Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  województwo lubuskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Among a big number of forms of relations, which the collaboration of a minimum of two entities may be based on, it is important in the context of the science and business environment to find a reference point connecting these entities. If it is necessary to integrate two sectors, this process is complex. The solution to this problem is to find a common point of reference. On the example of strengthening the ties between business and science sectors, the merging function is adopted by selected smart specializations in the European, national and regional areas. This article uses the example of Zielona Góra, analysing the smart specializations of the Lubuskie voivodship and the research group specifying entrepreneurs and scientists performing their activities in this city the potential of permanent relationship was assessed, which may become the basis for identifying barriers and opportunities in the context of building a lasting relationship.
PL
Spośród wielu form relacji na jakich opierać się może współpraca minimum dwóch podmiotów istotne w kontekście środowisk nauki i biznesu jest znalezienie punktu odniesienia łączącego te podmioty. W przypadku konieczności zintegrowania dwóch sektorów proces ten ma charakter złożony. Rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie wspólnego punktu odniesienia Na przykładzie wzmacniania więzi między sektorami biznesu i nauki funkcję scalającą przyjmują wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na gruncie europejskim, krajowym i regionalnym. W niniejszym artykule posłużono się przykładem Zielonej Góry, analizując inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego oraz na grupie badawczej wyszczególniającej przedsiębiorców i naukowców wykonujących swą działalność w tym mieście oceniono potencjał trwałej relacji, który to może stać się podstawą do wyłonienia barier i szans w kontekście budowania trwałej relacji.
PL
W województwie lubuskim pozytywnie ocenić należy działania w zakresie ochrony złóż kopalin podejmowane zarówno w obowiązującym, jak i projektowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Zapisy tych dokumentów powinny być jednak we właściwy sposób transponowane do dokumentów szczebla gminnego. W tym zakresie wiele z analizowanych gmin powinno dokonać aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie prowadzenia w ich granicach ewentualnej działalności górniczej. Jest to zagadnienie o tyle istotne, iż gminne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego – zgodnie z polskim prawem – w chwili obecnej stanowią właściwie jedyne narzędzie ochrony nieeksploatowanych złóż kopalin.
EN
Activities related to the protection of mineral deposits in Lubuskie Voivodeship, should be evaluated positively both in the current and projected Voivodeship Spatial Development Plan. Furthermore, the arrangements from this document should be transported in to local (community) spatial planning documents. In this regard, many of the analyzed communes, should update their Study of Conditions and Directions of Spatial Management in the scope of possible mining activity. This is a significant issue because the legal instruments of unexploited mineral resources protection, in accordance with Polish law, at the moment are stated only in spatial planning documents.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie jakie instrumenty są realizowane przez przedsiębiorstwa i jaki mają wpływ na pozycję konkurencyjną na rynku. Przedsiębiorstwa, aby osiągnąć sukces na rynku w sferze zarządzania procesami logistycznymi muszą posiadać odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Przedsiębiorstwa, które w sposób umiejętny będą realizowały nowoczesne techniki zarządzania logistycznego osiągną sukces na rynku.
EN
This article refers to what instruments are implemented by companies and how do they affect the competitive position on the market. Companies that achieve commercial success in the sphere of management of logistics processes must have appropriate knowledge in this field. Companies that in a skilful will implement modern logistics management techniques will succeed in the market.
PL
Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na samopoczucie człowieka, a tym samym na wzrost jego wydajności. Stąd, też na przestrzeni tysiącleci poszukiwano różnych sposobów na poprawę klimatu wewnątrz pomieszczeń. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie opinii na temat urządzeń klimatyzacyjnych funkcjonujących w przedsiębiorstwach województwa lubuskiego, w tym wyboru marki i jego typu, związku emocjonalnego respondentów z marką, a także czynników branych pod uwagę przy wyborze klimatyzacji. W opracowaniu wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych firmy badawczej PMR oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród przedsiębiorstw województwa lubuskiego.
5
Content available Lubuska Przyroda – warta zachodu?
PL
Ziemia Lubuska charakteryzuje się dużym bogactwem przyrodniczym, zawartym w dziewięciu formach ochrony przyrody. Występują tu dwa Parki Narodowe, 65 rezerwatów przyrody, osiem Parków Krajobrazowych, 74 obszary Natura 2000, 36 obszarów chronionego krajobrazu, sześć zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 335 użytków ekologicznych i 1785 pomników przyrody. Wśród chronionych roślin, zwierząt i grzybów jest wiele unikatowych gatunków w skali europejskiej. Ochrona walorów przyrodniczych będzie możliwa dzięki regularnym badaniom naukowym różnorodności biologicznej, rozsądnej gospodarce zasobami przyrody, stałemu monitoringowi stanu środowiska oraz wszechstronnej edukacji przyrodniczej.
EN
Ziemia Lubuska (Lubusz Land) is characterized by rich diversity of nature, which is protected within nine forms of nature conservation. There are two National Parks, 65 nature reserves, eight Landscape Parks, 74 Natura 2000 sites, 36 protected landscape areas, six Nature and land-scape complexes, 335 ecological sites, and 1785 natural monuments. The list of protected plants, animals, and fungi of Ziemia Lubuska includes a lot of rare species at the European scale. The protection of the natural values will be possible in consequence of systematic studies on biological diversity, reasonable management of natural resources, constant monitoring of the state of environment, and comprehensive natural science education.
PL
Celem pracy jest charakterystyka odczuć termicznych na obszarze województwa lubuskiego, określona na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza oraz ocena bodźcowości termicznej, przedstawiona za pomocą międzydobowej zmienności temperatury powietrza. Do analizy wykorzystano dobowe wartości temperatury powietrza ze stacji Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra z lat 1973–2010. Wieloletnią zmienność zarówno odczuć, jak i bodźców termicznych opisano trendem liniowym i współczynnikiem korelacji trendu liniowego (r). Stwierdzono, że na terenie województwa lubuskiego najczęściej występują dni z temperaturą powietrza wynoszącą od 0,1 do 10 °C, określane jako „łagodnie zimne”, a udział dni „bardzo ciepłych” i „gorących” jest większy w Zielonej Górze niż w Gorzowie Wielkopolskim. Międzydobowe zmiany temperatury powietrza najczęściej mieściły się w granicach zmian „obojętnych” 0–2 °C (64%), zmiany „ostre”, powyżej 6 °C, stanowiły tylko 2%. Największa częstość występowania zmian „znacznych” i „ostrych” uwidoczniła się w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń) oraz w maju w Zielonej Górze. W latach 1973–2010 w województwie lubuskim stwierdzono istotny statystycznie dodatni trend liczby dni „gorących” i „bardzo ciepłych” oraz ujemny „łagodnie zimnych”. Statystycznie istotny trend liczby dni ze zmianami „ostrymi” udało się udowodnić tylko w Zielonej Górze.
EN
The aim of this study was to characterize thermal sensation in Lubuskie Province based on mean daily air temperature and to evaluate thermal stimuli from day to day changes in the air temperature. Daily air temperatures for the years 1973–2010 were taken from two meteorological stations in Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra. Multiyear variability of both thermal sensation and thermal stimuli were described by the linear trend and correlation coefficient of linear trend (r). In Lubuskie Voivodeship most frequent were the days with air temperature ranging from 0.1 to 10 °C designated „slightly cold” and the share of „very warm” and „hot” days was higher in Zielona Góra then in Gorzów Wielkopolski. Day to day changes of air temperature were mostly (64%) “neutral” ranking from 0 to 2 °C. „Sharp” changes above 6°C were found in only 2% cases. The highest frequency of “significant” and „Sharp” changes was noted in winter months (December, January) and in May in Zielona Góra. Statistically significant positive trend in the number of “hot” and “very warm” days and a negative trend of „slightly cold” days was found in Lubuskie Province for the years 1973–2010. Statistically significant trend in the number of days with „Sharp” changes was demonstrated only for Zielona Góra.
Logistyka
|
2013
|
nr 5
356--360, CD 2
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku, jaki realizują przedsiębiorstwa transportowe w województwie lubuskim. Wizerunek przedsiębiorstw transportowych ma ogromne znaczenie dla powodzenia podjętych przez nich działań niezależnie od ich charakteru. Wskazano w artykule ważność marki, która jest elementem wspierającym strategie firmy wykorzystując w pełni jego potencjał. Dobrze zbudowana marka odwołuje się do określonych, pozytywnych emocji, doświadczanych przez potencjalnych klientów w kontakcie z przedsiębiorstwem.
EN
This article aims to provide a picture pursued by transport companies in Lubuskie Province. The image of the transport undertaking is vital for the success of actions taken by them regardless of their nature. Pointed out in the article the importance of the brand, which is part of the supporting strategies of making full use of its potential. Well-built brand refers to a specific, positive emotions experienced by potential customers in contact with the company.
PL
W artykule ukazano postawi i opinie użytkowników dotyczące napraw i serwisu sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ponadto wskazano sposoby pozbywania się zużytego sprzętu chłodniczego, a także przedstawiono uwagi i propozycje respondentów dotyczące usług remontowych sprzętu chłodniczego. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono badanie ankietowe wśród 195 respondentów w województwie lubuskim. Wśród osób biorących udział w badaniu 27 respondentów miało w okresie użytkowania problemy techniczne dotyczące posiadanego sprzętu chłodniczego. Większość konsumentów kupując sprzęt chłodniczy zdecydowanie częściej kieruje się ceną, długością gwarancji, niskim poborem energii, czy też marką. Kupujący nie zastanawia się nad ewentualną awarią sprzętu chłodniczego, stąd też zdecydowana większość respondentów nie kieruje się przy jego wyborze serwisem.
EN
The article depicts user attitudes and reviews on the repair and maintenance of refrigeration equipment in households in Lubuskie province. In addition, it outlines the ways how to dispose of waste refrigeration equipment, as well as presents the comments and suggestions of the respondents regarding the repair service of equipment. For the purposes of this study a survey was conducted among 195 respondents in Lubuskie. Among those taking part in the study, 27 respondents had technical problems with their refrigeration equipment. The majority of consumers buying refrigeration equipment are definitely more likely to be guided by the price, the length of the guarantee, low energy consumption or brand name. Buyers do not think about the possible failure of the refrigeration equipment, hence the vast majority of respondents were not guided by repair service.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego na temat posiadanego sprzętu chłodniczego w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim. Ukazano, jakimi kryteriami wyboru kierowali sic respondenci przy zakupie sprzętu chłodniczego, a także, w jakim stopniu wykorzystują posiadany sprzęt w swoich gospodarstwach domowych. Ustalono również, na jakie funkcje zwracają uwagę w przypadku zakupu lodówki, a także czy reklama lub promocja sprzedaży wpłynęła na ich zakup. Ponadto wskazano obszary, na które producenci mogliby zwrócić uwagę, gdyby stworzyć, bądź też zwiększyć lojalność konsumentów wobec marki.
EN
This paper presents the results of a survey on refrigeration equipment found in households in Lubuskie province. It shows what selection criteria the respondents followed when buying refrigerating equipment, as well as the extent to which they use their equipment in their households.. It was also determined what features respondents pay attention to when buying refrigerators, and whether the advertising or sales promotion influenced their purchase. It also indicated areas which producers might pay attention to if they wish to create, or increase consumer loyalty to the brand.
EN
Socio-economic development of local government units is determined by several factors, among which the special role is played by actions oriented on creating the conditions for the development of entrepreneurship. Local authorities encourage the development of local entrepreneurship by supporting the activities of local communities. This article is an attempt to assess the effectiveness of local authorities in stimulating the development of entrepreneurship in the Lubuskie Province. Considerations and conclusions are based on empirical studies and literature, the results of surveys and the author's own observations. The article sets out the role of the local government in the development of entrepreneurship. Empirical studies have been conducted in the Lubuskie Province as part of the project co-financed by European Social Fund.
PL
Rozwój społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych determinowany jest przez szereg czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają działania zorientowane na tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe pobudzają rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez wspieranie aktywności lokalnych społeczności. Niniejszy artykuł stanowi próbę diagnozy skuteczności działań podejmowanych przez władze lokalne na rzecz stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubuskim. Rozważania i wnioski oparto na studiach empirycznych i literaturowych, wynikach badań ankietowych oraz własnych obserwacjach autorki. W artykule określono rolę samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości. Badania empiryczne zostały zrealizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
EN
The paper discusses the problem of insufficient use of techniques and tools related to stakeholder management in public Project. The causes of the situation can be located in the centralization of the sector (operational) project development as well as in the qualifications of the staff managing public projects. The centralization of the development of sector programs and inappropriate approach to public project management results in marginalization of local communities in project management. In result the development endogenous abilities to solve problems is limited.
PL
W artykule poruszono problem niedostatecznego wykorzystania technik i narzędzi związanych z zarządzaniem interesariuszami w projektach publicznych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w centralizacji projektowania programów sektorowych (operacyjnych) oraz niedostatecznym przygotowaniu kadry menadżerskiej do zarządzania projektami publicznymi. Centralizacja projektowania programów sektorowych i niewłaściwe podejście do zarządzania projektami publicznymi skutkuje marginalizacją udziału lokalnych społeczności w zarządzaniu projektami. W efekcie ograniczany jest rozwój endogenicznych zdolności rozwiązania problemów.
PL
W artykule omówiona została zagospodarowana baza surowcowa złóż piasków i żwirów (kruszywo naturalne) w regionie lubuskim. Charakterystyką objęte zostały złoża, w których wydobycie surowców przekracza 50 tys. ton rocznie. Identyfikacja zagospodarowania złóż przeprowadzona została w powiatowym układzie administracyjnym województwa lubuskiego. Przedstawiono obszary o dużej koncentracji wydobycia kruszywa oraz możliwości potencjalnego pokrycia zapotrzebowania na surowce w aktualnej i planowanej modernizacji i budowie autostrad i dróg ekspresowych.
EN
In this article developed resource base of sand and gravel (natural aggregate resources) in Lubuskie Region is discussed. The characteristic concerns deposits where excavation exceeds 50 th. tons annually. The identification of development of deposits was carried out in relation to the districts of the Lubuskie province. Areas of high concentration of aggregate excavation and possibilities to fulfill potential demand for road construction materials in current and future plans of modernization and construction of highways and expressways are presented.
16
PL
Ilosc wytwarzanych odpadów komunalnych w Polsce jest na relatywnie niskim poziomie. Jednak ze wzgledu na wzrost gospodarczy kraju i w konsekwencji wzrost konsumpcji, zwieksza sie ilosc odpadów komunalnych przypadajaca na jednego mieszkanca. Natomiast efektywnosc gospodarki odpadami komunalnymi jest zbyt mała. Zagospodarowanie odpadów zazwyczaj bywa ucialiwe dla otoczenia. W artykule poddano próbie oceny przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubuskim. Wymagania stawiane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) powinny byc zgodne z celami przedstawionymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO). Jednak ze wzgledu na dua rozbienosc czasowa miedzy uchwaleniem KPGO i WPGO, zalecenia i kierunki zmian uwzgledniane sa w WPGO z duym opóznieniem.
EN
The amount of the municipal waste generated in Poland is at a relatively low level. However for regard of the economic growth of the state and consequently the increase of consumption, the amount of municipal waste per one inhabitant has been growing. On the other hand the effectiveness of municipal waste management is too low. Waste disposal usually becomes inconvenient for the environment. The article made an attempt to evaluate the enterprise from the range of municipal waste management in the Lubuskie Voivodeship. The requirements raised in the Provincial Waste Management Plan (PWMP) should be consistent with the aims presented in the National Waste Management Plan (NWMP). However for regard of a big time discrepancy between passing NWMP and PWMP recommendations and the directions of changes are included in PWMP with a great delay.
PL
Artykuł przedstawia aktualny stan zasobów węgla brunatnego w województwie lubuskim (Polska). Omówiono w nim zasobność poszczególnych złóż oraz ich jakość uwarunkowaną kryteriami geologicznymi i energetycznymi.
EN
This article presents the current state of brown coal resources in lubuskie province (Poland). It discusses the wealth of particular deposits, and their quality conditioned by geological and energetic criteria.
18
Content available remote Innovation activity of enterprises in lubuskie voivodeship
EN
In the era of changes taking place both in the internal structures of enterprises and their environment, the increase of innovativeness becomes a necessity conditioning not only opportunities for development but also maintaing of the competitive advantage earned. The lubuskie voivodeship entrepreneurs manage better and better not only on domestic, but also on the global market. In lubuskie voivodeship there are many successful companies that succeed. However, despite the positive examples, a low level of innovativeness of enterprises of lubuskie voivodeship is being emphasized. This article aims to evaluate the innovation activity of enterprises in lubuskie voivodeship. In the article the results of research on issues relating to innovativeness of lubuskie voivodeship enterprises were presented. The results of the research are a part of empirical research conducted within the project co-financed by the European Social Fund.
PL
W dobie dynamicznych przemian zachodzących zarówno w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstw oraz w ich otoczeniu, zwiększenie innowacyjności staje się koniecznością warunkującą już nie tylko możliwości rozwoju, ale utrzymanie wypracowanej przewagi konkurencyjnej. Lubuscy przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie nie tylko na krajowym, ale także światowym rynku. W województwie lubuskim jest wiele firm odnoszących sukcesy. Jednak, mimo pozytywnych przykładów, podkreśla się niski poziom innowacyjności lubuskich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest ocena aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie lubuskim. W artykule zaprezentowano rezultaty badań w zakresie problematyki związanej z innowacyjnością lubuskich przedsiębiorstw. Wyniki badań prezentowane w tym artykule, stanowią część badań empirycznych, zrealizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
EN
The standard of living, just like infrastructure or investment attractiveness becomes the factor increasing the competitiveness of individual regions. The purpose of this article is to classify the counties in the Lubuskie voivodeship in relation to the standard of living in 2008. Moreover, this article includes a division into four groups of counties characterized by a similar standard of living. Also, the analysis of correlation between particular determinants of the standard of living and synthetic measure of living standards, which were determined based on Hellwig measure, was made.
PL
Poziom życia mieszkańców, podobnie jak infrastruktura czy atrakcyjność inwestycyjna, staje się czynnikiem zwiększającym konkurencyjność poszczególnych regionów. Celem artykułu jest klasyfikacja powiatów wchodzących w skład województwa lubuskiego ze względu na poziom życia mieszkańców w 2008 r. Ponadto wyodrębniono 4 grupy powiatów charakteryzujących się podobnym poziomem życia mieszkańców oraz dokonano analizy korelacji pomiędzy poszczególnymi dereminantami poziomu życia i syntetycznym miernikiem poziomu życia, który wyznaczono w oparciu o miarę rozwoju Hellwiga.
EN
The paper consists of a description of the concept of psychological capital and its components, the concept of sense of humour and research which examines the relation between them. The research has two phases. The first deals with the available literature. The second phase involves original research conducted by the author on a sample of 56 employees from IT companies. The research findings from the first phase are not supported by the research conducted in the second phase.
PL
Praca zawiera wyjaśnienie koncepcji pozytywnego kapitału psychologicznego wraz z jego elementami składowymi, koncepcję pracowniczego poczucia humoru oraz badania dotyczące relacji pomiędzy tymi dwoma czynnikami. Proces badań obejmował dwie fazy. W pierwszej z nich ustalono, jakie badania były prowadzone w tym zakresie na świecie. W drugim etapie autorka przeprowadziła badania w formie wywiadów na próbie 56 pracowników branży informatycznej w województwie lubuskim. Wyniki badań wykonanych w fazie drugiej w znacznym stopniu nie potwierdziły wyników badań uzyskanych w fazie pierwszej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.