Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 112

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  workplace
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?
PL
Jawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
EN
Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
3
Content available remote Przystosowanie stanowiska pracy i ochrona zdrowia pracowników w czasie epidemii
PL
W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie.
EN
A friendly working environment contributes to the growth of efficiency and to organizational development, but primarily to an increase in satisfaction and welfare of the employed workers. The idea of the best workplace refers to shaping high quality current workplaces. It is described, among others, by its subsequent dimensions of flexibility, development, employee relations, teamwork and health promotion. The purpose of this article is to present the possibility of using the idea of the best workplace to model such a workplace. In doing this, the outline of the general concept and ways of its implementation are presented via reference to empirical tests illustrating the good practices.
EN
The paper seeks to reveal the holistic approach to the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life. The results of theoretical research contribute to the development of sustainable consumption theory highlighting the importance of adequate human resource management practices for the spill-over effect. Previous research on the topic indicate their focus on the spill-over across domains, such as water, energy, etc. Consequently, there is a lack of conceptual background for further research, so the aim of the paper is to determine patterns how sustainable consumption behaviour can be spilled-over from workplace to private life. Conceptual framework is based on the preposition that workplace is considered as an inducing source, which can stimulate or draw-back sustainable behaviour both at workplace and in private life. The main findings of theoretical research, herewith the main elements of conceptual model are organizational and private life settings and their interrelation drivers which enable the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie holistycznego podejścia do zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych, które przenikają z miejsca pracy do życia prywatnego. Wyniki badań teoretycznych przyczyniają się do rozwoju teorii zrównoważonej konsumpcji, podkreślając znaczenie odpowiednich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi dla efektu mnożnikowego. Wcześniejsze badania na ten temat wskazują, że koncentrują się one na rozprzestrzenianiu się między domenami, takimi jak woda, energia itp. W konsekwencji brakuje konceptualnego tła dla dalszych badań, więc celem artykułu jest określenie wzorców zrównoważonej konsumpcji zachowania, które można przenieść z miejsca pracy na życie prywatne. Ramy koncepcyjne opierają się na założeniu, że miejsce pracy jest uważane za źródło pobudzające, które może stymulować lub cofać zrównoważone zachowania zarówno w miejscu pracy, jak iw życiu prywatnym. Główne wyniki badań teoretycznych, a tym samym główne elementy modelu koncepcyjnego, to ustawienia organizacyjne i prywatne oraz ich wzajemne powiązania, które umożliwiają rozprzestrzenianie się zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych z miejsca pracy na życie prywatne.
6
Content available remote Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
PL
Praca biurowa polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności związanych z obsługą komputera czy laptopa, w których bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Pracownicy spędzają obecnie w pomieszczeniach biurowych 8 i więcej godzin dziennie. W związku z tym oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery, powinno zapewnić wykonywanie typowych prac biurowych w sposób efektywny. Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić odpowiednią widoczność zadania wzrokowego, ale równie ważna jest dbałość o właściwe oświetlenie całego pomieszczenia. Dlatego nie tylko należy zapewnić prawidłowe (spełniające wymagania normy oświetleniowej) oświetlenie zadania wzrokowego, ale również zwrócić uwagę na otoczenie świetlne, które musi zagwarantować pracownikom wygodę widzenia, odpowiednią wydolność wzrokową oraz bezpieczeństwo. Oczywiście oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, tak aby stworzyć zarówno stymulujące (pobudzające) warunki do pracy, jak i dobrą widoczność zadania wzrokowego. Jeżeli oświetlenie spełnia również aspekt energooszczędności, to można uznać, że w pomieszczeniu spełnione zostały podstawowe cele oświetleniowe.
PL
Postępująca wirtualizacja gospodarki oraz rozwój mediów społecznościowych doprowadziły do zmian w środowisku pracy. W konsekwencji zmianie ulega model rozwoju kompetencji pracowników z centralnie zaplanowanego do zdecentralizowanego, charakteryzującego się samoorganizacją i dostosowanego do indywidualnych potrzeb jednostek. W artykule przedstawiono rozwój kompetencji pracowników w kontekście uczenia się na stanowisku pracy w warunkach nowej organizacji pracy i produkcji zwanej współkonfiguracją.
EN
The progressing virtualization as well as the development of social media changed the traditional workplace. Consequently, the model of employee competency development is changing from the traditional top-down “command and control” approach, towards more “decentralized” approach that is self-organized and addresses the individual needs of each employee. The paper presents the development of employee competences within the context of the workplace learning resulting from a new work and production called co-configuration.
PL
Niebezpieczne substancje chemiczne są jednymi z najpowszechniej występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca powinien stosować metody zapewniające przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z narażeniem inhalacyjnym, dermalnym, a także możliwością wystąpienia wypadku wynikającego z obecności niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak pożar lub wybuch. Dostosowanie się do tych wymagań w znacznym stopniu umożliwiają modele bezpomiarowe do oceny ryzyka. Metody te, dostępne w języku polskim stanowić mogą istotne wsparcie w ocenie ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowiskach pracy. Opisano metody bezpomiarowe dostępne w języku polskim, w tym znajdujące się w bazie CHEMPYŁ.
EN
A review, with 26 refs., of methods for assessing risks associated with inhalation, dermal exposure and the possibility of accidents arising from the presence of hazardous chem. substances, such as fire or explosion in workplace.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. Jednym z takich czynników roboczych jest hałas którego źródłem mogą być: jednostka napędowa, układ przeniesienia napędu, układ zawieszenia, itd. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu tego czynnika na energochłonność pracy kierowcy.
EN
The drivers' workplace has an impact on the safety of transport. Among the factors causing changes in driver behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. One of such working factors is the noise which may be the source of: a drive unit, drive transmission system, suspension system, etc. The paper attempts to identify and assess the impact of this factor on the energy consumption of the driver's work.
PL
Opracowanie przedstawia problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, której podstawowym elementem jest ocena ryzyka zawodowego. W artykule skupiono uwagę na obiekcie badań, którym było stanowisko pracy rozumiane jako system pracy, a w szczególności element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, który powinien być badany w aspekcie miejsca i warunków wykonywania pracy. W publikacji zawarto analizę wymagań dotyczących podejścia do oceny ryzyka zawodowego według wybranych aktów prawnych, Polskiej Normy PN-N-18002:2011 i wybranych publikacji. Na tej podstawie zaproponowano autorską korektę wybranych przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego: art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) i § 39a.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
EN
The paper presents problems of occupational safety and health, which main element is occupational risk assessment. The article focuses on the research facility, which was the workplace understood as work system, and in particular part of the organizational structure of enterprise, which should be tested in terms of place and conditions of work performance. The publication contains an analysis of the requirements for the approach to occupational risk assessment according to selected legal acts, Polish Standard of PN-N-18002:2011 and selected publications. On this basis, the author proposed revision of selected legislation concerning occupational risk assessment: art. 226 of the Act (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) and § 39a.3 of Regulation Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 165, z późn. zm.).
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury na temat narażenia na hałas, w tym hałas infradźwiękowy emitowany przez turbiny wiatrowe. Dodatkowo przedstawiono wyniki wykonanych pomiarów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy, a także wyniki przeprowadzonych badań ankietowych.
EN
The paper presents a short review of scientific papers concerning exposure to noise and infrasonic noise emitted by wind turbines. Additionally the results of noise and infrasonic noise measurements at workplaces, as well as the results of the questionnaire are presented in the paper.
12
Content available remote BIM - nowe zawody
PL
Cukrzyca jest chorobą metaboliczną o złożonej i różnorakiej etiologii, która charakteryzuje się stanem przewlekłego, podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Typ 2 cukrzycy stanowi około 90% wszystkich przypadków tej choroby. Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, dotykającą osób coraz młodszych, dlatego też wraz ze wzrostem liczby nowych przypadków zwiększają się koszty nie tylko diagnostyki i leczenia cukrzycy i jej powikłań, ale i koszty wynikające z przedwczesnego zaprzestania działalności zawodowej, a także bezrobocia, które dotyka osoby chorujące. Diabetycy często mają problem ze znalezieniem odpowiedniego zajęcia, a ci, którzy pracują boją się utraty pracy ze względu na powszechnie panujące, a nieprawdziwe przekonanie dotyczące ich częstszej absencji w pracy czy niższej wydajności. Wykonywanie pracy zawodowej przez diabetyka jest zalecane i korzystne i tylko nieliczne zawody są niewskazane. Aby pracownik z cukrzycą mógł bezpiecznie pracować, należy stworzyć mu odpowiednie warunki pracy, a edukacja na temat cukrzycy musi dotyczyć wszystkich – nie tylko samego pacjenta, lecz także jego rodzinę, znajomych oraz współpracowników.
EN
Diabetes is a metabolic disease with complex and varied etiology characterized by chronic elevated level of glucose in the blood. Type 2 diabetes accounts for about 90% of all cases of the disease. Diabetes is a civilization disease, affecting a person younger and younger, and therefore with an increase in the number of new cases of the disease increase not only costs of the diagnosis and treatment of diabetes and its complications, but also the costs resulting from premature cessation of employment and unemployment, which affects people suffering from diabetes. Diabetics often have trouble with finding the appropriate job and those who work are afraid of losing their jobs because of the false belief about their frequent absenteeism and lower productivity. Performance of work by a diabetic is recommended and beneficial, and only a few professions are not recommended for them. To employee with diabetes can safely work, you must create it with adequate working conditions and education in diabetes must apply to all - not only the patient but also his family, friends and co-workers.
PL
Poniższy artykuł dotyczy kwestii związanej z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku cieśli w wybranym zakładzie ciesielskim. Ocena ta ma na celu przybliżenie zagrożeń, na jakie narażony jest pracownik wykonujący pracę na stanowisku cieśli. Artykuł zawiera ocenę ryzyka zawodowego, wykonaną przy użyciu dwóch metod. Zaprezentowano również porównanie wykorzystanych metod oceny ryzyka.
EN
The aim of the article is to present the professional risk assessment in the position carpenter in accordance to the selected carpenter plant. This assessment aims to approximate the dangers faced by an employee - carpenter. This article includes a professional risk assessment, performed using two methods. A comparison of the used risk assessment methods also has been presented.
15
Content available Hałas jako czynnik środowiska pracy nauczyciela
PL
Placówki oświatowe są miejscem gdzie sporą część dnia spędzają uczniowie. Jednocześnie są one również środowiskiem pracy nauczycieli. Jednym z głównych szkodliwych oraz uciążliwych czynników fizycznych, który występuje w tym środowisku pracy jest hałas. Może on pochodzić od źródeł wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które przyczyniają się do powstawania tła akustycznego w szkole.
EN
Educational institutions are the place where pupils spend a large part of the day. At the same time these places are also the workplaces of teachers. One of the major harmful and burdensome physical factors which occurs in the work environment is noise. It can come from internal sources and external sources. They contribute to the formation of unfavorable noise background in the school.
PL
Rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce towarzyszy nie tylko wzrost liczby osób zatrudnionych na stanowi-skach pracy na rzecz energetyki wiatrowej, lecz także wzrost liczby osób, których stanowiska pracy są zlokalizowane w pobliżu farm wiatrowych. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu oraz hałasu infra-dźwiękowego na stanowiskach pracy w pobliżu turbin wiatrowych. Pomiary przeprowadzono na stanowiskach pracy znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków usytuowanych w odległościach od 470 do 2300 m od turbin wiatrowych. Wyznaczono następujące parametry hałasu i hałasu infradźwiękowego: równoważne poziomy dźwięku A, maksymalne poziomy dźwięku A, szczytowe poziomy dźwięku C oraz równoważne poziomy ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wartości parametrów hałasu i hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pobliżu turbin wiatrowych nie przekraczają zarówno wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń hałasu w środowisku pracy jak i kryteriów uciążliwości hałasu i hałasu infradźwiękowego.
EN
The development of wind energy in Poland is accompanied by not only an increase in the number of people employed in the workplaces for the benefit of the energy, but also an increase in the number of people whose workplaces are located in the vicinity of wind farms. An example of measurements and assessments of noise and infrasonic noise at selected workplaces in wind turbines vicinity is presented in the paper. The measurements were carried out at the workplaces located inside and outside buildings at distances from 470 up to 2300 m of wind turbines. The results of the measurements made it possible to conclude that the values of noise and infrasonic noise at the workplaces located in the vicinity of tested wind turbines do not exceed the values of Maximum Admissible Intensities for noise in the working environment and the infrasonic noise nuisance criteria, respectively.
EN
3,3'-Dichlorobenzidine (DCB), a chlorinated primary aromatic amine, is a grey to purple crystalline solid at room temperature. It is used primarily for the production of pigments for printing inks, textiles, paints, plastics and crayons. It is added as a compounding ingredient to rubber mixtures and plastics. It can also be used alone and in blends with 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) as a curing agent for liquid-stable polyurethane elastomers. 3,3-Dichlorobenzidine has been assigned a “Carc. 1B” hazard class, pursuant to Regulation EC No 1272/2008, and it can affect humans when inhaled and by passing through the skin. 3,3’-Dichlorobenzidine occurs in the working environment in Poland; however, there are no established methods for its determination at low concentration levels. Therefore, a sensitive method for the determination of DCB at the workplace air was being developed and presented in the paper. The sampling method is based on the adsorption of DCB on sulphuric acid-treated glass fiber filters. Sample preparation covers elution of the deposited substance from filter with water followed by sodium hydroxide, carrying out liquid-liquid extraction using toluene in order to enrich the analyte and solvent exchange to acetonitrile, after evaporation of toluene in a nitrogen stream. Determination of the amine in acetonitrile was carried out by means of liquid chromatography (HPLC) with diode assay detector (DAD). Chromatographic determination was conducted in a reverse phase system on Ultra C18 column (250 mm x 4.6 mm; 5 µm). The method developed in this study enables to determine the content of 3,3’-dichlorobenzidine in the presence of other hazardous substances, such as benzidine, aniline, 3,3’-dimethylbenzidine, 3,3’-dimethoxybenzidine, 4-aminoazobenzene and 4,4’-methylenebis(2-chloroaniline). A standard curve was prepared with reference to the sample preparation for the analysis, which shortens the analysis duration time and reduces the consumption of reagents. In the range of concentrations (1.42-28.4 µg /ml), the resulting standard curve is linear. This method makes it possible to determine the concentration of 3,3’-dichlorobenzidine in the air at a workplace within the concentration range of 0.002 to 0.039 mg/3 (for air sample volume of 720 L). Air samples are stable for at least ten days. The method is characterized by good overall precision of the examination (5.85%) and meets the criteria for the chemical agents measurement procedures, listed in EN 482. The limit of detection (LOD) amounts to 0.81 ng/ml, whereas the limit of quantitation (LOQ) is 2.44 ng/ml. The developed quantitative method for the determination of concentrations of 3,3’ dichlorobenzidine in workplace air can be used to assess the occupational risk associated with working in the presence of this carcinogen.
EN
Ranking of workplaces with respect to working conditions is very significant for each company. It indicates the positions where employees are most exposed to adverse effects resulting from the working environment, which endangers their health. This article presents the results obtained for 12 different production workplaces in the copper mining and smelting complex RTB Bor – ‘Veliki Krivelj’ open pit, based on six parameters measured regularly which defined the following working environment conditions: air temperature, light, noise, dustiness, chemical hazards and vibrations. The ranking of workplaces has been performed by PROMETHEE/GAIA. Additional optimization of workplaces is done by PROMETHEE V with the given limits related to maximum permitted values for working environment parameters. The obtained results indicate that the most difficult workplace is on the excavation location (excavator operator). This method can be successfully used for solving similar kinds of problems, in order to improve working conditions.
19
Content available Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
PL
W artykule przedstawiono potrzebę dokonania oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy, co ją wymusza oraz na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia takiej oceny. Omówiono czego dotyczy ryzyko zawodowe i z czym jest związane. Przedstawiono podstawowe korzyści wynikające z posiadania przeprowadzonej oceny ryzyka w świetle systemu zarządzania pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
EN
The necessity of risk assessment in a work environment has been presented in the paper. Responsible persons have been shown and regulations have been discussed. What occupational risk is and what it is related to have been indicated. Basic benefits resulting from risk assessment performance in the context of a management system, health and safety at work have been presented.
PL
Ludzie w pracy spędzają przeciętnie prawie 2 tyś. godzin w roku. Stąd tak ważne jest, aby wykonywana praca była satysfakcjonująca. W przypadku pielęgniarek i pielęgniarzy problematyka satysfakcji i zadowolenia z pracy rozpatrywana w odniesieniu do motywacji czy zaangażowania pracowniczego, odgrywają szczególną rolę z racji charakteru pracy. Zmiany zachodzące w ostatnich latach na rynku pracy w Polsce, także w sektorze zdrowia warunkują odmienne spojrzenie od dotychczas dominującego, uznając modele: jednej pracy przez całe życie za anachronizm. Celem pracy było zbadanie, czy liczba miejsc pracy, w których pracował wcześniej respondent ma związek z uzyskiwanym obecnie poziomem satysfakcji i zadowolenia oraz postrzeganiem obecnego miejsca pracy jako „idealnego". Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, w którym jako narzędzie wykorzystano standaryzowany kwestionariusz ankiety, w grupie 1066 czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i pielęgniarzy. Z uzyskanych danych wynika, że doświadczenie mierzone liczbą dotychczasowych miejsc pracy, w których respondent wcześniej pracował, ma nieznaczny wpływ na uzyskiwany obecnie poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy, przy czym wraz z rosnącą liczbą dotychczasowych miejsc pracy marginalnie rośnie ten poziom. Jednocześnie ma zauważalny wpływ na postrzeganie obecnego miejsca pracy jako „idealnego", co można by wykorzystać na co dzień w procesie zarządzania zespołami pielęgniarskimi, przede wszystkim w procesie motywowania oraz umiejętnego kształtowania zaangażowania w pracę.
EN
People spend an average of almost 2 thousand hours a year at their workplaces. Hence, job satisfaction is important, especially in relation to nurses' motivation and commitment. So it requires attention from both management and employees. Recent changes in the labor market in Poland, including those in healthcare, have made the previously dominant model of "a job for life" an anachronism. This paper aims to examine whether the number of past workplaces is related to the current level of personal and job satisfaction and the perception of the current job as "ideal". A diagnostic survey with a standardized questionnaire was main tool in this study, 1066 active Polish nurses responded. The results showed that the experience of the respondents measured as the number of past workplaces had negligible impact on the current level of personal and job satisfaction. However, the level marginally increased with an increase in the number of past workplaces. There was also noticeable impact on the perception of the current job as "ideal", which could be used in managing teams of nurses, especially in motivating them and developing their commitment to work.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.