Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik rozszerzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
PL
Niepewność pomiaru jest nierozerwalnie złączona z procedurami badawczymi lub pomiarowymi obowiązującymi w laboratoriach. Zgodnie z prawami obowiązującymi w przyrodzie nie ma dokładnych pomiarów, możemy jedynie wyznaczyć przedział, w którym wartość wyniku pomiaru się znajduje. Wielkość przedziału zależy od przyjętego poziomu ufności. lstotną sprawą jest wnikliwa analiza wszystkich składowych niepewności. Źle przeprowadzona analiza budżetu niepewności może doprowadzić do sytuacji, w której może zostać zaakceptowany wynik niezgodny lub może zostać odrzucony wynik zgodny. Niepewność pomiaru w ostatnich czasach jest wnikliwie analizowana zarówno przez ośrodki badawcze, laboratoria, jak i placówki naukowe.
EN
Research or measuring procedures being in effect in laboratories are inseparably linked with the uncertainty of the measurement. According to rules observed in nature, there are no precise measurements, we can only determine the interval within which the value of the measurement result lies. Its size depends on the accepted confidence level. An insight analysis of all components of the uncertainty is an essential matter. Incorrect analysis of the uncertainty budget can lead to the situation in which an incorrect result is accepted or a correct result is rejected. The uncertainty of the measurement has been thoroughly analyzed lately by research centres, laboratories as well as scientific institutions.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi w pomiarach pośrednich. W oparciu o przeprowadzoną analizę dokładności przybliżonych metod oceny niepewności rozszerzonej zaprezentowano zakresy stosowania tych metod, przy przyjętym kryterium nie przekraczania złożonej wartości błędu oceny. Do badań wykorzystano znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i dwóch rozkładów jednostajnych.
EN
In the paper the results of examining error evaluation of the coverage factor with approximate methods in indirect measurements are presented. Basing on the method`s accuracy analysis, the range of application of the approximate methods of the expanded uncertainty estimation has been presented; the criterion of not-exceeding a preset value of the error has been implemented. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution of two Student`s distributions and two rectangular distributions was used.
PL
Przedstawiono dwie metody wyznaczania współczynnika rozszerzenia w procedurach szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Metody polegają na przybliżeniu nieznanego rozkładu wielkości mierzonej rozkładem typu PN, który jest splotem pojedynczego rozkładu prostokątnego i normalnego. Metody można stosować gdy wielkości wejściowe opisane są rozkładem prostokatnym lub normalnym. Błąd metod przy wyznaczaniu współczynnika rozszerzenia dla poziomu ufnosi 95% na ogół zawarty jest w granicach +lub- 1%.
EN
Two methods for evaluation of coverage factor in procedure for calculating the uncertainty of measurement in calibration is presented. Methods based on approximation of unknown probability distribution of measured by RN distribution. The RN distribution is a convolution of rectangular and normal distributions. Methods may be applied when all input quantities have rectangular and normal distributions and coverage factor is corresponding to confidence level of 95%. The error of coverage factor corresponding to confidence level of 95% is usually +or-1%.
PL
Przez odpowiedni sposób kalibrowania i ustawienia narzędzi roboczych można uzyskać zwiększenie średnicy zewnętrznej tulei. W artykule przedstawiono wpływ kalibrowania walców beczkowych i stożkowych na wartość współczynnika rozszerzenia, parametry skręcające i siłowe w procesie dziurowania-rozszerzania tulei w walcarce skośnej z prowadnicami typu Dieschera. Analizowano, w jaki sposób uzyskać dobrą jakość tulei przy jednoczesnym dużym rozszerzeniu jej średnicy zewnętrznej i niskim zużyciu narzędzi roboczych.
EN
Increase pipe external diameter can get by adequate method design and tool setting. In this paper has been shown influence barrel and cone type roll on expanding ratio, forcing and twisting parameters in piercing-spreading process in Diescher's mill. Method of obtaining good quality pipes with concurrent large expanding external diameter and low tool consumption was analysed.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia przybliżoną metodą sumy geometrycznej przy pomiarach pośrednich. Porównanie otrzymanych wyników ze znaną oceną tych błędów przy pomiarach bezpośrednich pozwoliło na określenie tendencji zmian błędów oceny współczynnika rozszerzenia, kiedy rośnie liczba składowych niepewności standardowych. Wykorzystano do badań znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i rozkładu jednostajnego.
EN
The results of examining estimation error or the coverage factor with the approximate method of geometrical sum in indirect measurements have been presented in the paper. Comparison of the results obtained with the known estimation or these errors in direct measurements enabled to determine the change tendency or the errors of coverage factor evaluation, when the number of components of standard uncertaintics grows. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution or two Student's distributions and rectangular distributions was used for the examination.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi przy pomiarach pośrednich. Wykorzystano do badań znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i rozkładu jednostajnego.
EN
The results of examining error evaluation of the coverage factor with approximate methods in indirect measurements have been presented in the paper. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution of three selected probability distributions was used for the examination.
PL
Przedstawiono wpływ wysunięcia główki dziurującej i jej średnicy na zmianę parametrów siłowo-energetycznych oraz na rozszerzenie średnicy zewnętrznej tulei w procesie dziurowania-rozszerzania w walcarce skośnej z prowadnicami tarczowymi typu Dieschera. Zmieniano ustawienie główki dziurującej w obszarze odkształcenia w zakresie m=8-32 mm oraz jej średnicę dg=46-52 mm. Dziurowanie z równoczesnym rozszerzeniem odbywało się przy stałym kącie zukosowania beta=10 stopni i nachylenia walców stożkowych do osi walcowania gama=5 stopni. Wsadem użytym do doświadczeń były pręty ze stali 45 i 10H2M o przekroju poprzecznym fi 60 mm i długości 170 mm.
EN
An effect of piercing head diameter and advance on the external tube diameter spreading, and on power-force parameters in the piercing-spreading process performed in the Diescher type mill, has been presented. Advance of the piercing head in a deformation zone was changed within 8-32 mm, and its diameter dg was within 46-52 mm. The piercing and spreading proceeded at the constant feed angle beta = 10 degrees, and at the cone rolls tilt to the rolling direction of gamma = 5 degrees. Tests were made with round bars from 45 and 10H2M steel, 60 mm in diameter and 170 mm long.
10
Content available remote Dokładność oceny niepewności całkowitej przy pomiarach pośrednich
PL
Na tle ogólnych wiadomości dotyczących oceny niepewności, przedstawiono wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi przy pomiarach pośrednich. Porównanie otrzymanych wyników ze znaną oceną tych błędów przy pomiarach bezpośrednich pozwoliło na określenie tendencji zmian błędów oceny współczynnika rozszerzenia, kiedy rośnie liczba niezależnych zmiennych losowych.
EN
The results of research on the error of the coverage factor conducted by approximate methods at indirect measurements have been presented here, with the general information concerning the evaluation of uncertainty at the background. Comparison of the obtained results with the known evaluation of these errors at direct measurements has allowed to determine the tendency of changes of the evaluation errors of the coverage factor as the number of independent random variables increases.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.