Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo warmińsko-mazurskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ze względu na warunki klimatyczne i znaczną odległość od elektrowni węglowych, w województwie warmińsko-mazurskim obserwuje się częste przerwy w dostawach prądu. Jednym z rozwiązań jest budowa biogazowni utylizacyjnych. Obliczono, że potencjał techniczny biogazu utylizacyjnego wynosi 102,9 mln m3 rocznie. Ilość ta pozwoliłaby pokryć ponad 5,5% zapotrzebowania województwa na energię elektryczną oraz 8,2% zapotrzebowania województwa na ciepło. Wykorzystanie biogazu jako paliwa w samochodach osobowych pozwoliłoby na przejechanie w ciągu roku średnio 904 mln km (biometan) bądź 948 mln km (prąd). Rozwój biogazowni utylizacyjnych i zakładów z nimi związanych spowoduje ożywienie gospodarcze regionu, zwiększając liczbę miejsc pracy w innych sektorach gospodarki.
EN
Due to climatic conditions and considerable distance from coal power plants, frequent power outages are observed in the warmińsko-mazurskie voivodeship. One of the solutions is the construction of utilization-biogas plants. It was calculated that the technical potential of utilization-biogas is 102.9 million m3 per year. This amount would cover over 5.5% of the voivodeship's demand for electricity and 8.2% of the Voivodeship's demand for heat. Using biogas as fuel in passenger cars would allow to drive an average of 904 million km (biomethane) or 948 million km (electricity) per year. Development of utilization-biogas plants and associated plants will bring about economic revival in rural areas, increasing the number of jobs in other sectors of the economy.
EN
The objective of this paper is to demonstrate the relationships between the level of potential investment attractiveness of municipalities and their development proceeding in a sustainable manner. The study involved municipalities located in Warmińsko-Mazurskie province. In order to determine the level of their potential investment attractiveness, Z. Hellwig’s method of development pattern was employed, while in order to develop a synthetic index of development based on the index of sustainable development, the absolute measure of development was applied. The obtained results enabled a conclusion to be drawn that the most investment-attractive municipalities are those developing in a sustainable manner.
PL
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) udostępnia dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Rejestr jest ciągle aktualizowany, na dzień 18 stycznia 2016 roku zawierał 396 236 nazw opisujących obiekty na terenie całego kraju, z tego 19 589 nazw dotyczyło terenów województwa warmińsko-mazurskiego. W bazie danych (Rozporządzenie, 2012), nazwy są sklasyfikowane na klasy tematyczne, a w klasach wyróżniono rodzaje, statusy. Każda nazwa ma przypisane współrzędne lokalizujące je w przestrzeni w państwowym układzie współrzędnych 1992. Celem opracowania była ocena walorów geograficznych województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie danych PRNG. Przyjęto założenie, że analiza danych rejestru pozwoli na obszarze badanego województwa, znanego powszechnie jako kraina tysiąca jezior, wyróżnić inne cenne walory geograficzne. Badania wykonano wykorzystując opracowanie statystyczne zbiorów rejestru. W formie tabelarycznej opisano parametry podzbiorów bazy oraz wykonano prezentacje geostatystyczne obrazujące gęstość występowania wybranych obiektów w przyjętych podzbiorach tematycznych. Wyniki, obok wyróżnienia województwa warmińsko mazurskiego jako regionu o dużej liczbie akwenów wodnych, wskazują na inne mniej znane walory, pokazując ich przybliżoną lokalizację.
EN
The Geodetic and Cartographic Documentation Centre (CODGiK) provides data from the State Register of Geographical Names (PRNG). This register is constantly updated. On January 18, 2016 it contained 396 236 names that describe the objects located in the entire country, including 19 589 names which concerned objects located in Warmia and Mazury. In the PRNG the names are classified into thematic classes; each class contains types and statuses of objects. Each name have coordinates assigned to it which locate it in space in the PUWG 1992 coordinate system. The aim of the study was to evaluate the geographical potential of Warmia and Mazury using the PRNG data. The analysed area is commonly known as the land of a thousand lakes. It was assumed that the analysis of data from the register will allow to define other valuable geographical features. The study was performed based on statistical analyses of the data. Results were presented in the tabular form; they describe the parameters of subsets of the database. Geostatistical presentations were also developed which present the distribution density of selected objects in the adopted thematic subsets. Apart from presentation the Warmia and Mazury Province as area of the high number of water reservoirs, the results of works point to other, less known values and to their locations.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników oryginalnych badań analitycznych dotyczących czasu oczekiwania na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta poprzedza wydanie decyzji „budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. Przepisy nie określają czasu wymaganego na wydanie decyzji środowiskowej, a jednocześnie jest ona składnikiem wpływającym na wydłużenie procesu inwestycyjnego. W artykule skupiono się na decyzjach środowiskowych wydawanych przez organ wyspecjalizowany w ochronie środowiska – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z województwa warmińsko-mazurskiego. Badania będą kontynuowane z uwagi na ich znaczenie dla sprawnego przygotowania inwestycji do realizacji.
EN
The aim of the article is to present the results of the original analytical studies concerned with the expectation time for the decision on the environmental conditions. The decision precedes the release of decisions for the investment that will be realized as the undertaking significantly influencing the environment. Regulations do not determine explicitly the time required for the issue of the environmental decision while it is a component contributing to the prolongation of the investment process. The article focuses on the environmental decisions issued by Regional Director for Environment Protection of the province of Warmia and Mazury. The research will be continued because of their importance for the efficient preparation of building investments to be implemented.
PL
W artykule omówiono doświadczenia województa warmińsko-mazurskiego na polu rozwiązań w zakresie systemu informacji drogowej.
PL
W artykule zostały scharakteryzowane służby mundurowe biorące bezpośredni udział w udzielaniu pomocy przy wypadkach. Następnie został opisany aktualny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim. Dane statystyczne dotyczące wypadków na drogach w województwie zostały zobrazowane w postaci map. Artykuł zawiera również charakterystykę analiz przestrzennych, które służby mundurowe mogą wykorzystywać w swojej pracy. Ostatnią częścią artykułu są analizy sprawdzające czy dany obszar jest odpowiednio obsługiwany przez poszczególne jednostki służb.
EN
The aim of the article is to characterize the uniformed services, which involved in involved in the road accidents. The authors describe the current state of road safety in the Warmia-Mazury. Then they show statistical data relating to accidents on the roads in the region, which are illustrated on maps. The article includes also the characteristics of spatial analysis. Uniformed services can use it in their work. The last part of the article are analyzes, which show that areas are adequately served by the uniformed services.
PL
W Polsce można mówić obecnie o pewnego rodzaju modzie na plantacje drzew i krzewów szybko rosnących. Specjaliści z branży szacują, że do roku 2020 obszar plantacji może ulec znaczącemu powiększeniu od 1,0 do 4,3 milionów hektarów. Będzie to z pewnością powodowało bardzo wyraźne zmiany w krajobrazie rolniczym. Na plantacjach uprawia się coraz to nowe gatunki dostosowane do zróżnicowanych warunków siedliskowych, nadal dominują jednak na nich topole (Populus sp.) i wierzby (Salix sp.). Celem pracy jest zwrócenie uwagi na konsekwencje upowszechniania nowej formy w krajobrazie rolniczym Polski, jakimi są plantacje drzew i krzewów szybko rosnących. W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z plantacjami roślin drzewiastych. Zaprezentowano główne gatunki i definicje oraz na wybranych przykładach omówiono rolę plantacji w przemianach krajobrazu Polski. Do szczegółowych analiz wybrano dwa obiekty – plantację topolową w Szymbarku (gmina Iława) jako przykład negatywny oraz plantację wierzbową w Dorotowie (gmina Stawiguda) jako przykład pozytywny.
EN
It is justifiable to talk about some kind of fashion in today’s Poland for growing plantations of short rotation trees and shrubs. Experts estimate that the total area of such plantations may substantially increase and reach 1.0 – 4.3 million ha in 2020. This will certainly cause big changes in the agricultural landscape. New species of trees and shrubs are grown on short rotation woody plantations, which are better adapted to different habitat conditions, although the most popular plants are poplars (Populus sp.) and willow (Salix sp.). The aim of this article is to draw attention of the problem created by this new form of agricultural production in the rural landscape of Poland. The paper presents basic issues associated with plantations of woody crops. Main species and definitions have been given and a few examples discussed in detail to illustrate the role of plantations in the landscape transformations occurring in Poland. Two cases were chosen: a poplar plantation in Szymbark (commune of Iława) as a negative example, and a willow plantation in Dorotowo (commune of Stawiguda) as a positive one.
EN
The aim of this study was to prepare geomorphological maps of pomorskie and warminsko-mazurskie voivodeships in scale 1:300 000. Analysis primarily were based on the General Geomorphological Map of Poland 1:500 000 and Landsat 5 TM satellite images in RGB 453 composition, and alternatively with Geological Map of Poland 1:200 000, Topographic Map of Poland 1:100 000 and Digital Terrain Model from Shuttle Radar Topography Mission. These materials were processed into digital form and imported them PUWG 1992 coordinate system. Based on them was lead interpretation and vectorization of geomorphological forms. It was detailing the boundaries in accordance with the content of the General Geomorphological Map of Poland 1:500 000. Then polygons were coded according to the numbering of J. Borzuchowski (2010). Very important was process to design a legend and then editing maps. The last stage of this study was to prepare a composition for printing maps. The effect of studies are geomorphological maps of pomorskie and warminsko-mazurskie voivodeships in scale 1:300 000, and an interactive databases in ESRI shapefile format (*.shp).
PL
W opracowaniu przedstawiono opinie właścicieli gospodarstw ekologicznych w położonych w wybranych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego na temat kanałów sprzedaży wytworzonych surowców żywnościowych. Okazało się, że dystrybucja z gospodarstw odbywa się przede wszystkim konwencjonalnymi metodami. Respondenci wskazywali również na trudności ze sprzedażą ekologicznych surowców w tym bardzo istotny problem jakim jest dystrybucja certyfikowanych surowców jako konwencjonalne.
EN
The paper presents the opinions of owners of organic farms located in selected districts of Warmia and Mazury voivodeship about the sales channels made of raw materials. It turned out that the distribution of farms uses mainly conventional methods. Respondents also pointed to difficulties with the sale of organic materials including very important issue such as the distribution of certified raw material as conventional.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono województwo warmińsko-mazurskie pod kątem możliwości pozyskiwania biomasy pochodzącej z różnych źródeł, w tym także biomasy pochodzenia rolniczego na podstawie przeprowadzonej w gminach badaniach ankietowych. Przedstawione zostały także możliwości wykorzystania tej biomasy z energetycznego punktu widzenia oraz występujące w województwie warmińsko-mazurskim bariery to wykorzystanie ograniczające.
EN
The presented paper demonstrates the analysis of the Warmian-Masurian Voivodeship from the point of view of the possibilities to acquire biomass originating from various sources, also including biomass from agricultural industry, carried out on the basis of surveys completed in individual boroughs. Moreover, the work presents the potential for using this biomass for energy production purposes, and barriers limiting the use occurring in the Warmian-Masurian Voivodeship.
PL
Uwarunkowania rozwoju infrastruktury transportowej w województwie. Rozwój sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury drogowej w województwie.
EN
The conditions of transport infrastructure development in the province. The development of regional and national roads. The execution of the enterprises towards road infrastructure development in the province.
PL
Ocena działań podejmowanych przez gminy na rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego to główny cel kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w pierwszym półroczu ubiegłego roku.
PL
Informacje o stanie środowiska są pozyskiwane, gromadzone, przetwarzane i udostępniane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który jako jednolity system został wprowadzony ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 1991, Nr 77, poz. 335, z póz. zmianami). Państwowy monitoring środowiska jest realizowany na podstawie wieloletnich programów zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska. Zadania realizowane w ramach wojewódzkich programów monitoringu środowiska, są zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz instytucje współpracujące. Celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach przekroczeń standardów, zmianach jakości, przyczynach zmian, powiązaniach przyczynowo-skutkowych pomiędzy emisjami do środowiska a stanem środowiska. Niniejsze opracowanie przedstawia stan wybranych elementów środowiska w świetle badań wykonanych w 2003 roku.
14
Content available remote Stan gospodarki wodno-ściekowej w województwie warmińsko-mazurskim
PL
Ilość jachtów pływających na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jest bardzo trudna do oszacowania. Żcglarze ze względu na swoją mobilność są najmniej kontrolowaną grupą. turystów. Szacuje się, że w sezonie turystycznym na Mazury przyjeżdża pożeglować około 50 tys. osób. Przyjmując, że załoga składa się z 4-5 osób, każdego lata po Wielkich Jeziorach Mazurskich pływa około 10.000-12.500 jachtów. Szacuje się, że około 40% żaglówek i jachtow posiada chemiczne toalety. Ubikacje te wymagają stosowania środka chemicznego tzw. układu, który ma za zadanie szybkie rozpuszczenia i odwodnienie odchodów. Badania przeprowadzono w stanicy żeglarskiej "Korektywa" w miejscowości Piaski k. Rucianego Nida (port nad jeziorem Bełdany). Zbadano ścieki z układem Aqua Kem Green, ze środkiem Aqua kem oraz ze środkiem Comparing gaz. Na podstawie zebranych wyników badań przed stawiono propozycję sposobów unieszkodliwienia tego rodzaju ścieków.
EN
Introducing the 1st of January 1999 the reform of administrative division of the country, has led to forming the warmia-mazuria voivodship. It is the fourth as regards largeness region. It is shared to 17 districts. In this report it has been shown the trial of estimation of the condition of wastewater management and also the designation of the financial means which are indispensable to its improvement. It has been settled as the condition of wastewater management, sewage management and wastewater treatment plants, in communities which before the country division belonged to voivodships: suwalski, elblaski, ciechanowski, torunski and ostrolecki, looks. The same analysis has been led among districts, and also with division to district towns and towns with regard to amount of inhabitants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.