Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wolnozmienne pole magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych. Największą dynamiką charakteryzują się jednak badania kliniczne. Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w terapii mieści się w ramach specjalizacji medycznej noszącej nazwę medycyny fizykalnej. W tej dziedzinie zdecydowanie nie powiedziano jednak jeszcze ostatniego słowa. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała.
EN
The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the clinical experiments turned out to be most dynamic. The therapeutic use of low-frequency magnetic fields stays within the domain of the so-called physical medicine. Still much is to be done in this respect. The evolution of medicine and technological development allows for creating new devices applied in magnetotherapy, which opens up new possibilities for treating diseases. There are small coil applicators which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration through the limb may be helpful when selecting the most desirable shape of the applicator in view of the type of the disease, shape and size of the damaged part of the body.
EN
Low-frequency magnetic therapy is already well established treatment of the vast range of diseases. The impact of low frequency magnetic field on human's and animals' bodies is the subject to research in many universities and medical centers. A portable microprocessor device "KTM" used in Pulsed Magnetic Field therapy has been developed at the Department of Measurement and Diagnostic Systems at the Electrotechnical Institute. Due to the device potential to use it for home therapy treatment there are new capabilities brought out e.g., increased accessibility, prolonged sessions, limited therapy costs, remote patient-doctor communication system. Magnetotherapy treatment can be an online monitored and controlled process. The device can be specified by low manufacturing and exploitation costs. Along with the "KTM" the specialized software for controlling several KTM devices from doctor's office has been created.
PL
Terapia wolnozmiennym polem magnetycznym jest uznaną metodą stosowaną przy leczeniu wielu schorzeń. Oddziaływanie pól na organizmy żywe oraz stosowanie wyspecjalizowanych urządzeń do wytwarzania tych pól jest przedmiotem badań w kilku ośrodkach medycznych i technicznych. W Zakładzie Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych Instytutu Elektrotechniki opracowano mikroprocesorowe przenośne urządzenie „KTM”, do stosowania terapii impulsowym polem magnetycznym. Dzięki możliwości stosowania programowalnego urządzenia w domu pacjenta przez całą dobę uzyskuje się nowe możliwości terapeutyczne związane z szerszą dostępnością, wydłużeniem sesji, zmniejszeniem kosztu terapii, zdalną komunikacją lekarza z pacjentem. Proces magnetoterapii może być zdalnie monitorowany i modyfikowany przez Internet. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem wytwarzania i eksploatacji. Wraz z urządzeniem opracowano instalowany w gabinecie lekarza system informatyczny, który może obsługiwać kilkadziesiąt przenośnych urządzeń.
PL
W pracy oceniano oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych stosowanych w formie magnetoterapii na zachowanie się parametrów zmienności rytmu zatokowego oraz parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u 32 pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. W trakcie cyklu 15 codziennych zabiegów magnetoterapii obserwowano przywrócenie równowagi układu wegetatywnego poprzez obniżenie nadmiernej aktywności współczulnej oraz redukcję ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych, co wskazuje na przydatność magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne tych chorych.
EN
In the study the impact of extremely-low-frequency variable magnetic fields applied as magnetotherapy on parameters of heart rate variability and signal averaged electrocardiography was estimated in 32 patients with diabetes type 2 and arterial hypertension. During a cycle of 15 daily magnetotherapy procedures, the restoration of vegetative system balance due to decreasing of excessive sympathetic activity and reduction of risk of creation of late ventricular potentials was observed, that indicates potential usefulness of magnetotherapy as a method assisting pharmacological treatment in those patients.
EN
The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied in magnetotherapy, which open up new possibilfties of diseases' treatment. Especially it might be interesting to create a de vice for magnetotherapy, which can be used at home. To meet this expectation new portable devices producing the desired field as well as small-sized coils applicators are newly developed. Moreover, development of software used to control process of field production (using computer devices) allows the patient to a far-reaching self-service after programming the time scheme of stimulation previously done by professional and experienced therapist. In this last task the visualization of field penetration through the limb may be very helpful. It will allow to match proper shape of the applicator with the type of disease being treated, and the shape and size of the damaged area of the body and help the patient to understand essence and course of treatment.
PL
Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwalają na opracowanie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Szczególnie interesujące wydaje się stworzenie urządzeń do magnetoterapii, które mogą być stosowane w warunkach domowych. Sprzyjają temu nowoopracowane przenośne urządzenia wytwarzające potrzebne pola oraz małogabarytowe cewki aplikatorów. Z kolei rozwój oprogramowania używanego do sterowania (za pomocą urządzeń komputerowych) procesem wytwarzania pola pozwala pacjentowi na daleko idącą samoobsługę po uprzednim zaprogramowaniu schematu czasowego stymulacji przez fachowego i doświadczonego terapeutę. W tym ostatnim zadaniu bardzo przydatna będzie przedstawiona w tym artykule wizualizacja wnikania pola do kończyny. Pozwoli ona dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała a także pomoże pacjentowi w zrozumieniu istoty i przebiegu terapii.
PL
Terapia wolnozmiennym polem magnetycznym jest uznaną metodą stosowaną przy leczeniu wielu schorzeń. Oddzia-ływanie pól na organizmy żywe oraz stosowanie wyspecjalizowanych urządzeń do wytwarzania tych pól jest przedmiotem badań w kilku ośrodkach medycznych i technicznych w kraju i na świecie. W Zakładzie Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych Instytutu Elektrotechniki opracowano mikroprocesorowe przenośne urządzenie "KTM" stosowane w terapii impulsowym polem magnetycznym. Dzięki programowalnym funkcjom urządzenie to może być stosowane w domu pacjenta przez całą dobę, przez co uzyskuje się nowe możliwości terapeutyczne związane z szerszą dostępnością, wydłużeniem sesji, zmniejszeniem kosztu terapii, zdalną komunikacją lekarza z pacjentem. Urządzenie charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem wytwarzania i eksploatacji. Wraz z urządzeniem opracowano instalowany w gabinecie lekarza system informatyczny, który może obsługiwać kilkadziesiąt przenośnych urządzeń.
EN
Low-frequency magnetic therapy is already well established treatment of the vast range of diseases. The impact of low frequency magnetic field on human's and animals' bodies is the subject to research. In many universities and medical centers. A portable microprocessor device "KTM" used in Pulsed Magnetic Field therapy was developed In the Department of Measurement and Diagnostic Systems at the Electrotechnical Institute. Due to the device potential to use it for home therapy treatment there are new capabilities brought out e.g., increased accessibility, prolonged sessions, limited therapy costs, remote patient-doctor communication system. The device can be specified by low manufacturing and exploitation costs. Along with the "KTM" the specialized software for controlling several KTM devices from doctor's office was created.
PL
Ciągły postęp w medycynie i technologii pozwala na tworzenie nowych urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez lekarzy na przykład w magnetoterapii. Dlatego opis matematyczny rozkładu pola magnetycznego jest koniecznym narzędziem do przeprowadzenia symulacji komputerowych. Obejmują one wizualizację pola magnetycznego w miejscu leczonego schorzenia. Będzie to przydatna informacja nie tylko dla lekarzy, ale również dla pacjentów.
EN
The continuous progress in medicine and technology allows to create new devices which can be applied by doctors for instance in magnetotherapy. Therefore the mathematical description of magnetic field distribution can be considered as an useful tool in execution of the numerical simulations which will include 3D visualization of magnetic field in treated injuries. It would be beneficial not only for doctors but may be also helpful for patients if small-size applicators could be even used at home. The proposed model accurately reflects the real applicator.
PL
Wyniki dotychczasowych badań doświadczalnych i klinicznych wskazują na korzystny wpływ oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych na układ sercowo-naczyniowy. Celem pracy była ocena parametrów zmienności rytmu zatokowego i parametrów uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych poddanych cyklowi ekspozycji w wolnozmiennym polu magnetycznym w trakcie zabiegów magnetoterapii. Badanie objęło 12 osób spełniających kryteria włączenia i wyłączenia. Przed rozpoczęciem cyklu ekspozycji u pacjentów wykonano wstępne badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, 12-odprowadzeniowy zapis EKG, badanie ultrasonokardiograficzne, a także przeprowadzono rejestrację zmienności rytmu zatokowego (HRV - Heart Rate Variability) oraz uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia w dziedzinie czasu (U-EKG). Następnie chorzy zostali poddani cyklowi magnetoterapii obejmującemu 15 codziennych ekspozycji okolicy klatki piersiowej, trwających 12 minut w zmiennym polu magnetycznym o przebiegu sinusoidalnym przy częstotliwości zmian indukcji magnetycznej 40 Hz i wartości indukcji magnetycznej 5 mT. W 10. i 15. dniu cyklu ekspozycji powtórzona została nieinwazyjna rejestracja elektrokardiologiczna (HRV, U-EKG). W zakresie analizy czasowej zmienności rytmu zatokowego zaobserwowano przemijające, znamienne statystycznie zmniejszenie wartości parametru pNN50 (odsetek różnic między kolejnymi odstępami RR przekraczających 50 ms) w 10. dniu cyklu magnetoterapii. W zakresie analizy spektralnej zmienności rytmu zatokowego zauważono spadek mocy widma w zakresie niskich częstotliwości (LF - Low Frequency) z jednoczesnym wzrostem mocy widma w zakresie częstotliwości wysokich (HF - High Frequency) oraz znamienne zmniejszenie wartości wskaźnika LF:HF w stosunku do wartości wyjściowych, zarówno w 10. dniu cyklu magnetoterapii, jak i po jego zakończeniu. Analizując parametry ilościowe uśrednionego EKG wysokiego wzmocnienia zarówno w 10. dniu magnetoterapii, jak i po zakończeniu obserwowano znamienne statystycznie zmniejszenie wartości parametru U-QRS (uśrednionego zespołu QRS) w stosunku do wartości wyjściowych. Na podstawie uzyskanych wstępnych wyników stwierdzono, że wolnozmienne pole magnetyczne w korzystny sposób modyfikuje zachowanie się zmienności rytmu zatokowego poprzez przesunięcie równowagi układu wegetatywnego w kierunku wzrostu aktywności przywspółczulnej, a także powoduje zmniejszenie ryzyka powstania późnych potencjałów komorowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych, co wskazuje na możliwość wykorzystania magnetoterapii jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne u tych chorych.
EN
This paper presents the results of preliminary study on the beneficial impact of extremely low frequency (ELF) variable magnetic fields on circulatory system. The aim of the study was to estimate parameters of heart rate variability and high amplification ECG in patients with hypertension not exhibiting any other systemic lesions, exposed to magnetotherapy with ELF magnetic fields. 12 patients fulfilling criteria for inclusion and exclusion, were enrolled to the clinical trial. Before the beginning of the magnetotherapy, the 12-lead electrocardiography (ECG), sonocardiography, as well as heart rate variability (HRV) and high amplification signal-averaged ECG in the time domain (U-ECG), were recorded. The patients were treated 12 minutes with the variable sinusoidal magnetic field applied to chest region: frequency 40 Hz, magnetic induction 5 mT and the therapy lasted 15 days. After 10. and 15. day of the magnetotherapy non-invasive electrocardiologic recordings (HRV, U-ECG), were repeated. Time analysis of heart rate variability showed statistically significant decrease in pNN50 values (percent of differences between adjacent NN intervals longer than 50 ms) after 10 days of the magnetotherapy cycle. Spectrum analysis of heart rate variability revealed the decrease of the spectrum power in the low frequency range with simultaneous increase of the spectrum power in the high frequency range, as well as the statistically significant decrease in the LF:HF index value, comparing to initial values, both after 10 days of magnetotherapy and after the end of the cycle. In the analysis of quantitative parameters of high amplification ECG, statistically significant decrease in U-QRS value, comparing to initial values was no ced. Basing on the obtained preliminary results, it was concluded that ELF variable magnetic fields cause beneficial modification of heart rate variability, due to the shift of vegetative system balance towards increase of parasympathetic activity. The decrease of the risk of ventricular late potentials formation in patients with hypertension without systemic complications, indicates that magnetotherapy may be applied as a method supporting pharmacotherapy in those patients.
PL
Od wielu lat trwają badania nad pozytywnym wykorzystaniem pól elektromagnetycznych, szczególnie pola magnetycznego. Przeprowadzone liczne doświadczenia pokazują ich skuteczny wpływ na przyspieszony zrost kości, gojenie się ran oraz szereg innych schorzeń. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatura do uszkodzonego miejsca ciała.
EN
For many years there have been ongoing researches about the positive use of the electromagnetic fields, especially the magnetic fields. Conducted numerous experiments have shown an effective impact on the accelerated bone adhesion, healing up of wounds and many other diseases. The evolution of medicine and technological development allow to create new devices applied to the magnetotherapy. There are small coil applicators among them which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration into the limb allows to select the most desirable shape of applicator to be applied to damaged body.
PL
W artykule opisane zostały główne źródła wolnozmiennego pola magnetycznego w przestrzeni związanej z codzienną działalnością człowieka. Dokonano podziału na pola ze źródeł naturalnych i na pola otrzymane technicznie. Podano też orientacyjne wartości natężeń tych pól. W centrum uwagi znalazły się efekty biologiczno-fizyczne wywoływane w ciele człowieka i powodowane istnieniem właśnie wolnozmiennego pola magnetycznego. Przedstawiony materiał jest kontynuacją tematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka przedstawianej w poprzednich numerach "Śląskich Wiadomości Elektrycznych".
EN
The main sources of the slowly-varying magnetic field in the space related to everyday human activities have been described in the paper. The magnetic field have been divided into these coming from the natural sources and those obtained technically. Some approximate values of the field intensities have been also given. Biological and physical effects, induced in the human body and brought about by the existing slowly-varying magnetic field, have been in the centre of attention. The presented material is a continuation of the subject concerning the influence of electromagnetic field on the human body published in the preceding numbers of the "Silesian Electrical Journal".
11
Content available remote Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis)
PL
Celem pracy było określenie skuteczności terapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej wolnozmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości (ELF) w grupie chorych z objawami bólowymi typu rwa ramienna, spowodowana zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Badaniami objęto 40 chorych, w tym 23 mężczyzn i 17 kobiet, w wieku 39-78 lat. Dolegliwości bólowe pacjentów utrzymywały się z przerwami od 2 tygodni do kilku lat. Wszystkim badanym włączono do leczenia podstawowego terapię wolnozmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości oraz najnowszy magnetolaser. Pacjenci podczas trwania terapii nie przerwali przyjmowania środków farmakologicznych. Całość leczenia przeprowadzono w Klinice Chorób Wewnętrznych w Bytomiu. Zarówno przed, jak i po terapii, pacjenci wypełniali zmodyfikowaną 4-stopniową skalę VAS oraz skalę procentową, celem określenia dolegliwości bólowych. Po 20-dniowym leczeniu uzyskano wysoką skuteczność terapeutyczną w leczeniu rwy ramiennej. Średnia wartość bólu uległa zmniejszeniu z bardzo silnego do łagodnego. Istotnemu statystycznie zmniejszeniu uległ również stopień ograniczenia ruchomości w badanym stawie. Prezentowany materiał zwraca uwagę na konieczność kompleksowego leczenia i poszukiwania nowych metod terapii pacjentów z rwą ramienną. Praca prezentuje metodę terapeutyczną (nieinwazyjną), skutecznie zwiększającą zakres ruchomości badanego stawu oraz łagodzącą występujący ból.
EN
Evaluation of effectiveness of analgesic therapy was aim of this work. Slow-changing magnetic field of low frequency (ELF) in group of patients with pain symptoms due to the so called humeral necrosis caused by the degenerative changes of intervertebral disc, was applied. The examined groups consists of 40 patients (23 men and 17 women) in age of 39-78 years. Patients suffered from pain lasting (with pauses) from 2 weeks to several years. The described therapy included the treatment with slow changing magnetic field of low frequency, as well as newest magnetic laser. Patients continue the described pharmacological therapy. The whole of treatment was performed in the Clinic of Internal Diseases in Bytom. Prior to therapy and after the treatment patients reported on pain using the modified 4-gradual scale VAS, as well as proportional scale. After 20-days treatment high therapeutic effectiveness was stated. Average, the pain decreased. Significantly statistic improvement in mobility was observed, as well. The paper presents quite new therapeutic method, which helps to decrease the pain and increase the mobility of affected joints.
13
Content available remote Wpływ wolnozmiennych pól magnetycznych na namnażanie Staphylococcus Aureus
PL
Celem pracy było ocenienie, jaki wpływ mają wolnozmienne pola magnetyczne (ELF-MF) (o parametrach najczęściej stosowanych w terapii) na namnażanie się bakterii Staphylococcus aureus. Stosując metodę posiewu ilościowego w określonych godzinach doświadczenia, w których poddawano zawiesiny bakterii Staphylococcus aureus ATCC 25923 ekspozycji na ELF-MF, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami badanymi a kontrolnymi. Zastosowano częstotliwości 5 Hz, 16,5 Hz, 40 Hz przy wartości indukcji magnetycznej wynoszącej 10 mT oraz czasie ekspozycji wynoszącym 30 minut. Dobór takich wartości podyktowany był najczęściej stosowanymi parametrami w leczeniu (5 Hz - jako wartość najniższa, 40 Hz - jako wartość najwyższa oraz 16,5 Hz jako wartość jonowego cyklotronu błonowego dla wapnia). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wolnozmienne pola magnetyczne stosowane w terapii nie mają istotnego wpływu na szybkość namnażania się bakterii Staphylococcus aureus. Dlatego można sądzić, że wolnozmienne pola magnetyczne można bezpiecznie stosować w schorzeniach przebiegających z infekcją bakteryjną oraz, że za poprawę stanu zdrowia pacjentów odpowiadają inne mechanizmy niż sugerowane w literaturze przeciwbakteryjne działanie wolnozmiennych pól magnetycznych.
EN
The influence of extremely low frequency magnetic fields (ELF-MF) on proliferation rate of Staphyloccocus aureus was evaluated. The parameters of variable magnetic field were as follows: frequency 5, 16.5 or 40 Hz; magnetic induction 10 mT for all frequencies used. As a control line ATCC 25923 cells were utilized. Quantitative seeding method was employed at the begining of experiment and following incubation period which was chosen as 0.5 hrs and 1.5 hrs for group I and II, respectively. For both groups culturing was performed after 3 hrs. Bacterial cells were exposed < 0.5 hour to ELF magnetic field. While exposition of group I samples were carried out directly after making bacterial suspensions, samples of group II were exposed to magnetic field after 1 hour incubation in 37o C. During experiment proliferation rate of control group was compared with proliferation of groups under investigation. The obtained data indicate that ELF magnetic fields do not significantly affect Staphylococcus aureus dividing rate. The observed lack of growth stimulation of Staphylococcus aureus under exposition to ELF magnetic field in vitro may most likely exclude stimulative growth effect in vivo. Taking into account the lack of inhibitive influence of variable magnetic fields used in the experiment on bacterial proliferation rate, one may assume that clinically observed improvement in patients suffering from staphyloccocal infections does not arise from bactericidal action. From the results the conclusion may be drawn that the usage of ELF magnetic fields is safe and beneficial in patients with Staphylococcus aureus caused infections.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.