numerycznej przyjęto istniejący już zespół korpusu pompy o ustalonej geometrii, w którym nie wprowadzano zmian konstrukcyjnych. Wartość współczynnika tarcia oszacowywano na podstawie obserwacji wielkości deformacji dla zespołu korpusu pod zadanym obciążeniem. Oprócz tego, iż głównie skupiono się na analizie mechanizmu tych deformacji, to podjęto też próbę rozszerzenia zakresu użycia MES. Z literatury wynika, że w zależności od metody pomiaru uzyskane wartości współczynników tarcia często bardzo różnią się pomiędzy sobą. Pomimo tych różnic to wartości uzyskane z analizy numerycznej nie powinny odbiegać od zakresu wartości uzyskanych z innych metod badawczych. Dzięki temu sprawdzono MES na innym polu niż klasyczna analiza wytężenia. Celem pracy jest zatem uzyskanie informacji na temat właściwości tribologicznych z pomocą analizy numerycznej.
EN
This work presents the results of experimental studies on the application of surface plasma hardening to improve the tribological characteristics of steel marks of 40CrNi, 20Cr2Ni4A, and 34CrNi1Mn. According to the obtained results, it was established that, after plasma treatment, a modified layer with a thickness of 1–1.2 mm with high hardness and wear resistance is formed, consisting of a hardened layer of fine-grained martensite and, an intermediate layer of perlite and martensite. It was determined that, after treatment with a heating time of 3 min, the microhardness of steels 40CrNi and 20Cr2Ni4A doubles, and the steel 34CrNi1Mn increases 1.6 times, depending on the initial state, and the wear resistance of all steel samples increases, on average, 30 times.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań nad stosowaniem utwardzania plazmy powierzchniowej w celu poprawy charakterystyki tribologicznej próbek stalowych 40CrNi, 20Cr2Ni4A i 34CrNi1Mn. Zgodnie z uzyskanymi wynikami ustalono, że po obróbce plazmowej powstaje zmodyfikowana warstwa o grubości 1–1,2 mm o dużej twardości i odporności na ścieranie, składająca się z utwardzonej warstwy drobnoziarnistego martenzytu i warstwy pośredniej z perlitu i martenzytu. Stwierdzono, że po obróbce z czasem ogrzewania 3 min mikrotwardość stali 40CrNi i 20Cr2Ni4A podwaja się, a stal 34CrNi1Mn wzrasta 1,6 razy, w zależności od stanu początkowego, i odporność na zużycie wszystkich próbek stali wzrasta średnio 30 razy.
EN
The paper presents and experimentally verifies a method for the determination of the kinetic friction coefficient of friction pairs. The method involves a direct acceleration measurement of an object sliding down an inclined plane and the determination of the momentary friction force based on acceleration. The laboratory test rig was presented and the theoretical foundations of the method were discussed in detail. The laboratory experiments were conducted for the following material pairs: steel-cast iron, steel-bronze, and for various inclined plane angles. The experiments results were presented, acceleration vs. time curves were plotted, and friction coefficients were determined. These values were compared to the values known from literature [L. 1–3]. The uncertainly analysis of kinetic friction coefficient determination was conducted. The method effectiveness and accuracy was verified, noting the sources of possible measurement errors and the ways to eliminate them.
PL
W artykule zaproponowano oraz eksperymentalnie zweryfikowano metodę wyznaczania współczynnika tarcia kinetycznego skojarzeń ciernych. Zastosowano metodę bezpośredniego pomiaru przyspieszenia obiektu zsuwającego się po równi pochyłej oraz wyznaczanie na podstawie przyspieszenia chwilowej wartości siły tarcia. Przedstawiono budowę stanowiska laboratoryjnego oraz szczegółowo omówiono podstawy teoretyczne metody. Badania laboratoryjne przeprowadzono dla następujących skojarzeń materiałów: stal–żeliwo, stal–brąz oraz dla różnej wartości kąta równi pochyłej. Zaprezentowano uzyskane wyniki eksperymentów, przebiegi czasowe mierzonych wartości przyspieszeń oraz wartości wyznaczonych współczynników tarcia. Wartości te porównano ze znanymi wartościami z literatury [L. 1–3]. Przeprowadzono analizę niepewności wyznaczania współczynnika tarcia kinetycznego. Potwierdzono skuteczność i dokładność metody, zwracając uwagę na źródła możliwych błędów pomiaru oraz możliwość ich eliminacji.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą materiałów spodowych, z jakich wykonywane są spody obuwia dla osób 60+. Przy wyborze tych materiałów uwzględniono ich dostępność na rynku oraz wykorzystywanie przez producentów obuwia. Badano pięć różnych materiałów podeszwowych wykonanych na bazie polichlorku winylu, kauczuku termoplastycznego i poliuretanu. W badanych próbkach określono m. in. takie parametry jak odporność na ścieranie, twardość, elastyczność, absorpcję energii i współczynnik tarcia (odporność na poślizg). Stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskały próbki wykonane na bazie polichlorku winylu.
EN
This paper presents the comparative analysis of the sole materials for the shoes sole used by the persons over 60th+. The choice of materials was considered their accesability on the market and application by the shoes manufactures. Five different sole materials manufactured on the basis of polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic rubber and polyurethane were investigated. During the investigations the following parameters were determined: resistance to abrasion, hardness, elasticity, energy absorption and friction coefficient (resistance for slide). It was stated that the best results were obtained the specimens produced on the basis of polyurethane.
EN
The article deals with a reduction of friction coefficient of bearing steel 100Cr6. Reduction of friction was achieved by means of a CarbonX DLC coating. The coating exhibited excellent friction and mechanical properties. This coating was applied to samples made of 100Cr6 bearing steel. The friction results of the CarbonX coating were compared to the friction results of the 100Cr6 bearing steel. Reducing the friction of 100Cr6 bearing steel resulted in reduced wear and increase lifetime. The friction process of the samples will take place in an environment without lubrication. The aim of the article is to verify the behaviour of the DLC coating without the presence of lubricant in the friction node. The achieved results are to be interpreted in the conclusion of article.
PL
: Tarcie bardzo często jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ powoduje znaczne straty energii na pokonanie oporów tarcia oraz niszczenie współpracujących powierzchni. W procesie wiercenia otworów wiertniczych tarcie występuje głównie na styku przewodu wiertniczego ze ścianą otworu oraz świdra i zwiercanej skały. Na skutek tego występują takie niekorzystne zjawiska, jak wzrost momentu obrotowego czy szybkie zużywanie narzędzi wiertniczych. Stąd też jednym z głównych zadań płuczki wiertniczej jest smarowanie elementów świdra, jak i przewodu wiertniczego. Płuczki olejowe oraz płuczki polimerowe, zawierające polimer w postaci emulsji olejowej odznaczają się z reguły wystarczającą smarnością. Płuczki wodnodyspersyjne wykazują się niższą smarnością. W ich przypadku konieczne jest zatem stosowanie odpowiednich środków smarnych. W artykule przedstawiono analizę możliwości poprawy właściwości smarnych stosowanych obecnie w przemyśle naftowym inhibitowanych płuczek wiertniczych, poprzez dodatek różnych rodzajów środków smarnych. W toku realizacji pracy przebadano cztery środki smarne: SL, EL, B oraz połączenie nanokrzemionki hydrofilowej i mikrokrzemionki. Środki te dodawane były w koncentracji 0,5% oraz 1,0% do trzech rodzajów płuczek wiertniczych: polimerowo-potasowej, glikolowo-potasowej oraz potrójnie inhibitowanej. Badania skuteczności działania prowadzone były w oparciu o pomiar współczynnika tarcia przy użyciu aparatu Grace 2200 HPHT. Współczynnik tarcia określany był na kontakcie stal–stal, stal–anhydryt, stal–piaskowiec oraz stal–dolomit. Ponadto określony został wpływ badanych środków na podstawowe parametry oraz właściwości inhibitacyjne płuczek wiertniczych. Otrzymane wyniki wykazały, że spośród badanych środków najwyższą efektywnością charakteryzowały się SL oraz EL, przy czym środek SL działał lepiej w środowisku płuczki polimerowo-potasowej. Środek EL był natomiast skuteczniejszy w otoczeniu płuczki glikolowo-potasowej iźpotrójnie inhibitowanej. Najmniej efektywnym działaniem charakteryzowało się połączenie nanokrzemionki hydrofilowej i mikrokrzemionki.
EN
Friction is often an unfavorable phenomenon because it causes significant energy losses to overcome frictional resistance and damage to surfaces working together. In the course of drilling boreholes, friction occurs mainly at the contact of the drill string with the borehole wall and the drill bit with the drilled rock. As a result, there are such unfavorable phenomena as increase in torque or rapid wear of drilling tools. Therefore, one of the main tasks of the drilling mud is lubrication of the drill bit and drill string elements. Oil-based drilling muds and muds containing polymer in the form of an oil emulsion are usually characterized by sufficient lubricity. Water-based drilling muds have a lower lubricity, so it is necessary to use appropriate lubricants in their case. The article presents attempts to improve lubricity properties of inhibited drilling muds that are currently used in the petroleum industry, by adding various types of lubricants. In the course of the research, four lubricants were tested: SL, EL, B and a combination of hydrophilic nanosilica and microsilica. These agents were added in a concentration of 0.5% and 1.0% to three types of fluids: polymer-potassium, glycol-potassium and triple-inhibited drilling mud. The effectiveness tests were carried out based on the measurement of the friction coefficient using the Grace 2200 HPHT drilling simulator. The friction coefficient was determined for steel-steel, steel-anhydrite, steel-sandstone, and steel-dolomite contact. In addition, the impact of the tested measures on the basic parameters and the inhibitory properties of drilling fluids was determined. The obtained results showed that SL and EL were characterized by the highest efficiency, with SL acting better in the environment of polymer-potassium mud, while the EL was more effective in glycol-potassium and triple-inhibited drilling muds. The least effective was the combination of hydrophilic nanosilica and microsilica.
EN
Results of surface topography analysis and selected tribological properties of samples of 100Cr6 bearing steel after turning with variable feed are presented. The hardness of samples after heat treatment carried out in a vacuum furnace (including quenching and double tempering) was 60 ±1 HRC. The influence of turning feed on surface topography after machining as well as selected tribological properties were determined. Depending on the surface topography of samples, differences between values of friction coefficients and wear rates were about 25%. Moreover, along with the surface roughness changing, different nature of wear was found.
PL
Przedstawiono wyniki analizy topografii powierzchni oraz wybranych właściwości tribologicznych próbek ze stali łożyskowej 100Cr6 po toczeniu ze zmiennym posuwem. Twardość próbek po obróbce cieplnej, przeprowadzonej w piecu próżniowym (obejmującej hartowanie i dwukrotne odpuszczanie), wynosiła 60 ±1 HRC. Analizowano wybrane parametry chropowatości powierzchni. Określono wpływ posuwu toczenia na topografię powierzchni po obróbce, a także na wybrane właściwości tribologiczne. Różnice między wartościami współczynnika tarcia i zużycia wyniosły ok. 25% w zależności od topografii powierzchni próbek. Ponadto wraz ze zmianą chropowatości powierzchni stwierdzono różny charakter zużycia.
PL
W artykule przeprowadzono analizę makrotekstury, współczynnika tarcia i współczynnika absorpcji dźwięku na sześciu testowych odcinkach nawierzchni wykonanych z mieszanek poroelastycznych o zróżnicowanej charakterystyce. Otrzymane wyniki porównano z wynikami ustalonymi na istniejących asfaltowych i betonowych nawierzchniach drogowych. Analiza porównawcza wykazała, że nie powinno stanowić problemu uzyskanie odpowiedniej makrotekstury nawierzchni poroelastycznych. Niezbędne są bardziej szczegółowe badania dotyczące współczynnika tarcia w nawierzchni z tak dużą zawartością granulatu gumowego. Z punktu widzenia właściwości akustycznych szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystykę mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej decydującą o tych właściwościach oraz na proces jej układania i zagęszczania.
EN
The paper presents an analysis of macrotexture, coefficient of friction and sound absorption coefficient was carried out on the six test sections of poroelasticroad mixtures with different characteristics. The obtained results on the tested sections were compared with the results established on existing asphalt and cement concrete road surfaces. A comparative analysis has shown that it should not be a problem to obtain the appropriate macrotexture of poroelastic surfaces. More detailed research is needed regarding the coefficient of friction on surfaces with such a high content of rubber granulate. Particular attention should be paid to the characteristics of the poroelastic mixture and the process of its paving and compacting that determine the acoustic properties.
EN
For a number of years, flexographic printing has been used in the process for the production of flexible packaging as well as other applications where high quality is required. Today, this printing technology is highly automated in all phases of the process. Production time is shorter and product quality is constantly improved. Flexographic inks consist of three main ingredients: pigment, binder and solvent., Each of these components has different functions, however, one depends on the others. Additives used for ink can be of various types. They can be added during ink production or during the printing process to improve printing properties. The film coefficient of friction is one of very important parameters in the flexographic printing process. The determination of static and dynamic coefficient of friction is particularly useful for film substrates that are further processed in packaging and printing machines. The value of the COF is a guide for further processing and refers to the surface structure, which in turn is important for printing. Influencing COF gives packaging manufactures the opportunity to optimize performance and avoid problems during the printing and packaging process, transport, and storage of packaging. In order to examine the effect of the addition of slip stabilizing paste on COF of OPP cast film and on the printing process, a test was carried out in a printing house using the 8-colour UTECO machine with a central cylinder. The amount of 3% additive was added to flexographic ink.
PL
Od wielu lat drukowanie techniką fleksograficzną jest często wykorzystywaną w procesie do produkcji opakowań giętkich jak i innych zastosowań gdzie wymagana jest wysoka jakość. Dzisiaj ta technologia drukowania jest wysoko zautomatyzowana we wszystkich fazach procesu. Czas produkcji jest krótszy, a jakość produktu jest stale polepszana. Farby fleksograficzne składają się z trzech głównych komponentów: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik. Każdy z tych komponentów ma różne funkcje, jednakże jedne zależą od drugich. Dodatki używane do farby, mogą być różnego typu. Mogą być dodawane podczas produkcji farby lub podczas procesu drukowania w celu ulepszenia właściwości drukowych. Współczynnik tarcia folii jest jednym z bardzo ważnych parametrów w procesie drukowania fleksograficznego. Określenie statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia jest szczególnie przydatne dla podłoży z folii, poddawanych dalszej obróbce w maszynach pakujących i drukujących. Wartość współczynnika tarcia jest wskazówką dotyczącą dalszej obróbki oraz odnosi się do struktury powierzchni, co z kolei ma znaczenie przy zadrukowaniu. Wpływanie na COF daje producentom opakowań możliwość optymalizowania wydajności i unikania problemów podczas procesu zadrukowania i pakowania, transportu oraz przechowywania opakowań. W celu zbadania wpływ dodatku pasty stabilizującej poślizg na COF folii PP cast na przebieg procesu drukowania, przeprowadzono test w drukarni, na maszynie UTECO, 8 kolorowej, z centralnym cylindrem. Ilość dodawanego dodatku 3% do farby fleksograficznej.
EN
In FEM modelling of stamping processes, it is important to define different values of friction coefficients in different regions, depending on the nature of the actual deformation process taking place in each individual region. In this contribution the regression and analytical models for determination of friction coefficients under blankholder and also on die drawing edge by strip drawing test are presented. These models were also verified by experimental strip test under the same contact conditions. For experimental research the extra deep drawable Zn coated and uncoated steel sheets: DC 05- extra deep drawable uncoated steel sheet, DX 54D – extra deep drawable Zn coated steel sheet were applied. Obtained results indicate, that values of friction coefficients under different pressures on the die contact surfaces are not constant. Friction coefficients for studied materials were determined also using a deep drawing cup test and regression model of the drawing versus blankholder forces. Conformity of friction coefficients obtained by the cup and strip tests was confirmed. The friction model used in the FEM simulation was verified by the deep drawing cup test, as compliance of the coefficients of friction obtained.
PL
W modelowaniu MES procesów tłoczenia ważne jest zdefiniowanie wartości współczynników tarcia w różnych obszarach kontaktu, w zależności od rzeczywistego charakteru procesu deformacji zachodzącego w danym obszarze. W tej pracy przedstawiono modele regresji i modele analityczne wykorzystane do określania współczynników tarcia w obszarze pod dociskaczem i na krawędziach wytłoczki wyznaczone w oparciu o próbę rozciągania taśmy lub pasa blachy. Modele te zostały również zweryfikowane doświadczalnie przez rozciąganie pasów wybranych blach w tych samych warunkach kontaktu. Do badań doświadczalnych wybrano blachy stalowe głębokotłoczne, powlekane cynkiem - DX 54D i niepowlekane - DC 05. Uzyskane wyniki wskazują, że wartości współczynników tarcia przy różnych naciskach na powierzchniach stykowych matrycy nie są stałe. Współczynniki tarcia dla badanych materiałów określono również za pomocą próby miseczkowania i modelu regresji siły tłoczenia w funkcji siły dociskacza. Potwierdzono zgodność współczynników tarcia uzyskanych w próbach miseczkowania i rozciągania pasów. Model tarcia zastosowany w symulacji MES został zweryfikowany za pomocą próby miseczkowania, gdyż uzyskano zgodność wartości współczynników tarcia.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.