Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  witaminy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości prozdrowotne żywności, w tym produktów mlecznych. Szczególna wartość tych wyrobów wynika zwłaszcza z zawartości swoistych składników mleka, takich jak białka serwatkowe, nienasycone kwasy tłuszczowe, wapń czy witamina B2. Wykazują one wielokierunkowe oddziaływanie na organizm człowieka, ograniczając ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych. Związki te naturalnie występują w mleku w niewielkich ilościach, dlatego – z uwagi na ich korzystne właściwości – coraz częściej stosuje się je do wzbogacania innowacyjnych produktów mlecznych oraz innych kategorii artykułów spożywczych. Wobec tak licznych właściwości prozdrowotnych składników mleka, zgodnie z oczekiwaniami współczesnych konsumentów, którzy poszukują produktów mających korzystny wpływ na ich zdrowie, należy promować mleko i produkty mleczne jako elementy właściwego stylu życia, zapewniającego dobre zdrowie i samopoczucie.
EN
Consumers increasingly pay attention to the health-promoting properties of food, including dairy products. The particular value of these products especially results from the content of specific milk components such as whey proteins, unsaturated fatty acids, calcium or vitamin B2. These components show multi-directional effects on the human body, reducing the risk of many civilization diseases. They naturally occur in milk in small amounts, and therefore, due to their beneficial properties, are increasingly used for the enrichment of innovative dairy products as well as other categories of foodstuffs. In view of the numerous health benefits of milk components, milk and dairy products should be promoted as a part of a healthy lifestyle, ensuring health and well-being. This is the way to meet the demands of contemporary consumers who are looking for products that have a positive effect on their health.
PL
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
EN
The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
PL
Rola współczesnej żywności nie sprowadza się jedynie do dostarczania składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Konsumenci poszukują żywności, która w pełni pokrywałaby zapotrzebowanie organizmu na substancje, których niedobory w społeczeństwie są powszechne, lub w substancje bioaktywne pomocne w prewencji chorób dietozależnych. Fortyfikacja żywności ma, obok wymiaru żywieniowego, także znaczenie marketingowe, gdyż, jak wykazano, po produkty tej kategorii chętniej sięgają konsumenci. W artykule scharakteryzowano istotę procesu fortyfikacji żywności oraz omówiono przykłady wzbogacania produktów spożywczych.
EN
The role of modern food does not amount only to supply nutrients necessary for the proper body functioning. Consumers are looking for food that fully covers their body’s need for substances which shortages are common in the society or bioactive substances useful in the prevention of diet-related diseases. Food fortification, besides its nutritional importance, is also significant in the marketing terms, since, as it has been demonstrated, consumers seek such products more willingly. The article describes the essence of the food fortification process and discusses the examples of fortified foods.
4
Content available remote Antywitaminy - wrogowie czy przyjaciele?
PL
Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego - nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
EN
One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labeling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
PL
Podczas obróbki termicznej mięsa zachodzą różne procesy (fizyczne, chemiczne, biochemiczne) w wyniku których otrzymujemy produkt o znacznie zmienionej wartości odżywczej, jakości sensorycznej, barwie, konsystencji oraz zapachu. Wysoka temperatura powoduje obniżenie wartości odżywczej mięsa poprzez zmniejszenie zawartości witamin i składników mineralnych oraz prowadzi do rozkładu tłuszczów. Wielkość tych zmian jest uwarunkowana rodzajem stosowanego procesu cieplnego oraz czasem jego trwania. Poza negatywnymi skutkami obróbki termicznej w mięsie zachodzi szereg korzystnych przemian, zwiększających strawność produktu poprzez zmiany w strukturze białek i węglowodanów. Ponadto procesy cieplne powodują powstawanie pożądanego smaku i zapachu mięsa oraz likwidują zagrożenia związane ze szkodliwą mikroflorą surowców. W zależności od rodzaju elementu kulinarnego stosowane są takie metody obróbki cieplnej jak: gotowanie, pieczenie, smażenie, grillowanie, duszenie pozwalające uzyskać wyrób o odpowiedniej jakości sensorycznej i zróżnicowanej wartości odżywczej.
EN
During thermal processing of meat undergo various processes (physical, chemical, biochemical), leading to the product of a much modified nutritional value, sensory quality, color, texture and smell. Application of heat reduces the nutritional value by reducing the content of vitamins, minerals and leads to a breakdown of fats. The magnitude of these changes is determined by the nature of the process of heat and its duration. Besides the negative effects of the thermal treatment takes place in the meat of a number of advantageous changes, increasing the digestibility of the product through changes in the structure of proteins and carbohydrates. In addition, thermal processes generate the desired taste and smell of meat and eliminate the risks associated with harmful microflora of raw materials. Depending on the object type culinary uses the heat treatment such as boiling, baking, frying, grilling, stewing in order to obtain a product of suitable quality sensory and varied nutritional value.
PL
Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropel, które są najpopularniejszą metodą leczenia chorób oczu, jest wysoce nieefektywne. Od dawna trwają prace nad stworzeniem ODDS (Ocular Drug Delivery System – System Podawania Leków Okulistycznych), który zapewni odpowiednie stężenie medykamentu przez określony czas, aby terapia była skuteczna. Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu soczewek kontaktowych. Jednakże czyste soczewki nasączone lekiem uwalniają go zaledwie w ciągu kilku godzin. Aby wydłużyć czas uwalniania leku, soczewki należy zmodyfikować. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do soczewki witaminy E, która ma służyć jako bariera dyfuzyjna. W poniższej pracy zbadano dwa typy soczewek: Biofinity oraz Air Optix Night & Day. Krzywe uwalniania leku dowodzą prawidłowości twierdzenia o tworzeniu bariery dyfuzyjnej przez witaminę E. Soczewki, do których wprowadzona została witamina, uwalniają lek przez zdecydowanie dłuższy czas. Wyliczenie współczynnika dyfuzji dla modelowej cząsteczki (rodaminy 6G) także potwierdza to założenie. Współczynnik dyfuzji spada bardzo mocno, gdy do materiału wprowadzona zostaje witamina E. Dodatkowo pokazano, że oba rodzaje soczewek, dzięki innym właściwościom materiałów, mogą służyć jako systemy podawania leków okulistycznych w różnych sytuacjach.
EN
Using ophthalmic drugs as drops, which is the most common method of treatment of eye diseases, is highly inecient. Many researchers have been working on ODDS (Ocular Drug Delivery System), what should provide appropriate levels of medication for a limited time, so, as a result, the therapy would be finally effective. One possible way is to use contact lenses for this purpose. However, pure lenses soaked in drug release it in just a few hours. To extend drug release, the lens should be modified. One solution is the insert of the vitamin E into the lens, and that is intended as a diffusion barrier. In this study two types of lenses were examined: Biofinity and Air Optix Night & Day. Drug release curves demonstrate the correctness of statements about creating a diffusion barrier by the vitamin E. Lenses, into which the vitamin has been inserted, release the drug much longer. The calculation of diffusion coecient for the model molecules (rhodamine 6G) also confirms this assumption. The diffusion coecient decreases strongly when vitamin E is inserted into the lens material. Additionally, it was shown that both types of lenses, thanks to the different material properties, can be used as ophthalmic drug delivery systems in several cases.
PL
W artykule przedstawiono możliwości pozyskiwania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości przeciwutleniaczy. Wykazano, że wartość odżywcza mięsa wieprzowego może być skutecznie podniesiona poprzez suplementację diety zwierząt w substancje o właściwościach przeciwutleniających takie jak selen oraz witaminy A, C, E. Zastosowanie w diecie zwierząt substancji o charakterze przeciwutleniającym zmniejsza zmiany oksydacyjne w mięsie o podwyższonym udziale nienasyconych kwasów tłuszczowych, a tym samym lepiej wpływa na jakość sensoryczną i stabilność oksydacyjną mięsa i jego przetworów.
EN
The possibilities of obtaining pork meat and pork meat products with increased antioxidants level were presented. It was shown that the nutritional value of pork can be effectively raised by supplementing the diet of animals in substances with antioxidant properties such as selenium and vitamins A, C, E. The use of an antioxidant substances in the animal diet reduce oxidative changes in meat with a higher share of unsaturated fatty acids and therefore have a better effect on sensory quality and oxidative stability of meat and meat products.
10
Content available Kapsułkowanie w przemyśle spożywczym
PL
W artykule poruszono problemy dotyczące kapsułkowania produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem substancji dostarczających wrażeń smakowych i zapachowych, suplementów diety oraz probiotyków. Przedstawiono najczęściej stosowane techniki kapsułkowania i odpowiednie dla poszczególnych produktów spożywczych materiały powłokowe. Zwrócono także uwagę na zalety wynikające ze stosowania tej technologii do ochrony i kontrolowanego uwalniania aktywnych składników pożywienia.
PL
W artykule podano przyczyny wzbogacania żywności w składniki odżywcze. Przedstawiono ogólną charakterystykę witamin stosowanych do wzbogacania, funkcję, jaką pełnią w organizmie człowieka oraz dzienne zapotrzebowanie na nie. Przedstawiono wykaz produktów spożywczych, do wzbogacania których stosuje się preparaty zawierające witaminy. Omówiono straty poszczególnych witamin ponoszone podczas procesów przetwórczych, zwłaszcza pod wpływem światła i temperatury. Zwrócono również uwagę na zalety wzbogacania produktów spożywczych w witaminy oraz ewentualne wynikające z tego zagrożenia.
EN
In this paper, the reasons for the enriching of food in nutritional ingredients are introduced. The general characteristics of vitamins, which can be used as an enrichment product, their role for human organism and daily requirements are presented. The list of food products, which are enriched in vitamins is also presented. The loss of vitamins during technological processes, especially under the influence of light and temperature are discussed. A special attention is paid to discuss the advantages of vitamin enriched food products, and possibility of risks in respect to those modifications.
PL
W artykule omówiono dwa rodzaje wzbogacania: obligatoryjne i dobrowolne. Podkreślono, że odpowiednia i urozmaicona dieta powinna dostarczyć wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia człowieka. Jednak zmniejszenie zapotrzebowania człowieka na energię oraz zmniejszenie gęstości pożywienia wskazują na potrzebę dodawania składników odżywczych do produktów spożywczych. Produkty wzbogacane muszą być odpowiednio oznakowane, w tym obowiązkowo informacją o wartości odżywczej. Podano przykłady pozytywnego oddziaływania produktów obligatoryjnie wzbogacanych na zdrowie populacji. Podkreślono, że dobrowolne wzbogacanie żywności jest jeszcze ciągle przedmiotem badań.
EN
In this paper two kinds of enrichment were discussed: obligatory and voluntary. It was emphasized that balanced and varied diet should provide all nutrients necessary for proper human development and good health. Decrease of human energy requirements and decrease of food nutritional density, however, are both factors which indicate a need for nutrient supplementation of food products. Nutrition labelling of products to which vitamins, minerals and other substances were added is compulsory. Examples of positive influence of obligatory enriched products on health of some population groups were given. It was emphasized that voluntary addition of nutrients is still a subject of ongoing research.
PL
Badano wpływ stosowania preparatu bakteryjno-mineralno-witaminowego na zawartość składników pokarmowych i jako kiszonek z runi łąkowej oraz hamowanie rozwoju pleśni w procesie kiszenia. W skład kultury starterowej preparatu wchodziły wyselekcjonowane szczepy bakterii z gatunków: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri i Lactobacillus brevis, w skład części mineralno-witaminowej wchodziły związki wapnia, fosforu, manganu, magnezu i cynku oraz beta- karoten (dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej). Kiszonki doświadczalne z runi łąkowej, wykonane z dodatkiem badanego preparatu, charakteryzowały się bardzo dobrą jakością, wyższą zawartością białka, wydłużoną stabilnością tlenową (do 11 dni) oraz sto razy niższą liczb j.t.k ple ni/g kiszonki w stosunku do kiszonek wykonanych bez jego dodatku. Żywienie krów mlecznych kiszonkami kontrolnymi i doświadczalnymi prowadzono w okresie jesienno- zimowym. W skład dawki pokarmowej oprócz kiszonek, stanowiących 62,5%, wchodziły następujące pasze: siano, słoma jęczmienna i mieszanka śrut zbożowych. Mleko pochodzące od krów żywionych kiszonkami z dodatkiem preparatu charakteryzowało się wyższą zawartością białka o 0,3 jednostki procentowej, wyższą zawartością tłuszczu o 0,6 jednostki procentowej oraz niższą dwukrotnie liczbą drobnoustrojów ogółem i komórek somatycznych, w stosunku do mleka pochodzącego od krów żywionych kiszonkami kontrolnymi.
EN
The effect of the application of the bacterial-mineral-vitamin preparation on the chemical composition and quality of ensilages made from meadow cover, and on inhibition of mildew development in the silaging process has been examined. The starter culture of the preparation comprised the selected bacterial strains of the species: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri and Lactobacillus brevis, the mineral and vitamin part comprised compounds of calcium, phosphorus, manganese, magnesium and zinc as well as beta-carotene (authorised for application in the ecologic production). The trial ensilages of meadow cover made with the addition of the tested preparation were characterised by a very good quality, higher protein contents, extended oxygen stability (up to 11days) and by the number of mildews c.f.u per 1 g of ensilage one hundred times lower than the ensilages made without this addition. In the autumn and winter seasons the feeding of dairy cows with control and test ensilages was monitored. The feeding package comprised, apart from the ensilage constituting 62,5%, the following fodders: hay, barley straw and ground grain mix. The milk coming from the cows fed with the ensilages with the addition of the preparation was characterised by higher protein content by 0,3 percentage unit, higher fat content by 0,6 percentage unit and twice lower number of microorganisms and somatic cells as compared to the milk coming from the cows fed with control ensilages, without the bacterial-mineral-vitamin preparation.
PL
W artykule porównano zawartość witaminy C i zawartość wapnia deklarowane na etykietach produktów z wartościami oznaczonymi analitycznie w wybranych produktach wzbogaconych, dostępnych na warszawskim rynku. W przypadku witaminy C stwierdzono stosowanie znacznych naddatków technologicznych w procesie wzbogacania żywności. Natomiast rzeczywista zawartość wapnia nie różniła się znacząco od wartości deklarowanych na etykietach. W końcu 2006 r. opublikowano tekts rozporządzenia UE o dodawaniu witamin i składników mineralnych oraz innych substancji. Rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach Wspólnoty i zastąpi przepisy krajowe dotyczące dobrowolnego wzbogacania żywności.
EN
This work concerns the comparison of vitamin C and calcium level, as declared on the label with the quantity estimated analytically in fortified products available on Warsaw market. The excess amount of vitamin C applied while fortification process of food was recorded in the research. Any differences between calcium quantity estimated and declared on the label were not, however, found. At the end of 2006, test of the EU Regulation on adding vitamins and minerals and other substances was published. The mentioned regulation will be obligatory in all EU Member States and will replace national rules concerning facultative enrichment of food.
PL
Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie do produkcji żywności substancji dodatkowych, w dyrektywach Unii Europejskiej zawarte jest zobowiązanie krajów członkowskich do monitorowania ich spożycia i użycia. Obecnie w Polsce, w celu podniesienia wartości odżywczej artykułów żywnościowych, wolno dodawać witaminy i składniki mineralne w ilości, której maksymalna zawartość w 100 g, 100 ml lub jednej porcji produktu nie przekracza 50% zalecanego dziennego spożycia, określonego w obowiązujących normach. Odrębne ustalenia dotyczą witaminy C ifo-liantów, których dopuszczalna maksymalna ilość w produkcie celowo wzbogaconym wynosić może nawet do 100% zalecanego dziennego spożycia. Regulacje szczegółowe: Rozporządzenie z 2002 roku w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania.
EN
Due to more common use of additives in food production, the European Union directives force the member states to monitor the application and consumption of such substances. At the moment in Poland it is allowed to add vitamins and minerals in order to increase nutritional value of products. A maximum content in 100 g, 100 ml or in one portion of product does not exceed 50% of the allowed daily intake defined in specific standards. There are separate regulations concerning vitamin C and folic acid derivatives allowing its maximum concentration in an enriched product even up to 100% of the advised daily intake. All regulations are considered in the Regulation from 2002 concerning foodstuff enriching additives and conditions of their application.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące wzbogacania żywności w witaminy i składniki mineralne, opierając się na najnowszych, danych z piśmiennictwa światowego oraz na krajowych badaniach żywieniowych. Podkreślono znaczenie wzbogaconej żywności w realizacji prozdrowotnego modelu żywienia. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia uregulowań prawnych, zarówno w zakresie dodawania substancji wzbogacających do żywności, jak również znakowania i kontroli produktów wzbogaconych.
EN
In formation concerning enrichment of food in vitamins and mineral components, based on the recent data from the world literature and national nutrition studies, have been presented. The role of fortified foods in the implementation of health-promoting system of nutrition has been stressed. The attention has been paid to the necessity of introducing legal regulations in the field of addition of fortifying substances to foods as well as in the range of labeling and control of fortified products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.